Les 4-2-2013 - OVO Zaanstad

Report
Welkom H3b,
Jullie mogen volgens de plattegrond van
mevr. Davies gaan zitten
Lesprogramma
•
•
•
•
Balans en basisbegrippen
Nieuwe termen op balans
Liquiditeit en Solvabiliteit
Hw: maken t/m opdr. 11
Basisbegrippen
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Activa
Rekening-courant
Crediteuren
Debiteuren.
Balans
Creditzijde (balans)
Debetzijde (balans)
Eigen vermogen
Inventaris
Liquide middelen
Vlottende activa
Hypothecaire lening
Vreemd vermogen
Vaste activa
Schulden op korte termijn (kort vreemd vermogen)
Schulden op lange termijn (lang vreemd vermogen)
BalanS
http://www.jdjong.nl/Balansonderdelen.swf
Opdracht 5/6
Debetzijde
 Nog te ontvangen (van afnemers) = debiteuren
 Vooruitbetaalde (verzekeringspremie)
Creditzijde
 Nog te betalen (aan leveranciers) = crediteuren
 Te betalen (loonheffing)
Liquiditeit
De liquiditeit geeft aan in welke mate een onderneming haar kortlopende
lopende betalingsverplichtingen kan voldoen.
momentopname
Formule: (Vlottende activa + Liquide middelen)/Kortlopende schulden
Wordt ook wel current ratio genoemd.
De uitkomst van deze deling moet minimaal 1,5 zijn.
Liquiditeit
De liquiditeit geeft aan in welke mate een onderneming haar kortlopende
lopende betalingsverplichtingen kan voldoen.
Waarom zullen leveranciers geïnteresseerd zijn in de liquiditeit van hun
klanten?
Welk probleem kan een bedrijf krijgen dat in verhouding een groot deel van
de productiemiddelen gefinancierd heeft met kort vreemd vermogen?
Solvabiliteit
Bij de solvabiliteit gaan we kijken of een bedrijf alle schulden terug kan
betalen als met de bedrijfsuitvoering wordt gestopt.
momentopname
waarde van de bezittingen?
Formule: Bezittingen/Schulden
De uitkomst van deze deling moet minimaal 2,0 zijn.
Solvabiliteit
Bij de solvabiliteit gaan we kijken of een bedrijf alle schulden terug kan
betalen als met de bedrijfsuitvoering wordt gestopt.
Waarom zullen banken, bij het beoordelen van de kredietwaardigheid van
een bedrijf, letten op de solvabiliteit van het bedrijf?
Een bedrijf financiert de aankoop van een kantoorpand met een hypothecaire
lening. Vraag: Neemt hierdoor de solvabiliteit van het bedrijf toe, af of blijft
de solvabiliteit gelijk?
Opdracht: wat is wat?
Balanspost
VA
VLA
LA/LM
EV
LVV
Crediteuren
X
Kas
X
Te vorderen van afnemers
Transportmiddelen
X
X
Roodstand op rekening courant
Gebouwen
X
X
Nog te ontvangen bedragen
Inventaris
X
X
Nog te betalen aan leveranciers
Tegoed op betaalrekening ING
X
X
Hypotheek
Aandelenkapitaal
KVV
X
X
Opdracht
• Aan de slag met opdracht 6 t/m 11!

similar documents