Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Report
DÖNER SERMAYE BÜTÇE
PROGRAMI
ve
İHALE ONAY BELGESİ
İBRAHİM ARAÇ
DÖNER SERMAYE BÜTÇE BİRİMİ
SUNUM İÇERİĞİ
•
•
•
•
•
BÜTÇE NEDİR
DÖNER SERMAYE BÜTÇE MEVZUATI
İLK BÜTÇE YAPILMASI
İHALE ONAY BELGESİ
İHALE YÖNETİMİ
2
BÜTÇE NEDEN ÖNEMLİ
KAMU İHALE KANUNU
Madde 5-
• Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için
ihaleye çıkılamaz. Maddesine göre;
Bütçenin; bulunduğu yıl bütçesi ve takip eden iki olmak
üzere üç yıllık onaylı bütçesinin olması gerekir.
SAĞLIK TESİSLERİNİN BÜTÇELERİ NASIL OLUŞUR
Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık
tesisleri iki ayrı bütçe kaynağı
kullanmaktadır.
 GENEL BÜTÇE ÖDENEKLERİ
 DÖNER SERMAYE BÜTÇE
ÖDENEKLERİ (Global Bütçe)
DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ NEDİR ?
(GLOBAL BÜTÇE)
BÜTÇE NEDİR ?
 Bir işletmenin gelirleri ve giderlerini ayrıntılı biçimde
gösteren,
 Belli bir dönem için harcamaların yapılmasına ve
gelirlerin toplanmasına izin veren resmi belgeye bütçe
denir.
 BÜTÇE GELİR ve GİDER diye 2 bölümden oluşur ve
 Gelir = Gider olması gerekir.
D Ö N E R S E R M A Y E B Ü T Ç E DAYANAĞI
663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 31 md./d – g
Genel Sekreter ve Hastane Yöneticisi görevleri
d) Bütçe ve yatırım tekliflerini hazırlayarak Kuruma sunmak.
g) İlgili mevzuat çerçevesinde birlik gelirlerinin tahakkuk ettirilmesini, gelir ve
alacakların takip ve tahsili ile harcama işlemleri ve muhasebe hizmetlerinin
yürütülmesini sağlamak.
 209 Sayılı Kanun gereği çıkarılan 106 Sayılı Yönetmeliğin 34.
maddesi III – BÖLÜM Bütçe ve Bilanço Hazırlanması :
Madde 34 – Döner Sermaye Bütçesi, malî yıl itibariyle Kurum
Müdürü veya Baştabibi tarafından birlikte hazırlanarak
Bakanlığın inceleme ve onayına sunulduktan sonra yürürlüğe
girer.
D Ö N E R S E R M A Y E B Ü T Ç E DAYANAĞI
 Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 4
üncü maddesi, Bütçenin Hazırlanması, Uygulanması ve Sonuçlandırılması :
• MADDE 4 - b) Bütçeler, izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte
hazırlanır ve değerlendirilir.
• e) Bütçelerde giderlerin gelirleri aşmaması esastır.
Bütçenin uygulamaya konulması
•
MADDE 5 - (1) Onaylanarak kesinleşen bütçeler, en geç Aralık ayının sonuna kadar
uygulanmak üzere işletmelere gönderilir. Bütçelerin bir örneği de muhasebe
yetkilisine verilir.
Ek bütçe
•
MADDE 6 - (1) Bütçede öngörülen ödeneklerin yetersiz kalması veya iş programında
öngörülmeyen işlerin yapılmasının gerektiği hâllerde, süre şartları hariç olmak üzere
ek bütçe yapılabilir. Ek bütçe taleplerinde kaynağın gösterilmesi zorunludur.
D Ö N E R S E R M A Y E B Ü T Ç E DAYANAĞI
 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Usul ve Esasları
Hakkında Yönergesinin ilgili hükümleri : Genel Sekreterin ve Mali
Hizmetler başkanı görev yetkileri bölümünde;
• MADDE 10- 6. bendi. Bütçe
ve yatırım tekliflerini
hazırlayarak Kuruma sunmak.
•
Yukarıda belirtilen İlgili Diğer Kanunlar – Yönetmelikler – Genelgeler vb.
 Her yıl yayımlanan:
• Bütçe Çağrı Genelgesi, 2014 yılı için 2013 / 12 sayılı
Genelge
(Bütçenin bütün hazırlama süreci
ayrıntılar bir şekilde genelgede mevcut)
• İstinaden Döner Sermaye Bütçesi hazırlanır.
2013/12 Sayılı Bütçe Hazırlama Genelgesine göre;
BÜTÇE NASIL HAZIRLANIR?
1. Hastanelerimiz bütçesinin % 5 ini ve ADSM
bütçesinin %20 sini gider bütçesi dengeleme
payını ayırması gerekmektedir.
2. Bütçenin % 7 sinin Kanuni Hükümlülüklere
(Hazine, Merkez Hissesi, SHÇEK)
3. Personel Giderleri + Ek Ödeme giderleri
4. Hizmet Alımı Giderlerinin
5. İşletme Giderlerinin ayrılması.
6. Tıbbi İlaç ve Malzeme giderlerinin
7. Yatırım Giderlerinin Maksimum Bütçesinin
%8 ini geçmeyecek şekilde Ayrılması.
DÖNER SERMAYE ANALİTİK BÜTÇE PROGRAMI
http:// analitikbutce. saglik.gov.tr
Kullanıcı adımızı
ve şifremizi girerek
modüle giriş
yapılır.
• TDMS Üzerinden Analitik Bütçe Modülüne
TDMS
Üzerinden girilirken
ANA SAYFA GÖRÜNTÜMÜZ
Genel Sekreterler
Ana Sayfamızdan;
kurum
tarafından
Ana
Sayfamızdan;
• İlk Bütçe Girişi,
gönderilen
• kendilerine
İlk Bütçe Girişi,
• Aktarmalar,
üstteki butonları
• bütçeyi
Aktarmalar,
• Ek Bütçe,
• kullanarak
Ek Bütçe,İADE, İMZA
• Gerçekleşme Sorgusu
ONAY lama Sorgusu vb.
• veGerçekleşme
• İhale Onay Belgesi vb.
işlemlerini yapabilirsiniz...
işlemlerinizi
işlemlerinizi yapabilirsiniz...
yapabilmektedir.
İlk Bütçenin Gelir Sayfası
Sağlık tesislerinin ilk önce bütçesi yapılacak yıl ne kadar bir gelir
gerçekleştireceğini tahmin ederek ona göre bir bütçe yapması gerekir.
Gelir tarafında; 124 Gelir Kalemi bulunmakta,
Sağlık Tesislerimizin en büyük geliri
03.01.13.01 ile SGK Kapsamındaki Sağlık Hizmetleri Gelirleri kalemine
girilebilir.
İlk bütçenin Gider sayfası
Birlik Merkezleri, Hastaneler ve ADSM yeni yıl bütçelerini hazırlar iken;
Her yıl hazırlanan Bütçe Çağrı Genelgesine uygun olarak tahmini yıllık giderini
yapmaları gerekir.
Gider tarafımızda 8 grup ve 153 gider kalemi bulunmaktadır.
Sağlık Tesisi tarafından
Genel Sekreterliğe Gönderilen İlk Bütçe Ekranı
Genel Sekreterler
Sekreterler
Genel
Genel
kurumSekreterlik;
tarafından Sağlık
kurum
tarafından
Tesisi
tarafından
kendilerine
gönderilen
kendilerine
gönderilen
hazırlanan
bütçeyi
bütçeyi üstteki
üstteki
butonları
bütçeyi
butonları
inceler;
İADE
veİMZA
Genel
kullanarak
İADE,
kullanarak
İADE,
İMZA
Sekreterlik
ONAY ‘ lama
ve ONAY
ONAY lama
lama
ve
işlemlerini
işlemlerini
işlemlerini
yapabilmektedir.
yapabilmektedir.
yapabilmektedir.
Birliğin Konsolide Bütçe Ekranı
1
2
3
Birliğe bağlı Sağlık Tesislerinin bütçeleri;
Genel Sekreterlik Onayı yapılarak
Konsolide bütçe oluşturulur.
1-Konsolide Bütçe Kurum Başkanlığına gönderilir.
2-Kurum Başkanlığı Uzman İncelemesini yapar
3-Genel Sekreterliğe İmza İçin Geri Gönderir.
4- Islak İmzası yapılan bütçelere E -onayları verilir.
Sağlık Tesislerinin İlk Bütçe Çıktısı
Sağlık Tesislerinin bütçeleri
Genel Sekreter tarafından
onaylanır.
Birliklerin konsolide bütçe çıktıları
Birliklerin Konsolide Bütçeleri;
Kurum Başkanı tarafından Onaylanır.
Bütçe ıslak imza çıktılarını ve ek bütçe
çıktılarını mutlaka arşivleyin.
İHALE SÜRECİ
17
İHALE SÜRECİ
BÜTÇEMİZİ
HAZIRLADIK
Saymanlık
kapanış - açılış
YAPILACAK OLAN İHALENİN ÖDENEĞİ
VAR MI ? YOK MU?
• İHALE ONAY BELGESİ
•
•
•
TDMS M1 RAPORU GERÇKLŞ.
ANALİTİK BÜTÇE MODÜLÜ
GERÇEKLEŞMLERİ
ANALİTİK BÜTÇE MODÜLÜ AKTARMALAR
ANALİTİK BÜTÇE MODÜLÜ
MEVZUATLAR BÖLÜMÜNDEN;
İHALE YAPILACAK TERTİBİN
YANSIMA KODU VAR MI ?
YOK MU? ONA BAKILIR.
ÖDENEĞİ YOKSA NE YAPACAĞIM ???
HİZMET ALIMLARININ TOPLU OLARAK GİR VE
AKTARMA YAP EKSİ KALEMLERİNİ GÖR ..…
İHALE SÜRECİ
Süreç No
Mal Alımı İhale Süreci
1
İhtiyacın ortaya çıkması
2
Teknik Şartnamenin Hazırlanması (md./12)
3
Yaklaşık Maliyet (md./9)
4
İhale usulünün tespiti
5
İhale Dokümanı
6
İhale Onayının alınması
İHALE ONAY BELGESİNİN
SİSTEM ÜZERİNDEN DÜZENLENMENİ NEDEN
İSTİYORUZ…
1. 2012 – 2013 SAYIŞTAY RAPORLARINA GÖRE % 10 LUK DOĞRUDAN TEMİN
LİMİTLERİNİN TAKİP EDİLMESİ…
2. BÜTÇEDEN M1 GERÇEKLEŞMENİN DIŞINDA; FATURALAŞTIRILMAMIŞ İHALESİ
YAPILMIŞ MİKTARLARIN GÖRÜLMESİ…
3. SAĞLIK TESİSLERİNE YIL İÇERİSİNDE 2.- 3. - 4. HATTA 5. KEZ EK BÜTÇE VERİLMEMESİ
İÇİN ANALİZ TAKİBİ, YIL SONUNU TAHMİN EDEBİLMESİ İÇİN ÖNÜNÜ GÖREBİLMESİ…
4. SİSTEME GİRİLEN İHALELERİN EXCEL AKTARMASI SONUÇU; YIL SONU SAĞLIK TESİSİ
ve BİRLİK OLARAK ANALİZ ÇALIMASI YAPILMASI.
2013 YILI EK BÜTÇE
1. KEZ
315 315
2. KEZ
30
15
2012 YILI EK BÜTÇE
1. KEZ
2. KEZ
3. KEZ
4. KEZ
5. KEZ
206
126
18
8
5
206
63
6
2
1
ANALİTİK BÜTÇE MODÜLÜNDEN
İHALE ONAY BELGESİ
ve
İHALE YÖNETİMİ
21
İHALE ONAY BELGESİ
• Analitik Bütçe Modülü /Kullanıcı Menüsü/İhale Onay Belgesi/ ihale
Yönetimi menülerinden giriş yapılır…
• İHALE KAYDI 2 AŞAMALIDIR..
• İhale onay belgesini: ilk ihale kaydının yapılması
• İhale Yönetimi de: İhalenin sonucunda ödenmesi gereken faturadaki
KDV hariç tutar, toplam ödenecek tutar , İhale alım şekli değişikliği ve
alınan malzeme miktarlarının güncellemek için kullanılır.
İHALE ONAY BELGESİ
•
•
•
•
•
•
İhale Onay belgesine giriş yapılır.
Mal/Hizmet/Yapım grubu seçilir.
İşin adı tanımı niteliği yazılır.
İhale usulü /ihale şekli
İhale alım türü
Hangi tertip/malzeme alınacaksa o
satır bulunur.
• Ayrılan bütçe yerine o alım için
harcanacak miktar (yaklaşık maliyet)
yazılır.
• İşin miktarı bölümüne rakam ve yazı
girilir.
• Alt kısımda ihaleyi kaydet butonu
seçilir.
İHALE ONAY BELGESİ
•
•
İhale kaydet butonu ile ihale •
kaydı yapılır.
Geçmiş ihale butonu ile yeni
girilen onaysız halde olan ihale
onaylı hale getirilir.
ONAYSIZ ihale kaydında
kullanılabilir miktarda bloke
başlamaz ancak doğudan temin
limitleri toplanır.
İHALE ONAY BELGESİ
•
•
•
Sarı alanlar bu bölümde doldurulur ve
bir daha izin verilmez..
Kırmızı kaydet butonuna basılır.
Kaydetmek için tamam denir ve ihale
onaylı hale getirilerek tertipde bloke
başlamış olur.
İHALE SONUÇ AŞAMASI
•
İhale Yönetim bölümünden faturası gelen kayıtlı ihale Referans koduna göre
çağrılır ve sol tarafta bulunan işareti tıklanarak DÜZELT bölümüne geçilir.
•
Düzelt bölümünde gerekli güncellemeleri yapılır.
•
Yazdır bölümünden ihale onay belgesi çıktısı alınır.
İHALE SONUÇ AŞAMASI
•
Düzelt butonu ile kayıtlı ihale açılır ve ihaleye son hali verilerek kapatılır.
•
Bu bölümde: KDV hariç tutar, toplam ödenecek tutar , İhale alım şekli değişikliği ve alınan
malzeme miktarlarının güncellemeleri yapılır.
•
Sağ alt bölümdeki Güncelleme butonu ile ihale kaydı güncellenir…
27
İHALE SONUÇ AŞAMASI
•
•
•
İhaleye son şeklini verirken ihale sonucunu, KDV hariç miktarı ve ihale maddesini doğru
tanımlayınız bloke ve doğrudan temin tablosu güncellemesi yapılıyor.
İhale alım şekli değişikliği yapabilirsiniz…
Alım şekli değişikliği yapıldığı zaman ihale maddesi 21 /f ve 22 /d işaretlemesi yapılıyorsa
doğrudan temin limitlerinde artış ve eksilme yapılıyor.
İHALE ONAY BELGESİ
•
İhale kaydı güncellemesi yapıldıktan sonra yazdırma işlemi gerçekleştirilir.
•
Burada Sağlık Tesisi ismini ve onay verecek ihale yetkilisinin ismini girebilirsiniz..
•
Yazdırı tıklayın ve belgeyi yazdırın..
29
İHALE ONAY BELGESİ
•
•
İhale Onay belgesi çıktı örneği
Buradan kaydet yaparak bilgisayarınıza
kayıt yapabilirsiniz.
30
DOĞRUTAN TEMİN TAKİP TABLOSU
•
•
•
•
•
Doğrudan temin tablosu; 21 /f ve 22/ d maddelerine göre alım yapılıp ihaleyi kaydet yapıldığı
zaman doğrudan temin tablosu çalışmaya başlar.
İhale onaysız iken bloke başlamamış olsa bile doğrudan temin limitleri tutulur.
Yapılan kırtasiye ve t. İlaç alımları için KDV hariç bölümüne girilen miktarlar toplanmaya başlanır…
Eğer ihale sonuçlanmamış düzelt işleminden güncelleme yapılmamış ise blokede KDV siz girilen
ayrılan bütçe miktarı aynı zamanda tertibin bloke miktarı olarak tutulur…
Güncelleme yapıldıktan sonra değiştirilen KDV siz miktar doğrudan temin toplamında ve ihale
sonuç miktarları ise bloke miktarına toplam olarak tutmaya başlar.
TERTİP KALAN BÜTÇE - BLOKE TABLOSU
•
•
•
•
İhale yapılmadan önceki ve yapıldıktan sonraki bloke hali görülmekte..
Tertipde ne kadar kullanılabilir ödeneğin olduğu görülmekte..
Yapılacak ihale bu miktardan az olmalıdır fazla ise aktarma yapılmalıdır.
Burada ilk önce KDV siz miktarı tutarken, şu an ise kırtasiye için girilen 1300 tl. ilaç alımı içi girilen
2400 tl ihale sonucunu bloke yapmaktadır.
32
KALEMDE ÖDENEK OLMAZ İSE
•
•
Ödeneği olmayan kalemden alım yapılacağı zaman sisteme giriş yapılıp kaydet aşamasına
gelindiği zaman sistem uyarı vermektedir.
Ç ö z ü m ; aktarma yapılarak ödenek aktarılarak ihaleye çıkılması..
İHALE KAYIT LİSTESİ
•
•
•
Yapılan ihalelerin listesini görmek için ;
İhale yönetimi menüsünden Excele aktarma
yapılarak görülebilir.
Filtreleme yaparak analiz yapabilirsiniz..
İhale kaydı yapılmış,
alıma çıkılmış;
ancak ihale
sonuçlanmamış
İHALENİN İPTALİ
İLGİLİ TERTİBE MİKTARIN İADESİ BLOKELERİN KALKMASI
•
İptal edilen veya yanlış girilen ihaleye
miktarlarının 0 girilmesi halinde, tel
veya e posta ile ulaşarak sistemden
silme işlemleri yapılmaktadır..
KALEMİNDE ÖDENEK YOK İSE NE OLACAK ? AKTARMA
2012 yılı ;Aktarma Sayısı: 30.0252013 yılı ;Aktarma Sayısı: 40.800
Gruplar arası aktarmalar; Genel Sekreterlik incelemesinden sonra Kurum Başkanlığına
gönderilir ve E-ONAY verilir ve 1 (BİR) gün onra M1 kayıtlarına yansıma yapar…
SAĞLIK TESİSLERİMİZE ÖNERİMİZ ;
GİDER
=
GELİR
GİDER
>
GELİR
DÖNER SERMAYE BÜTÇE ŞUBESİ
2. K A T 2 0 8
DÖNER SERMAYE BÜTÇE EKİBİ
İbrahim ARAÇ
Birim Sorumlusu
705 14 03
Bircan GÜL
Aktarma
705 14 00
Metin KARACA
Bütçe - %10
705 14 04
e-posta : [email protected]

similar documents