Podstawowe wymagania dla wytwórcy odpadów i posiadacza

Report
PODSTAWOWE WYMAGANIA
DLA WYTWÓRCY ODPADÓW
I POSIADACZA ODPADÓW
Maria DUCZMAL
radca prawny
DGO
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach
(Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203,
poz. 1251 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr
117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz.
897 i Nr 171, poz. 1016)
2
DECYZJE W
ZAKRESIE
GOSPODARKI
ODPADAMI
Podstawowe definicje
Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący
do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do
ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się
lub do ich pozbycia się jest obowiązany.
Przykłady:
• Q6 Przedmioty lub ich części nienadające się do użytku (np.
usunięte baterie, zużyte katalizatory itp.)
• Q14 Substancje lub przedmioty, dla których posiadacz nie
znajduje już dalszego zastosowania (np. odpady z rolnictwa,
gospodarstw domowych, odpady biurowe, z placówek
handlowych, sklepów itp.)
4
Podstawowe definicje
wytwórca odpadów - rozumie się przez to
każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje
powstawanie odpadów, oraz
każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie,
mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru
lub składu tych odpadów
wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w
zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia
zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw
jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o
świadczenie usługi stanowi inaczej;
5
Podstawowe definicje
odpady komunalne - odpady powstające w gospodarstwach
domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z
eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów,
które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do
odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
6
Podstawowe definicje
Posiadacz odpadów - rozumie się przez to każdego, kto
faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę
fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną), z
wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie
transportu odpadów; domniemywa się, że władający
powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących
się na nieruchomości;
7
WYMAGANIA W ZAKRESIE
WYTWARZANIA ODPADÓW
8
Wytwarzanie odpadów
Rodzaj wymagań
Rodzaj odpadów
i ilość wytwarzanych odpadów
rocznie
Brak
Odpady komunalne
Brak
Odpady inne niż niebezpieczne
do 5 Mg
Informacja o
 Odpady inne niż
wytwarzanych odpadach i
niebezpieczne pow. 5 Mg
o sposobach
 Odpady niebezpieczne do
gospodarowania
100 kg
wytworzonymi odpadami
Decyzja zatwierdzająca
program gospodarki
odpadami
niebezpiecznymi
Uwagi
W przypadku
instalacji odpady inne
niż niebezpieczne do
5 tys. Mg
Odpady niebezpieczne pow. 100 W przypadku
kg
instalacji do 1 Mg
rocznie
9
Decyzja
zatwierdzająca
program
gospodarki
odpadami
Odpady inne niż
niebezpieczne i odpady
niebezpieczne bez względu
na ilość
Pozwolenie na
wytwarzanie
odpadów
 Odpady inne niż
niebezpieczne pow. 5
tys. Mg
 Odpady niebezpieczne
pow. 1 Mg
Pozwolenie
zintegrowane
Wszystkie odpady (z
wyłączeniem komunalnych)
bez względu na ilość
Odpady wytwarzane w
wyniku świadczenia usług w
zakresie budowy, rozbiórki,
remontu obiektów,
czyszczenia zbiorników lub
urządzeń, sprzątania,
konserwacji i napraw,
przetwarzania odpadów
zawierających azbest
w urządzeniach przewoźnych
Dotyczy odpadów
wytwarzanych w związku z
eksploatacją instalacji, ale
ujmuje się w nim również
inne odpady wytwarzane w
danym miejscu
Tylko niektóre instalacje
10
Wytwarzanie – wyjątki (1)
Wyjątki od obowiązku uzyskania decyzji lub przedłożenia
informacji :
 wytwarzanie odpadów komunalnych
 wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w ilości
do 5 Mg rocznie (z wyj. świadczenia usług)
 prowadzenie przez wytwórcę odpadów instalacji
wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego
11
Wytwarzanie – wyjątki (2)
Wyjątki od obowiązku uzyskania decyzji lub
przedłożenia informacji
 odpady z wypadków
 odpady powstałe w wyniku klęsk
żywiołowych
 odpady powstałe w wyniku poważnej awarii
lub poważnej awarii przemysłowej.
12
Wytwarzanie – wyjątki (3)
Wyjątki od obowiązku uzyskania decyzji lub przedłożenia
informacji :
 osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami oraz
 właściciele pojazdów przekazujący pojazdy wycofane z
eksploatacji do przedsiębiorcy prowadzącego stację
demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt
zbierania pojazdów
13
Organy właściwe
Kompetencje organów w zakresie wytwarzania
odpadów
regionalny dyrektor ochrony środowiska –
dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach
zamkniętych,
marszałek województwa – przedsięwzięcia
mogące zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko,
starosta – dla pozostałych przedsięwzięć
- właściwy dla miejsca wytwarzania odpadów
14
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)
§ 1. Rozporządzenie określa:
 rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko;
 rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko
15
Organy właściwe
Organem właściwym do zatwierdzania programu
gospodarki odpadami (świadczenie usług) jest :
1) regionalny dyrektor ochrony środowiska –
dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach
zamkniętych,
2) w
pozostałych
przypadkach
marszałek
województwa
– właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania wytwórcy
odpadów, a w przypadku przetwarzania odpadów
zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych –
według miejsca przetwarzania odpadów.
16
Decyzja zatwierdzająca program
gospodarki odpadami
niebezpiecznymi
17
Wymagania w zakresie wytwarzania odpadów
Wytwórca odpadów jest obowiązany do:
 uzyskania decyzji zatwierdzającej program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli
wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1
Mg rocznie (z instalacji - do 1 Mg, w pozostałych
przypadkach – bez górnej granicy)
Organ może nałożyć obowiązek uzyskania tej decyzji w
przypadku wytwarzania poniżej 0,1 Mg odpadów
niebezpiecznych, jeżeli ze względu na ich ilość lub
rodzaj mogą powodować zagrożenie dla życia, zdrowia
ludzi lub środowiska,
18
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi
Wniosek o zatwierdzenie programu
gospodarki odpadami niebezpiecznymi, do
którego dołącza się ten program, wytwórca
odpadów jest obowiązany przedłożyć
właściwemu organowi na 30 dni przed dniem
rozpoczęcia działalności powodującej
wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub
dniem zmiany tej działalności wpływającej na
rodzaj, ilość wytwarzanych odpadów lub sposób
gospodarowania nimi.
19
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi
Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powinien
zawierać(1):
 wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych
przewidzianych do wytwarzania,
w przypadkach, gdy określenie rodzaju nie jest
wystarczające do ustalenia zagrożeń jakie mogą
powodować odpady niebezpieczne, właściwy organ
może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego
składu chemicznego i właściwości odpadów,
 określenie ilości odpadów niebezpiecznych
poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania
w ciągu roku,
20
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi
Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (2)
 informacje wskazujące na sposoby zapobiegania
powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub
ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego
oddziaływania na środowisko,
 opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi z uwzględnieniem zbierania,
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych,
 wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju
magazynowanych odpadów.
21
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi określa:
 ilość odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów
dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku
 sposób dalszego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi
 wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych
odpadów niebezpiecznych
 termin obowiązywania decyzji, wydawanej na czas oznaczony
nie dłuższy niż 10 lat.
22
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki
odpadami
23
Wymagania w zakresie wytwarzania odpadów
Wytwórca odpadów, który prowadzi działalność
polegającą na świadczeniu usług w zakresie:
 budowy, rozbiórki, remontu obiektów,
 czyszczenia zbiorników lub urządzeń,
 sprzątania, konserwacji i napraw,
 przetwarzania odpadów zawierających azbest
w urządzeniach przewoźnych,
jest obowiązany do uzyskania decyzji
zatwierdzającej program gospodarki
odpadami.
24
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki
odpadami (1)
Obowiązek jej uzyskania dotyczy podmiotów, które świadczą
określone usługi, nie można rozciągać na inne usługi.
Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami, do
którego dołącza się ten program, wytwórca odpadów jest
obowiązany przedłożyć właściwemu organowi na 30 dni
przed dniem rozpoczęcia działalności powodującej
wytwarzanie odpadów lub dniem zmiany tej działalności
wpływającej na rodzaj, ilość wytwarzanych odpadów? lub
sposób gospodarowania nimi.
25
Decyzja zatwierdzająca program
gospodarki odpadami
Program gospodarki odpadami powinien zawierać:
1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do
wytwarzania (bez ilości),
2) informacje wskazujące na sposoby zapobiegania
negatywnemu oddziaływaniu odpadów na środowisko,
3) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z
uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i
unieszkodliwiania odpadów,
4) wskazanie rodzaju magazynowanych odpadów oraz
sposobu ich magazynowania (bez miejsca),
5) oznaczenie obszaru prowadzonej działalności.
26
Decyzja zatwierdzająca program
gospodarki odpadami
Decyzja ta określa:
 wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do
wytwarzania
 sposób dalszego gospodarowania odpadami
 wskazanie rodzaju magazynowanych odpadów oraz
sposobu ich magazynowania (bez miejsca)
 termin obowiązywania decyzji, którą wydaje się na czas
oznaczony nie dłuższy niż 10 lat,
 oznaczenie obszaru prowadzonej działalności
27
Decyzja zatwierdzająca program
gospodarki odpadami
 brak określenia dolnego progu wymagającego uzyskania
tej decyzji
 obejmuje odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne
 dotyczy wytwarzania odpadów w związku z
enumeratywnie wymienionymi usługami świadczonymi w
sposób niestacjonarny, „u klienta”
28
Podstawy odmowy wydania decyzji
Organ odmawia wydania decyzji zatwierdzającej program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub wydania
decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami,
jeżeli zamierzony sposób gospodarki odpadami:
 mógłby powodować zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi
lub dla środowiska
 jest niezgodny z planami gospodarki odpadami
 jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego
 jest niezgodny z przepisami z zakresu gospodarki
odpadami.
29
Cofnięcie decyzji zatwierdzającej program
Wezwanie do niezwłocznego zaniechania naruszeń, jeżeli
wytwórca odpadów narusza przepisy ustawy lub działa
niezgodnie z decyzją zatwierdzającą program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi lub decyzją zatwierdzającą
program gospodarki odpadami.
Naruszenia mimo wezwania - właściwy organ, w drodze
decyzji, cofa zatwierdzenie programu gospodarki odpadami
niebezpiecznymi lub zatwierdzenie programu gospodarki
odpadami
30
Cofnięcie decyzji zatwierdzającej program
Cofnięcie:
następuje z urzędu
bez odszkodowania
rygor natychmiastowej wykonalności
skutkuje wstrzymaniem działalności objętej tym
zatwierdzeniem
obowiązek usunięcia skutków prowadzonej działalności na
koszt wytwórcy odpadów
31
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami
32
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania
Wytwórca odpadów jest obowiązany do:
 przedłożenia informacji o wytwarzanych
odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami
odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg
rocznie
powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż
niebezpieczne (z instalacji - do 5 tys. Mg, w
pozostałych przypadkach – bez górnej granicy)
33
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania
Informację o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami przedkłada się właściwemu organowi
w terminie 30 dni
przed rozpoczęciem działalności powodującej
powstawanie odpadów lub
przed zmianą tej działalności wpływającą na
ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub
sposób gospodarowania nimi
- w czterech egzemplarzach.
34
Informacja o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania
Zawartość informacji:
1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do
wytwarzania, a w przypadkach, gdy określenie rodzaju nie jest
wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą
powodować, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do
podania podstawowego składu chemicznego i właściwości
odpadów;
2) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów
przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
3) informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu
odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego
oddziaływania na środowisko;
4) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z
uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i
unieszkodliwiania odpadów;
5) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych
odpadów.
35
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania
Do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie
odpadów można przystąpić, jeżeli organ właściwy w terminie
30 dni od dnia złożenia informacji nie wniesie sprzeciwu w
drodze decyzji
36
Informacja o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania
W przypadku odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w
ilości do 100 kg rocznie – jeżeli organ stwierdzi na podstawie
złożonej informacji lub własnych ustaleń, że odpady te mogą
powodować, ze względu na ich ilość lub rodzaj, zagrożenie
dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska, organ w terminie 30
dni od otrzymania informacji zobowiązuje, w drodze decyzji,
wytwórcę odpadów do przedłożenia wniosku o zatwierdzenie
programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
37
Pozwolenie na wytwarzanie
odpadów
38
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Eksploatacja instalacji powodująca wytwarzanie odpadów, jest
dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono
wymagane.
Organ ochrony środowiska może udzielić pozwolenia:
 zintegrowanego
 na wytwarzanie odpadów
39
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów
jest regulowane w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) – dalej
P.o.ś. oraz niektóre wymagania w ustawie o
odpadach (art. 18)
40
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Wytwórca odpadów jest obowiązany
do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie
odpadów, jeżeli wytwarza w związku z
eksploatacją instalacji
 powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych
rocznie lub
 powyżej 5 tys. Mg odpadów innych niż
niebezpieczne rocznie
41
Pozwolenie zintegrowane
42
Instalacje wymagające pozwolenia
zintegrowanego
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 26 lipca 2002 r.
w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować
znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. Nr
122, poz. 1055)
43
Warunki emisji w pz
Art. 202 ust. 1 P.o.ś.
Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w pozwoleniu
zintegrowanym ustala się warunki emisji na zasadach
określonych dla pozwoleń
 na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do
ziemi
 na wytwarzanie odpadów
 pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód
44
Warunki emisji w pz
W pozwoleniu zintegrowanym określa się warunki
wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami na
zasadach określonych w przepisach ustawy o odpadach,
niezależnie od tego, czy dla instalacji wymagane byłoby,
zgodnie z tymi przepisami, uzyskanie pozwolenia na
wytwarzanie odpadów.
45
WYMAGANIA
W ZAKRESIE
GOSPODAROWANIA ODPADAMI
46
Gospodarowanie odpadami
gospodarowanie odpadami - zbieranie,
transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów,
w tym również nadzór nad takimi działaniami
oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów
47
Zezwolenie na odzysk lub
unieszkodliwianie
Art. 26 i art. 28 u.o.
Odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie oraz transport odpadów
wymagają uzyskania zezwolenia (z pewnymi wyjątkami)
Zamiast odrębnego zezwolenia wymagania związane z
gospodarowaniem odpadami mogą być zawarte w decyzji na
wytwarzanie odpadów (art. 31 u.o.) lub zezwoleniu na odzysk
lub unieszkodliwianie mogą być określone wymagania w
zakresie zbierania lub transportu odpadów (art. 32 u.o.)
48
Zasady przekazywania odpadów
Posiadacz odpadów może je przekazywać wyłącznie
podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu
na prowadzenie gospodarowania odpadami, chyba że
działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia.
Przekazanie podmiotowi, który ma zezwolenie właściwego
organu na zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów lub
koncesję na składowanie odpadów w górotworze, w tym w
podziemnych wyrobiskach górniczych, posiada decyzję, o
której mowa w art. 31 lub w art. 32, lub jest wpisany do
rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5, powoduje
przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie
odpadami się na tego następnego posiadacza odpadów.
49
Zezwolenia– zwolnienia (1)
Niektóre wyjątki od obowiązku posiadania zezwolenia na
zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwiania
odpadów:

transport własnych odpadów przez ich wytwórcę lub
zbieranie wytworzonych przez niego odpadów w
miejscu ich wytworzenia

wykorzystywanie odpadów na potrzeby własne przez
osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną,
niebędącą przedsiębiorcą
50
Zezwolenia– zwolnienia (2)

zbieranie odpadów komunalnych, wytwarzanych na
terenie nieruchomości, przez władającego tą
nieruchomością

zwolnienia wynikające z przepisów wykonawczych
wydanych przez ministra właściwego ds. gospodarki
(obowiązek uzyskania wpisu do rejestru starosty)
51
Rejestr starosty
Podmioty zwolnione z obowiązku uzyskiwania
zezwolenia
na
prowadzenie
działalności
związanej ze zbieraniem lub transportem
odpadów
na
podstawie
przepisów
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w
sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie
lub transport nie wymagają zezwolenia na
prowadzenie działalności podlegają rejestracji.
Rejestr prowadzi starosta.
52
Rozporządzenie zwalnia z obowiązku uzyskania
zezwolenia zbieranie w placówkach
handlowych i punktach serwisowych
zużytego sprzętu,
odpadów opakowaniowych
opon
Odrębne zwolnienie
na podstawie ustawy o bateriach i akumulatorach dotyczy
baterii i akumulatorów przenośnych dla prowadzących
miejsca ich odbioru
53
Sankcje dot. wytwarzania odpadów
Art. 79b. 1. Jeżeli posiadacz odpadów lub transportujący
odpady:
wytwarza odpady bez wymaganej decyzji zatwierdzającej
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub
zatwierdzającej program gospodarki odpadami lub z
naruszeniem jej warunków lub
wytwarza odpady bez wymaganego złożenia informacji o
wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami lub prowadzi gospodarkę odpadami
niezgodnie ze złożoną informacją, lub
54
Sankcje dot. wytwarzania odpadów
wytwarza odpady pomimo wniesienia sprzeciwu w
stosunku do informacji, albo rozpoczyna działalność
powodującą powstawanie odpadów przed upływem terminu
do wniesienia sprzeciwu, lub
będąc obowiązany do zgłoszenia do rejestru, o którym
mowa w art. 33 ust. 5, nie dopełnił tego obowiązku lub
wykonał go niezgodnie ze stanem faktycznym lub dokonuje
zbierania odpadów lub transportu odpadów niezgodnie z
informacjami zgłoszonymi do rejestru,
podlega karze pieniężnej w wysokości 5.000 zł.
55
Sankcje dot. gospodarowania odpadami
Sankcje za brak decyzji w zakresie
gospodarowania odpadami lub gospodarowanie
niezgodne z decyzją –
kara pieniężna w wysokości 10.000 zł.
56
EWIDENCJA ODPADÓW
I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
EWIDENCJA ODPADÓW
Ewidencja odpadów
Ewidencję odpadów jest obowiązany
prowadzić:
 posiadacz odpadów (w tym wytwórca
odpadów)
 transportujący odpady
Dokumenty ewidencji odpadów
Dokumenty ewidencji odpadów:
1. karta ewidencji odpadu, prowadzona dla
każdego rodzaju odpadu odrębnie
Odrębne warianty karty ewidencji dla:
 komunalnych osadów ściekowych (wytwórca koś)
 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zakład
przetwarzania)
 pojazdów wycofanych z eksploatacji (stacja demontażu, punkt
zbierania)
2. karta przekazania odpadu
Dokumenty ewidencji odpadów
3. podstawowa charakterystyka odpadów
4. wyniki testów zgodności
Obowiązek prowadzenia dokumentów 3 i 4
dotyczy:
 posiadacza przekazującego odpady na
składowisko (w przypadku odpadów
komunalnych jest to odbierający odpady)
 zarządzającego składowiskiem odpadów
61
Ewidencja odpadów - zwolnienia
Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji (1):
 wytwórcy odpadów komunalnych
 osoby fizyczne i jednostki organizacyjne
niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące
odpady na własne potrzeby
Ewidencja odpadów - zwolnienia
Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji (2):
 właściciel, dzierżawca lub inna osoba władająca
nieruchomością, na której są stosowane komunalne
osady ściekowe
 w rolnictwie lub
 do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji
kompostu
 do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia lub
produkcji pasz,
Ewidencja odpadów - zwolnienia
Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji (3):
 niektóre rodzaje i ilości odpadów określone w załączniku
do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia
2001 r. w sprawie rodzajów lub ilości odpadów, dla
których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji
odpadów oraz kategorii małych i średnich
przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną
ewidencję odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1735).
Niektóre zwolnione rodzaje odpadów
02 01 03 Odpadowa masa roślinna - bez ograniczeń
02 01 06 Odchody zwierzęce - bez ograniczeń
03 01 01 Odpady kory i korka - do 10 Mg
03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż
wymienione w 03 01 04 - do 10 Mg
08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony
w 08 03 17 - do 0,1 Mg
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe - do 0,01 Mg
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 do 0,1Mg
Niektóre zwolnione rodzaje odpadów
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne
elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 do 0,005 Mg
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów do 5 Mg
17 01 02 Gruz ceglany - do 5 Mg
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia - do 5 Mg
17 02 01 Drewno - do 5 Mg
17 02 02 Szkło - do 5 Mg
17 02 03 Tworzywa sztuczne - do 5 Mg
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05
03 - do 5 Mg
17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż
wymienione w 17 08 01 - do 5 Mg
Ewidencja odpadów
Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji (4):
 wytwórcy odpadów w postaci pojazdów wycofanych
z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane
do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu
lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania
pojazdów
 prowadzący miejsce odbioru zużytych baterii
przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych
Ewidencja odpadów
Uproszczona ewidencja odpadów, która polega na
prowadzeniu tylko karty przekazania odpadów – nie
dotyczy urzędów.
Ewidencja odpadów
Kartę przekazania odpadu sporządza
posiadacz odpadów, który przekazuje
odpady.
Dopuszczalne jest niesporządzanie karty
przekazania odpadu, jeżeli jeden z
posiadaczy odpadów jest zwolniony z
obowiązku prowadzenia ewidencji.
Ewidencja odpadów
 Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad
od innego posiadacza, jest obowiązany
potwierdzić przejęcie odpadu na karcie
przekazania odpadu, transportujący wykonania usługi transportu.
 Kartę przekazania odpadu sporządza się w
odpowiedniej liczbie egzemplarzy - po
jednym dla każdego z posiadaczy, oraz dla
transportujących odpady
Ewidencja odpadów
Dopuszcza się sporządzanie zbiorczej karty
przekazania odpadu, obejmującej odpad
danego rodzaju przekazywany łącznie w
czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za
pośrednictwem tego samego prowadzącego
działalność w zakresie transportu transport
odpadów temu samemu posiadaczowi
odpadów.
Ewidencja odpadów
Dokumenty sporządzone na
potrzeby ewidencji przechowuje
się przez okres 5 lat, licząc od
końca roku kalendarzowego, w
którym sporządzono te
dokumenty.
Ewidencja odpadów
Ewidencję można prowadzić w systemie informatycznym,
umożliwiającym poświadczenie dokumentów ewidencji
odpadów za pomocą podpisu elektronicznego
Ewidencja odpadów
Marszałek województwa, zobowiązuje posiadacza
odpadów lub transportującego odpady do
przedłożenia dokumentów ewidencji odpadów,
w przypadku gdy:
 zbiorcze zestawienie danych budzi
wątpliwości co do prawidłowości
wypełnienia lub
 jest to niezbędne do prowadzenia innych
postępowań z zakresu ochrony środowiska
będących w jego kompetencjach.
Ewidencja odpadów
Obowiązujące obecnie wzory dokumentów określa
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia
2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673),
które weszło w życie 1 stycznia 2011 r.
kary pieniężne
Naruszenie obowiązku prowadzenia ewidencji
lub prowadzenie jej niezgodnie ze stanem
rzeczywistym stanowi wykroczenie, zagrożone
karą grzywny
Karanie : sądy grodzkie
wioś – mandaty
ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH
Zbiorcze zestawienie danych
Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości
odpadów, o sposobach gospodarowania nimi
oraz o instalacjach i urządzeniach służących do
odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów jest
to rodzaj rocznego sprawozdania dot.
gospodarki odpadami w poprzednim roku
kalendarzowym
78
Zbiorcze zestawienie danych
Zbiorcze zestawie danych składa:
 Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję
odpadów
 Marszałkowi województwa właściwemu ze
względu na miejsce wytwarzania, odbierania
odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów
 W terminie do 15 marca za poprzedni rok
kalendarzowy
Zbiorcze zestawienie danych
Wzór formularza określa rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie zakresu informacji oraz wzorów
formularzy służących do sporządzania i
przekazywania zbiorczych zestawień danych
(Dz. U. Nr 249, poz. 1674)
Zbiorcze zestawienie danych
 Marszałek województwa weryfikuje dane
zawarte w zbiorczych zestawieniach danych.
 Marszałek województwa zobowiązuje do
korekty zbiorczego zestawienia danych w
formie decyzji, określając termin przekazania
korekty. Niezastosowanie się do decyzji skutkuje
uznaniem, że posiadacz odpadów nie złożył
zbiorczego zestawienia danych.
kary pieniężne za niezłożenie ZZD
Art. 79c ust. 3-5 ustawy o odpadach
Za niezłożenie zbiorczego zestawienia
danych zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy
o odpadach (obejmuje niezłożenie w
ogóle i niezłożenie do 15 marca
następnego roku) - kara pieniężna
wymierzana przez marszałka
województwa w drodze decyzji
kary pieniężne za niezłożenie ZZD
Za naruszenie w postaci niezłożenia zbiorczego
zestawienia danych:
pierwsza kara pieniężna 500 zł
kolejna - 2000 zł.
Kara w wysokości 2000 zł może być nakładana wielokrotnie,
z tym, że łączna wysokość kar pieniężnych za dany rok
kalendarzowy nie może przekroczyć 10 000 zł
kary pieniężne za niezłożenie ZZD
W decyzji nakładającej karę pieniężną marszałek
województwa wyznaczy termin do wykonania tego
obowiązku (nie krótszy niż 14 dni).
Jeżeli podmiot nie złoży zbiorczego zestawienia danych w
terminie wyznaczonym w decyzji marszałek nałoży na
niego kolejną karę
(2000 zł i znów wyznacza termin)
Kara pieniężna za brak ZZD może być wymierzana wielokrotnie,
z tym że łączna wysokość kar pieniężnych za dany rok
kalendarzowy nie może przekroczyć 10.000 zł.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
www.mos.gov.pl

similar documents