Slayt İndir - Ege Öncü OSGB

Report



a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında
meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal
maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil
müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren
olayları,
b) Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil
durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve
uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,
c) Güvenli yer: Acil durumların olumsuz
sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya
korunakta belirlenmiş yeri, ifade eder.
Çalışanların
acil
durumlarla ilgili
yükümlülükleri aşağıda
belirtilmiştir:




a) Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde
alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak.
b) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda
kendileri ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye
düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında; hemen en
yakın amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya
veya çalışan temsilcisine haber vermek.
c) Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki
ilgili kuruluşlardan olay yerine intikal eden ekiplerin
talimatlarına uymak.
ç) Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma
arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmeyecek şekilde
davranmak.




İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde
belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde
30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde
40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde
50 çalışana kadar;
a) Arama, kurtarma ve tahliye,
b) Yangınla mücadele,
konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel
eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak
görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın
bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye
kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.
Acil
durum ekipleri:
Tahliye
Söndürme
İlk yardım
Arama
Kurtarma
TAHLİYE
TALİMATI
 Kat
tahliye sorumluları ve tahliye grup liderleri: her
katta mutlaka bir tahliye sorumlusu belirlenir.
Tahliye sorumlusu katın tahliyesini sağlamakla
sorumludur. Eğer binanın yapısı, katlardaki
personelin gruplar halinde ve/veya kademeli olarak
tahliye edilmesini gerektiriyorsa her bir grup için bir
“tahliye grup lideri” belirlenir. Bu liderler, gruplarını
tahliye istikametlerine yönlendirir ve toplanma
bölgesine gitmelerini sağlarlar.
 Acil
durum ekip amiri ,acil durum ihbarını alır.
İhbarda acil durumun türü ,büyüklüğü ve yeri
hakkında bilgi verilir. Ekip liderlerine durumu
aktarır.
 Ekip lideri ekibin kurtarma operasyonu için gerekli
ekipmanları, iş aletleri ve iş makineleri ile kişisel
koruyucu malzemelerini almalarını sağlar. Daha
sonra operasyon bölgesine hareket edilir.
B)YANGIN
TALİMATI
2-YANGINLARA
KARŞI
ALINACAK ÖNLEMLER VE
YANGIN SONRASI
UYGULANACAK HAREKET
TARZI:

İş yerinde herhangi bir yangın çıkması durumunda yangını
ilk gören kişi en az üç kez yüksek sesle YANGIN VAR diye
bağıracak, ikaz düğmeleri ile acil durum ikaz sistemini
çalıştıracak, ilgili birim amirine haber verecektir ve şartlar
uygunsa aşağıda sıralananları yapacaktır.






Herhangi bir yangın ve kurtarma olayında paniğe kapılmamalı ve
kendisi ile başka bir kişiyi tehlikeye atmadan söndürme ve
kurtarma çalışmalarını yapmalıdır.
Sorumlu bulunduğu alan ve bölümlerde çıkacak yangına derhal
müdahale etmeli, yangını söndürmeli ve yayılmasına mani
olmalıdır.
Bu çalışmada yangın olayı yerine En yakın olan ekip üyesi mevcut
yangın söndürücüyü alıp rüzgarın arkasına alarak;
Cihazın mührünü kopartmalı,
Cihazın pimini çekmeli,
Cihazın hortum ucundan çıkan yangın söndürücü maddeyi alevin
ön ve alt kısmına doğru tutarak alevin arkasına doğru söndürerek
ilerlemeli,
Tetiğin üstündeki pimi çekiniz
Hortumu yuvasından çıkarınız ve tetiğe sonuna
kadar basınız,
Hortumun ucundan çıkan yangın söndürücü maddeyi yangın bölgesine boşaltınız

sorumlu bulunduğu veya yardıma çağrıldığı bölgedeki
yangına gerekli ekipmanları kullanarak derhal müdahale
eder. Yangının yayılmasını önleyip söndürmek için
çalışmalarda bulunur. Mevcut yangın söndürme araç ve
gereçlerinin aylık kontrolünü yapar, görülen aksaklıkları
güvenlik amirine bildirir.
ARAMA
EKİBİ



Acil durumda , birinci öncelik İNSANDIR. Yangın bölgesinde
yaralanmış, yanmış, boğulmuş, zehirlenmiş, baygın veya ölü
durumda insan bulunabilir. Öncelikle bunlar kurtarılarak ilk
yardım ekibine teslim edilmelidir.
Sağlam olarak bulunan insanlar, toplanma yerine
yönlendirilmelidir.
İkinci olarak ,afet bölgesinde başka insanların olup olmadığı
kontrol edilmelidir.



Acil durum toplanma alanlarındaki insanların sayımlarının
yapılıp ,toplanma bölgesinde olmayan insanların ve
yerlerinin tespiti yapılmalıdır.
Panik ve karışıklığı önlemek için uyarılarda bulunulmalıdır.
İşyerinde meydana gelen yangın, patlama, iş kazası vb.
durumlarda yangın ve kurtarma ekip şefi ile birlikte
çalışmalıdır.
KURTARMA
EKİBİ


Acil durum ihbarını alan acil durum ekip amiri,‘acil
toplanma’ sahasında toplanmasını sağlar. Kurtarma ekip
liderine ve ekibe acil durumun türü, büyüklüğü ve yeri
hakkında gerekli bilgiler verildikten sonra; ekip lideri ekibin
kurtarma operasyonu için gerekli ekipmanları, iş aletleri ve
iş makineleri ile kişisel koruyucu malzemelerini almalarını
sağlar. Daha sonra operasyon bölgesine hareket edilir.
Tahliyeden sonra zor durumda kalan ,bulunduğu bölgeden
tek başına çıkamayan , yaralanan vs varsa kurtarma ekibi
bu durumda olanlara yardımcı olur. Kurtarma ekibine
bildirim genelde arama ekibinden gelir.
Koşullar uygunsa ve acil kurtarılması gereken ekipmanlar
varsa ,yine kurtarma ekibi yapabilir.



İşyerinde olağan durumlarda Acil (yangın) kaçış yollarını
denetleyerek sürekli kullanılabilir durumda olmasını
sağlamalıdır.
İşyerinde ilkyardım amacıyla bulunan sedye, ilaç, sargı
malzemeleri vb. araç- gereç ve cihazlarının tespitini
yapmalıdır.
Tespit edilen aksaklıkları, acil durum yöneticisi ve işveren
veya işveren vekilini bildirerek bunların giderilmesini
sağlamalı ve takibini yapmalıdır.



İşyerinde meydana gelen yangın, patlama, iş kazası vb.
durumlarda yangın ve arama ekip şefi ile birlikte
çalışmalıdır.
Kişilerin yaralanması ile sonuçlanan olaylarda personeli
göreve acilen sevk ederek ilkyardım çalışmalarını
yönetmelidir.
Görevli personelin ilkyardım tedbirleri konusunda yıllık
eğitim ve işyeri tatbikatlarının yaptırılmasını ve katılımları
sağlamalıdır.
İLKYARDIM
EKİBİ
Yardım
esnasında ve malzeme
kurtarma sırasında yaralanan ve
fenalaşan kişilere ilk yardımı yapar. İlk
yardım için gerekli malzemeleri her an
eksiksiz hazır bulundurur. Ambulans
çağırır. Hastaneye gitmesi gereken
yaralıları gönderir.





Yaralı ve hastaların isim ve durumlarını tespit ederek, tıbbi
ilkyardım gelene veya sağlık kurumuna götürülünceye kadar
gereken ilk yardımı yapmalıdır.
İlkyardım malzemesi acil toplama alanına getirerek gerekli
müdahaleyi yapmalıdır.
Durumu ağır olanları tespit ederek ambulans istemeli ve
hastaneye gönderilmesini sağlamalıdır.
İşyerinde yapılan eğitim çalışmalarına katılmalıdır.
İşyerinde alınmış ilkyardım tedbirlerini sürekli kontrol altında
tutmalı, tespit ettiği aksaklıkları ilkyardım şefine
bildirilmelidir


Deprem sarsıntısının kesilmesi ile birlikte lng, lpg, elektrik
ve jeneratör kaynaklarını devreden çıkarır.Yangın çıkma
olasılığı olan alanları kontrol ederler. Fabrikanın yangın riski
yüksek yerlerdeki kontrol görevlerini kriz süresince
sürdürürler. Kriz merkezi ile sürekli iletişim içerisinde
bulunurlar.
DEPREM
VE DOĞAL
AFETLERDE ALINACAK
ÖNLEMLER VE HAREKET
TARZI
DEPREM
VE ACİL DURUM
SONRASINDA YAPILMASI
GEREKENLER








İÇERİDE İSENİZ;
Eğer gaz kokusu alırsanız, gaz vanasını kapatın. Kibrit, çakmak
kullanmayın. Camları ve kapıları açın. Elektrik düğmelerini
çevirmeyin. Hemen binayı terk edin.
Dökülen tehlikeli maddeleri temizleyin.
Kırılan camlara dikkat edin.
Yaralanmaları kontrol edin. Gerekiyorsa ilk yardım yapın. İlk
yardın eğitimi almadıysanız müdahale etmeden eğitimli çalışana
haber veriniz
Gaz, su, elektrik tesisatlarını kontrol edin. Hasar varsa kapatın.
Telefonu acil durumlar dışında kullanmayın.
Dışarı çıkarken, daha sonra rapor etmek üzere etrafınıza bakıp
yapısal bir hasar ya da yangın tehlikesi olup olmadığını kontrol
edin.




DIŞARIDA İSENİZ;
•
Eğer ilk yardım, yangın söndürme veya hafif arama
kurtarma eğitimi aldıysanız önce etrafınızdakilerin iyi ve
güvende olup olmadığını kontrol edin.
Acil durum çantanızı çantanıza ulaşarak etraftakilere
yardım edin ve raporlama için çevrenizi gözlemleyin.
DEPREME KARŞI
ACİL EYLEM PLANI
DEPREM ANINDA ETRAFINI SESLİ
OLARAK UYAR
ELEKTRİK VE GAZI KES
DIŞARIYA AÇILAN
KAPIYA YAKIN
MISIN ?

EVET
HIZLI VE GÜVENLİ BİR
ŞEKİLDE BULUNDUĞUN
YERDEN UZAKLAŞ
HAYIR
MAKİNE VE EKİPMANDAN UZAKLAŞ VE EN
YAKIN İLK KORUNMA BÖLGESİNE YÖNEL
(MASA ALTI, KOLON VB. BÖLGELER)
İLK SARSINTI
GEÇTİ Mİ ?
HAYIR
KORUNMA BÖLGESİNDE
KALMAYA DEVAM ET
EVET
DÜŞEBİLECEK CİSİMLERDEN KORUNARAK,
BİNAYI TERK ET
DEPREM GEÇTİ
Mİ ?
HAYIR
KORUNMA BÖLGESİNDE
KALMAYA DEVAM ET
EVET
TOPLANMA BÖLGESİNE GİT
YARALI ARAŞTIRMASI YAP,
GEREKİRSE İLK YARDIM UYGULA
PANİK YAPMADAN YETERLİ
BİLGİYE ULAŞANA KADAR
TOPLANMA BÖLGESİNDE
KALMAYA DEVAM ET
KAZA, YANGIN, SIZINTI, VB. DURUMLAR
VARSA İLGİLİ ACİL DURUM PLANLARINA
GÖRE HAREKET ET
PANİĞİ YATIŞTIR,
ÇEVRE GÜVENLİĞİNİ SAĞLA
ETKİ GEÇTİKTEN SONRA HASAR ARAŞTIRMASI
YAP
OLAY İLE İLGİLİ RAPOR VE TUTANAK HAZIRLA
Hasar
Raporu
4-
DEPREM VE DOĞAL AFETLER
SIRASINDA ÇIKABİLECEK
YANGINLARDA ALINACAK
ÖNLEMLER VE HAREKET TARZI:

YANGIN
ANINDA UYULACAK
TEMEL KURALLAR;






Eğer yangın küçükse hemen söndürün.
Önce işletmenin yangın ekibine daha sonra İTFAİYE 110'u
arayın! (Açık adresi, yangının ve yapının türünü, içerde
kimse olup olmadığını söyleyin. Her türlü notu alıp, karşı
taraf size telefonu kapatmanızı söyleyene kadar bekleyin.)
"YANGIN VAR!" diye bağırarak çevrenizi uyarın, varsa yangın
alarmı çalıştırın.
Yangının olduğu odanın kapışını ve yangınla sizin aranızdaki
diğer tüm kapıları kapatın.
Binada kimsenin kalmaması için herkesi uyarın.
Hemen dışarı çıkın!
Acil çıkış ve kaçış yolu
İlk Yardım
Sedye
Yangın Hortumu
Yangın Merdiveni
Yangın Söndürme Cihazı
TEŞEKKÜRLER.

similar documents