TITOLO - HUPFAS

Report
IMA LI HRVATSKA DOVOLJNO
NOVCA ZA ENERGETSKE OBNOVE?
Zagreb, 31.10.2014
ENERGETSKA UČINKOVITOST
ZGRADA U LOMBARDIJI
ISKUSTVO I
PERSPEKTIVE
Alice Tura
Regija Lombardija
Opća uprava za okoliš, energetiku i
održivi razvoj
POTROŠNJA PRIMARNE ENERGIJE U REGIJI LOMBARDIJA
POTRAŽNJA ZA ENERGIJOM PO
SEKTORIMA
2%
26%
44%
CIVILNI SEKTOR: KRAJNJA PRIMJENA
68%
ENERGIJE
70%
28%
60%
50%
40%
30%
Civile
Industria
Agricoltura
Trasporti
Privatni
Industrija
Poljoprivreda
Prijevoz
18%
20%
9%
5%
10%
0%
riscaldamento
energia
elettrica
ACS
uso cottura
Fonte: Piano d’Azione per l’Energia – Cestec Spa
3
Uvođenje standarda energetske učinkovitosti za zgrade i
energetskog certificiranja
Ciljevi:
Provesti uštedu energije;
Promicati racionalno korištenje energije;
Poticati proizvodnju energije iz
obnovljivih izvora
3 regionalne mjere:
I – 27. lipnja 2007. – Odluka
regionalne uprave VIII/5018
II - 31. listopada 2007. – Odluka
regionalne upraveVIII/5773
Regionalni propisi u skladu sa:
Direktivom 2002/91/CE - Uredba sa
zakonskom snagom 192/2005
III – 22. prosinca 2008.–
Odluka regionalne uprave
VIII/8745
(na snazi)
4
Struktura regionalnog okvira
Minimalni uvjeti energetske učinkovitosti za nove zgrade i veće obnove
odnose se na:
• ovojnicu zgrade;
• instalacije za grijanje i proizvodnju tople sanitarne vode;
• sustav zgrada-postrojenje
Energetski certifikat: pokazuje glavne energetske karakteristike zgrade
na temelju dva pokazatelja: potražnja za primarnom energijom
(kWh/m2 godišnje) i energetski razred kojem pripada zgrada.
Regionalni energetski katastar: sadržava
učinkovitosti energetski certificiranih zgrada
certifikate
o
energetskoj
5
Granice potražnje za primarnom energijom
Granice na snazi od 1.1.2008. za nove zgrade i za veće obnove
Odnos
oblika
zgrade
P/V
[m-1]
< 0,2
> 0,9
Klimatsko područje
D
do 1401
[stupanj
dana]
21,3
68
Odnos
oblika
zgrade
P/V
[m-1]
< 0,2
> 0,9
E
do 2100
[stupanj
dana]
34
88
do 2101
[stupanj
dana]
34
88
do 3000
[stupanj
dana]
46,8
116
F
iznad 3001
[stupanj
dana]
46,8
116
Klimatsko područje
D
do 1401
[stupanj
dana]
6
17,3
E
do 2100
[stupanj
dana]
9,6
22,5
do 2101
[stupanj
dana]
9,6
22,5
do 3000
[stupanj
dana]
12,7
31
F
iznad 3001
[stupanj
dana]
12,7
31
Ograničenja iskazana u
kWh/m2 godišnje za
stambene zgrade
Ograničenja iskazana u
kWh/m3 godišnje za
nestambene zgrade
(trgovine, uslužni
sektor, itd.)
6
Granice koeficijenta prolaska topline
Granice na snazi od 1.1.2008. za djelomičnu obnovu
Strukture izložene vanjskim utjecajima ili okolišu s nekontroliranom temperaturom
Klimatsko
područje
Okomiti
neprozirni
elementi
Vodoravni i kosi neprozirni elementi
Krovovi
Podovi
Prozirni elementi i
pripadajući okviri
D
0,36
0,32
0,36
2,4
E
0,34
0,30
0,33
2,2
F
0,33
0,29
0,32
2,0
7
Prve analize na uzorku certificiranih zgrada
usporedba prosječnih i graničnih vrijednosti na snazi (1)
KROV
0,77 [W/m2K]*
GRANIČNA
VRIJEDNOST
0,30 [W/m2K]*
+157%
KOEF. PROLASKA
TOPLINE
OVOJNICA
0,88 [W/m2K]*
GRANIČNA
VRIJEDNOST
0,34 [W/m2K]*
VRATA I PROZORI
2.78 [W/m2K]*
+159%
DONJA PLOČA
GRANIČNA
VRIJEDNOST
2,2 [W/m2K]*
+26%
0,83 [W/m2K]*
+151%
8
Prve analize na uzorku certificiranih zgrada
usporedba prosječnih i graničnih vrijednosti na snazi (2)
OVOJNICA
(ETH)
138 [kWh/m2]
INTEGRIRANJE
GRAĐEVINSKIH I
ENERGETSKIH
SVOJSTAVA (EPH)
182 [kWh/m2]*
UKUPNA PROSJEČNA
SEZONSKA
UČINKOVITOST
SUSTAVA GRIJANJA
(hG,YR)
78 [%]
GRANIČNA
VRIJEDNOST
64 [kWh/m2]*
+184%
GRANIČNA
VRIJEDNOST
78,5 [%] - 84 [%]**
* Granična vrijednost izračunata na temelju pretpostavke da se zgrada nalazi u Milanu uz omjer S/V od 0,5
** Granična vrijednost izračunata na temelju sustava nazivne snage od 15 i više ili jednake 1000 KW
9
USPOREDBA POSTOJEĆIH I NOVIH ZGRADA
POKAZATELJ
POSTOJEĆE ZGRADE
(izgrađene prije 2008.)
Energetske potrebe za
grijanje
EPH [kWh/m2 godišnje]
Korišten plin metan
**
[m3]
Troškovi grijanja
**[€]
Ekvivalent CO2 emisije
[kg/m2 godišnje]
NOVE ZGRADE
(izgrađene nakon 2008. )
UŠTEDA U €
182
64 *
- 118
1.898
667
- 1.230
1.330
465
- 865
36,36
12,79
- 23,57
* Granična vrijednost izračunata za zgradu koja se nalazi u Milanu uz omjer P/V od 0,5;
**
Vrijednost obračunata za troškove grijanja zgrade korisne površine od 100 m2;
*** Vrijednost obračunata po cijeni metana/prirodnog plina u iznosu od 0,70 eura/m3.
10
Energetski certifikat
slučajevi u kojima je obvezan
•Za nove i u većoj mjeri obnovljene zgrade, potvrdu je potrebno
dostaviti općini ili gradu po završetku građevinskih radova, na način da se
provjerava odgovara li zgrada energetskim potrebama;
•Za postojeće zgrade, mora se ishoditi u slučajevima:
- oglašavanje zgrade za prodaju ili najam;
- sklapanje ugovora o prodaji ili najmu zgrade;
- zamjena kotla snage iznad 100 kW;
- dobivanje državnih poticaja.
Za postojeće zgrade, energetski certifikat ne uključuje obvezu prilagodbe
zgrade.
ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA U REGIJI LOMBARDIJA
BROJ ENERGETSKIH CERTIFIKATA
PODNESENIH OD 1.9.2007 DO
31.9.2014
1.435.864
•
•
•
ZGRADE U A+ RAZREDU = 1.640
ZGRADE U A RAZREDU = 10.415
ZGRADE U B RAZREDU = 60.202
12
ENERGETSKI CERTIFIKATI I NJIHOVI IZDAVATELJI PREMA
STUDIJU
Građevinski
inženjer
Arhitektura
Geometar
Stručni studij
Kemija
Zaštita
okoliša
Poljoprivreda
Šumarstvo
Broj ovlaštenih osoba: 19.500
13
PROMJENE U PONUDI NA TRŽIŠTU NEKRETNINA
Više se prodaju energetski učinkovite zgrade!!!
•NOVE ZGRADE
•UDOBNE/UČINKOVITE ZGRADE
•VEĆA OSVJEŠTENOST KUPACA
•USMJERENOST NA ODABIR I USPOREDBU
•NOVE
TEHNOLOGIJE
EKONOMIJA)
(ZELENA
•NOVE STRUKE
14
KRATKA OČITOVANJA O DIREKTIVI 2010/31/EU
usporedba s regionalnim propisima
Članak 7. Postojeće zgrade
Kod provedbe većih obnova potrebno je osigurati određenu razinu
energetske učinkovitosti. Većom obnovom se smatra intervencija
koja se provodi na više od 25% ovojnice zgrade.
Države članice potiču uvođenje visoko-učinkovitih sustava (uzimajući
u obzir ekonomičnost).
Članak 8. Tehnički sustavi zgrade
Uvođenje minimalnih zahtjeva za ukupan energetski učinak,
pravilnu instalaciju, dimenzioniranje i kontrolne sustave u
postojećim zgradama. Ovi zahtjevi mogu biti također uvedeni za
nove zgrade.
Promicanje sustava automatizacije, kontrole i praćenja.
Usklađeno
Usklađeno
(PromicanjeConforme
sustava
automatizacije,
kontrole
i
praćenja.)
Članak 9. Zgrade gotovo nulte potrošnje energije
Do 31.12.2020. sve nove zgrade moraju imati približno potrošnju
energije.
Od 31.12.2018. sve javne zgrade moraju imati približno nultu
potrošnju energiju.
Nije usklađeno
Čeka se na uredbe Ministra
15
KRATAK OSVRT NA DIREKTIVU 2010/31/CE
usporedba s lokalnim propisima
Članak 11. Energetski certifikati
Obuhvaća energetsku učinkovitost zgrade i referentne
vrijednosti, kao što su minimalni zahtjevi energetske učinkovitosti
kako bi se vlasnicima i najmoprimcima zagrade odnosno
građevinske cjeline omogućilo da usporede i procijene njezinu
energetsku učinkovitost.
Javnim tijelima se preporučuje provedba preporuka koje se
odnose na energetski certifikat tijekom trajanja valjanosti.
Trajanje energetskog certifikata utvrđuje se na 10 godina.
Djelomično sukladno
Glavna uloga tijela javne vlasti i
provedba preporuka o zgradama tijela
javnih vlasti;
Važne preporuke o poboljšanju zgrada;
Članak 12. Izdavanje energetskih certifikata
Energetski certifikat se izdaje za sve zgrade koje se grade,
prodaju ili iznajmljuju novom stanaru.
Predviđen za sve zgrade koje koriste tijela javne vlasti s ukupnom
korisnom površinom do 500 m2, a smanjena površina na 250 m2
od 9. srpnja 2015.
Energetski certifikat se mora predati potencijalnom kupcu ili
najmoprimcu.
Ako se zgrada prodaje ili iznajmljuje, obvezatno je oglašavanje
zgrade i isticanje energetske učinkovitosti zgrade.
Sukladno
Komercijalni oglasi u slučaju prodaje ili
najma: obvezno je oglasiti zgradu i
istaknuti energetsku učinkovitost zgrade.
16
KRATAK OSVRT NA DIREKTIVU 2010/31/EU
usporedba s regionalnim propisima
Članak 13. Izlaganje energetskih certifikata
Za sve zgrade tijela javne vlasti (površ.>500m2 i od 2015. površ. >250
m2) i u kojima se često zadržava građanstvo (površ.>500 m2)
predviđena je obveza da energetski certifikat bude izložen na
uočljivom mjestu i vidljiv građanstvu.
Djelomično sukladno
(Obveza certificiranja zgrada tijela javne
vlasti odnosi se samo na zgrade
površine iznad 1.000 m2)
Članak 14. Pregled sustava grijanja
Redoviti pregled dijelova sustava grijanja zgrada, s kotlovima čija
nazivna snaga za potrebe zagrijavanja prostora prelazi 20 kW. Sustavi
grijanja s kotlovima nazivne snage iznad 100 kW pregledavaju se svake
dvije godine, dok se kod plinskih kotlova to razdoblje može produljiti na
četiri godine.
Sukladno
Članak 15. Pregled sustava klimatizacije
Redoviti pregledi dijelova sustava klimatizacije nazivne snage iznad 12
kW.
Pregled uključuje procjenu učinkovitosti klimatiziranja i
dimenzioniranja u odnosu na potrebe hlađenja zgrade.
Sukladno
17
KRATAK OSVRT NA DIREKTIVU 2010/31/EU
usporedba s regionalnim propisima
Članak 18. Neovisni sustav kontrole
Treba uspostaviti neovisni sustav kontrole energetskih certifikata i
izvješća o pregledu energetskih sustava.
Energetski certifikati i izvješća o pregledu energetskih sustava
stavljaju se na raspolaganje nadležnim vlastima i tijelima na njihov
zahtjev.
Sukladno
Članak 20. Obavješćivanje
Treba poduzeti potrebne mjere kako bi vlasnici ili najmoprimci
zgrada ili građevinskih cjelina bili obaviješteni o različitim
metodama kojima se može povećati energetska učinkovitost
zgrada.
Djelomično sukladno
Članak 27. Sankcije
Treba uspostaviti proporcionalne i odvraćajuće sankcije.
Sukladno
Članak 28. Prijenos
Rok za prijenos direktive je 9. srpnja 2012. godine.
Nedostaju ministarske uredbe
18
HVALA NA STRPLJENJU!
19

similar documents