แผนผัง (Flow Chart) ระบบการนำองค์การของกรมทางหลวงชนบท

Report
ผนผัง (Flow Chart) :
ระบบกำรนำองคกำรของ
์
กรมทำงหลวงชนบท
( Leadership
Model
:
LDM
)
พันธกิจ เปำประสงค หนำทีต
่ ำมกฎหมำย
วิสัยทัศน์ คำนิ
่ ยม
้
้
์
กำรมีส่วนรวมของผู
รั
่
้ บบริกำรและผูมี
้ ส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย และสื่ อสำรอยำง
่
ทัว่ ถึง
๗.๑ ส่งเสริมกำรมีส่วนรวมใน
่
ทุกภำคส่วน
๗.๒ กำรแบงปั
่ นควำมรูสู
้ ่
ประชำชน
๗.๓ เสริมสรำงภู
มค
ิ มกั
ุ้ นให้
้
ชุมชน
๗.๔ กำรบูรณำกำรควำม
รวมมื
อทำงวิชำกำร
่
๖.๑ เรียนรูควำมต
องกำร
้
้
ควำมคำดหวัง
๖.๒ กำรเรียนรู้ คำนิ
่ ยมและ
วัฒนธรรมองคกำร
์
๖.๓ กำรปรับปรุง พัฒนำ
กระบวนงำนบริกำร
๖.๔ กำรปรับปรุง พัฒนำ
ระบบงำน
๕.๒ กำรสรำงคุ
ณภำพชีวต
ิ ทีด
่ /ี
้
ควำมผำสุก
๕.๔ กำรจัดหำสวัสดิกำร
บุคลำกร
๕.๑ กำรจัดทำแผน HRM &
HRD
๕.๓ กำรประเมินผลกำร
ปฏิบต
ั งิ ำน
ผลัก
ดัน ศทำง
๑. กำหนดทิ
๗. กำรแบงปั
่ นและ
บูรณำกำรทุกภำค
ส่วนให้เกิดควำม
ยัง่ ยืน
๖. กำรเรียนรู้
ปรับปรุงและ
พัฒนำระบบงำน
อยำงต
อเนื
่
่ ่อง
และสื่ อสำร
ยุทธศำสตรของ
์
องคกำร
์
(แผนผังทิศทำง
องคกำร)
์
ลักษณะ
พืน
้ ฐำน
ของ
องคกำร
์
สถำนกำร
ณคู
์ ่
แขงขั
่ น
ควำมสั มพั
นธภำยใน
์
และ
ภำยนอก
องคกำร
์
ควำมทำ้
ทำยเชิง
ยุทธศำสต
ร์
๒. กำรวำงแผน
และออกแบบ
ระบบงำนเพือ
่
นำไปสู่กำร
ปฏิบต
ั ิ
๓. กำรกำกับ
กำร
ดำเนินงำน
ให้เป็ นไป
ตำมแผน
กำรตอบสนองควำมตองกำร
้
ควำมคำดหวัง
กำรประเมินผลควำมพึง
พอใจ
๑.๑ เป็ นตัวอยำงที
ด
่ ี (Role
่
Model)
๑.๒ มุงกำรกระจำยอ
ำนำจ
่
๑.๓ กำรสรำงควำมโปร
งใส
้
่
ซือ
่ สั ตยสุ
จ
ริ
ต
์
๑.๔ กำรกำกับดูแลองคกำรที
่
์
ดี
๑.๕ กำรสรำงควำม
้
รับผิดชอบตอสั
่ งคม
กำรประเมินผลผู้บริหำรกรม
๒.๑ กำรทบทวนแผน
ยุทธศำสตร ์
๒.๒ ทบทวนแผนที่
ยุทธศำสตร ์
๒.๓ กำรจัดทำแผนพัฒนำ
องคกำร
๒.๔ ์ กำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
๒.๕ มีกำรปฏิบต
ั ต
ิ ำมกฎ
ระเบียบ
๓.๑ กำรกำหนดเป้ำหมำย
และตัวชีว้ ด
ั ทีส
่ ำคัญ
๓.๒ กำรบริหำรควำมเสี่ ยง
๓.๓ กำรพัฒนำระบบติดตำม
และประเมินผล
๔.๑ กำรจัดทำแผน
เทคโนโลยีและกำรสื่ อสำร
๔.๒ กำรจัดกำรฐำนขอมู
้ ล
สำรสนเทศ
๔.๓ กำรให้บริกำรขอมู
้ ล
สำรสนเทศ
๔.๔ กำรพัฒนำนวัตกรรม
๔.๕ กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้
ในองคกำร
์

similar documents