LVM malkas un me*a **eldu p*rdo*ana 2011.gad*

Report
Malkas un meža šķeldu
iegādes iespējas no LVM
2011.gadā
MALKA
LVM PIEDĀVĀTĀ MAZKVALITATĪVĀS KOKSNES
APJOMA DINAMIKA PA GADIEM (milj.m3)
0.70
0.65
0.60
0.49
0.50
0.47
Milj.m3
0.39
0.40
0.32
0.30
0.20
0.20
0.10
0.00
0.18
0.40
0.40
0.40
LVM malkas pārdošanas
pamatprincipi 2011.gadam

Prioritāri apgādāt Latvijas
vietējos patērētājus:


Katrai privātpersonai iespējas
iegādāties līdz 100m3 malku gadā par
tirgus cenu (ar piegādi);
Pašvaldībām un to uzņēmumiem
pirmpirkuma tiesības LVM organizētajās
malkas pārdošanas procedūrās
Malkas pārdošanas principi
2011.gadā

Nepārtrauktais piedāvājums
(www.lvm.lv):



Malkas piedāvājums tiks regulāri izvietots vairākos pārdošanas
reģionos;
Piedāvājumu izvietošana LVM mājas lapā 1 reizi 1-3 mēnešos,
atkarībā no malkas pieejamības konkrētajā reģionā;
Pašvaldībām un to uzņēmumiem, kuri pieteikušies konkrētajā cenu
aptaujā, tiks piedāvātas pirmpirkuma tiesības par saimnieciski
izdevīgāko cenu konkrētajā pārdošanas reģionā
Malkas pārdošanas principi
2011.gadā

Malkas pārdošana pēc LVM
cenrāža:





Katru mēnesi LVM apstiprina malkas cenrādi
vairākos pārdošanas reģionos (cenrādis
www.lvm.lv);
Līguma apjoms līdz 3 kravām (~100m3)
Min līguma apjoms – kravas kokvedējs ar piekabi,
atsevišķi vienojoties – kravas kokvedējs bez
piekabes;
Mērķa klients – privātpersonas un uzņēmumi, kam
nepieciešama malka apkurei
Apmaksas nosacījumi privātpersonām priekšapmaksa
Malkas pārdošanas principi
2011.gadā

LVM dalība pašvaldību un to uzņēmumu
malkas iepirkumos:

LVM turpinās sekot līdz un iespēju robežās piedalīties;

Būtiskākie ierobežojumi LVM dalībai iepirkumos:

Izvirzītas nepamatoti augstas malkas kvalitātes prasības (sugas, trupe u.c.);

Neizpildāmas prasības malkas specifikācijai (garums, diametri);

Uzmērīšanā netiek ievērots ar MK noteikumiem apstiprināts un apaļo kokmateriālu
uzmērīšanā Latvijā obligāti izmantojams apaļo kokmateriālu uzmērīšanas standarts
(iepirkumos tiek norādīts fiksēts koeficients)
Malkas cenu tendences
2011.gada janvārī
17-19 Ls/m3
17-18 Ls/m3
15-16 Ls/m3
16-17 Ls/m3
16-17 Ls/m3
15-16 Ls/m3
18-20 Ls/m3
18-20 Ls/m3
16-17 Ls/m3
15-16 Ls/m3
MALKAS PĀRDOŠANA
2010.GADĀ
LVM malkas pircēju skaita dinamika no
2006. līdz 2010. gadam dalījumā pa
līgumu apjomu grupām
300
3
250
11
45
200
2
150
20
6
100
50
38
41
7
27
1
10
34
37
41
63
121
35
30
38
0
2006
līdz 100 m3
57
16
27
2007
2008
101-500 m3
501-5 tūkst.m3
2009
5-50 tūkst.m3
2010
virs 50 tūkst.m3
Avots: LVM
MEŽA ŠĶELDAS
LVM PIEDĀVĀTĀ MEŽA ŠĶELDU APJOMA
DINAMIKA PA GADIEM (tūkst.ber.m3)
600
484
500
425
Tūkst.ber.m3
400
300
208
200
100
67
3
0
227
417
408
408
408
LVM malkas pārdošanas
pamatprincipi 2011.gadam

Prioritāri apgādāt Latvijas
vietējos patērētājus:

Pašvaldībām un to uzņēmumiem
pirmpirkuma tiesības LVM organizētajās
meža šķeldu pārdošanas procedūrās
Meža šķeldu pārdošanas
principi 2011.gadā



Cenu aptauja/sarunu procedūra:
Sākotnēji šķeldu pārdošana tiek organizēta enerģētisko šķeldu patērētājiem,
pārstrādātājiem, enerģijas ražotājiem Latvijā.
Pēc visu piedāvājumu apkopošanas un izvērtēšanas, atkarībā no potenciālā
pircēja atrašanās vietas, tiek aprēķināts apjoms, kādu LVM var piedāvāt
konkrētajam pircējam.

Piedāvātais apjoms 2011.g. – 238 000 MWh = ~280 000 ber.m3

Līguma termiņš līdz 12 mēn.

Norēķins par MWh, ir iespējams vienoties arī par ber.m3
Meža šķeldu pieprasījums un
piedāvājums


Tikai ~ 25% no 2011.gada LVM ražošanas
apjoma nopirks patērētāji Latvijā
Izaicinājumi




Lielākajā daļā Latvijas katlumāju nav
atbilstošas tehnoloģijas meža šķeldu
patērēšanai
Pircēji izvirza nepamatoti augstas kvalitātes
prasības
Pieprasījums ir izteikti nevienmērīgi izvietots
teritorijā un laikā
Malkai patēriņš un cena pieaug (konkurence
no plātņu un granulu ražotājiem), turpretī meža
šķeldai nav patēriņš

similar documents