Alginit - Noza, s.r.o.

Report
ALGINIT
PRO KVALITU ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ VAŠICH DĚTÍ
www.nozasro.cz
ALGINIT
Zásadní přírodní fenomén blízké budoucnosti je
bezpochyby VODA
 V podmínkách české kotliny je již nyní aktuální
a limitující faktor půda a její kvalita
 Vše souvisí se vším..

www.nozasro.cz
ALGINIT
I. Co je alginit
II. Možnosti využití
III. Projekt VD Luhačovice
IV. Výzkum
V. Obchod
VI. Závěr
www.nozasro.cz
I. CO JE ALGINIT
Alginit je hornina vulkanického původu, která vznikla
nahromaděním organického (řas) a anorganického
materiálu (jíly a vulkanický materiál) ve vodním
prostředí s vysokým obsahem humusu, minerálních
živin a stopových prvků.
www.nozasro.cz
I. CO JE ALGINIT





















Složka
P
K
Mg
Ca
Na
Nt total
P2O5 tot.
K2O tot.
MgO tot.
CaO tot.
Cu
Zn
Se
Fe
Mn
S
B
Ti
C tot
N total
Jednotka
mg/kg hmoty
mg/kg hmoty
mg/kg hmoty
mg/kg hmoty
mg/kg hmoty
% hmoty
% hmoty
% hmoty
% hmoty
% hmoty
mg/kg hmoty
mg/kg hmoty
mg/kg hmoty
mg/kg hmoty
mg/kg hmoty
mg/kg hmoty
mg/kg hmoty
mg/kg hmoty
mg/kg hmoty
mg/l hmoty
www.nozasro.cz
Průměrný obsah
65,500
254,210
2745,000
3420,000
248,630
0,215
0,140
1,370
1,570
1,840
26,430
32,420
1,420
191,350
58,300
3670,000
62,400
7680,000
10,930
191
I. CO JE ALGINIT
Vlastnosti:
- neutrální látka s poměrně vysokým procentem
humusu
- z biogenních prvků je přítomen N, P, CaSO4 a Mg
- rizikové prvky nepřekračují hodnoty mobilních
(dostupných) forem limitovaných obsahem podle
norem EU

Mineralogická skladba alginitu
- smektit, ilit – slída, kaolinit, chlorit, křemen, kalcit,
dolomit, živec

www.nozasro.cz
I. CO JE ALGINIT
Ložiska v Evropě:
 Slovensko - naleziště u
obce Pinciná nedaleko
Lučence

Maďarsko – Gérce,
Pula, Várkeszö,
Egyházaskeszö
www.nozasro.cz
I. CO JE ALGINIT
Má přirozeně nízký obsah solí a těžkých
kovů
 Obsahuje velké procento humusu
 Obsahuje významný poměr minerálních
živin a stopové prvky
 Rychle absorbuje
 Pomalu vysychá

www.nozasro.cz
II. MOŽNOSTI VYUŽITÍ
1) Zemědělství - aplikace alginitu do půdy
2) Lesnictví - aplikace alginitu při pěstování
lesních sazenic
3) Stavebnictví a průmysl
4) Aplikace alginitu při zpracování přírodních
kalů z rybníků, řek a vodních nádrží
5) Aplikace alginitu do kalů v ČOV
6) Aplikace alginitu v lékařství a farmacii
www.nozasro.cz
II. MOŽNOSTI VYUŽITÍ
Zemědělství - aplikace alginitu do půdy

Zlepšuje a podporuje vstup vody do kořenového
systému rostlin a současně ve vhodné míře blokuje
odtok vody
alginit
www.nozasro.cz
II. MOŽNOSTI VYUŽITÍ
Lesnictví - aplikace alginitu při pěstování lesních sazenic
Alginit regeneruje sazenice lesních dřevin po šoku z transportu a přesazení
z lesní školky na lesní stanoviště.
Aplikace alginitu chrání sazenice před vysycháním.
Upravuje v půdním fondu spektrum všech potřebných minerálních prvků.
Je schopen vázat těžké kovy.
www.nozasro.cz
II. MOŽNOSTI VYUŽITÍ
Stavebnictví a průmysl
Surovina pro výrobu:
Tepelně-zvukoizolačních vláken
Cementových směsí
Slinuté keramiky
Pěnotvorných přísad
Pojiva pro výrobu brusného materiálu
Nízkoenergetických staveb
www.nozasro.cz
II. MOŽNOSTI VYUŽITÍ
Aplikace alginitu při zpracování přírodních kalů z rybníků,
řek a vodních nádrží
- alginit reguluje množství přírodního vápna,
- upravuje kyselost půdy,
- dokáže eliminovat výskyt těžkých kovů v kořenovém systému
rostlin,
- omezuje spotřebu vody,
- může zastavit nucené zavlažování (zalévání).
www.nozasro.cz
II. MOŽNOSTI VYUŽITÍ
Aplikace alginitu do kalů v čistírnách odpadních vod
Cíl - zjednodušit pracovní postupy a urychlit zpracování
problematického materiálu v rámci ČOV, s následnou možností
využití jako výstupního produktu k dalším průmyslovým
aplikacím.
Výstupem aplikace alginitu je produkovat vhodný tuhý odpad
resp. produkt.
www.nozasro.cz
II. MOŽNOSTI VYUŽITÍ
Aplikace alginitu v lékařství a farmacii
Plnivo léčebných mastí
Výroba léčivých mastí při bércových vředech
Využití při výrobě materiálu a zábalů na léčbu
revmatického onemocnění kloubů
www.nozasro.cz
III. PROJEKT VD LUHAČOVICE
Zapracování vytěžených sedimentů z Luhačovické
přehrady do orné půdy (s přidáním alginitu)
V přesně daném poměru alginit + sediment byla tato „směs“
navezena na vytypované pozemky.
www.nozasro.cz
III. PROJEKT VD LUHAČOVICE
Odběr vzorků orné půdy:
Těžba sedimentů:
Zapracování „směsi“ do
půdy:
www.nozasro.cz
III. PROJEKT VD LUHAČOVICE
Výhody:
- Přidáním alginitu k vytěženým sedimentům se
sedimenty nestávají odpadem a tudíž mohou být
využity na ornou půdu.
- Šetří se peníze za skládkování
- Zlepšují se vlastnosti půd
- Sedimenty se vracejí zpět do životního prostředí
www.nozasro.cz
IV. VÝZKUM
Ve spolupráci s výzkumnými ústavy,
univerzitami a státními i soukromými
podniky se zabýváme v dnešní době
velice
diskutovanými
a
stále
aktuálnějšími tématy výzkumu, s
využitím alginitu.
www.nozasro.cz
IV. VÝZKUM
1) Aplikace 100 % přírodního alginitu jako
objemového
environmentu
s
trvalým
účinkem v rámci anaerobní stabilizace
čistírenského kalu, čištění kalové vody
(fugátu), zpracování shrabků v ČOV.
- Výstup: produkovat vhodný tuhý odpad resp.
produkt obecně a potenciálně vhodný ke spalování
nebo spoluspalování v externích spalovacích či
energetických zdrojích, k zemědělskému využití,
jako inertní materiál, nebo k uložení na skládku
příslušné skupiny.
www.nozasro.cz
IV. VÝZKUM
2) Protierozní účinnost:
Zavážení svahů alginitem v Třebsíně, kde je prokázána
půdní eroze.
- Výstup: Využitím alginitu prokázat protierozní účinky
www.nozasro.cz
IV. VÝZKUM
3) Optimalizace managementu zalesňování
zemědělské půdy ve vztahu ke zvýšení
retenčního potenciálu krajiny
Výstup:
Snížení mortality sazenic,
Spolehlivé zakořenění sazenic,
Akcelerace růstu sazenic,
Ovlivnění síly sazenice v krčku.
www.nozasro.cz
IV. VÝZKUM
4) Boom „zemina na klíč“ přímo na vaši
zahradu!
Substráty budou míchány „na míru“ na typ půdy v
daném místě.
Nezáleží zda je půda suchá, kontaminovaná či lesní,
namícháme zeminu, co vaši zahradu zlepší.
www.nozasro.cz
IV. VÝZKUM
5) Nové způsoby rekultivace
degradovaných zemědělských půd České
republiky:
 Výstup:
 Pro každý typ degradace bude navržen
optimální postup vedoucí ke stabilizaci půdy.
www.nozasro.cz
V. OBCHOD
Prodej alginitu a substrátů s alginitem
V současné době připravujeme prodej alginitu
do zahradnických center a velkoobchodů, po
registraci dalších substrátů se sortiment rozšíří.

www.nozasro.cz
VI. ZÁVĚR
Alginit je zajímavou horninou jak pro životní
prostředí, tak pro odpadové hospodářství.
Možnost využít alginit v mnoha odvětvích je
důležitým faktorem při rozvíjení dalších činností
naší firmy a také pro šetrné zacházení s přírodou.
Pojďme společně čelit devastaci životního prostředí.
Pojďme zodpovědně spravovat svěřené bohatství –
PŮDU!
www.nozasro.cz
DĚKUJEME ZA POZORNOST

similar documents