Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Rogowie

Report
PROJEKT EDUKACYJNY NA
ZAJĘCIACH SPORTOWYCH
PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU
UNIJNEGO „ĆWICZĘ, UCZĘ SIĘ,
WYGRYWAM”
Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Rogowie
Przygotowała : Karolina Felkel
Temat projektu:
Jestem członkiem społeczności
hokejowej, poprzez pomoc w
zorganizowaniu i przeprowadzeniu
Ogólnopolskiego Festiwalu Hokeja na
Trawie dla Dziewcząt”
Celem projektu było:
 Kształtowanie odpowiedzialności za
powierzone zadanie ,
 Kształtowanie kultury bycia w obecności
innych osób - rówieśników oraz osób
starszych tj. trenerzy, rodzice,
przedstawiciele władz lokalnych,
 kształtowanie zasad fair-play nie tylko w
sporcie ale i w życiu codziennym
 Utrwalenie zasad i norm akceptowanych
społecznie
Harmonogram prac nad projektem oraz
informacje o stanie realizacji:
Działania
Uczniowie
odpowiadają
cy za
realizację
Terminy
wykonania
prac
Informacje o
stanie
realizacji
Działania :









Wybór zespołów zadaniowych,
Wybór liderów w zespołach,
Przydział zadań w zespołach,
Przygotowanie sygnalizacji sędziego, przepisów
gry,
Przygotowanie protokołów,
Obsługa tablicy świetlnej
Przygotowanie zestawów ćwiczeń
doskonalących technikę gry,
Przygotowanie plakietek, nazw zespołów,
Przygotowanie list do odbioru posiłków.
Podział zadań w zespołach:
Zadanie
Kto to zrobił?
(imię i nazwisko)
Co jest do tego
potrzebne?
Kiedy zostanie
wykonane?
Sędziowanie meczy,
protokołowanie,
mierzenie czasu gry i
przerw między
meczami, obsługa
tablicy świetlnej,
wywoływanie zespołów
4 uczniów z projektu
unijnego
Znajomość przepisów
gry w hokeja na trawie,
obsługi
tablicy
świetlnej, znajomość
protokołowania,
protokoły
gier,
nagłośnienie
25.05.2013r.
Rozgrzewanie
zespołów przed
meczami na boisku
treningowym lub małej
Sali gimnastycznej,
wypełnianie czasu
aktywnie w
oczekiwaniu na mecze
3 uczniów (klasy
sportowej o
specjalności hokej na
trawie) biorących udział
w projekcie „Ćwiczę,
uczę się, wygrywam”
Znajomość ćwiczeń
rozgrzewających do gry
w hokeja na trawie oraz
zabaw
wykorzystywanych do
doskonalenia techniki
gry
25.05.2013r.
Przygotowywanie klas
do zakwaterowania
zespołów – wybór
kwatermistrza oraz
porządkowych oraz
osób z plakietką. „ W
czym mogę pomóc?”
4 uczniów z w/w
projektu
Kartki z nazwami
zespołów ,taśmy
klejące, materace,
karimaty, plakietki
24-25. 05.2013r.
Przygotowanie boiska
ze sztuczną trawą, Sali i
hali sportowej
4 uczniów z w/w
projektu
Namioty do sprzętu
nagłaśniającego, stoliki
sędziowskie
nagłośnienie,
25.05.2013r.
Wydawanie i pomoc w
przygotowywaniu
posiłków, nadzór nad
podziałem grup
podczas jedzenia,
porządki po posiłkach
2 uczniów z w/w
projektu
Znajomość podziału na
grupy do posiłków, listy
odbioru jedzenia,
25.05.2013r.
Konsultacje z opiekunem projektu:
Termin
realizacji
Cel konsultacji
Wnioski po
konsultacji
06.05.2013
Zawarcie kontraktu
Motywowanie uczniów do
udziału w projekcie
10.05.2013
Wybranie i omówienie
propozycji zadań do
wykonania
Odpowiednio dopasować
zadania do możliwości
uczniów
17.05.2013
Wybranie zespołów, liderów
i przydział zadań
Uczniowie chętnie podzielili
się obowiązkami
22.05.2013
Praca w zespołach,
przygotowywanie
materiałów z zakresu
obowiązków, podział zadań
w zespołach
Uczniowie przygotowywali
się do prezentacji projektu
25.05.2013
Prezentacja na
Ogólnopolskim Festiwalu
Hokeja na Trawie Dziewcząt
do lat 10.
Wywiązanie się z
powierzonego zadania
Podpisy
uczniów
Każda grupa wywiązała się ze swojego zadania bez
większych przeszkód. Uczestnicy projektu byli
chwaleni za swoją pracę przez trenerów drużyn
jak i swoich opiekunów, co motywowało ich do
dalszej pracy. Uczniowie uczyli się pracy w
grupie, odpowiedzialności za powierzone zadanie,
pomocy innym. Projekt był nie tylko formą
edukacyjną ale i rozrywkową. Uczniowie nawiązali
nowe kontakty z zawodniczkami z całej Polski,
jak i zacieśnili stare znajomości. Rozwinęli
także nowe umiejętności oraz uzyskali obycie w
towarzystwie osób w różnym wieku i pełniących
różne funkcje społeczne.

similar documents