วิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมจริยธรรม

Report
ศูนยประสาน
์
การพัฒนาจังหวัดกับภารกิจการปฏิรูปภาคประชาชน*
ประเด็นหารือทีป
่ ระชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
TD Forum ภูมภ
ิ าค
ปฏิสัมพันธของพลั
งในสั งคม กับการเปลีย
่ นผานประเทศ
่
์
พลเมืองผู้ตืน
่ รู้
(active
citizen)
2,000,000
เครือขายเวที
ปฏิรป
ู ภาค
่
ประชาสั งคม
(change agent)
20,000
ครม.
36
สนช.
คสช.
15
220
กมธ.
36
สปช.
250
ประชาชน
ทัว่ ไปทีร่ บ
ั รู้
ข้อมูลขาวสาร
่
20,000,000
ยุทธวิธก
ี ารทางาน
50
50
50
70
30
รางกฎหมายอื
น
่
่
รางรั
่ ฐธรรมนูญ
เวทีรับฟัง
ความเห็น
ประชาชน
สปช.จว.
77 จังหวัด
เวทีกลุมเป
่ ้ าหมาย
เฉพาะ
กรอบประเด็นการปฏิรป
ู ตาม รธน. (ชัว
่ คราว) 2557
สภาปฏิรป
ู แหงชาติ
(ม.27)
่
1. การเมือง
2. การบริหารราชการ
แผนดิ
่ น
3. กฎหมายและกระบวนการ
ยุตธ
ิ รรม
4. การปกครองทองถิ
น
่
้
5. การศึ กษา
6. เศรษฐกิจ
7. พลังงาน
8. สาธารณสุขและ
สิ่ งแวดลอม
้
9. สื่ อสารมวลชน
กรรมาธิการรางรั
่ ฐธรรมนูญ(ม.35)
1. ราชอาณาจักรหนึ่งเดียว
2. ประชาธิปไตยทีม
่ ี
พระมหากษัตริย ์
3. กลไกป้องกันตรวจสอบทุจริต
4. ป้องกันคนไมดี
่ เขาด
้ ารงตาแหน่ง
5. ผู้ดารงตาแหน่งเป็ นอิสระ ไมถู
่ ก
ครอบงา
6. นิตธ
ิ รรม คุณธรรมจริยธรรม
ธรรมาภิบาล
7. โครงสรางเศรษฐกิ
จสั งคมทีเ่ ป็ น
้
ธรรม
8. การใช้จายเงิ
นภาครัฐคุ้มคา่
่
กรรมาธิการฯ จัดทาราง
รธน.
่
โดยพิจารณาขอเสนอของสภาปฏิ
รป
ู ฯ
้
ประกอบ
120 วัน
สภาปฏิรป
ู ฯ ครม.และ คสช. พิจารณา
ราง
รธน. และส่งคาขอแกไขเพิ
ม
่ เติม
่
้
กลับไปยังกรรมาธิการ
40 วัน
กรรมาธิการฯ พิจารณาคาขอแกไข
้
เพิม
่ เติมแลวเสนอร
างต
อสภาปฏิ
รป
ู ฯ
้
่
่
60 วัน
สภาปฏิรป
ู ฯ ลงมติเห็ นชอบหรือไม่
เห็ นชอบทัง้ ฉบับ
กรรมาธิการฯ เสนอรางที
่
่
ยกร่างแล้ วเสร็ จ ต่อสภา
ปฏิรูปฯ ครม. และ คสช.
เพือ
่ พิจารณา
กรอบเวลารางรั
่ ฐธรรมนูญใหม่
• 19 ธันวาคม 2557
- สปช.ให้ความเห็ น
เสนอแนะแก่ กมธ.
• 17 เมษายน 2557
- กมธ.ยกราง
รธน.(1)
่
• 26 เมษายน 2558
- สปช.ให้ความเห็ น
เสนอแนะตอ
่ ร่าง (1)
• 23 กรกฎาคม 2558 - กมธ.ปรับปรุงแกไข
้
เสร็จเป็ นร่าง (2)
• 6 สิ งหาคม 2558
- สปช.พิจารณาราง
่
รธน.ทัง้ ฉบับ
• 4 กันยายน 2558
เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ
- ทูลเกลาฯรธน.ใหม
้
่
กระบวนการทางานของ สปช. และ กมธ.ประเด็นอืน
่ ๆ
กมธ.รายประเด็น
(18 คณะ)
ถกเถียงจนตกผลึก
การปฏิรูปฯ
ลงมติรบ
ั รอง
ผลผลิตสุดท้าย
มีฉันทมติ ในร่าง
กม./แผนแม่บท
ปฏิรูปฯ
นาเขาสู
้ ่ การ
พิจารณาของ
สปช.250
คณะกรรมาธิการ สปช.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
การเมือง
1.ป้องกัน/ปราบปรามทุจริต
ระบบราชการ
2.คานิ
่ ยม ศิ ลปวัฒนธรรม
กฎหมาย/ยุตธิ รรม 3.การกีฬา
ปกครองทองถิ
น
่
้
4.วิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี
การศึ กษา
วิจย
ั
เศรษฐกิจ
เกษตร อุตสาหกรรม5.คุ้มครองผู้บริโภค
พาณิชย ์
6.ติดตามยกราง
รธน.
่
8. พลังงาน
7.จัดทาวิสัยทัศน์ ออกแบบ
9. สาธารณสุข
ประเทศไทย
10.ทรัพยากร
8.มีส่วนรวมและรั
บฟัง
่
11.สื่ อ/ไอที
ความเห็น
12.สั งคม
9.ประชาสั มพันธ ์
13.แรงงาน
10.จัดทาจดหมายเหตุ
การผลักดันรางกฎหมายผ
านรั
ฐบาล/สนช.
่
่
ล าดับ ความส าคัญ ของกฎหมายตามนโยบาย
รัฐบาล
1. กม.ทีอ
่ นุ มต
ั ห
ิ รืออนุ วต
ั รไปตามข้อตกลงระหวาง
่
ประเทศ
2. กม.ทีเ่ ป็ นไปเพือ
่ แก้ความเหลือ
่ มลา้ ทางสั งคม
3. กม.ทีเ่ อือ
้ การปฏิรูปประเทศ
4. กม.ทีจ
่ ะต้องแก้ไขปัญหาส่วนราชการ
พ.ร.บ.จุดคานงัดที่ TDF
ตัง้ เป้าหมายผานสนช.
ภายใน 1 ปี
่
1.(ราง)
พ.ร.บ.วาด
ทธิชุมชนใน
่
่ วยสิ
้
การจัดการทีด
่ น
ิ และทรัพยากร
2.(ราง)
พ.ร.บ.ธนาคารทีด
่ น
ิ
่
3.(ราง)
พ.ร.บ.การบริหารจังหวัด
่
ปกครองตนเอง
4.พ.ร.บ.การงบประมาณ เพิม
่ งบพืน
้ ที่
แก้ความเหลือ
่ มลา้
5.(ราง)
พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุ นการ
่
ป้องกันทุจริต
6.(ราง)
พ.ร.บ.องคกรอิ
สระดานการ
่
้
์
คุ้มครองผู้บริโภค
7.พ.ร.บ.ขอมู
้ ลขาวสารของทาง
่
ราชการ
8.พ.ร.บ.การแขงขั
่ นทางการค้า
9.(ราง) พ.ร.บ.คุมครองเกษตรกรและ
1.(ราง)
พ.ร.บ.ปฏิรป
ู สลากกิน
่
แบงรั
่ ฐบาล
2.(ราง)
พ.ร.บ.ปฏิรป
ู ตารวจและ
่
กระบวนการยุตธิ รรมชัน
้ ตน
้
3.พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ
่
4.พ.ร.บ.การปิ โตรเลียม
5.(ราง)
พ.ร.บ.สนับสนุ นพลังงาน
่
หมุนเวียน
6.(ราง)
พ.ร.บ.กองทุนสื่ อ
่
สร้างสรรค ์
7.(ราง)
พ.ร.บ.กองทุนยุตธิ รรม
่
8.(ราง)
พ.ร.บ.การโฆษณา
่
ประชาสั มพันธภาครั
ฐ
์
9.พ.ร.บ.การเชาทีด
่ น
ิ เพือ
่
1. ภาคีพฒ
ั นา
ประเทศไทย
(ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคสั งคม)
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ทีพ
่ ฒ
ั นาอยางสมดุ
ล
่
เศรษฐกิจ การเมือง
สั งคม คน
2. วิสัยทัศนใหม
่
์
3. ผู้นารุนใหม
่
่ – 100
projects เปลีย
่ นประเทศไทย
(1,000
คน)
4. คานิ
่ สั ตย ์ มีวน
ิ ย
ั
่ ยมใหม่ – ซือ
คิดตาง
มุงส
่
่ ่ วนรวม
– active
citizen
(1
Inspiring
Thailand
แรงบันดาลใจ เพือ
่ ประเทศไทยในมิตใิ หม่
ลานคน)
้
วิกฤติ การเมือง
เศรษฐกิจ สั งคม
Thais’ Dream
Thailand 2035
ฝันยิง่ ใหญของคนไทย
่
เป้าหมาย วิสัยทัศน์
คานิ
ย
มหลั
ก
่
หนึ่งศตวรรษ อภิวฒ
ั นประเทศไทย
์
วาระโอกาสสาคัญ 100 ปี การเปลีย
่ นแปลง
• 80 ปี การอภิวฒ
ั น์ประเทศไทย ระบบการเมืองการปกครองของไทยได้ ผ่าน
ประสบการณ์จริงในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็ นประมุขมา
อย่างโชกโชน
• ระบอบการปกครองที่คณะผู้ก่อการปฏิวตั ิสยามได้ ตดั สินใจเลือกและมุ่งมัน่
วางรากฐานมาตังแต่
้ ต้น จะยังคงดารงอยูด่ ้ วยความมัน่ คงและเจริญรุ่ งเรื องเหมือน
ระบอบของอังกฤษ600ปี และระบอบของเดนมาร์ ก165ปี ในปั จจุบนั หรื อไม่
• คำถำมทีม่ ี ต่อคนไทยในวันนีก้ ็คือ จำกนีไ้ ปอีกประมำณ 20 ปี เมื อ่ ครบวำระ100 ปี
ของกำรปฏิ วตั ิ สยำม ประเทศไทยของเรำจะเดิ นทำงไปสู่สถำนีทีเ่ ป็ นจุดหมำย
ปลำยทำงใด
• ควำมใฝ่ ฝันอันงดงำมที ผ่ นู้ ำกำรเปลี ย่ นแปลงริ เริ่ มและบุกเบิ กไว้เมื อ่ 80 ปี ก่อน เรำ
จะสำมำรถส่งต่อให้กบั คนรุ่นลูกรุ่นหลำนได้ในสภำพเช่นไร
เสื อเศรษฐกิจเอเชีย ผู้พลัดตกไปอยูเบื
้ งหลัง
่ อ
• สี่ เสื อเศรษฐกิจแหงเอเชี
ย (Four Asian Tigers) มักใช้อาง
่
้
ถึงเศรษฐกิจทีพ
่ ฒ
ั นาอยางรวดเร็
วของฮ่องกง สิ งคโปร ์
่
เกาหลีใต้ และ ไต้หวัน
เนื่องจากมีอต
ั ราการเติบโต
อยางรวดเร็
วและตอเนื
่
่ ่อง (มากกวา่ 7% ตอปี
่ ) และมีการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอยางรวดเร็
วระหวาง
พ.ศ. 2503 –
่
่
2533
ประเทศเศรษฐกิจทีก
่ าวหน
้
้ าและประชากรมีรายได้
สูง
• ประเทศไทยในช่วง ปี 2531-2554 พบวา่
ภายใต้
เศรษฐกิจทีส
่ ามารถขยายตัวไดอย
อเนื
่ ่า
้ างต
่
่ ่องในอัตราทีน
พึงพอใจ
คือเฉลีย
่ ประมาณ 5.3%
ส่งผลให้จานวน
คนจนทัง้ ประเทศลดลงอยางรวดเร็
ว
จาก 34.1 ลานคน
่
้
เหลือเพียง 8.8 ลานคน
และสั ดส่วนคนจนดานรายได
้
้
้
ทัง้ ประเทศลดลง
จาก 65.3% เหลือเพียง 13.2%
• แตประเทศไทยยั
งคงติดกับดักกลุมประเทศรายได
ปานกลาง
่
่
้
ภาพรวมสถานการณ ์ 50 ปี ทผ
ี่ านมา
่
• ในช่วงแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 1-7 (2504-2539)
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติ
สรุป
่
บทเรียนไวว
้ า่
“เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาไม่ยัง่ ยืน”
สั งคมมีปญ
ั หา
การ
• ช่วงแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 8-11 (2540-2559)
อาจสรุปเป็ นภาพรวมไดดั
้ งนี้
“เศรษฐกิจติดกับดัก
สิ่ งแวดล้อมเสื่ อมโทรม
สั งคมเหลือ
่ มลา้ -เรียนรู้
ราชการอ่อนล้า-รวมศูนย์
การเมืองแตกแยก-วิกฤติ
มองย้อนหลังกึง่ ศตวรรษกับวิสัยทัศน์ 20 ปี ข้างหน้า
ช่วงแผน 8-11
(2540-2559)
“ เศรษฐกิจติดกับดัก
แผน 1-7
(2504-2539)
“เศรษฐกิจก้ าวหน้ า
สังคมมีปัญหา
การพัฒนาไม่ ยั่งยืน”
ทรั พยากรสิ่งแวดล้ อมเสื่อม
โทรม
สังคมเหลื่อมล้า-เรี ยนรู้
ราชการอ่ อนล้ า-รวมศูนย์
การเมืองแตกแยก-วิกฤติ
ทุจริตฝั งราก-เบ่ งบาน ”
วิสัยทัศน์ 2035
หนึ่งศตวรรษ
อภิวฒ
ั นประเทศ
์
ไทย
ภาพรวมวิสัยทัศน์ 2035
ภายใตจุ
้ ดหมายปลายทางรวม
่
“สั งคมไทยเป็ นสั งคมทีด
่ งี ามและอยูเย็
่ น
เป็ นสุขรวมกั
น”
่
Page 21
วิสัยทัศนด
จ
้
์ านเศรษฐกิ
“ ประเทศไทยเป็ นประเทศกลุ่ มรายได้
สูงของโลก ไม่มีปัญหาคนยากจน เมือง
กับ ชนบทไม่ แตกต่ างมาก หนี้ สิ น ไม่ เป็ น
ปัญ หา ทั้ง ในระดับ ประเทศและในระดับ
ครัวเรือน”
นโยบายกระตุนความเจริ
ญควบคูกระจายรายได
้
่
้
นโยบายที่จ ะช่ วยให้ การเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ ที่
เกิดขึน
้
เป็ นการเติบโตอยางมี
คุณภาพ
ทัว่ ถึง
เทา่
่
เทียม
เป็ นธรรม
โดยทุกคนสามารถเข้ารวมเป็
นหนึ่ ง
่
ในกระบวนการดังกลาว
(Inclusive growth)
่
ประกอบด้วยกรอบนโยบายส าคัญ 3 ด้านทีจ
่ ะ
ทางานสอดรับกันอยางเป็
นระบบคือ
่
1. การให้โอกาสทีม
่ ากขึน
้ แกคนชั
น
้ กลาง-ลางที
เ่ ป็ น
่
่
ฐานของปิ รามิดรายได้
2. การดูแลทีย
่ อดปิ รามิดรายไดไม
้ ให
่ ้ฉกฉวยประโยชน์
มากจนเกินไป
3. การสรางระบบสวั
สดิการพืน
้ ฐานทีจ
่ าเป็ นและช่วย
้
ครัวเรือนในกลุมทีม
่ ป
ี ญ
ั หาเป็ นรายกรณี
วิสัยทัศนด
งคม
้
์ านสั
“ สั ง คมไทยโดยทั่ว ไปมีค วามเหลื่อ มล้า
ลดลง ทั้ง ในมิต ิด้ านรายได้ และรายจ่ าย
มีระบบสวัส ดิก ารสั งคมที่ห ลากหลาย โดย
สามารถวัด และรู้ สึ กได้
รวมทั้ง มีร ะบบ
ดูแลสั งคมผู้สูงอายุและระบบระเบียบในการ
รองรับแรงงานต่างชาติอย่างเป็ นธรรม”
พืน
้ ทีป
่ ่ าเขา จ.เลย
อดีต
ปัจจุบน
ั
อนาคต
แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.25532573 (PDP
20ปี ) ก าหนดเป้ าหมายก าลังผลิต ไฟฟ้ า
ส ารองไว้ ไม่ต่า กว่าร้ อยละ 15 โดยลดการพึ่ง พาก๊ าซ
ธรรมชาติและเพิม
่ แหลงเชื
้ เพลิงอืน
่ ให้มีความหลากหลาย
่ อ
มากขึน
้
โดยในปี 2573 กาหนดสั ดส่วนการผลิตไฟฟ้า
จากแหลงพลั
งงานตางๆดั
งนี้
พลังงานหมุนเวียนไม่ต่า
่
่
กว่ าร้ อยละ 5 พลัง งานนิ ว เคลีย ร ์ไม่ เกิน ร้ อยละ 10
ซือ
้ ไฟฟ้าจากประเทศเพือ
่ นบ้านไม่เกินร้อยละ 25 และ
พลัง งานจากถ่ านหิน เท่าที่จ าเป็ นและสนั บ สนุ น ถ่ านหิน
สะอาด
ขอมู ล จากกลุ ม ปฏิรู ป พลัง งานเพื่อ ความยั่ง ยืน ระบุ ว า
วิสัยทัศน์
ดานทรั
พยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดลอม
พลังงาน
้
้
“ประเทศไทยมีพน
ื้ ทีป
่ ่ าในสั ดส่วนร้อยละ 37
โดยสามารถฟื้ นฟูและรักษาคุณภาพความอุดม
สมบูรณ์ของฐานทรัพยากรดิน -น้ า-ป่าได้อย่าง
สมดุ ล สั งคมไทยพบทางออกที่ ส ร้ างสรรค์
เป็ นธรรมและถูกหลัก วิชาการ ในการจัดการ
ปัญ หาความขัด แย้ งด้ านพลัง งานและคุ ณ ภาพ
สิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน”
จานวนผู้ต้องขังมีสูงรวม
3 แสนคน
ทาให้ปัญหา
่
ในเรือนจาทีเ่ ป็ นอันดับแรกและมีการกลาวถึ
งมากทีส
่ ุดคือ
่
ปั ญ หาคนล้ นคุ ก หากค านวณจากพื้ น ที่ เ รื อ นจ าทั่ว
ประเทศจ านวน 145 แห่ ง
ตามความจุ ด มาตรฐาน
นักโทษ 1 คน ต่อพืน
้ ที่ 2.25 ตารางเมตร
จะคิด
เป็ นควา มจุ เ พี ย ง 109 ,087 ค นเท่ านั้ น
ดั ง นั้ น
จากตัวเลขปี 2556 เรือ นจาของไทยจึงมีผู้ต้ องขังเกิน
กวาความจุ
มาตรฐานสูงถึง 119,726 คน
่
แม่วัย ทีน สถานการณ์ล ่าสุ ด ปี 2555 พบการเกิด จากทุ ก กลุ่ม
อายุ ม ารดา 801,737 คน
ในจ านวนนี้ เ ป็ นมารดาอายุ ต่า กว่า
20ปี จานวน 133,027 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.59 ซึง่ ในจานวน
นี้ ป ระกอบไปด้ วย
กลุ่มมารดาอายุ 15-19ปี
129,320 คน
(ร้ อยละ 97.21) นอกนั้น เป็ นกลุ่มมารดาอายุ ต่า กว่า 20ปี และ
ตา่ กวา่ 15ปี จานวน 3,707คน (ร้อยละ 2.79)
วิสัยทัศน์ดานคุ
ณธรรมจริยธรรม
้
“สั งคมไทยประสบความส าเร็ จ ในการ
ป ฏิ รู ป ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ฟื้ น ฟู ร ะ บ บ
คุณธรรมจริยธรรม โดยความร่วมมือร่วมใจ
กัน ของเครื อ ข่ ายชุ ม ชนท้ องถิ่ น และภาค
ป ร ะ ช า สั ง ค ม ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ จ น ส า ม า ร ถ
สถาปนาองค์กรและหน่วยงานทีม
่ ม
ี าตรฐาน
ธรรมาภิบ าลที่ห ลากหลาย ในทุ ก วงการ
ทุกภาคส่วน ทุกจังหวัด-อาเภอทัว่ ประเทศ”
องคกรปกครองท
องถิ
น
่ กับคอรรั์ ปชัน
่
้
์
จ านวนองค กรปกครองท
้ องถิ่น ทั่ว
์
ประเทศในปัจ จุบ น
ั
รวมทัง้ สิ้ น
7,853 แห่ง
ปี 2556 ปปช.แถลงวา่
มีคดีคอรรั
่ 2,632 คดี
์ ปชัน
ในขณะที่ห น่ วยงานส่ วนกลางและ
ภู ม ิ ภ า ค ห ลั ก ๆ มี ป ร ะ มา ณ 3 0 0
มีค ดีคอร รั
หน่วยงาน
์ ปชั่น 3,657
คดี
วิสัยทัศน์ดานการเมื
องการปกครอง
้
“ ประเทศไทยประสบความส าเร็ จ ในการ
ปฏิ รู ป ระบบการเมื อ งการปกครองครั้ง ใหญ่
ในช่ วงเปลี่ ย นผ่ าน
สามารถปรับ เปลี่ ย น
บทบาทและอ านาจหน้ าที่ จ นเกิด ความสมดุ ล
ระหว่ างระบบราชการส่ วนกลางและท้ องถิ่น
ระบบการเมือ งระดับ ชาติเ กิด ความลงตัว ในมิต ิ
ใหม่ โดยมีการเปลีย
่ นแปลงโครงสร้างอานาจ
ทางการเมืองและระบบตรวจสอบถ่วงดุลทัง้ ระบบ
อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ
ดัช นี ค วามโปร่ งใส
เกิน 5.5 จนได้ รับ การยอมรับ เป็ นกรณีศึ ก ษา
การชุ มนุ มใหญทางการเมื
องเพือ
่ ตอต
้ ด
ั ปัญหา
่
่ ้านรัฐบาลเป็ นตัวชีว
เสถีย รภาพทางสั งคมและทางการเมืองอย่างหนึ่ ง
ข้อมูล จากวิก ิ
พีเดีย ระบุว่า จานวนครัง้ การชุ มนุ มใหญ่ทางการเมืองทีต
่ ามมาด้วย
ความรุนแรง ระหวางปี
2520-2530 มี 4 ครัง้
ระหว่าง ปี
่
2531-2540 มี 1 ครั้ง , ระหว่างปี 2541-2550 มี 1 ครั้ง
และ
ระหว่างปี 2551-2557 มี 8 ครัง้
รัฐ ที่ล้ มเหลว คื อ รัฐ ที่ม ีร ัฐ บาลกลางอ่ อนแอหรื อ ไม่ มี
ประสิ ทธิภาพในการควบคุมดินแดน
นอกจากนี้ยงั สามารถอธิบาย
ได้ ในบริ บ ทของการไร้ ประสิ ทธิ ภ าพ และไม่ สามารถบัง คับ ใช้
กฎหมายตามระบบที่ค วรจะเป็ น อัน เนื่ อ งมาจากการเพิ่ม ขึ้น ของ
อาชญากรรม การทุจริตของนักการเมือง ตลาดมืด ระบบราชการที่
ลมเหลว
กระบวนการยุตธ
ิ รรมทีไ่ ร้ประสิ ทธิภาพ
เป็ นต้น
้
วิสัยทัศน์ดานความมั
น
่ คงของประเทศ
้
“ประเทศไทยประสบความสาเร็จในด้าน
การปฏิรูปตารวจและกระบวนการยุตธิ รรม
ขั้น ต้ นทั้ง ระบบในช่ วงเปลี่ย นผ่ าน โดย
ความร่ วมมือ ของสั ง คมทุ ก ภาคส่ วน จน
ส า ม า ร ถ ดู แ ล ปั ญ ห า ค ว า ม มั่ น ค ง
ภายในประเทศในทุ ก มิต ิ รวมทั้ง ปั ญ หา
ความมั่ น คงขอ งมนุ ษย์ และส ามารถ
แก้ปัญหาชายแดนใต้ได้อย่างยัง่ ยืน”
มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด “ฉากทรรศน์ สังคมไทยพ.ศ.2576”
สังคมไทยกำลังเผชิญกำรเปลี่ยนแปลงหลำยมิติ
1. กำรเข้ ำสู่สังคมผู้สูงวัย
2. ควำมขัดแย้ งทำงกำรเมืองระหว่ ำงสองขัว้
3. กำรเติบโตของเศรษฐกิจท่ องเที่ยว
4. กำรกลำยเป็ นเมืองมำกขึน้
5. กำรเติบโตของเศรษฐกิจในภำคอีสำน(อีสำนโต40%,กทม.17%)
6. กำรปรั บตัวเข้ ำกับโลกำภิวัตน์ เทคโนโลยี อำเซียน สิ่งแวดล้ อม
มิง่ สรรพ์ ขาวสะอาด “ฉากทรรศน์ ซิมโฟนีปี่พาทย์ ”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ประชำกรไทยมีรำยได้ สูงขึน้ จำกโครงกำรขนำดใหญ่ ของรั ฐ
รั ฐยังเป็ นศูนย์ กลำงพัฒนำ งบส่ วนกลำงและขรก.รุ่ นใหม่ เพิ่ม
วิถีชีวติ ที่แตกต่ ำงทำงเศรษฐกิจ ชนชัน้ นำมีขีดควำมสำมำรถ
ค่ ำเฉลี่ยขนำดครอบครั วเล็กลงเหลือ 2.5
หลำกหลำยทำงชำติพันธุ์มำกขึน้ แรงงำนต่ ำงด้ ำวกว่ ำ 6 ล้ ำนคน
ยำนยนต์ ภวิ ัฒน์ รำคำถูก
เทคโนโลยีสำรสนเทศรำคำถูกลง ผู้ใช้ โทรศัพท์ มือถือ90ล้ ำนคน
มิ่งสรรพ์ :ฉากทรรศน์ 1 “แจ๊ สหมอรา”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ประเทศไทยยังเน้ นกำรผลิตและส่ งออก
ท้ องถิ่นเป็ นศูนย์ กลำงเศรษฐกิจ
คนยุคใหม่ เจนYและรุ่ นหลังๆสร้ ำงกำรเปลี่ยนแปลง
ท้ องถิ่นมีบทบำทจัดสรรทรั พยำกรรั ฐ
ประชำกรบำงส่ วนอยู่ในพืน้ ที่เบำบำง แต่ ไม่ พ้นควำมเป็ นเมือง
ภำคประชำสังคมพัฒนำยิ่งขึน้
แม้ มีปฏิรูปที่ดนิ แต่ แรงงำนส่ วนใหญ่ อยู่ในภำคอุตสำหกรรม
สังคมดิจทิ ัลมำพร้ อมกับปั ญหำอำชญำกรรมดิจทิ ัล
โครงการ แรงบันดาลใจ ประเทศไทยมิตใิ หม่
(INSPIRING THAILAND)
1) โครงการกระบวนการจัดทา
เป้าหมายร่วมแห่งชาติ (Shared
Purpose, Shared Vision)
2) โครงการสนับสนุนการสือ่ สาร
สร้างแรงบันดาลใจ ค่านิยมคนไทย
มิติใหม่ (Inspiring Thailand)
5) โครงการผนึกกาลังขับเคลือ่ น
ภาคพลเมือง สู่ประเทศไทยมิติใหม่
(Solidarity for Big Change)
3) โครงการส่งเสริมเครือข่ายผูน้ ามิติใหม่
ผูน้ าแห่งอนาคต
(Leadership for Change)
4) โครงการสนับสนุนปฏิบตั ิการเปลี่ยน
ประเทศ ด้วยมือคนไทย
(100 Projects for Change)
กรอบแนวคิดรวบยอดโครงกำรกระบวนกำรจัดทำเป้ำหมำยร่ วมแห่ งชำติ (Shared Purpose , Shared Vision.)
ศึกษาเปรียบเทียบ 5ประเทศ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
คุณธรรม-ค่ านิยมพืน้ ฐานของคนในชาติ
สารวจและจัดทา
“การจัดการตนเองของภาค
ประชาชน 100กรณีศึกษาของ
จังหวัดต่ างๆ”
ฝึ กอบรมและเตรียม
ความพร้ อมทีม
วิทยากรกระบวนการ
100ทีม
รายงานผลการศึกษา 1 ชิ้น
• ฐำนข้ อมูลและแผนที่ทุนทำงสังคม-ทุนทำงปั ญญำ
• กำรจัดกำรตนเองของระดับชุมชน ระดับท้ องถิ่น
และระดับจังหวัด
เวที Kick-off
“ฝันยิง่ ใหญ่ของ
คนไทย”
เวทีวสิ ั ยทัศน์ ระดับ
จังหวัด100เวที
• เป้ำหมำยปลำยทำง
กำรพัฒนำประเทศ
•วิสัยทัศน์ จังหวัด
•ค่ ำนิยมพืน้ ฐำนเพื่อ
ควำมสำเร็จ
กระบวนการสรุ ป
สั งเคราะห์ /เวทีรับ
ฟัง
• เป้ำหมำยร่ วม
•วิสัยทัศน์ ร่วม
•ค่ ำนิยมร่ วม
(แผนงานสื่ อสารสาธารณะ)Mass Media Social Media Poll Inter-active
ฐานข้ อมูลและแผนทีท่ ุนทาง
สั งคม-ทุนทางปัญญา
10,000 กรณีศึกษา
เวทีสมัชชา
ระดับชาติ
“วิสัยทัศน์
ประเทศไทย
2035”
•เป้ำหมำยใหญ่ ของ
คนไทย
•วิสัยทัศน์ “100ปี
อภิวัฒน์ ประเทศ
ไทย”
•ค่ ำนิยมพืน้ ฐำนเพื่อ
ควำมสำเร็จของคน
ไทย
พลเมืองผู้ตื่นรู้ และเข้ าร่ วม1-2 ล้านคน
ประชาชนรับรู้ ข่าวสาร 20ล้าน
‘57
Q4
เตรียมวิทยากร
กระบวนการ
เวที kick-off
เวทีวส
ิ ั ยทัศนจั
์ งหวัด
สมัชชาใหญ่ :
Thailand 2035
ศึ กษาเปรียบเทียบ 5
ประเทศ
สารวจและจัดทาขอมู
้ ล
“ประชาชนจัดการ
ตนเอง”
พัฒนา/จัดทาระบบ
‘58
Q1
’58
Q2
XX
XX
’58
Q3
’58
Q4
’59
Q1
XX
XX
XX
X
X
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
ศูนยประสานการพั
ฒนาจังหวัด : spec.
์
1. สถานทีม
่ ค
ี วามเป็ นกิจลักษณะ
2. ไมจ
หรา แตควรดู
ดี
่ าเป็ นตองหรู
้
่
3. สามารถตอนรั
บภาคีการพัฒนาตางๆ
ทัง้
้
่
ภาครัฐ ธุรกิจ ชุมชน ท้องถิน
่ ประชา
สั งคม สื่ อมวลชน
4. มีคนอยูประจ
า ให้คนภายนอกสามารถติดตอ
่
่
ประสานงานได้
5. มีทอ
ี่ ยูที
่ ด
ิ ตอทางไปรษณี
ยได
่ ต
่
์ ้
6. มีโทรศัพทพื
้ ฐาน/แฟกซ/อี
์ น
์ เมล/fb/ตูปณ.
้
(ติดตัง้ เพิม
่ เติมได)้
ศูนยประสานการพั
ฒนาจังหวัด : ภารกิจ
์
1. เป็ นกลไกประสานงานเชิงยุทธศำสตร์ ของพหุภำคีกำรพัฒนำในพืน้ ที่
จังหวัดของตน ได้ ทุกสำยงำน
2. เป็ นศูนย์ ข้อมูลดิจติ อลด้ ำนองค์ กรชุมชน, องค์ กรพัฒนำเอกชน, องค์ กร
สำธำรณะประโยชน์ ภำคประชำสังคม,องค์ ควำมรู้ กำรพัฒนำชุมชนท้ องถิ่น
และกำรพัฒนำจังหวัด,ผู้นำ,โครงกำรหรื อกรณีศึกษำที่น่ำสนใจ
3. เป็ นกลไกประสานงานภาคสนามสำหรั บหน่ วยงำนอิสระส่ วนกลำง อำทิ
สปพส. สสส. LDI ศคธ. ฯลฯ
4. เป็ นหน่ วยดาเนินการเวทีวสิ ัยทัศน์ จังหวัด รวมทัง้ ริเริ่มและประสำน
กิจกรรม/เวทีกำรเคลื่อนไหวปฏิรูปต่ ำงๆร่ วมกับแผนงำน
InspiringThailand
5. ประสานงานเวทีรับฟั งควำมคิดเห็นประชำชนร่ วมกับสภำปฏิรูปแห่ งชำติ
6. เปิ ดบริการตู้ปณ. เว็บไซต์ หรื อเฟซบุ๊ค เพื่อเป็ นช่ องทำงรองรั บควำมคิดเห็น
เสนอแนะของประชำชนที่มีต่อกำรปฏิรูป
คาถามระดมความคิด 5 กลุม
่
1. แลกเปลีย
่ นความเข้าใจและความคิดเห็ น
เกี่ย วกับ ภารกิจ ต่างๆ และบทบาทศู น ย ์
ประสานงาน
2. แลกเปลีย
่ นแนวทางและวิธก
ี ารดาเนินงาน
ตามภารกิจ ภายในพืน
้ ที่จ งั หวัด และ/
หรือ การประสานรวมมื
อระหวางจั
งหวัด
่
่
3. แลกเปลี่ย นประสบการณ์ในการจัด เวที
วิสัยทัศนจั
์ งหวัด
4. อืน
่ ๆ
คาถามระดมความคิด รายจังหวัด
1. จัดทาแผนปฏิบต
ั ก
ิ าร 6 เดือนแรก
2. ออกแบบโครงสรางการบริ
หารงานของ
้
ศูนยฯ์
3. ระบุรายชือ
่ ทีมงานทีร่ บ
ั ผิดชอบ
4. ระบุรายชือ
่ ทีมวิทยากรกระบวนการที่
จะรวมด
าเนินการเวทีวส
ิ ั ยทัศนของ
่
์
จังหวัด (5 คน)
5. ระบุรายชือ
่ วาที
่ ่ สปช. 5 คนของ
จังหวัด
6. อืน
่ ๆ

similar documents