Prevence_rizikoveho_chovani_prezentace

Report
Prevence rizikového chování
Den prevence 15. ledna 2014
Co to vlastně znamená prevence?
• Prevence (předcházet) je soustava opatření,
která mají předcházet nějakému nežádoucímu
jevu, například nemocem, drogovým
závislostem, zločinům, nehodám, násilí,
ekologickým katastrofám a podobně.
Rizikové chování
• Pod pojmem rizikové chování rozumíme
takové chování, v jehož důsledku dochází k
prokazatelnému nárůstu zdravotních,
sociálních, výchovných a dalších rizik pro
jedince nebo společnost.
Rizikové chování dospívajících
• Drogy a jiné ilegální látky
• Celkově je ve světě i u nás patrný nepříznivý trend posouvání
konzumace těchto látek do nižšího věku a dívčí populace!!!
• Nikotinizmus a statistika
Nejčastěji začínají děti kouřit ve čtrnácti
letech. Denně kouří 25 % 16letých
středoškoláků, z čehož 8 % jsou silní kuřáci
nad 11 cigaret denně.
Alkohol
• V roce 2007 pilo podle Evropské školní studie o
alkoholu a jiných drogách v České republice
nadměrné dávky alkoholu (více než 3x v posledním
měsíci) 20 % studentů a destiláty v posledním měsíci
pilo opakovaně 12,3 % šestnáctiletých!
• Alkohol je jednoznačně nejpopulárnější,
nejdostupnější a nejzneužívanější drogou.
Negativní jevy v oblasti psychosociální
• Do této oblasti patří především poruchy
chování, agresivita až delikvence a kriminalita,
ale i sebepoškozování a sebevražedné chování.
• V rozsáhlém výzkumu v posledních letech bylo
prokázáno, že brutalita se v České republice
stupňuje a agrese se posouvá do stále nižšího
věku a do dívčí populace.
Poruchy chování
• Poruchy chování jsou projevy chování dětí a
mládeže, které nerespektují ustálené
společenské normy. Vyskytují se hlavně u
sociálně narušené mládeže, ale také u jedinců
s jiným typem postižení. K jejich vzniku
přispívá vliv nevhodného nebo
nedostatečného výchovného působení, vlivy
sociální nebo určité dispozice osobnosti.
Agresivita
• je chování, které vědomě a se záměrem
ubližuje, násilně omezuje svobodu a poškozuje
jiné osoby nebo věci.
• Existuje několik forem agrese,
např. agrese slovní (vyhrůžky),
agrese fyzická (bití, vražda);
Kriminalita
• Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na
beztrestnost.“
Cicero Marcus Tullius
• Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let.
Důsledkem je překročení právních a společenských norem,
které jsou charakteristické pro trestný čin.
Osoby ve věku 15-18 let se označují jako mladiství a jsou ze
zákona trestně odpovědní s jistým omezením. Osoby mladší
15 let nejsou trestně odpovědné, spáchá-li však dítě mezi 12.
až 15. rokem věku čin, za který lze dle trestního zákona uložit
výjimečný trest, může se takovému jedinci uložit v občanskoprávním řízení ochranná výchova, kterou uloží příslušný soud.
Delikvence
• Širším pojmem než kriminalita je delikvence, neboť
označuje činnost porušující nejen právní, ale i
společenské, tedy širší normy, takže se takové
jednání vztahuje i na děti a mladistvé, kteří se tak
stávají delikventy.
• zahrnujeme kázeňské přestupky ve škole,
neposlušnost, vzdorovitost, negativismus a lži, dále
také alkoholismus, záškoláctví, toxikomanii, útěky,
toulky, tabakismus, sebepoškozování, prostituci;
• Mládež NENÍ NEPOSTIŽITELNÁ!!! viz detenční
ústavy
Co jsou detenční ústavy pro mládež?
• je druh ochranného opatření, které se
vykonává ve zvláštních ústavech, kde jsou
realizovány různé psychologické, pedagogické
a další programy pro zde umístěné mladistvé
osoby, jež jsou nebezpečné společnosti. Tyto
ústavy jsou střeženy vězeňskou službou.
Mapa
Sebepoškozování
• Tělesná bolest odvádí pozornost od psychických
trápení, poranění „zabaví“. Příčiny jsou rozličné,
k sebepoškozování může vést i nuda. I formy jsou
různé, typické je řezání na rukou.
• Příčin bývá celá řada. Může to být pouhá touha získat
pozornost, vyhnout se nepříjemnosti. Může jít
o symbolické trestání sebe sama. O touhu po
prožitku bolesti. Někdy může jít o jeden z příznaků
nejzávažnějších duševních chorob.
Formy poškozování
• pořezávání se
• pálení se – cigaretou nejčastěji
• údery o zeď (někdy připomínající rčení „hlavou
zeď neprorazíš“)
• vytrhávání si vlasů
• bolestivé škrábání se
• polykání nevhodných předmětů
• bodání se nožem nebo nůžkami
Sebevraždy mladistvých
• Každý rok se počet sebevražd u mladistvých zvyšuje.
Dokonce statistika ukázala, že počet sebevražd nebo
jen pokusů o sebevraždu je v ČR nejvyšší z celé EU.
• Důvodem, proč děti chtějí skončit se životem může
být mnoho. Nejčastěji je to však z rodinných důvodů,
kdy mají špatné nebo žádné zázemí doma. Dalším
častým důvodem jsou problémy ve škole nebo
problémy se zařazením do kolektivu.
Poruchy reprodukčního zdraví v
dospívání
• Kombinace mnoha faktorů tlačí v současnosti mladé
lidi, aby začali sexuálně žít velmi časně.
• S předčasným pohlavním životem je ve větší míře
spojené střídání partnerů, což se projevuje ve vyšším
výskytu pohlavně přenosných infekcí a nechtěných
těhotenství.
• Velká část nemocných HIV/AIDS se nakazí právě
v adolescenci.
Rizikové skupiny aneb Kdo je nejvíc
ohrožen
• Mezi ohrožené patří především zanedbávané a
zneužívané děti, dále lidé s malou sebedůvěrou,
sebeúctou.
• Mezi rizikové faktory patří významná ztráta
v rodině, chronicky nemocní rodiče (tělesně nebo
duševně, včetně závislosti na návykových
látkách), příliš autoritativní rodiče, nedostatek
komunikace, příliš liberální rodiče či nefunkční
rodina.
Prevence
• Nejde tady o osvojení si celoživotního
zdravého životního stylu (správná výživa,
tělesný pohyb, režim dne, odmítnutí nikotinu
aj.), jak je celé populaci předkládán a jehož
osvojení právě v dětství a dospívání je
důležité. Jde zde navíc – vlastně především –
o vyvarování se rizikového chování během
dospívání!!!
Závěr
• Nejúčinnější je prevence , jejímž cílem je zabránit
rozvinutí syndromu rizikového chování
dospívajících , spočívá v pozitivním citovém,
hodnotovém a sociálním formování dítěte
v rodině.
• A dále, aby byly naplněny základní potřeby
dospívajícího: tvorba vlastní identity – osobnostní
i sociální, potřeba jeho společenského uplatnění
především mezi vrstevníky.

similar documents