Guvenirlilik, Gecerlilik Kaynaklari ve Model Olusturma

Report
Güvenirlilik, Geçerlilik
Kaynakları ve Model Oluşturma
Güvenilirlik
 Güvenirlik, ölçme sonuçlarının farklı zamana
ve koşullara karşı sahip olduğu
 tutarlılığı göstermektedir. Güvenirlik, istatistiksel
analizlerle yüzde olarak hesaplanmaktadır.
 Genellikle, bir ölçü aracının sahip olması gereken en
düşük güvenirlik düzeyi olarak % 70 kabul
edilmektedir. Aşağıda, belli başlı tutarlılık çeşitleri
tanıtılmaktadır.
 Zamana Karşı Tutarlılık: Ölçme-Tekrar Ölçme
Güvenirliği: Ölçme-tekrar ölçme güvenirliği analizinde,
aynı ölçü aracı bir süre (genellikle iki hafta) arayla aynı
bireylere iki kez uygulanır. İki test sonucu arasındaki
tutarlılık, istatistiksel analizlerle hesaplanır. Madde
Gruplarına Karşı Tutarlılık: Eşdeğerli Ölçüm
Güvenirliği: Eşdeğerli ölçüm güvenirliği analizinde, bir
ölçü aracının, birbirinin yerine kullanılabilecek iki ya da
daha fazla formu oluşturulur ve ölçü aracının fomları
arasındaki uyum istatistiksel analizlerle belirlenir. Aynı
bireylere ölçü aracını sık sık uygulamanın gerekeceği
durumlarda, ezberleme ve kanıksama gibi etmenleri
kontrol etmek amacıyla, her uygulamada ölçü aracının
farklı bir formunun kullanılması amaçlanır.
 Değerlendiricilere Karşı Tutarlılık:
Değerlendiriciler-Arası Güvenirlik: Ölçü aracının
uygulanması ve puanlanması, değerlendirici
becerisine dayalıysa ya da değerlendiricinin
 yorumunu gerektiriyorsa, değerlendiriciler-arası
güvenirliğin hesaplanması gerekir. Bu amaçla, iki
farklı değerlendiricinin aynı bireye aynı ölçü aracını
uygulaması sonucunda elde edilen puanlar
arasındaki uyuşma, istatistiksel analizlerle belirlenir.
 Maddelerin Tutarlılığı: Madde Güvenirliği: Madde
güvenirliğiyle, ölçü aracının her bir maddesinin
toplam puana yapmış olduğu katkı, iç-tutarlılık
katsayısı olarak hesaplanır.
 Toplam puana belli düzeyde katkıda bulunmayan
maddeler ölçü aracından çıkarılır.
Geçerlilik
 Geçerlik, bir ölçü aracının, ölçtüğünü öne




sürdüğü değişkeni ne derece ölçtüğüdür.
Örneğin, zekayı ölçtüğünü öne süren bir test, zekayı ne
derece ölçmektedir?
Acaba ölçülen değişken, zekadan çok öğrenme midir? Bu
soruların yanıtını verebilmek için, geçerlik analizleri
yapılmaktadır.
Üç çeşit geçerlik vardır ve araştırmada kullanılan ölçü
aracının özelliğine göre bu geçerlik çeşitlerinden biri ya
da birkaçı uygun olmaktadır. Her bir geçerlik çeşidinin
özellikleri ve analiz biçimleri aşağıda açıklanmaktadır:
 İçerik Geçerliği: İçerik geçerliği, bilgi ölçen bir
ölçü aracının, ilişkili olduğu alandaki
 içeriği ne derece yansıttığıdır. Örneğin, bir matematik
testinin, matematik konularını ne ölçüde temsil ettiği.
Ölçü aracının içerik geçerliğinin yüksek olmasını
sağlayabilmek için, ölçü aracıyla ilişkili konudaki
kitapları incelemek ve konunun uzmanlarıyla
 görüşmek gerekmektedir. Ölçü araçlarının içerik
geçerliğinin düzeyini gösteren sayısal bir değere ulaşmak
çok zordur. İçerik geçerliği çalışmaları, genellikle,
uzmanlardan oluşan bir grup değerlendiricinin
görüşlerine başvurarak gerçekleştirilir.
 Uyum Geçerliği: Uyum geçerliği, yeni geliştirilen bir
ölçü aracı ile, aynı amaca yönelik bir başka ölçü aracı
arasındaki uyumun derecesini göstermektedir. Bazı
ölçü araçları, çeşitli özellikler açısından çok iyi
olmalarına karşın, kullanım zorluğu ve maliyet gibi
nedenlerden dolayı yeğlenmeyebilir. Bu durumda,
aynı amaca yönelik, daha kolay uygulanan ve daha az
maliyet gerektiren bir başka ölçü aracı geliştirmek
akla gelmektedir. Yeni geliştirilen ölçü aracından
alınan puanlar, eskisinden alınan puanlarla
uyuşursa, yeni geliştirilen aracın uyum geçerliğine
sahip olduğu sonucuna ulaşılır.
 Yapı Geçerliği: Yapı geçerliği, gözlenemeyen ancak
kuramsal olarak açıklanan bir psikolojik yapıyı
(örneğin, yaratıcılık, otoriterlik vb.) ölçmeyi
hedefleyen bir ölçü aracının, amacına ne denli
ulaştığıdır. Yapı geçerliği analizi, karmaşık ve çok
yönlü bir süreçtir; kuramsal olarak varlığı öne
sürülen yapının davranışlara ne derece yansıdığının
 ve ölçü aracının maddelerinin özelliklerinin
incelenmesini gerektirir
Model Oluşturma
 model nedir ?
model, fiziksel hayata ait gerçekliklerin bir takım anlamlı
sembollerle ifade edilmesidir. diğer taraftan model
gerçek hayatta olması gerektiği düşünülenin ifadesidir.
yani gerçekliğin idealleştirilmiş halidir. çoğu kez
karmaşık olanın basite indirgenmesidir. aslında gerçeklik
hiç bir zaman bir model ile yüzde yüz ifade edilemez. bu
anlamda model gerçekliğin daha basitleştirilmiş halidir.
gerçek hayat çoğu kez bir model ile tam anlamıyla ifade
edilemez. bunun en önemli nedeni, model
oluşturulurken yeterince ifade edilemeyen,
anlaşılamayan, ya da modelin oluşturulması esnasında
ortada olmayan gerçeklikler sebebiyle yapılan
varsayımlardır.
 örneğin, fizikçiler serbest düşmenin modelini oluşturup
hesapları yaparken, havanın direncini yok farz
ettiklerinden (yoksayım demek daha uygun olacak)
gökyüzünden aynı anda yere bırakılan 10 tonluk bir
demir ile birkaç gramlık tüyün aynı zamanda yere
düşeceğini hesaplarlar. birisini model alan kişi o kişiyi
ideal olarak kabul etmekte ve her ne kadar onun aynısı
olamasa da onun gibi olmaya çalışmaktadır. modacıların
yeni giysi tasarımlarını ve takı ürünlerini insanlara
göstermek için yararlandıkları foto modellere bakalım.
fiziksel görünüş itibarıyle idealleştirilmiş ölçüler esas
alınarak seçilen modellerin üzerinde sergiledikleri
elbiseler acaba kaç insanda aynı güzellikte durabilir?
MEHMET VERİM
İŞLETME YÖNETİMİ ORGANİZASYONU
122348014

similar documents