Nynorsk fagskriving

Report
God i nynorsk fagskriving
Kva kjenneteiknar ein god fagtekst?
•
Bygger på fagkunnskap
•
Viser engasjement
•
Inneheld refleksjon (drøfting, vurdering, argumentasjon)
•
Har godt og sjangertilpassa språk
•
Kommuniserer med lesaren
•
Disposisjon
•
Avsnitt
•
Språk (samanheng, uttrykksmåte, fagterminologi)
•
Rettskriving
•
Teiknsetting
Kan vi stole på retteprogrammet?
Berre delvis, det er mange
feil som retteprogrammet
ikkje er i stand til å sjå
Kan vi lene oss på ordlista?
25
Forhold mellom ord elevane ville slå opp i ordlista og avvik dei oversåg
20
15
Innringa ord
Ikkje innringa avvik
10
5
0
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
Mange måtar å lære seg nynorsk rettskriving på:
• Skrive nynorsk – spesielt fagrelevant skriving
• Målretta arbeid etter tilbakemelding på rettskrivinga i
eigne tekstar
• Lese nynorsk
• Lære rettskrivingsreglar
• Arbeide med rettskrivingsoppgåver
• Bruke ordliste og/eller ordbok
Lage tokolonnenotat av pensumlitteratur:
• Vel ut nokre sentrale sider av pensum som du vil arbeide med
• Lag ein tabell med to kolonner
• Les kapitlet og noter nøkkelord i venstre kolonne
• Skriv forklaringar i høgre kolonne – på nynorsk
Mal for tokolonnenotat til fagtekst
Nøkkelord frå kap. 2 (Elevens
tekst)
Forklaring med eigne ord - på nynorsk
Skriveopplæring, deldisipliner
Skriveopplæringa i skolen består av fleire emne.
Elevane skal ha opplæring i skriftforming, rettskriving
og tekstskaping.
Obligatorisk skriveopplæring fra 1860
Først etter skolelova som kom i 1860, skulle alle barn få
skriveopplæring. Tidligare fekk bare barn frå
overklassen omfattande skriveopplæring, for eksempel
i latinskolen.
God skriveopplæring
Det har vore ulike syn på kva som er god
skriveopplæring opp gjennom historia.
Etterligne mønstertekster
Lære å skrive ved å skrive
…….
I eldre tider lærte elevane å skrive innafor bestemte
sjangrar ved å etterlikne mønstertekster. Også i dag er
dette eit element i skriveopplæringa, for eksempel
seier vi at sjangerkunnskap er viktig, og det er viktig at
elevane les tekster i dei sjangrane dei sjølv skal skrive.
Elevane må oppleve at dei får bruke språk i reelle
kommunikasjonssituasjonar. Tekstene deira må ha ein
funksjon.
Kva skrivestrategi kan det vere lurt å velje til eksamen?
•
Tenk deg ein mottakar
•
Legg vekt på språklig og tematisk samanheng
•
Skriv nynorsk frå starten av
•
Bruk retteprogram, men hugs at programmet berre markerer
noen typar feil, og at dette berrre gjeld rettskrivingsnivået.
•
Ikkje avbryt god skriveflyt med å slå opp i ordlista. Merk orda
og slå opp etterpå

similar documents