Wyniki ankiety przeprowadzonej w Gimnazjum im. Armii Krajowej w

Report
1. występy, akcje wolontariacie, wieczorki
poezji, imprezy charytatywne, imprezy
sportowe, reprezentowanie gminy na
uroczystościach, konkursy, WOŚP - 60%
2. Nie mam zdania na ten temat. – 14%
3. Dbają o dobro gminy (czynniki składające
się na rzeczy pozaszkolne). – 7%
4. Młodzi ludzie nie wpływają na życie naszej
gminy. – 19%
Poprzez imprezy
masowe
Nie mam zdania na
ten temat
Dbają o dobro gminy
Nie wpływają na jej
życie
1. wydarzenia, konkursy, imprezy – 67%
2. Młodzi ludzie raczej nie interesują się
życiem gminnym, gdyż nie są odpowiednio
przygotowani pod względem wiedzy ze
znajomości działań gminy oraz nie znają
możliwości, z jakich mogą korzystać. - 33%
Imprezy masowe
Nie interesują się,
ponieważ nie
posiadają
odpowiedniej wiedzy
1.TAK – 67% 
2. NIE WIEM – 7% 
3. NIE – 26% 
Tak
Nie wiem
Nie wiem
Przytoczone wypowiedzi uczniów:
 Wydaje mi się, że większość "imprez" czy różne
spotkania w GCK to przeważnie pokazy (itp.)
młodzieży.


Sprzątanie gminy np. w Dzień Ziemi, biegi, konkursy
itd. Młodzież z naszej gminy odnosi wiele sukcesów.
.Myślę, że działają dosyć aktywnie, bo w każdych
uroczystościach odbywających się w gminie lub poza
nią uczestniczy jakaś część młodzieży. Oprócz tego
angażują się w różnego rodzaju zbiórki żywności lub
fundusze na cele charytatywne.


Myślę, że owszem - działają aktywnie. Chętnie
pomagają, tak na prawdę jedynie za satysfakcję,
przykładem mogą być chociażby nasze gminne
ochotnicze straże pożarne. Młodzież też chętnie
przyłącza się do różnego rodzaju zbiórek na rzecz
nie tylko samej gminy, jako terenu lecz także osób
zamieszkujących tą ziemię, lub też reprezentują
swoją gminę na konkursach, zawodach itp.
Moim zdaniem działają aktywnie, ponieważ
występują w wieczorkach poezji, jest również
wolontariat pozaszkolny, który bierze udział w
opiece nad dziećmi ze szkoły podstawowej, WOŚPie, biegach o puchar wójta gminy itp.
1.TAK – 60% 
2. NIE WIEM – 0% 
3. NIE – 40% 
Tak
Nie wiem
Nie
Przytoczone wypowiedzi mieszkańców gminy:



Działają aktywnie, ponieważ organizują rożne imprezy
kulturalne np. wieczorek poezji miłosnej itd.
Czytają dzieciom w przedszkolu, pomagają w
organizowaniu imprez typu jakieś biegi czy rajdy, WOŚP,
pomagają rodakom ze Wschodu.
Z ręką na sercu można powiedzieć, że działają jak
najbardziej aktywnie. Oczywiście znajdą się wyjątki, które
nie należą do aktywnych działaczy jednak całe szczęście to
tylko jednostki. Robią dla swojego otoczenia bardzo wiele.
Na przykład biorą udział w projekcie o marnowaniu
żywności czy o ochronie środowiska. To wspaniałe, że
młodzi ludzie interesują się takimi sprawami oraz, że nie
jest im to obojętne.
1. czynny udział w akcjach organizowanych
przez naszą gminę, dążenie do swoich celów,
uzyskanie miana partnera gminy (ogół
uczniów gimnazjum-> ogromna wiedza na
temat problemów otaczającego nas
środowiska) – 40%
2. Nie mam zdania na temat. –
60%
Udział w akcjach
gminy,zdobycie
potrzebnej wiedzy
Nie mam zdania
Przytoczone wypowiedzi mieszkańców:
 Powinni narzucać własne inicjatywy społeczne
(festyny sportowe itd.), dzięki temu będą
mogli zbliżyć się do gminy i jej działalności.
 Według mnie młodzież raczej nie może za
wiele zrobić. To gmina powinna wysunąć dłoń
w kierunku młodzieży i zachęcić ich do
uczestnictwa w życiu społecznym gminy.
Wśród osób ankietowanych
40% mieszkańców gminy
stwierdziło, że nie mają zdania
na ten temat. Pozostali, czyli
60% wyraziło podobną opinię
do zacytowanych wypowiedzi w
poprzednim slajdzie.
Nie mają zdania
Podobna opinia do
zacytowanych
wypowiedzi w
slajdzie poprzednim

similar documents