sunum(Kablo MontajÄ

Report
ENERJİ KABLO MONTAJI
1
ENERJİ KABLOSUNUN İŞLEVİ
 Enerjinin açık
hava hatları ile iletilmediği
yerlerde elektrik enerjisinin iletme ve dağıtmak
amacı ile yeraltı enerji kabloları kullanılır.
 Hava hattının kullanma imkanı olmayan yerlerde,
nehir, göl ve deniz geçişlerinde kullanılır.
 Havai hatlara göre kayıpları daha düşüktür.
2
YER ALTI KABLOSU YAPI ELEMANLARI
3
KABLO MONTAJI GENEL HUSUSLAR
 Yüklenici teklifi vermeden önce tesisi yaparken
karşılaşabileceği zemin, altyapı vs. ve diğer sorunlar
hakkında inceleme yaptığı kabul edilir. Bu nedenle yer
teslimi veya işin yapımı esnasında yapılacak
değişiklikler
yükleniciye
herhangi
bir
hak
kazandırmaz.
 Kanal kazımı ve kablo döşenmesi sırasında yüklenici
mevcut tesislere ve hizmetlere zarar vermemek için
gerekli önlemleri alacak, sebep olacağı hasarlardan
dolayı gerekli onarımı yapacak ve masrafları
ödeyecektir.
4
KABLO MONTAJI GENEL HUSUSLAR
 Tesis yapım esnasında yüklenici kabloların ve kablo
döşemesinde kullanılacak diğer malzemelerin,
ömürlerinin ve teknik özelliklerinin, kötü işçilik,
yükleme, boşaltma, depolama gibi nedenlerle
azalmasını önlemek için azami dikkat edecektir.
 İşin emniyetli yürütülebilmesi için gerekli her türlü
önlem yüklenici tarafından alınacaktır. Ancak zorunlu
hallerde ve geçici olarak bazı yolların trafiğe
kapatılmalarında ilgili kuruluşlardan izin alınması
İDARE tarafından temin edilecektir.
5
KABLO KANAL BOYUTLARI
6
KABLO KANAL DETAYLARI
 Standart kablo kanalının derinliği 80 cm, dip genişliği
ise 40 cm, ağız genişliği ise 60 cm olacaktır.
 Çok zorunlu durumlarda kanal derinliği en fazla 40 cm
olabilir. Ancak gerekli koruyucu malzeme ve
engelleyici önlemler alınmalıdır.
 Kanala döşenecek kabloların, kanal ile kablo arası ve
kablo ile kablo arası mesafe 7’şer cm ‘den az
olmamalıdır.
 Kablo dış çapı 7 cmden büyükse bu açıklıklar kablo dış
çapı kadar olacak şekilde hesaplanmalıdır.
7
KABLO KANAL DETAYLARI
 Toprak kanallarda, birden çok yanyana serilmiş tek
damarlı kablolu sistemlerde ve tek damarlı üçlü demet
halindeki sistemlerde, sistemler arasında 14 cm den az
olmamak üzere en az 2d(kablo dış çapı) kadar mesafe
bırakılacaktır.
 Üzerinden taşıt aracı geçen yollarda dikey geçiş
yapılırken kanal derinliği en az 1 metre olacaktır.
 Zorunlu hallerde yol içerisinden paralel olarak yapılan
kablo montajlarında kanal derinliği 1 metreden az
olmamalıdır.
8
KABLO KANAL DETAYLARI
 Abone bağlantı hattı için yapılan kablo kanalları
standart kablo kanalı gibi hazırlanacak ve en az
20x20x50 cm ebatlarında olacaktır.
 Topraklama iletkenlerinin serilmesi amacıyla açılan
topraklama kanalı 20x20x70 ebatlarında olmalıdır.
 Kablonun geçeceği yer saptanırken; Kanalizasyon, su
şebekesi ve haberleşme kablolarına 50 cm, Gaz ve
Petrol boru hatlarına 60 cm, yapı duvarı ve diğer
tesislere 70 cm olmalıdır.
9
KABLO KANAL KAZIMI VE HAZIRLANMASI
 Yüklenici
yani dağıtım şirketleri belediye ve diğer
kuruluşlarla imzaladığı protokol anlaşmalara riayet etmek
zorundadır. Bu hususların uygulanmasında doğacak her
türlü zarar-ziyanın sorumluluğu yükleniciye aittir.
 Yüklenici, can ve mal güvenliği ile halk sağlığını tehlikeye
düşürmeyecek şekilde çalışmalıdır.
Kazı güzergahı
boyunca uyarı levhaları, kırmızı ışıklar, bariyer gibi
koruyucu ve ikaz elemanlarını koyacaktır.
 Yayaların bina giriş ve çıkışları aksatılmayacak.
 Kontrol elemanı tarafından uygun görülmeyen kanallar
uygun hale getirilmeden kablo döşenmeyecektir.
10
KANALIN HAZIRLANMASI VE KABLO SERİLMESİ
 Kanal tabanına yataklama malzemesi olarak işveren
tarafından kabul edilmek kaydıyla 10 cm kalınlığında,
tane büyüklüğü en fazla 4 mm olan ince elenmiş kum
serilerek sıkıştırılacaktır. Keskin ufalanmış taş ve
kabloya zarar verebilecek kum kullanılmayacaktır.
 Kablo eğer elle döşenecekse,
kablo serme
makaralarının kullanılması döşemeyi kolaylaştırır.
Serme makarası kullanılmazsa, kanal içerisine 4-6
metre aralıklarla yerleştirilecek işçiler marifetiyle
kablo döşenir.
11
KANALIN HAZIRLANMASI VE KABLO SERİLMESİ
 Motorlu makaralarla döşeme
 Bocurgatla döşeme
 Kaldırıcı ağır kablo aracıyla döşeme
 Kablo römorkundan indirmeden doğrudan kablo
serilmesi
gibi kablo serme yöntemleride vardır. Ancak bu
yöntemler kablo serilmesine engeller yoksa kullanılır.
12
KANALIN HAZIRLANMASI VE KABLO SERİLMESİ
 Çevre sıcaklığı +5 C altındaki soğuk havalarda kablo
döşenmeyecektir. Zorunlu olarak gerekiyorsa, kablo
sıcaklığı 25 C üstünde olan bir mekanda en az 24 saat
bırakıldıktan sonra , kablo +5 C altına kadar
soğumadan döşeme işlemi tamamlanmalıdır.
 Kullanılacak olan kablo imalat boyuna uygun tek parça
olacak şekilde planlama yapılacak ve
mümkün
oldukça parça kablolar eklenerek kullanılmayacaktır.
 Uzun açıklıklarda (2000 metreden fazla) döşenecek
tek faz iletkenli kablolar çaprazlama yapılmalıdır.
13
KANALIN HAZIRLANMASI VE KABLO SERİLMESİ
 Kablo serildikten sonra üzerine 10 cm kalınlığında
kum serilecektir.
 Son kum tabakasının üstüne arada boşluk kalmayacak
ve her iki yandan kabloyu 5 cm geçecek şekilde enine
olmak kaydıyla koruyucu elemanlar dizilecektir.
(Tuğla, Beton plak , bimsblok vb)
 Koruyucu malzemenin üzeri 20 cm doldurulduktan
sonra ikaz bandı yerleştirilir. Her grup kablo için ayrı
ikaz bandı çekilir.
14
KANALIN HAZIRLANMASI VE KABLO SERİLMESİ
 İkaz bandı serildikten sonra kanalın üst dolgusu
toprakla veya stabilize malzeme ile doldurularak,
dövülüp sıkıştırılarak , bozulan güzergah eski haline
getirilir.
 Kabloların cadde ve yollardan karşıdan karşıya
geçişlerde metalik olmayan kablo muhafaza
boruları(tip 450 N) kullanılmalıdır.
15
DİĞER HUSUSLAR
 Açık




havada döşenen kablolar olabildiğince güneş
ışınlarının etkisinden korunmalıdır.
Kablo tavaları ve rafları şartnameye göre topraklanmalıdır.
Kablo ekleri yapılırken 2 metre s şeklinde pay
bırakılmalıdır. Ayrıca ekler yan yana değil aralıklı olarak
yapılmalıdır.
İkaz bandlarının kalınlığı 0,1 mm, genişliği 12 cm ve
kırmızı renklidir.
İşaret plakaları 12 x 20 cm genişliğinde döküm olarak imal
edilmiş olup, güzergah üzerinde 50 metre aralıkla ve
güzergahın yön değiştirdiği yerlere çakılmalıdır.
16
RESİMLER
17
RESİMLER
18
RESİMLER
19
RESİMLER
20
RESİMLER
21
RESİMLER
22
KAYNAK
 Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj
(Uygulama) Usul ve Esasları (EPDK’nın yayınladığı
yönetmelik)
 MEGEP YAYINLARI
TEŞEKKÜRLER
23
SORULAR
1.Kablo kanalı hazırlarken gereken usuller ve detaylar
nelerdir?
2.Yer altı enerji kablosunun işlevi hakkında bilgi veriniz.
24

similar documents