kamu harcama hukuku orta gelir tuzağı ve

Report
KAMU HARCAMA HUKUKU
ORTA GELİR TUZAĞI VE ÇÖZÜMÜNDE BÜTÇE
POLİTİKALARI
ORTA GELİR TUZAĞI NEDİR?

Bir ekonominin belirli bir kişi başına gelir
düzeyine ulaştıktan sonra orada sıkışıp kalması
haline orta gelir tuzağı denir. Orta gelir tuzağı
bir ekonomide kişi başına gelir düzeyinin belirli
bir aşamadan öteye gidememesi halini ya da
belirli bir gelir düzeyine ulaştıktan sonra
durgunluk içine girilmesi durumunu özetleyen
bir yaklaşımdır.
MİLLİ GELİR
GSYİH : Bir ülkenin sınırları
içerisinde hem o ülkenin yurttaşları
hem de yabancılar tarafından elde
edilen gelir.
 GSMH : Bir ülkenin yurttaşları
tarafından o ülkenin sınırları
içerisinde ve sınırları dışında elde
edilen gelir.
 Örneğin uluslararası bir
işletmenizin olduğunu düşünelim.
Sizin Türkiye de elde ettiğiniz gelir
GSYİH de hesaplanırken
işletmenizin uzantısı olan
Almanya’daki şubenizden elde
ettiğiniz gelir GSMH de hesaplanır.

Bir ülkede
belli bir
dönemde
üretilen mal
ve
hizmetlerin
net parasal
değeridir.
Milli gelir
bir ülkenin
ekonomik
gücünü
gösterir.
ORTA GELİR DÜZEYİ

Bu tanımda açık olmayan konu hangi gelir
düzeyinin orta gelir düzeyi olarak kabul edilmesi
gerektiği meselesidir. Orta gelir tuzağı yaklaşımı
ilk kez ortaya atıldığında ABD’de kişi başına
düşen gelirin yüzde 20’si ekonomiler açısından
orta gelir düzeyi olarak kabul ediliyordu.
Bugünkü ölçülere göre ABD’de kişi başına gelir
kabaca 50.000 dolar düzeyinde olduğuna ve
bunun yüzde 20’si 10.000 dolar ettiğine göre orta
gelir düzeyinin karşılığı 10.000 dolar / yıl olarak
ortaya çıkmaktadır.
ORTA GELIRIN ÖLÇÜSÜ NEDIR?

Orta gelir düzeyi ölçüsü olarak bugün ABD’nin
kişi başına GSYH’sına dayanan bu ilk tanımın
yerini Dünya Bankası’nın kişi başına gelire göre
yaptığı sınıflandırma almış bulunmaktadır.
Dünya Bankası’nın 2012 yılı Dünya Kalkınma
Raporu’nda
ekonomiler
şu
şekilde
sınıflandırılmaktadır (Kaynak: Dünya Bankası,
Dünya Kalkınma Raporu – 2012, sayfa 389):
TÜRKİYE’NİN YERİ

Türkiye, 2012 yılı için beklenen 10.673 dolarlık
(Orta vadeli program tahmini) kişi başına
ortalama yıllık geliriyle üst orta gelirli
ekonomiler arasında bulunmaktadır. Bu grupta
Türkiye ile birlikte bulunan ekonomilerden
bazıları şunlardır: Çin, Malezya, Arnavutluk,
Azerbaycan, Romanya, Rusya, Brezilya, Arjantin,
Meksika, Cezayir, Tunus, Güney Afrika.
ORTA GELIR TUZAĞINA DÜŞEN
EKONOMILERDE NELER OLUR?

Orta gelir tuzağına düşen, bir başka ifadeyle
bulunduğu grupta sıkışıp kalan ve üst gruba
çıkamayan ekonomilerde görülen hastalıklar
şunlardır: (1) Tasarruflar ve dolayısıyla
yatırımlar düşük düzeyde kalır. (2) İmalat
sanayisinde gelişme yavaş yürür. (3) Sanayide
çeşitlenme ortaya çıkmaz. (4) Emek piyasasında
koşullar zayıf kalır.

Bu hastalıkların hepsinin birden görünmesi söz
konusu olabileceği gibi bir kaçının ortaya çıkması
halinde de ekonomi orta gelir tuzağına düşebilir.
TÜRKIYE ORTA GELIR TUZAĞINDA MI?

Orta gelir tuzağı olarak kullanılan tanımlardan
birisi ABD GSYH’sının yüzde 20’sinde takılıp
kalmak olduğu için konuyu Türkiye açısından
test etmeye çalışalım.
Yıllar
Türkiye KBGSYH (USD)
ABD KBGSYH (USD)
TR / ABD x 100 %
1980
2.235
12.249
18,25
1981
2.215
13.600
16,28
1982
1.960
14.015
13,98
1983
1.765
15.089
11,70
1984
1.678
16.635
10,08
1985
1.838
17.690
10,39
1986
2.025
18.538
10,92
1987
2.281
19.511
11,69
1988
2.417
20.821
11,61
1989
2.810
22.169
12,68
1990
3.860
23.198
16,64
1991
3.790
23.648
16,03
1992
3.915
24.700
15,85
1993
4.366
25.629
17,04
1994
3.094
26.907
11,50
1995
3.960
27.827
14,23
1996
4.167
29.077
14,33
1997
4.278
30.541
14,01
1998
4.308
31.858
13,52
1999
3.943
33.502
11,77
2000
4.147
35.252
11,76
2001
3.002
36.065
8,32
2002
3.519
36.950
9,52
2003
4.535
38.325
11,83
2004
5.791
40.401
14,33
2005
7.040
42.629
16,51
2006
7.626
44.750
17,04
2007
9.245
46.467
19,90
2008
10.272
46.901
21,90
2009
8.528
45.461
18,76
2010
10.017
46.811
21,40
2011
10.363
48.328
21,44
2012
10.457
49.802
21,00
TABLOYU YORUMLAYALIM

1980 yılında Türkiye’de kişi başına GSYH ABD’nin kişi başına
GSYH’sının % 18’inden fazlaymış. Yani Türkiye aşağı yukarı
orta gelir düzeyinde bulunuyormuş. Sonraki yıllarda bu
oranın hızla düşmesinin temel nedeni Türkiye’nin sabit döviz
kuru rejiminden müdahaleli dalgalı döviz kuru rejimine
geçmiş olmasıdır. Bu rejimde Türkiye’nin kura müdahalesi
sürekli olarak TL’nin değerini düşük tutmak ve bu yolla
ihracatı desteklemek yönünde olmuştur. Öyle olunca da
GSYH’nın dolar karşılığı sürekli düşüş içine girmiştir. 2001 ve
2002 yıllarında oran dip yapmış görünüyor. Bunun nedeni
2001 krizi ve TL’nin değer kaybıdır. Sonraki yıllarda TL’nin
de değer kazanmasına bağlı olarak oran yukarı gitmiş ve
yüzde 20’nin üzerine yerleşmiştir. Bu gelişmede Türkiye’de
uygulanan sistemin katkısı kadar ABD büyümesindeki
düşüşün de etkisi olmuştur. 2009 yılında küresel krizin
Türkiye açısından yarattığı olumsuz etkiyi bir yana bırakıp da
bakarsak Türkiye’nin son 6 yılda yüzde 20 – 21 oranı arasında
takılı kaldığını görebiliriz. Bu görünüm, bu aşamada henüz
Türkiye’nin orta gelir tuzağına düştüğünün bir kanıtı olmasa
da bu tuzağa düşmeye yakın olduğunun göstergesidir.
DÜNYA BANKASI SINIFLANDIRMASINA
GÖRE

Aşağıdaki tablo orta gelir tuzağı açısından ikinci tanımı esas
alarak Dünya Bankası sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir
(Kaynak: Jesus Felipe, Tracking the Middle Income Trap, Asian
Development Bank, No: 306, sayfa 16, March, 2012.)
TABLOYU YORUMLAYALIM

Bu tablodaki ekonomiler bugünkü
görünümleriyle orta gelir tuzağında kabul
edilmiyorlar. Bu ekonomilerden Çin ve Tayland
dışındakiler 50 yıldan fazla alt orta gelir
grubunda yer alsa da buradan çıkıp üst orta gelir
grubuna geçmeyi başarmış bulunuyor. Ne var ki
bu ekonomilerin hepsi oldukça uzun süre alt orta
gelir grubunda takılıp kaldıkları için o dönemde
orta gelir tuzağında kabul edilmeleri
mümkündür. Şimdi de üst orta gelir grubunda
uzun süre kalırlar ve yüksek gelir grubuna
geçemezlerse yeniden orta gelir tuzağına
düşmeleri söz konusu olabilir.
ORTA GELIR TUZAĞINA DÜŞMEMEK IÇIN
NE YAPMAK GEREKIR?



Yukarıda orta gelir tuzağına düşen ekonomilerde neler olduğu
kısaca anlatılmıştı. Bunları bir kez daha sayalım: (1) Tasarruflar
ve dolayısıyla yatırımlar düşük düzeyde kalır. (2) İmalat
sanayisinde gelişme yavaş yürür. (3) Sanayide çeşitlenme ortaya
çıkmaz. (4) Emek piyasasında koşullar zayıf kalır.
Demek ki bu tuzağa düşmemek için bunları tersine çevirmek
gerekiyor.
(1) Tasarruf oranını artırmak ve bu yolla yatırımlara iç
finansman sağlamak orta gelir tuzağına düşmemenin ya da
düşülmesi bu tuzaktan kurtulmanın en önemli gereklerinden
birisini oluşturuyor. Oysa Türkiye’de tasarruflarla yatırımlar
arasındaki fark giderek açılıyor.

(2) İmalat sanayisinin gelişimini hızlandırmak
gerekir. McKinsy’in
araştırmasının (Manufacturing the Future: The
Next Era of Global Growth and Innovation,
McKinsey, 2012.) sonuçları bu açıdan çok
çarpıcıdır. Türkiye, dünyada yaratılan imalat
sanayisi katma değerindeki pay açısından 1990
yılında 13’üncü sırada, 2000’lerde 15’nci sırada
yer alırken 2010’da liste dışına çıkmış bulunuyor.
Beklenenin tam tersine bir gelişme. Yani Türkiye
en hızlı büyüdüğü on yılda, ondan önceki yirmi
yılda olduğu kadar bir imalat sanayisi katma
değer payı yaratamamış. Bu durum Türkiye
açısından orta gelir tuzağına düşmenin tehlike
çanı demektir.
(3) Sanayide çeşitlenme açısından Türkiye’nin
durumu iyi görünüyor. Her ne kadar imalat
sanayisinde dünya çapında bir yer edinememiş
olsa da sanayisini son elli yılda oldukça
çeşitlendirmiş, bir kaç mala dayalı üretimle
sınırlı kalmamıştır.
 (4) Emek piyasasında koşulların
değerlendirilmesini yaptığımızda Türkiye’nin
burada birçok iyileştirme yapmasının zorunlu
olduğunu söylememiz mümkündür. Bu
piyasadaki temel konu piyasa koşullarının esnek
hale getirilmesidir. Bu düzenlemenin önünde
oldukça güçlü bir direnç vardır ve bu direncin
kırılması kolay değildir.


Özetle söylemek gerekirse Türkiye’nin orta gelir
tuzağına düşmemek için alması gereken birçok önlem
vardır. Türkiye 2010 – 2020 arasındaki on yılı 2000 –
2010 arasındaki on yıldan farklı olarak yapısal
önlemlere hız vererek geçirmek zorundadır. Bireysel
emeklilik sisteminin harekete geçirilmiş ve devletçe
desteklenmiş olması tasarrufları artırmak için önemli
bir hamledir ama yeterli değildir. İmalat sanayisinin
gelişimini hızlandırmak, katma değeri artırmak için
girişilen yeni teşvik modeli iyi niyetli bir girişim
olmakla birlikte çok daha fazlasına ihtiyaç vardır.
Sanayide çeşitlenmeyi gerçekleştirebilmek için her
şeyden önce üzerinde çok konuşulan ama bir türlü
gerçekleştirilemeyen sanayi envanteri çalışmasının
tamamlanması gereklidir. Emek piyasasında gerekli
esnekliği sağlamadan önce kayıt dışılık başta olmak
üzere altyapı sorunlarını öncelikle çözmek
gereklidir.
TUZAĞA BIR DE BAŞKA BIR AÇIDAN BAKALIM



Bir ekonominin büyümesi 3 ana kaynaktan doğabilir : sermaye birikimi,
nüfus artışı ve teknolojik ilerleme. Bunlardan ilk ikisi göreceli olarak
‘kolay’; ancak uzun dönemde sürdürülemez niteliktedir.200 yıla dayanan
iktisat yazını, eğitim yoluyla beşeri sermayenin ve Ar-Ge yoluyla teknoloji
ve yönetişim kurumlarının ilerlemesine dayanmayan hiçbir büyüme
sürecinin uzun erimli olamayacağını dile getirmektedir.
Tarihten elde edilen gözlemlere göre, ekonomik büyümenin ilk evreleri
hızlı ve kolay aşılmaktadır. Geleneksel tarımdan hafif tüketim malı
sermayelerine geçiş göreceli olarak hızlı büyüme sağlamaktadır. Bu
süreçte kırsal ekonomideki ‘iş gücü fazlası’ kentlerde neredeyse ‘sınırsız’
bir kaynak transferi anlamına gelmekte; kentlerdeki yüksek karlar
sermaye birikimini özendirmekte; sermaye yoğunlaştıkça büyüme
temposu ivmelenmektedir.
Ekonomiler ‘orta gelir’ düzeyine yaklaştıkça artık tarımdan kente işgücü
transferlerine ve sermaye yatırımlarının uyardığı yüksek karlara
dayanan görece ‘kolay’ büyüme kaynakları gücünü yitirmekte; teknolojiler
olgunlaşmakta , giderek eskimektedir. İktisatçılar bu düzeyi ‘orta gelir
eşiği’ olarak tanımlamakta ve bu noktadan sonra büyümenin
kaynaklarının artık sermayenin yeni yatırımlarından değil, üretkenlik
kazanımlarından elde edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.



İktisat yazını söz konusu eşiğe takılıp kalan ve
üretkenlik artırıcı reformları hayata geçiremeyen
ülkeler için ‘orta gelir tuzağı’ kavramını
kullanmaktadır. Üretkenliğin artırılması ise beşeri
sermayenin eğitim, Ar-Ge yatırımlarıyla ve kurumsal
reformlarla olasıdır.
Türkiye’nin üretim yapısı aşırı sermaye-yoğun
teknolojilere dayalıdır. İthal edilen sermaye, makine,
teçhizat ve teknoloji ihtiyacı, enerji açığı ile birleşince
Türkiye ekonomisinin büyümesinin aşırı ithalata
bağımlı ve emek yerine aşırı sermaye kullanımına
dayalı bir üretim yapısı sergilemekte olduğu
görülmektedir.
Yani Türkiye ithalatını finanse edebildiği ölçüde
büyüyebilen, aksi halde krize sürüklenen; aşırı
dalgalı ve oynak bir büyüme patikasına bağımlıdır
GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE TÜRKIYE GITTIKÇE
SANAYISIZLEŞMEKTEDIR
TUZAĞIN ÇÖZÜMÜNDE BÜTÇE POLITIKASI


Bölgeler arası eşitsizlikler ise orta gelir tuzağının diğer bir
nedenidir. Belirli alanlara kaynak transferi sağlanması için çeşitli
vergi istisnaları ve indirimleri uygulanarak bölgeler arasındaki
eşitsizlik azaltılabilir. (bütçenin kaynak dağılımı üzerindeki
etkisi)
Ekonomideki toplam tasarruflar bütçe politikasından
etkilenmektedir; yapılan kamu harcamaları veya vergiler özel
kesimin tasarruflarını etkiler. Eğer vergiler artarsa kullanılabilir
gelir düşer ve böylelikle tasarruflara dönüşebilecek kaynaklar da
azalır. Aynı zamanda vergi artışları toplam talebi düşüreceği için
girişimcilerin karı düşecek ve yatırımlar olumsuz etkilenecektir.
Orta gelir tuzagının sonuçlarından birisi tasarrufların ve
yatırımların düşük düzeyde kalmasıdır. Bunun için vergiler
azami dikkatle uygulanmalı ve tasarruf ve yatırımları olumsuz
etkilememelidir.(bütçenin üretim üzerindeki etkileri)
Yatırım artışı talebin artmasına, talep artışı
üretimi arttırmak için yeni yatırımlara
girişilmesini sağlar. İktisadi gelişmenin temel
koşulu sermaye birikimi ve bu birikimi sağlayan
yatırımlar olduğundan devlet, bütçede kamu
yatırımlarına ağırlık vermeli, yatırım
harcamalarının finansmanında kullanılan
vergiler ise özel yatırımları engelleyici nitelikte
olmaması gerekir. ( bütçenin iktisadi büyüme
üzerindeki etkileri/Harrod-Domar modeli)
 Ayrıca kamu harcamaları Ar-Ge yoluyla
teknolojik gelişmeyi sağlayacak şekilde olması da
bu tuzaktan kurtulmanın en önemli yollarından
birisidir.

İDRIS KAZANKAYA (2010466054)
ASLAN ALBAŞ
(2010466004)
BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
FİNALLERDE HERKESE BAŞARILAR 

similar documents