Jordens och livets utveckling

Report
Jordens och livets
utveckling
Jordens födelse
• Jorden bildades tillsammans med resten av
solsystemet för 4,6 miljarder år sedan
• Under bildandet så krockade jorden med annan
materia som fanns i dess omloppsbana och inom
gravitationsfältet.
Från början var hela
klotet en het, flytande
massa där skorpan
med tiden svalnade
av (drygt 4 miljarder år
sedan).
• Det skedde ständiga vulkanutbrott som fyllde
atmosfären med vattenånga och andra gaser.
• När jordytan svalnade av och bildade en
jordskorpa, kondenserades vattenångan
• Atmosfären fylldes med vattenånga och tillslut
utbröt stora regn och åskväder.
• Haven bildades.
Det finns olika teorier om hur det
första livet uppstod på jorden
1
• Man har hittat meteoriter med organiskt material
• En teori är att jorden krockat med en sådan
meteorit och därav har ”ursprungsämnen” för liv
förts över till jorden.
2
• Blixtnedslagen från de våldsamma åskoväder
omvandlade ämnen i atmosfären till
”ursprungsämnen”.
Vilka är de olika ämnena som är
förutsättning för liv på jorden?
• När blixtarna slog ner omvandlades ämnen i
atmosfären till kvävebaser och aminosyror (fettsyror)
• Dessa ämnen är förutsättning för att protein och
DNA ska kunna bildas.
• Kvävebaserna bildade långa kedjor – DNA
• Aminosyrorna bildade hinnor - cellmembran
Förökning – en förutsättning för liv
• Innanför cellmembranet fanns nu dessa DNA
strängar
• De utvecklade förmågan att kopiera sig själva för
att kunna föröka sig
• Cellen delar sig till två nya celler som blir exakt lika
varandra.
Allt liv behöver energi
• För 3,5 miljarder år sedan uppstod det första livet.
De första encelliga organismerna var prokaryoter,
dvs de hade inga organeller som cellkärna,
mitokondrier osv.
• De var oberoende av syre och levde på
kolföreningar samt vulkaniska gaser
• Dessa enkla
organismer levde
under vattnet eller
under markytan
2,5 miljarder år sedan, autotrofernas uppkomst
• För 2,5 miljarder år sedan utvecklades autotrofa
organsimer. Dvs encelliga varelser som med hjälp
av koldioxid och vatten och solljus bildar syre och
socker. Detta kallas för fotosyntes.
• Solljuset kunde då
användas för
uppbyggnad och
energi
• Det livsviktiga syret
hade nu bildats
1,5 miljarder år sedan –
eukaryoternas uppkomst
• Eukaryot cell – en cell med cellkärna och andra
organeller
• Bildade cellkolonier – viktigt då utvecklingen ledde
till uppkomsten av flercelliga organismer
• Celler med cellkärna kan samarbeta med varandra
och bli specialiserade. Dvs de kan bilda olika
vävnader.
• Amöba – encellig
Växter och djur – flercelliga
Flercelligt liv
• 650 – 700 miljoner år sedan – Tidiga former av
flecelligt liv - ryggradslösa djur som ringmaskar,
maneter och koraller
• 400 miljoner år sedan – de första växterna på land
• 360 miljoner år sedan – de första ryggradsdjuren
• För runt 250 miljoner år sedan har alla stora grenar
inom växt och djurliv bildats.
251-65,5 miljoner år sedan
Dinosaurie-eran
• Reptilernas tid varade i över 150 miljoner år
• Spår vi kan se från dem idag är fossiler som ben och
fotavtryck i berggrund.
• De storsta djuren som levt på vår jord.
• Viktig grupp som utvecklades under denna tiden
var fåglarna
• De första blommande växterna dök upp under den
här tiden
• De första däggdjuren uppstod.
• Massutdöendet för dinosaurierna gjorde att fåglar
och däggdjur kunde sprida ut sig och ta över
jorden

similar documents