Handledarmaterial 2014

Report
Elektroniskt expertstöd, EES
Handledarmaterial
1
Initiativ för bättre läkemedelsanvändning
• Läkemedelsförteckningen 2005
• Receptdepån, 2006
• Elektroniskt expertstöd, 2009
Vad är Elektroniskt expertstöd
Regelbibliotek
Innehåller regler kring dubbelmedicinering,
interaktioner, doser osv.
e-recept
till
receptdepån
EES
Signal
Farmaceut
tolkar resultat
och vidtar
åtgärd
Bättre
läkemedelsanvändning och
ökad patient
säkerhet
Möjligheter med EES
• Kvalitetssäkring
– Stöd vid farmaceutisk kontroll
– Systematisk analys
• God dialog
– Gott omhändertagande av kund
– Ökat utrymme för farmaceutisk kompetens
 Förbättrad läkemedelsanvändning och ökad patientsäkerhet
Moduler
•
•
•
•
Dubbelmedicinering
Interaktion
Hög dos
Äldre
- Hög dos äldre
- Åldersvarning äldre
• Barn
- Hög dos barn
- Åldersvarning barn
• Påverkar sjukdom
• Könsspecifikt
Dubbelmedicinering
Signal när:
-Recept på två likvärdiga läkemedel med samma administreringsväg
men skiljer sig avseende:
-Substans
-Styrka
-Doseringsform
Exempel 1:
Kunden har recept på Tavegyl (klemastin) och Aerius (desloratadin)
Exempel 2:
Kunden har två recept på Renitec (enalapril) tabletter 5 och 10 mg
Exempel 3:
Kunden har recept på Aerius tabletter och Aerius munsönderfallande tablett
Möjlig dubbelmedicinering. Kontrollera patientens behov av läkemedel.
Interaktioner - utgår från en amerikansk
interaktionsdatabas
Severity Level anger klinisk betydelse
1. Allvarlig, kontraindicerad, kombinationen ska undvikas
2. Svår, påverkar de flesta patienter, dosanpassa och/eller undvik samtidig användning
3. Måttlig, ringa påverkan hos de flesta patienter, åtgärda vid behov
Exempel:
En patient har recept på Cymbalta och Tramadol
Ökad risk för biverkningar av både Cymbalta och Tramadol. Allvarlighetsgrad 2.
Interaktioner - utgår från en amerikansk
interaktionsdatabas
Severity Level anger klinisk betydelse
1. Allvarlig, kontraindicerad, kombinationen ska undvikas
2. Svår, påverkar de flesta patienter, dosanpassa och/eller undvik samtidig användning
3. Måttlig, ringa påverkan hos de flesta patienter, åtgärda vid behov
Exempel:
En patient har recept på Cymbalta och Tramadol
Ökad risk för biverkningar av både Cymbalta och Tramadol. Allvarlighetsgrad 2.
Hög dos
Signal när:
- Daglig dos överskrider normal dygnsdos
Baseras på värden utifrån SPC/FASS
Exempel:
En patient får 90 mg simvastatin per dygn
Den beräknade dygnsdosen överskrider läkemedlets normala dosering.
Äldre
Signal när:
- Rekommenderad dos för äldre överskrids
- Äldre person får läkemedel som inte rekommenderas till denna åldersgrupp
Åldersgränsen för äldre varierar, är vanligtvis 75 år
Exempel 1:
En 70-årig patient som får 250 mg tramadol
Överskrider lämplig dygnsdos för personer 65-75 år, dosen bör inte överskrida 200 mg/dygn. Hög dos medför
risk för fall, antikolinerga biverkningar och kognitiv påverkan (t ex försämrat minne, förvirring).
Exempel 2:
En 80-årig patient får tramadol
Läkemedlet bör om möjligt undvikas av personer över 75 år på grund av risk för fall, antikolinerga biverkningar
och kognitiv påverkan (t ex försämrat minne, förvirring). Källa Socialstyrelsens indikatorer för god
läkemedelsterapi hos äldre.
Barn
Signal när:
- Hög dos, rekommenderad dos till barn överskrids
• ofta uppbyggda i åldersintervall
- Åldersvarning, olämpligt läkemedel till barn alt. barndosering ska uppmärksammas
Exempel 1:
Paracetamol, till barn mellan 6 – 12 år
Möjlig överdosering. Maximal rekommenderad dos till barn 6-12 år = 90 mg/kg/dygn. Den totala dygnsdosen
4000 mg får dock inte överskridas. Kontrollera dos och vikt. Medvetet avsteg från FASS.
Exempel 2:
Ett barn på 1 år som får Kaletra, oral lösning
Kontraindicerat till barn < 2 år. Risk för CNS-depression.
Barn
Signal när:
- Hög dos, rekommenderad dos till barn överskrids
ofta uppbyggda i åldersintervall
- Åldersvarning, olämpligt läkemedel till barn alt. barndosering ska uppmärksammas
Exempel 1:
Paracetamol, till barn mellan 6 – 12 år
-Möjlig överdosering. Maximal rekommenderad dos till barn 6-12 år = 90 mg/kg/dygn. Den totala
dygnsdosen 4000 mg får dock inte överskridas. Kontrollera dos och vikt. Medvetet avsteg från FASS.
Exempel 2:
Kaletra, oral lösning
Kontraindicerat till barn < 2 år. Risk för CNS-depression.
Påverkar sjukdom
Signal när:
- Kunden har två läkemedel där det ena kan påverka den sjukdom negativt
som det andra läkemedlet behandlar
Diagnosinformation saknas – EES analyserar elektroniskt sparade recept
Exempel:
Patient med epilepsiläkemedel får tramadol.
Patienten har recept på läkemedel som används vid epilepsi och har dessutom
recept på kramptröskelsänkande läkemedel. Kramptröskelsänkande läkemedel skall
användas med försiktighet vid epilepsi.
Könsspecifikt
Signal när:
- Ett läkemedel förskrivs till en patient av ”fel” kön
Gräns: Receptförskrivning ≤ 5 % för det kön som signal skall ges för
Exempel
Tamoxifen förskrivs till en man.
 Kontrollera läkemedel, vanligen för kvinnor.
Kvalitetssäkring av innehållet i EES
• Kontinuerlig uppdatering – både av nya läkemedel och av regler
• Kliniska referensgrupper ansvarar över och säkrar innehållet i EES
• Evidensbaserade regler grundar sig på vetenskaplig och
myndighetsinformation
• Användarkommentarer – bidrar till ökad kvalitét
Nutid - Framtid
Nutid
- Läkemedlet har ej kunnat EES-granskats
- Doseringskontroll har ej genomförts
- Pappers-, fas- och telefonrecept ej med i analysen
Framtid
- Skapa komplett läkemedelslista

similar documents