ทีม IM

Report
ทีมIM
6 กรกฎาคม 2554
วิสยั ทัศน์ของโรงพยาบาล
 เป็ นโรงพยาบาลชั้ นนาทีม
่ คี ุณภาพได้ มาตรฐาน ประทับใจ
บริการ พัฒนางานร่ วมกับชุมชน
แผนยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
สนับสนุนต่ อการให้ บริการ
เป้าประสงค์ ที่ 4 ระบบข้ อมูลข่ าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศมี
คุณภาพได้ มาตรฐาน
2 กลยุทธ์
กลยุทธ์ ท ี่ 1
พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเชื่อมโยงข้อมูลสู่การ
รักษาพยาบาลและการสร้างเสริมสุขภาพ
กลยุทธ์ ท ี่ 2พัฒนาศั กยภาพบุคลากรให้มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บทบาทหน้าที่
่ การดูแล
 ออกแบบเวชระเบียนที่เหมาะสมต่ อการนาไปใช้ เพือ
ผูป้ ่ วย
 พัฒนาระบบสารสนเทศและเวชระเบียนให้มีประสิทธิ ภาพและ
บรรลุเป้าหมาย
 จั ดระบบงานเวชระเบียนให้มีประสิทธิ ภาพ
 ประสานเชื่ อมโยงข้อมูลไปยั งหน่วยงาน / ทีมที่เกี่ยวข้อง
เป้ าหมาย
มีระบบและการใช้สารสนเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มีเวชระเบียนทีม่ ค
ี วามสมบูรณ์
ปลอดภัย
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
1. เพือ่ ให้ มกี ารวางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศที่ดี  จานวนครั้งของ การขัดข้ องของระบบเครือข่ าย
Hos-xp
2.เพือ่ ให้ มรี ะบบเชื่อมโยงและสั งเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ
ที่มีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการกระจายข้ อมูล/
สารสนเทศ ให้ แก่ ผู้ใช้ ถูกต้ องและทันเวลา

ร้ อยละการตอบสนองข้ อมูลแก่ แผนก /
ทีมต่ างๆ
3. เพือ่ ให้ มกี ารบันทึกเวชระเบียนทีไ่ ด้ มาตรฐานมีคุณภาพ
ทาให้ เกิดการสื่ อสารทีด่ รี ะหว่ างทีมงานผู้ให้ บริการ เกิด
ความต่ อเนื่องในการดูแลรักษา และสามารถประเมิน
คุณภาพการดูแลรักษาได้

อัตราความสมบูรณ์ เวชระเบียนผู้ป่วย
นอก
อัตราความสมบูรณ์ เวชระเบียนผู้ป่วยใน
อัตราความครอบคลุมการตรวจเวช
ระเบียนโดยผู้ชานาญการกว่ า


ประเด็นการพัฒนา
พัฒนาระบบIT
พัฒนาระบบข้อมูล
พัฒนาระบบเวชระเบียน
พัฒนาการตอบสนองความต้องการด้ านข้อมูล
พัฒนาระบบIT
ระบบ
Net works
Hos-xp
TV
Internet
SERVER
ที่ตั้ง
ห้องserver
การสารองข้อมูล
ด้วยระบบReal Time
 ด้ วยระบบ Manual ทุกวันหลังเวลา 16.00 น.
 สารองใน CD / External HDD ทุกสิ้นเดื อน

โปรแกรม Hosxp
มีPop up ใน pt แพ้ยา
ค้างชาระ
ชื่อ – สกุลซ้ า
พัฒนาWebsite รพ.
พัฒนาระบบINTERNET
เปลีย่ นระบบความเร็ว
ADSL Fiber optic
การเฝ้ าระวังการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
computer
การกาหนดสิทธิ การใช้
internet
พัฒนาระบบข้อมูล

 ข้อมูลที่มีค่า
ข้อมูลเพือ่ การบริหารจัดการ
RW สูง
1. respiratory system Lobar Pneumonia
2. กลุ่มendocrine DM type 2 w Coma
3. กลุ่ม Infectious Melioidosis ที่มโี รคร่วมหลายโรค
4. ระบบ Nervous system Hydrocephalus
5. กลุ่ม Infectious
Melioidosis ที่มโี รคร่วม 1 โรค
 ผลลัพธ์ ที่เกิด.......การพัฒนาการบันทึกข้อมูลและการวิ นิจฉัยที่
ถูกต้อง ครบถ้วน
่ การดูแลผูป้ ่ วย
ข้อมูลเพือ
อั นดับโรคผูป้ ่ วยนอก
Acute
nasopharyngitis
Acute pharyngitis
Dyspepsia
DM
HT
จากข้อมูลไข้หวัดทีพ่ บบ่อย
PCTร่ วมกับ IC และOPD ได้ พฒ
ั นาระบบการตรวจ
OPD เฉพาะไข้ หวัด โดยจัด One Stop Service
สถานที่ตรวจบริเวณด้ านล่ าง
เพือ่ การดูแลผูป้ ่ วย (ต่อ)
DM มีการคัดกรองเชิ งรุกมากขึ้น
ตั้งคลินิกตรวจเท้า

นวตกรรม ครูหมอนสอนหวาน ,นาฬกิ าสอนหวาน
พัฒนาการตรวจภาวะแทรกซ้ อนจากโรคเบาหวาน
เช่น ตรวจโรคไต,ตรวจตา, ประจาปี ในผูป้ ่ วย
เบาหวานทุกราย
อัตราการ RE-ADMIT DM
Hypo-Hyperglycemia
ทีม Ward ร่วมกับ PCUและ รพ.สต. ออกติดตาม
เยี่ยมเชิงรุก
โภชนากร,เภสัชกร ให้ EMPOWER ขณะAdmit
ผลลัพธ์ อั ตราการ Re-admit ด้วย HypoHyperglycemia ลดลง
พบกรณี
อันดับโรคผู ป้ ่วยใน
 DHF
 Diarrhea
and Gastroenteritis
 Environmental hyperthermia of newborn
 DF
 Septicaemia
 รณรงค์ควบคุมลูกน้ายุ งลายในโรงพยาบาล
 จั ดให้มผ
ี ูเ้ ชี่ยวชาญในโรคที่พบบ่อยในตึก
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่รับมอบหมาย
กลุ่มโรคที่เป็ นปัญหาสาคัญในพื้นที่
กลุ่มโรคติดต่อ
DHF,
TB, Diarrhea, HIV และ URI
ปรับระบบFlow TB
 จัดระบบFast tack ที่ OPD

กลุ่มโรคไม่ตด
ิ ต่อ
DM
HT
Asthma
Trauma
การดูแลผูป้ ่ วย( ต่อ)
 จากการตรวจสอบเวชระเบียนโดยผูช
้ านาญการกว่า
5 อั นดับแรกคือ
1.ตามคนไข้กลับมาตรวจเพือ่ Investigate เช่น X-Ray, EKG
2. ตามจ่ายยาให้คนไข้ท่ีไม่ได้รับยาATB / ได้รับไม่ครบ Dose
3. ตามคนไข้กลับมาตรวจซ้า
4. ลงบาดแผลไม่ชัดเจน
5. เพิม่ การนัดF/U
พบโอกาสพัฒนาจากการดูแลผูป
้ ่ วย
ข้อมูลเพือ่ การพัฒนาและการวิจัย
 การตอบสนองข้อมูลแก่ทีม
/หน่วยงานต่างๆ
10 อั นดั บโรคที่พบบ่อย ทั้งOP/IP
PCT
จานวนผูป
้ ่ วยที่มารับบริการทั้งหมด
PCT, การเงิน
จานวนวันนอน
PTC , IC
อั ตราครองเตียง
กลุ่มการพยาบาล
การส่งข้อมูลกลับ รพ.สต.
รพ.สต. 4 แห่ง
ข้อมูลตามรายงาน 0110 รง.5
ข้อมูลการตาย,ข้อมูล
ส่งเสริมป้องกัน เป็ นต้น
พัฒนาระบบเวชระเบียน
การจัดเก็บเวชระเบียน
 เวชระเบียนทัว่ ไป
Computer +Folder ทีห่ ้องบัตร
 เวชระเบียนทีเ่ ป็ นความลับ
งานคลินกิ พิเศษ
 การค้น + จัดเก็บเวชระเบียน
จนท.ห้องบัตร ตลอด 24 ช.ม.
 การเข้าถึงเวชระเบียน
 จากัดสิทธิการเข้าถึง
มีรหัสของแต่ละคน
 ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน OP /IP , 18 file
 Audit ทุก 3 เดื อน ( Internal Audit )

สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลงาน ปี 54
จานวนครั้งของ การ
ขัดข้องของระบบ
เครือข่าย Hos-xp
10 ครั้ง / ปี
2 ครัง้
ร้อยละการตอบสนอง
ข้อมูลแก่แผนก / ทีม
ต่างๆ
ร้อยละ 80
80
สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลงาน
อั ตราความสมบูรณ์ ร้อยละ 80
เวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก
-
อั ตราความสมบูรณ์ ร้อยละ 80
เวชระเบียนผูป้ ่ วยใน
ร้อยละ
อั ตราความ
ครอบคลุมการตรวจ 100
เวชระเบียนนอกเวลา
โดยผูช้ านาญการกว่า
79.43
100
อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู ป้ ่ วยใน
77.47
79.66
80.23
79.43
อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนIP
จากกราฟพบว่าปี 2554 ผลงานลดลง โอกาสพัฒนาใน
History, consult,Inform consent
อัตราความครอบคลุมการตรวจเวชระเบียนนอกเวลาโดยผู้ชานาญการกว่ า
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
อั ตราความถูกต้องของการบันทึกเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกที่ตรวจโดยผูช้ านาญการกว่า
94.51
96.63
96.67
98.18
 ความถูกต้อง
ความผิดพลาด
5.49
3.37
3.33
1.82
สรุปผลจากการตรวจโดยผู ช้ านาญการกว่า
 Pt
ไม่ได้รบั ยา ATB ในกรณีทคี่ วรได้รบั
 Pt ไม่ได้รบั การตรวจInvestigate เพิม่ เติม เช่น
X-Ray,EKG
 ไม่บนั ทึกลักษณะบาดแผล
Dx. ไม่ถูกต้อง
 ไม่ได้วดั ไข้ในกรณีทมี่ ไี ข้
 บันทึก
/ บันทึกแต่ไม่ชดั เจน
การตอบสนอง
หน่วยงานER Morning Talk ทุกวันหลังรับเวรเช้า
ประสานกับ ER /OPD /
รพ.สต., อสม.,ผูใ้ หญ่บา้ น
ในการตามcase กลับมาดูแลในส่ วนที่ควรได้รับ เช่น
ตามมา X-ray ตรวจCBC,ตรวจซ้ า,นัดตรวจ AFB , ให้
ยาATB เพิม่ ให้ครบDose
โอกาสพัฒนา
ติดตั้งโปรแกรม Hos - xp ให้ครบทุกหน่วยที่
ให้บริ การ
พัฒนารู ปแบบการเก็บข้อมูลการนาข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ
ระบบการตรวจสอบความสมบูรณ์เวชระเบียน
ผูป้ ่ วยให้ได้ตามเป้ าหมาย

similar documents