MAKALE - Hisar School Blogs

Report
MAKALE
Zeynep Lal Kırmızyeşil 11C
Makale Nedir ?
-Makale, temeli düşünce olan yazı türüdür.
- Makalede konu sınırlaması yoktur.
-Her konuda yazılabilir.
-Makaleler bir tezi savunma yazılarıdır.
-Bu nedenle yapısı, ortaya atılan bir görüş ve bu
görüşü destekleyecek düşüncelerle örülür.
Dünya Tarihinde Makale
- Kesin bir tarih bilinmemekle beraber
makalenin çinde ortaya çıktığı
düşümülmektedir.
- Silah yapımındaki ustalıklarını yazıya
dökmüşlerdir.
- Bu yazılar makale olarak kabul edilir.
- Daha sonar Avrupa da gelişme göstermiştir.
Makalenin Tarihsel Gelişimi.
- Edebiyatımıza tanzimat döneminde gazete ile
birlikte batı'dan giren bir türdür.
- İlk örnekleri Tanzimat döneminde görülür.
- İlk makale, Şinasi tarafından çıkarılan
Tercüman-ı Ahval’de Mukaddime adıyla
(1860) yayımlanmıştır.
Makalenin Tarihsel Gelişimi.
- Tasvir-i Efkar ile makale gelişmiştir.
- Şinasi, gazeteler aracılığıyla “makale”nin
yazılı bir tür kapsamında temellerini atmıştır.
- Namık Kemal, Ziya Paşa, Şemseddin Sami,
Muallim Naci, Beşir Fuad gibi sanatçılar bu
türün gelişmesini sağlamıştır.
Makalenin Tarihsel Gelişimi.
- Servet-i Fünun döneminde ise bu tür yayılmış,
gelişmiş, olgunlaşmıştır.
- Fakat bu tür bizde ancak cumhuriyet
döneminde çağdaş bir kimlik kazanmıştır.
- Türk edebiyatında Servet-i Fünun döneminde
makale türünde Hüseyin Cahit, Cenap
Şehabettin, Fuat Köprülü, Nurettin Topçu gibi
sanatçılar eser vermiştir.
Makale Alanında Öncüler Ve Eserleri
-
Gidişin Yönü/ Nadir Nadi(21.11.1965)
Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi/Şinasi (1860)
Yendim, Beni Kurtarınız/ Falih Rıfkı Atay (1933)
Büyük Şehire Gelen köylüler/ Cavit Orhan
Tütengil (1968)
- Çeviri Üzerine/ Nurullah Ataç (1946)
- Vatan Makalesi/Namık Kemal
Makale ile Fıkra arasındaki Farklar.
Makale
Makale yazarı ele aldığı
fikirleri bilimsel bir
yaklaşımla incelerken
- Makalede yazar
fikirlerini kanıtlamak
zorundadır. Bunun
için sağlam güçlü
kanıtlar göstermesi
gerekir.
- Makale bilimsel bir
yazı olduğu için resmi
ve ciddi bir anlatım
kullanılır.
-
Fıkra
-Yazarın kişisel
görüşlerini inceler.
-Fıkrada kanıtlama
zorunluluğu yoktur.
İspatlamak yazara kalmış
bir karardır.
-Fıkrada ise samimi, rahat
ve içten bir dil kullanılır.
Makale türleri
Bilimsel Makale
- Belirli bir alanda uzmanlaşmış bilim adamları
tarafından yazılır.
- Makalenin girişinde bir “sorun” ortaya atılır.
- Bilimsel makaleler yazılırken yazar daha önce
o konu hakkındaki çalışmalardan
faydalanabilir.
Edebî makale
Dil, edebiyat ve sanatla ilgili konuları işleyen
makale türüdür.
Meslekî makale
Tıp, ekonomi, sosyoloji gibi bilimin ve bilime
dayalı mesleklerin değişik dalları ile ilgili
konulan işleyen makale türüdür.
Blog Makalesi
İnternet üzerinde yayınlanan yazarın belli
konudaki görüşlerini belirten makaledir.
Gazete Makalesi
- Gazete makalelerinin yazılış tarzları açısından
bilimsel makalelere benzer.
- Güncel konuları işlerler.
- Asıl amaçları halkı aydınlatmak,
bilgilendirmektir.
- Konuyu hem ayrıntılarıyla değerlendirmeleri
hem de merak uyandırıcı olmaları gerekir.
- Gazetenin ülkedeki gelişmeleri halka duyurmak
şeklinde bir görevi vardır.
ACABA İSTANBULDAN NİÇİN VERGİ
VE ASKER ALINMAZ?
Namık Kemal, Makaalat-ı
Siyasiyye ve Edebiyye,
cüz II, 1327/1911
Makale Saptaması
Bu bir makaledir çünkü;
- Belli bir tezi savunur. İstanbul’dan neden
vergi ve asker alınamaz.
- Bir gazete makalesidir çünkü gazetede
yayınlanmıştır ve devletteki eksiklikleri
eleştirir.
- Belirlediği düşünceyi kanıtlamak amacıyla
örnekler verir.
- Giriş gelişme ve sonuç bölümleri vardır.
Yazarın Amacı:
Bu makalede Namık Kemal’in asıl amacı
İstanbul’daki bozuklukların temel nedenini
açıklamaktır. Yazara göre Taşralardaki
çiftçilerin vergi vermesine rağmen İstanbul’da
rahatlıkla kurulmuş bankerlerin hazineye
yardım yapmaması İstanbul’dan vergi alımını
düzensizleştirir.
Yazarın Tutumu.
Yazar eleştirel bir tutum sergilemektedir ve
şikayetçi bir tavrı vardır. Çünkü İstanbul’daki
çoğu kişinin veya memurların vergi vermiyor
olması yazarı rahatsız ediyordur.
Anlatım Tekniği
Tartışmacı bir anlatım tekniği kullanılmıştır.
Yazar tartışma yoluyla şikayetini belirtmiştir.
Ayrıca örnekleme yoluyla savunduğu
düşünceyi desteklemiştir.
Metinin bana olan katkıları
İki yönde incelene bilir;
Tarihsel
- Dönemin koşullarını
anlamama yardımcı
olmuştur.
- İstanbulun ekonomik
durumu hakkında
bilgi vermiştir.
Tür açısından
-Dönemin özelliklerine
bakıldığında
makalenin çıkma
nedenlerini anlamama
yardımcı olmustur.
- İlk makale
örneklerinin eleştirel
yapıda olmasının
nedenlerini
açıklamıştır.
Kaynakça
o «makale nedir ve Özellikleri.» 08 04 2012. yenimakale. 17 10 2014
<http://www.yenimakale.com/makale-nedir-ve-makale-ozelliklerinelerdir.html#ixzz3GKY6qCjc >.
o «makale türleri.» 27 eylül 2011. çokbilgi. 18 10 2014
<http://www.cokbilgi.com/yazi/makale-turleri/ >.
o «makale türü.» 19 agustos 2011. eodev. 15 ekim 2014
<http://eodev.com/gorev/432607 >.
o «Makale Türü ve trihsel Gelişimi.» 04 ocak 2012. edebiyat
öğretmeni. 16 10 2014
<http://edebiyatogretmenii.blogcu.com/makale-turu-ve-tarihigelisimi/6310995 >.
o «makale türünün tarihsel gelişimi.» 16 02 2012. bilgicik. 12 10 2014
<http://www.bilgicik.com/yazi/turk-edebiyatinda-makale-turutarihi-gelisimi-ve-onemli-temsilcileri/>.
o Edebiyat Bilgileri – 2 (347-352)

similar documents