Presentasjon av poliklinikk

Report
Poliklinikk for rehabilitering,
CFS/ME-teamet
Hvordan jobber vi?
Rehabiliteringsdager, HDS, 23.mai 2013
v/ Christel Wootton
Psykologspesialist
Helse- Bergen, AFMR
”En modell for et fremtidig tilbud til pasienter
med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) i
Helse Bergen og primærhelsetjenesten”
(Rapport nov. 2010)
2
En tre delt modell (fra 16 år)
1.
Primærhelsetjenesten. Fastlege. Henvisning.
2.
Diagnostisering. Nevrologisk avdeling, HUS.
3.
Rehabilitering. Tverrfaglig funksjonsvurdering.
Informasjon. Råd. Veiledning. Oppfølging.
Poliklinikk for rehabilitering, AFMR.
3
Utredning, (behandling) og
rehabilitering
• Diagnostisk utredning, samt mulige begrunnelser
for hvorfor pasienten har fått ME/CFS er
gjennomført før han / hun kommer til ME-teamet.
Kompetanse – kunnskapsgrunnlaget
Kunnskapsrapport +
Søk på relevant forskning
særfaglig/tverrfaglig:
Pacing, fysisk trening, kognitiv
terapi, søvn, ernæring
Søk på forskning fra
et brukerperspektiv +
Guidelines
Tverrfaglige samtaler
med erfarne brukere
– rekruttert fra
Lærings og mestrings
kurs
5
Bygge kompetanse – særfaglig og
som team
Søkt etter litteratur
Intranettsider der vi samler litteratur
Gått i dybden på relevante tema / begreper og presentert for
hele teamet, - hensikt å oppnå felles oppfatning
Utarbeidet spørsmål til pasienten – ut fra egen profesjons
ståsted
Deltatt på konferanser


6
Tverrfaglig team
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lege
Ergoterapeut
Fysioterapeut
Psykolog
Sykepleier
Sosionom
- alle i 50% stilling
• Merkantile tjenester
7
Utvikling av et rehabiliteringstilbud
• Oppstart 2012, januar.
• Erfaringssamtaler med 13 brukere
- Deres vei frem mot diagnose
- Sykdomsforløp
- Symptomutvikling, omfang og intensitet
- Hvilke behov har de hatt?
- Hvilke behov har de nå?
8
• Vi fikk mulighet til få et inntrykk og begynne å
forsøke å sette oss inn i hva som er av
erfaringer og behov hos pasienter med
ME/CFS
• Vi fikk også en mulighet til å følge enkelte og
prøve ut forskjellige samarbeidsformer og
tiltak.
Hva kan vi tilby?
• Lærings og mestringskurs
• Funksjonsvurdering
• Rehabilitering
- Individuell oppfølging
• Gruppetilbud, MBCT
LMK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sykdomslære. Informasjon om CFS/ME
Psykiske reaksjoner ved CFS/ME
Aktivitetsavpasning, ENØK
Basal kroppskjennskap
Tiltak, rettigheter, NAV
Kosthold, søvn
Erfaringer fra det å leve med CFS/ME
11
Funksjonsvurdering
• Vi prøver å få et inntrykk av helheten i
pasienten sin situasjon og sammen med
pasienten finne ut hva pasienten trenger og
hvem som kan bidra.
Tema i funksjonsvurdering – ICF
(internasjonal klassifisering av funksjon)
• Henvisningsgrunn og
forventninger
• Sykdomsforløpet
• Grad av funksjonssvekkelse og
variasjon i funksjoner
• Pasientens egne planer og mål
fremover
• Pasientens beskrivelse av egne
behov.
Forts. ICF
(Internasjonal kategorisering av funksjon)
• Personlige faktorer
• Kroppsfunksjoner
• Miljøfaktorer
• Mestringsstrategier
• Deltakelse / aktiviteter
• Vurdering og videre
oppfølging
Rehabilitering
• Bidra med oversikt og rydde i en overveldende
situasjon – berede grunnen for å kunne sette
seg mål.
• F.eks.: Registrering av aktiviteter
- Hvilke aktiviteter er en del av pasientens hverdag og
hva koster det pasienten å gjøre de ulike aktivitetene
• Plan for prioritering av aktiviteter
• Aktivitetsavpasning og energiøkonomisering
Ingen ny behandlingsmetode - men
Etablert antatt kunnskap og anbefalte tiltak
«satt i system»
Aktivitetsavpassing = finne riktig aktivitet og
hvile ut fra reell kapasitet = symptomkontroll
Andre tiltak for symptomkontroll søvnhygiene, kostomlegging, håndtere smerte,
teknikker for stressmestring, tilrettelegge
omgivelsene
Fokusere på å mestre hverdagen og gjenvinne
brukbar livskvalitet – på tross av redusert
kapasitet
-
16
Løsningsfokuserte samtaler – kognitiv
tilnærming og kognitiv terapi
• Praktiske utfordringer.
- Hverdagen
- Samarbeid med andre instanser NAV, hjemmetjenester,
helsestasjon, skoler m.fl
• Utfordringer knyttet til motivasjon / tanker om
hva som skal til for å følge et opplegg
• Stressmestring
Erfaringer
• Rehabilitering for ME
= teamarbeid i tett
samarbeid med pasient og andre
samarbeidspartnere (NAV, komm.
helsetjenesten, skole m.fl.)
19
Erfaringer – rehabiliteringsforløp
• Viktig å være åpen for ulike forløp
• Viktige problemstillinger fremover:
- Hva kan håndteres poliklinisk?
- Hva kan ikke håndteres poliklinisk?
- Hvor lenge skal pas følges opp i spes helsetjenesten?
- Når skal kommunehelsetjenesten overta?
- Hvordan lage gode overganger mellom tjenestenivåene?
20
Referanser
•
”En modell for et fremtidig tilbud til pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) i Helse
Bergen og primærhelsetjenesten” (Rapport nov 2010)
http://www.helse-bergen.no/aktuelt/tema/kronisk-utmattelsessyndrom-me/Sider/side.aspx
•
T Bjørkum C E A Wang K Waterloo (2009) Pasienterfaringer med ulike tiltak ved kronisk
utmattelsessyndrom, Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:1214-6
•
Goudsmitt E, Nijs J, Jason LA & Wallman K (2011) Pacing as a strategy to improve energy
management in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome: a consensus document.
Disability & Rehabilitation, 2011;1-8, Early online
•
Diane Cox, Sally Ludlam, Louise Mason, Sally Wagner & Michael Sharpe Manual for Participants
Adaptive Pacing Therapy (APT) for CFS/ME ( http://www.pacetrial.o r g/docs/apt-participantmanual.pdf )
•
Torkil Berge & Lars Dehli. Kognitiv terapi ved kronisk utmattelsessyndrom/ME. Tidsskrift for Norsk
Psykologforening, Vol 46, nummer 9, 2009, side 828-836
21

similar documents