Public Sector on the Balkans

Report
Сценарии за дефиниране на селски
райони за целите на политиката за
развитие на селските райони в България
за периода 2014 - 2020
Нормативно изискване
 чл. 50 на РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно
подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) – предложение (Брюксел, 12.10.2011,
COM(2011) 627 окончателен, 2011/0282 (COD), всяка страна членка определя
„селски район“ на равнище програми за целите на политиката за развитие на
селските райони;
 чл. 11 на РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне
на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство,
обхванати от Общата стратегическа рамка (11 октомври 2011 г. (COM(2011)
615 окончателен). Общата стратегическа рамка (ОСР) съдържа и определя
ключовите териториални предизвикателства за градските, селските и
крайбрежните и рибарските райони, както и за районите с особени териториални
характеристики, посочени в членове 174 и 349 от Договора.
Цели, за които е необходимо определянето на селски
райони
В обхвата на цялостната рамка на Общата селскостопанска
политика (ОСП) подпомагането на развитието на селските
райони допринася за постигане на следните цели:
 конкурентоспособност на селското стопанство;
 устойчиво управление на природните ресурси и
дейности, свързани с климат;
 балансирано териториално развитие на селските
райони.
Шест приоритета на ЕС за развитие на селските
райони, в които са отразени съответните 11 тематични
цели на ОСР:
(5) насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на
прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика
в селското стопанство, сектора на храните и горския сектор;
(6) насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и
икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области:
 а) улесняване на диверсификацията, създаване на нови малки предприятия
и разкриване на работни места;
 б) стимулиране на местното развитие в селските райони;
 в)
подобряване на достъпа до, използването и качеството на
информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в селските
райони.
Целенасочени мерки на политиката за развитие на
селските райони, които се прилагат в обхвата на
селските райони за периода 2014-2020г.
Четири индивидуални мерки и мерките на ЛИДЕР подхода:
 Член 15 - Трансфер на знания и дейности, свързани с информацията;
 Член 16 - Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по
заместване в стопанството;
 Член 20 - Развитие на стопанства и предприятия;
 Член 21 - Основни услуги и обновяване на селата в селските райони;
 Членове от 42 до 45 – ЛИДЕР подход;
o Член 42 - Местни групи за действие в рамките на ЛИДЕР подхода;
o Член 43 - Помощ за подготвителни дейности;
o Член 44 - Дейности за сътрудничество в рамките на ЛИДЕР
подхода;
o Член 45 - Текущи разходи и насърчаване на развитието
Предлагани параметри за дефиниране на селски
райони и сценарии
Определяне на териториален обхват и граници на прилагане на
критерии за дефиниране на селски райони
Предлаган обхват за дефиниране на селски район:
 административно-териториалните граници на ниво LAU 1 –
община или NUTS 3 - области, определени със ЗАТУРБ. Съгласно
ЗАТУРБ в обхвата на административно-териториалните единици
на ниво LAU 1 -264 общини, а на ниво NUTS 3 - 28 области.
Предлагани параметри за дефиниране на селски
райони и сценарии (продължение)
Определяне на критерии за дефиниране на селски райони
Предлагани критерии за дефиниране на селските райони:
 Максимален брой жители на населено място в територията на
административно-териториалната единица LAU 1 – община или
NUTS 3- области;
и/или
 Гъстота на населението в границите на съответната
административно-териториалната единица LAU 1 – община или
NUTS 3- области;
Предлагани параметри за дефиниране на селски
райони и сценарии (продължение)
Посочване на показатели (базови или изходни стойности ) за
определяне на критериите
Предлагани показатели за определяне на критериите за дефиниране
на селски райони:
 Наличие на населено място с повече от 30 000 жители или с
повече от 50 000 жители за съответната административно териториалната единица LAU 1 – община или NUTS 3 - област;
 Гъстота на населението повече от 150 души на кв.км., показател
използван от ОИСР и ЕК през 2011г. или повече от 66,3 души на кв.
км. гъстота на населението за страната по данни от преброяване
на населението през 2011г. на НСИ.
Предлагани сценарии
Изработени на териториално – административни единици LAU 1 –
община
За предложените сценарии са посочени:
 броя на съответните административно – териториални
единици,
 общата територия в кв. км,
 общия брой на населението по данни от преброяване на
населението от 2011г. на НСИ и
 общия брой на населените места в съответната
административно-териториална единица.
Обхват, критерии, показатели и сценарии
Предложението за критерии и показатели за определяне на селските
райони :
 критерия - наличие на населено място в територията на общините с
максималния брой над 30 000 жителите.
 Предлаганият критерии да се приложи на територията на общината с
две опции на изключване:
o ако в територията на общината са налични населени места с над
30 000 жители да се изключи цялата община от обхвата на
селските райони и
o ако в територията на общината са налични населени места с над
30 000 жители да се изключи само територията на посочените
населени места от обхвата на селските райони;
Предложение на сценарии за обсъждане
Сценарий 1:
- определение за селски район: територията на община, в която найголямото населено място е до 30 000 души по данни на НСИ от
преброяването на населението 2011г.
- обхват: от 264 общини като селски се определят 231 общини или 87.5 %
от общините в България, които обхващат:
- 90 070,47 кв.км територия или 81,16 % от територията на страната,
- 2 902 250 души или 39% от общия брой от населението на страната,
- 4 138 броя населени места или 78,06 % от населените места в
страната.
Предложение на сценарии за обсъждане
Предложение на сценарии за обсъждане
(продължение)
Сценарий 2:
- определение за селски район: територията на община, от която се
изключва територията на населените места с над 30 000 души по
данни на НСИ от преброяването на населението 2011г.
- обхват: всички 264 общини с изключение на териториите на 33
населени места с население над 30 00 жители, които обхващат:
- 108 056 кв.км територия или 97,37% от територията на страната ,
- 3 472 453души или 47% от населението на страната,
- 5 252 брой населени места или 99,06 % от броя на населените места
в страната.
Предложение на сценарии за обсъждане
(продължение)
Изводи и предложения за обсъждане
 Да се въведе единна и уеднаквена дефиниция на селски
райони в нормативната уредба за целите на програмния
период и за целите на координация на политиките между
всички фондове от ОСР.
 Да се приемат критерии на дефиниция на селски район в
рамките на административно - териториално ниво не по –
ниско от община. Дефиниране на територията на всички
общини в България като селски район с изключение на
териториите на градовете с население над 30 000 души.
Изводи и предложения за обсъждане (продължение)
 За постигане целите на ПРСР да се извърши специфициране
на териториите, в които да се прилагат индивидуалните
мерки и мерките на ЛИДЕР подхода. Да се предложи широк
обхват на дефиниция за селските райони, която да се
степенува на две или три нива, като се използват:
- Демографски и социално-икономически характеристики –
гъстота и възрастова структура на населението, БДС, заетост
на ниво община;
- Технически параметри – отстояние на най - отдаличеното населено
място в територията на общината от градски център с население над
30 000 души, където са налични здравни, социални,
административни, бизнес услуги;
Изводи и предложения за обсъждане (продължение)
 Насочване на помощта да се извършва в общини от селските
райони определени като периферни или със социалноикономически проблеми. Това целенасочено въздействие
следва да спомогне за намаляване на различията между
различните групи селски райони, които заемат по-голямата
площ и природните ресурси от територията на страната.
 При определянето на различните категории селски общини
да се използват определенията в ЗРР и категоризацията по
ЗАТУРБ или да се определи ниво на периферност спрямо
време и отстояние от населено място с над 30 000 души.
Изводи и предложения за обсъждане (продължение)
 Да се изключат от подпомагане на ПРСР територии на
общините определени като селски около туристически
курорти, морската ивица, силно индустриализирани зони
около градовете, без значение на брой на населението;
 При избора на критерии за определяне на селски райони да
се държи сметка за възможността от съответната
административно-териториална единица или териториална
единица да се набират официални данни към индикаторите
за измерване въздействието на политиката за развитие на
селските райони.
Изводи и предложения за обсъждане (продължение)
 Във връзка с нуждата от засилената координация между
фондовете на ниво стратегически документи да се акцентира
на принципите на териториална допълняемост и не толкова
на разграничението между фондовете на ОСР. Принципът на
териториално разграничение на помощта от фондовете да се
прилага само при изчерпване на възможностите за
разграничение по други критерии-вид на бенефициентите и
вида на инвестициите и секторите.

similar documents