Lecture8

Report
MF-103
Bilgisayar Programlama
Güz 2011
(8. Sunu)
(Yrd. Doç. Dr. Deniz Dal)
GERİYE SADECE 1 VEYA 0 DEĞERİNİ DÖNDÜREN
FONKSİYONLARIN if ve while YAPILARINDA KOŞUL
OLARAK KULLANILMASI
Bundan önceki derslerimizde if ve while deyimlerini
kontrol amacıyla kullanılacak koşulları oluştururken
sadece ilişkisel ve mantıksal operatörlerden faydalandık.
Bundan sonra if ve while deyimlerinin yanında koşul
olarak geriye sadece 1 veya 0 değerini döndüren ve
bizlerin oluşturduğu alt (yardımcı) fonksiyonları da
kullanabileceğiz.
if AsalMi(n)
%birsey yap
end
while ~RakamlariFarkliMi(n)
%birsey yap
end
İPUCU
Bilgisayar programlamada, geriye 1 veya 0 değerini
döndüren MATLAB fonksiyonlarının adlarının sonuna Mi
veya Mu eklerini getiren ve böylece onları diğer
fonksiyonlardan kolayca ayırt edebilmeye imkan tanıyan
bir notasyondan faydalanılır.
Bu türden fonksiyon adlarına örnek olarak TekSayiMi,
AsalSayiMi veya SayininRakamlariFarkliMi verilebilir.
UYGULAMA
Kendisine parametre olarak aldığı sayı bir tek sayı ise
geriye 1 değerini aksi takdirde geriye 0 değerini
döndüren bir MATLAB fonksiyonunu TekSayiMi.m
adındaki fonksiyon m-dosyasının içerisine yazınız.
function sonuc=TekSayiMi(sayi)
sonuc=mod(sayi,2);
KOMUT PENCERESİ
>>TekSayiMi(9)
ans=
1
>>TekSayiMi(8)
ans=
0
UYGULAMA
Kendisine parametre olarak aldığı bir alt limit ile bir üst
limit arasındaki tek sayıların adedini hesaplayarak
geriye döndüren bir MATLAB fonksiyonunu
Programın çalışabilmesi
için bu alt
AraliktakiTeklerinSayisiniHesapla.m
adındaki
fonksiyonun
çalışma
dizini altında tanımlı
fonksiyon m-dosyasının
içerisine
yazınız.
olması (mevcut olması) gereklidir.
function teklerSayaci=AraliktakiTeklerinSayisiniHesapla(altLimit,ustLimit)
teklerSayaci=0;
for i=altLimit:ustLimit
if TekSayiMi(i)%Geriye
1 veya
0 Donduren Alt Fonksiyon
KOMUT
PENCERESİ
>>AraliktakiTeklerinSayisiniHesapla(1,100)
teklerSayaci=teklerSayaci+1;
ans=
end
50
end
return Komutu
 Yazdığınız MATLAB programını herhangi bir anda (programın
normalde sona erdiği noktanın haricinde - early termination)
sona erdirmek için return komutunu kullanabilirsiniz.
Eğer return komutu ana program içerisinde kullanılmışsa,
kontrol komut penceresindeki klavyeye geçer. Eğer return
komutu bir fonksiyon içerisinde kullanılmışsa, kontrol bu
fonksiyonu çağıran ana fonksiyona devredilir.
return komutunun hata ayıklama modundan çıkmak için de
kullanıldığını hatırlayınız.
Soru: Ax²+Bx+C=0 şeklinde verilen 2. derece
köklerini bulan programın akış diyagramını çiziniz.
denklemin
ÇÖZÜM 1
ÇÖZÜM 2
A=input('A Katsayisini Giriniz= ');
A=input('A Katsayisini Giriniz= ');
B=input('B Katsayisini Giriniz= ');
B=input('B Katsayisini Giriniz= ');
C=input('C Sabitini Giriniz= ');
C=input('C Sabitini Giriniz= ');
delta=B^2-4*A*C;
delta=B^2-4*A*C;
if delta<0
if delta<0
disp('Kokler Sanal');
disp('Kokler Sanal');
else
end
return; %Programi Ani Sonlandir
x1=(-B+sqrt(delta))/(2*A);
end
x2=(-B-sqrt(delta))/(2*A);
x1=(-B+sqrt(delta))/(2*A);
fprintf('1. Kok : %f \n', x1);
x2=(-B-sqrt(delta))/(2*A);
fprintf('2. Kok : %f \n', x2);
fprintf('1. Kok : %f \n', x1);
fprintf('2. Kok : %f \n', x2);
DÜZYAZI M ÇÖZÜMLER
ÇÖZÜM 3
function IkinciDereceDenkleminKokleriniHesapla(A,B,C)
delta=B^2-4*A*C;
Çözümün hem if ve hem de else bloğunda
kök hesabı yaptırılmadığı için (sadece
disp('Kokler Sanal');
else bloğunda yaptırılıyor) geriye belirli
else
bir değer döndürülmediğine dikkat ediniz.
x1=(-B+sqrt(delta))/(2*A);
Bu yüzden imza satırında bir atama
x2=(-B-sqrt(delta))/(2*A);
operatörü kullanılmamıştır.
if delta<0
fprintf('1. Kok : %f \n', x1);
fprintf('2. Kok : %f \n', x2);
end
1. FONKSİYON M ÇÖZÜM
ÇÖZÜM 4
function IkinciDereceDenkleminKokleriniHesapla(A,B,C)
delta=B^2-4*A*C;
if delta<0
disp('Kokler Sanal');
return; %Programi Ani Sonlandir
end
İmza satırında
x1=(-B+sqrt(delta))/(2*A);
bir atama operatörü
kullanılmadığına, yani fonksiyonun geriye
x2=(-B-sqrt(delta))/(2*A);
bir değer döndürmediğine dikkat ediniz.
fprintf('1. Kok : %f \n', x1);
fprintf('2. Kok : %f \n', x2);
2. FONKSİYON M ÇÖZÜM
Olmayana Ergi Yöntemi ile İspat
Bu ispat yöntemi doğruluğu gösterilmek istenen bir
ifadenin yanlış olduğunu kabul ederek bir ispat
yolculuğuna koyulur. Yöntem, eğer bu (yanlışlığı ispat)
yolculuğu esnasında bir çelişkiyle karşılaşırsa başta
yanlış olduğunu kabul ettiği ifadenin aslında doğru bir
ifade olduğunu ispatlamış olur.
Bu yöntem tam ters bir mantıkla da çalışır.
UYGULAMA
Kendisine parametre olarak aldığı sayı bir çift sayı ise
geriye 1 değerini aksi takdirde geriye 0 değerini
döndüren bir MATLAB fonksiyonunu CiftSayiMi.m
adındaki fonksiyon m-dosyasının içerisine yazınız.
function sonuc=CiftSayiMi(sayi)
KOMUT
sonuc=0;%Sayinin
CiftPENCERESİ
Sayi Olmadigini Kabul Et
>>CiftSayiMi(8)
if mod(sayi,2)==0
ans=
1
sonuc=1;%Baslangic
Kabulunu Degistir
>>CiftSayiMi(9)
end
ans=
0
DİZİLER
• Dizi (array), en genel tanımıyla birbirleri ile ilişkili
nümerik veya metinsel değerler topluluğudur.
• Değişkenler içerisinde yalnız bir tek bilgi
depolarken dizileri kullanarak aynı türden birden
fazla bilgiyi saklayabiliriz.
• Programımız içerisinde kullanacağımız 100 adet
tamsayıyı 100 farklı değişken içinde saklamak
yerine bu amaçla içinde 100 tamsayı saklı bir dizi
kullanmak daha mantıklıdır.
• Dizi elemanlarına ulaşmak için indis dediğimiz
yapılardan ve parantezlerden faydalanırız.
MATLAB’DE DİZİLER
• Bir nümerik dizi vektör veya matris olabilir.
• nx1 veya 1xm dizisi bir vektör gösterir.
• Bu çerçevede nx1dizisi sütun vektörü ve 1xm
dizisi ise satır vektörü olarak da düşünülebilir.
• mxn veya nxm dizisi bir matris gösterir.
• Bir dizinin eleman sayısı dizinin satır sayısı ile
sütun sayısının çarpımıdır.
MATLAB’DE TEK BOYUTLU DİZİLER
(SATIR VEKTÖRLERİ) VE length
Fonksiyonu
MATLAB’DE TEK BOYUTLU DİZİLER
(SÜTUN VEKTÖRLERİ) VE length
Fonksiyonu
İPUCU
Bir satır veya sütun vektörü içerisinde tek bir for
döngüsü kullanılarak kolaylıkla gezilebilir.
Eğer bu amaçla oluşturulacak bir for döngüsü i adında
bir döngü değişkeni ile kontrol edilirse, bu i aynı
zamanda dizinin indislerini de temsil etmiş olur.
for i=1:length(A)
fprintf('%d\n',A(i));
end
İPUCU
Kendisine A adlı bir satır veya sütun vektörünü
parametre olarak alan bir fonksiyon m-dosyası vektörün
boyutuyla
ilgili bir işlem
yapıyorsa
length(A)
fonksiyonunu muhakkak kullanmak zorundadır. (Bu
fonksiyona komut penceresinden nasıl bir vektörün
parametre olarak verileceği peşinen bilinemez çünkü.)
SATIR VEKTÖRLERİNİN İÇERİSİNİN
OTOMATİK OLARAK SAYILARLA
DOLDURULMASI
satirVektoru=ilkDeger:artımMiktarı:sonDeger
artimMiktarı belirtilmezse ilkDeger den sonra 1’er artım
olacağı anlaşılır.
UYGULAMA
Kendisine parametre olarak aldığı bir A satır vektörünün
en büyük elemanını bularak geriye döndüren bir
MATLAB
fonksiyonunu
DizininMaksimumunuBul.m
adında bir fonksiyon m-dosyasının içerisine yazınız.
DizininMaksimumunuBul.m
function enBuyuk=DizininMaksimumunuBul(A)
enBuyuk=A(1); %Dizinin ilk elemani en buyuk olsun
PENCERESİ
for i=2:length(A) %Kac elemanli birKOMUT
vektor acaba?
>>B= [2, 4, -5, 6, 7, 99, -132, 126];
if A(i)>enBuyuk
>>DizininMaksimumunuBul(B)
enBuyuk=A(i);
ans=
end
126
end
>>DizininMaksimumunuBul( [2, 4, -5, 6, 7, 99, -132, 126] )
ans=
126
SORULAR…
 Bir A satır vektörünün elemanlarının toplamı
 Bir A satır vektörünün aritmetik ortalaması
 Bir A satır vektörünün harmonik ortalaması
 Bir A satır vektörünün elemanlarının çarpımı
 Bir A satır vektörünün geometrik ortalaması
 Bir A satır vektörünün içerisindeki çift sayıların adedi
BİR SATIR VEKTÖRÜNÜN BİLGİ
DEPOLAMAK AMACIYLA KULLANILMASI
A=[ ]; %Baslangicta Bos
1. METOD
A=[A x]; %A=[x]
A=[A y]; %A=[x y]
2. METOD
A(1)=x; %A=[x]
A(2)=y; %A=[x y]
Başlangıçta boş olan bir satır vektörünün
içine sırasıyla x ve y elemanları ekleniyor.
İKİ RESİM ARASINDAKİ 10 FARKI BULUNUZ 
A=[ ]; %Baslangicta Bos
1. RESİM
A=[A x]; %A=[x]
A=[A y]; %A=[x y]
2. RESİM
A=[x A]; %A=[x]
A=[y A]; %A=[y x]
Son eklenen dizi elemanı dizinin
son elemanı oluyor.
Son eklenen dizi elemanı dizinin
ilk elemanı oluyor.
Bu iki farklı türdeki depolama stratejisinin
ne tür uygulamalar için uygun olabileceği
üzerinde dikkatlice düşününüz.
>>A=[ ]
>>A=[A 1]
>>A=[A 2]
>>A=[3 A]
UYGULAMA
Kendisine
olarak aldığı
bir alt limit ile bir üst
(1,10) veparametre
(10,1) şeklindeki
parametre
limit
arasındakiher
çiftikisinde
sayıları
bir satır vektörü
aktarımlarının
debularak
aynı sonucu
üretecek geriye
fonksiyonu
nasıl yazardınız?
içerisinde
döndüren
bir MATLAB fonksiyonunu
Programın
çalışabilmesi
AraliktakiCiftleriBul.m
adındaki
fonksiyon için bu alt
fonksiyonun
çalışma dizini altında tanımlı
m-dosyasının içerisine
yazınız.
olması (mevcut olması) gereklidir.
function depoVektor=AraliktakiCiftleriBul(altLimit,ustLimit)
depoVektor=[ ];%Baslangicta Bos Bir Satir Vektoru
KOMUT PENCERESİ
>>AraliktakiCiftleriBul(1,10)
if CiftSayiMi(i)%Geriye
1 veya 0 Donduren Alt Fonksiyon
ans=
2 4 6 8 i];%Depo
10
depoVektor=[depoVektor
Vektorun Sonuna Ekle
>>AraliktakiCiftleriBul(10,1)
%depoVektor=[i depoVektor];
ans=
end
[]
for i=altLimit:ustLimit
end
Aksine Örnek Bulma Yöntemi ile İspat
2011 yılı itibariyle dünya üzerinde dinozor olmadığı
iddiasında bulunan birisinin bu tezini, onun karşısına bir
dinozor çıkararak çürütebilirsiniz.
Veya bir matrisin sıfır matrisi olup olmadığını
araştırıyorsanız matrisin sıfır matrisi olduğu kabulüyle
yola çıkarsınız ve matris içerisinde değeri sıfırdan farklı
en az bir matris elemanı bulmaya çalışırsınız.
Kabulünüzün aksini işaret eden böyle bir matris elemanı
bulamazsanız eğer başlangıçta yaptığınız kabulün doğru
olduğu ortaya çıkar. Bu ispat yöntemi özellikle dizi
uygulamalarında sıklıkla kullanılır.
UYGULAMA
Kendisine parametre olarak aldığı bir B satır
vektörünün her bir elemanı 1 değerine sahipse geriye 1
aksi takdirde geriye 0 döndüren bir MATLAB
fonksiyonunu DiziSadeceBirlerMiIceriyor.m adındaki
fonksiyon m-dosyasının içerisine yazınız.
ÇALIŞMAYAN ÇÖZÜM
function sonuc=DiziSadeceBirlerMiIceriyor(B)
for i=1:length(B)
if B(i)==1
sonuc=1;
else
sonuc=0;PENCERESİ
KOMUT
>>DiziSadeceBirlerMiIceriyor([-8
4 6 25 1])
end
ans=
end
1
ÇALIŞAN ÇÖZÜM
function sonuc=DiziSadeceBirlerMiIceriyor(B)
sonuc=1;%Dizinin Sadece 1 Degeri Icerdigini Kabul Et
for i=1:length(B)
if B(i)~=1%En
Az 1 Adet
Aksi Ornek Mevcutsa
KOMUT
PENCERESİ
>>DiziSadeceBirlerMiIceriyor(ones(1,10))
sonuc=0;%Kabulu Degistir
ans=
1break;%return Komutu da Kullanılabilir
>>DiziSadeceBirlerMiIceriyor([1
1 1 25 1])
end
ans=
end
0
KİTAPTAKİ 58-102 ARASI
UYGULAMALARI BİRLİKTE
YAZALIM VE ÇALIŞTIRALIM.

similar documents