Pobierz

Report
Narzędzia zarządzania rozwojem
lokalnym
Strategia rozwoju gminy
definicja
 Określa cele i zamierzenia gminy;
 Przyjmuje kierunki działania;
 Uwzględnia potencjał wewnętrzny i warunki
otoczenia.
Jest scenariuszem przyszłości, do którego dążą
władze samorządowe, opierając się na opinii
społeczności lokalnej.
 Przyjmowana jako uchwała Rady Gminy.
 Nie ma obowiązku ustawowego.
Cechy dobrej strategii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Porywająca wizja, misja i cele;
Atuty gminy kojarzone z szansami ;
Wykorzystanie obecnych możliwości i szukanie
nowych;
Więcej zasobów tworzy niż wykorzystuje do
realizacji;
Wskazuje działania;
Reaguje na nowe uwarunkowania w trakcie
realizacji.
Etapy konstruowania strategii
1.
Inicjowanie:
 Czy tworzyć strategię?
 Jak i kto ma ją tworzyć (metody)?
 Wstępne określenie wizji, misji, celów.
Diagnozowanie;
3. Projektowanie;
4. Realizowanie.
2.
Diagnozowanie
 Zebranie informacji;
 Opis stanu istniejącego;
 Analiza;
 SWOT;
 Sformułowanie diagnozy.
Projektowanie
 Doprecyzowanie wizji i misji;
 Określenie celów generalnych;
 Hierarchia celów;
 Kierunki rozwoju strategii;
 Różne warianty strategii;
 Wybór zamierzonej strategii;
 Strategie sektorowe;
 Zadania i ich hierarchizacja;
 Koszty i źródła finansowania.
Misja
 Syntetyczna prezentacja kierunku działań, które są możliwe
do zrealizowania w przyjętym okresie.
 Przyjmuje postać:
 Zamierzenia strategicznego;
 Modelowego wzorca;
 Przemiany wewnętrznej;
 Współpracy z innymi gminami;
 Przewagi nad innymi gminami;
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/
gminy/root_Ciezkowice/podmiotowe/Strategia/Dokumenty/M
isja/default.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/035A3A9A118F-48DC-80BC-5D9933452103/374666/CzIIroz78910.pdf
Formułowanie misji
Domena
działania
Funkcjonalne
programy
działania
Misja gminy
Cele strategiczne
Przewaga
strategiczna
Misję tworzą:
 Domena działania – rodzaj działalności gminy,
rodzaj odbiorców i obszary działania (rynku);
 Przewaga strategiczna – wyróżnianie się
produktów gminy określonymi cechami;
 Cele strategiczne – zamierzenia gminy, określające
kierunek, zakres, intensywność działania,
 Programy funkcjonalne – sposób realizacji
zamierzeń, wraz z narzędziami ich realizacji
Projektowanie - przykłady
Ciężkowice str 40
http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/C13F
822E-D218-4B1A-9F94DC050D6CBC5C/436514/strategiaostost.pdf
Pleśna str 11
http://www.plesna.pl/_akt/19_06_2008/strategia.pd
f
Rodzaje strategii
Rozwoju i modernizacji:
Koncentrowanie działalności,
Różnicowanie działalności,
Rozszerzanie rozmiarów działalności.
2. Zachowawcze;
Stabilizacji;
Obrony pozycji;
Izilacji;
3. zrównoważone;
4. Preferncji – cel działania, podmiot,
1.
Strategie preferencji
Cel działania:
 Lokalna przedsiębiorczość,
 Marketing
2. Podmiot:
 Obszar gminy,
 Klient – grupa w gminie,
3. Sfera życia:
 Sektor,
 Prospołeczne,
 Proekologiczne,
 Proosadnicze.
1.
Cele i zadania
cele
zadania
Co – wynik
Gdzie – lokalizacja
Kiedy - termin
Kto – 0soba odpowiedzialna
Czym – budżet, uprawnienia,
odpowiedzialność
Jak – sposób realizacji
Źródło: Wiatrak A.P. 2011…
Realizowanie







Harmonogram;
Osoby odpowiedzialne;
Szczegółowe kosztorysy;
Nowe instytucje gospodarcze i społeczne;
Monitoring, kontrolowanie, ocena;
Działania korygujące;
Prowadzenie promocji gminy.
http://www.plesna.pl/_akt/19_06_2008/zadania.pdf
Wieloletni plan inwestycyjny:
http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/035A3A9
A-118F-48DC-80BC-5D9933452103/374757/WPI1.pdf
Metody przygotowania strategii polityczna
 odzwierciedla interesy rządzących –
 bez faktycznego udziału innych interesariuszy.
 Dobra znajomość realiów gminy;
 Szybkie opracowanie;
 Hołdowanie zasadom (np. zrównoważonego
rozwoju);
 Konieczna, gdy społeczność nie może pomóc.
Metoda partnerska
 Udział społeczeństwa w przygotowaniu strategii:
 Diagnozowanie – jakie problemy;
 Akceptacja dla strategii;
 Tworzenie programów;
 Włączenie się do realizacji.
Metoda przedstawicielska
Społeczność uczestniczy poprzez przedstawicieli –
reprezentantów różnych grup społecznych – grupa
musi być na tyle liczna by reprezentować większość
poglądów.
Inne metody
 Strukturalna – duża rola istotnych podmiotów
gospodarczych;
 Ekspercka – przygotowanie strategii prowadzone
przez zewnętrznego eksperta;
 Mieszana – połączenie różnych metod
Przygotowanie realizacji
Prawne: przepisy, lokalizacja;
2. Finansowe: kredyty, ziemia, poręczenia;
3. Organizacyjnych: stowarzyszenia, grupy
producenckie;
4. Szkoleniowe: szkolenia, profil edukacyjny, dostęp
do pomocy i informacji
1.
Najczęstsze błędy
 Niewłaściwa ocena możliwości rozwoju gminy;
 Traktowanie strategii jako celu samego w sobie;
 Zaniechania sprawdzania założeń;
 Zgoda na kompromisy by oszczędzić;
 Nakładania niepotrzebnych ograniczeń;
 Uleganie modzie;
 Zaniechanie modyfikacji strategii.

similar documents