Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны үндэсний хөтөлбөр

Report
1
НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ
ХЯНАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР
ИНЕГ-ын Нисэхийн
аюулгүй ажиллагааны
хяналт, зохицуулалтын
газар нь Иргэний
нисэхийн тухай Монгол
Улсын хуулийн 8.1, 8.7д заасны дагуу Иргэний
нисэхийн үйл
ажиллагаанд
мэргэжлийн хяналт,
зохицуулалтыг бие
даан хэрэгжүүлдэг.
ICAO General Assembly 2010
2
Үндсэн үүрэг
Агаарын хөлгийг Монгол улсын иргэний агаарын хөлгийн бүртгэлд бүртгэх,
бүртгэлээс хасах үйл ажиллагаа
Иргэний агаарын тээврийн үйл ажиллагаа эрхлэх болон иргэний нисэхийн
үйлчилгээний байгууллага, хувь хүн болон иргэний нисэхэд ашиглах
бүтээгдэхүүнд зөвшөөрөл, гэрчилгээ олгох, хяналт тавих
Үзлэг шалгалтыг тогтмол хийх, хяналтыг тасралтгүй хэрэгжүүлэх замаар
аюулгүй ажиллагааны стандартуудыг мөрдүүлэх
Салбарын хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, Иргэний нисэхийн
байгууллага, ажилтнуудад ИН-ийн хууль, дүрмийг дагаж мөрдөхөд нь дэмжлэг
туслалцаа үзүүлэх, мэдээллээр хангах, дүрмийн боловсруулалтын тухай
сурталчилгаа хийх
Иргэний нисэхийн хууль, дүрэм журам зөрчигчдөд хууль тогтоомжийн дагуу
хариуцлага хүлээлгэх
3
Эрх, зүйн орчин
ЧИКАГОГИЙН КОНВЕНЦ
ИКАО-гийн стандарт, практик зөвлөмжүүд
Олон улсын
эрх зүй
Үндэсний
эрх зүй
ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль
Иргэний нисэхийн улсын хяналтын дүрэм
Үйл ажиллагааны
түвшин
ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН БАГЦ ДҮРМҮҮД
Техникийн стандарт, заавар, журам (ИНЕГ-ын дарга)
Үйл ажиллагааны зааврууд
Агаарын навигацын үйлчилгээ,
Нисэх буудал
Агаарын тээвэрлэгчид
• Аэродромын гэрчилгээ
• Үйл ажиллагааны заавар
• Аюулгүй байдлын хөтөлбөр
•Aгаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ
•Нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээ
•Үйл ажиллагааны зааврууд
Бодлого ба эрх зүйн
түвшин
Агаарын зайг нисэхэд ашиглах тухай хууль
Иргэний нисэхийн бусад
байгууллагууд
• Гэрчилгээ
•Үйл ажиллагааны заавар
4
АТГ эзэмшигчдийн бүртгэл
5
Монгол улсад бүртгэлтэй агаарын хөлгүүд
№
Агаарын хөлгийн маяг
Тоо
НТЧ Гэрчилгээтэй
1
Airbus 310-300
1
-
2
А319-112
2
2
3
B767-300
2
2
4
Fokker 50
6
5
5
SAAB-340B
3
3
6
DHC8-402
2
2
7
AN-2
9
2
8
MI-8T
3
2
9
MI-8AMT
2
2
10
EC-145 MBB-BK 117 C-2
2
2
11
L-410 UVP
2
1
12
CESSNA-208B
3
3
13
Pilatus PC-6
1
1
14
Airtractor AT-602
1
1
15
Maule M7
1
-
16
EV-97
1
1
17
Sportstar
1
1
18
Jabiru
1
-
19
Bekas X32-912
2
2
Нийт
45
32
Мэргэжлийн үнэмлэх эзэмшигч
ИНД
66
Инженерийн үнэмлэх эзэмшигч – 291
ИНД
61, 63
Нисгэгч ба нисгэгчээс бусад нисэх
багийн гишүүд - 167
ИНД
65
Агаарын хөдөлгөөний үйлчилгээний
ажилтан- 265
ИНД
67
Эрүүл мэндийн гэрчилгээ эзэмшигч- 363
ICAO General Assembly 2010
7
Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналт
Аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй байдлын
шаардлагын хэрэгжилтэнд тавих хяналтыг
дараах хэлбэрээр хэрэгжүүлдэг
Гэрчилгээжүүлэлт
Төлөвлөгөөт
үзлэг шалгалт
Төлөвлөгөөт
бус үзлэг
шалгалт
Баримт бичгийн
хяналт
8
Хяналтын аргачлал
1-р үе шат
Төлөвлөлт
(жилээр/
сараар)
4-р үе шат
Гүйцэтгэлийн
үзлэг шалгалт
2-р үе шат
Аудит, үзлэг
шалгалт
3-р үе шат
Залруулах
арга хэмжээ
(Албадлага)
9
Аюулгүй ажиллагааны тухай ойлголт
–
–
–
–
Осол /ноцтой зөрчил/ огт гарахгүй байна гэж байхгүй.
Хамгийн боловсронгуй урьдчилан сэргийлэх арга
хэмжээнүүдийг авсан ч алдаа гарсаар л байх болно.
Хүний үйл ажиллагаа, хүний бүтээсэн ямар ч
тогтолцоо огт аюул эрсдэлгүй, үйл ажиллагааны
алдаагүй байх баталгаа байхгүй
Хяналттай аюулгүй ажиллагааны эрсдэл, хяналттай
алдаа нь аюулгүй тогтолцоонд байж болох
бүрэлдэхүүн юм
10
Аюулгүй ажиллагааны тодорхойлолт (Doc 9859)
• Аюулгүй ажиллагаа гэдэг нь тухайн улсын иргэнд болон
өмч хөрөнгөнд учирч болзошгүй аюулыг тодорхойлох
тасралтгүй үйл явц болон эрсдлийн удирдлагыг
хэрэгжүүлэх замаар аюулыг байж болох түвшинд хүртэл
бууруулах, эсхүл энэхүү түвшинд хадгалах байдал юм.
11
Аюулгүй ажиллагаа
•
•
Ослоос урьдчилсан сэргийлэх уламжлалт хандлага
– Үр дагаварт анхаарал хандуулах
– Ажилтнуудын аюултай үйл ажиллагаа
– “Аюулгүй ажиллах”-д алдаа гарах тохиолдолд буруутгах/шийтгэх
хандлага
– Зөвхөн мэдэгдэж байгаа аюулгүй ажиллагаанд нөлөөлөх асуудалд
анхаарал хандуулах
– Хууль, дүрэмд нийцүүлэх
Доорхи асуултын хариуг олоход чиглэсэн:
Юу болсон?
•
Хэн буруутай?
Хэзээ болсон?
Гэвч дараах асуултыг хариуг олохгүй байна
Яагаад?
Хэрхэн сэргийлэх вэ?
12
Осол, зөрчлийн шалтгааны ерөнхий зураглал
Харилцан хамаарлын далд холбоо
13
Үр дүнд
тулгуурласан арга
/Реактив/
Болж өнгөрсөн
осол, зөрчлийн
дараа арга хэмжээ
авах
Нөхцөл байдалд
тулгуурласан
арга /Проактив/
Байгууллагын үйл
ажиллагаанд судалгаа
хйиснээр Аюулгүй
ажиллагааны эрсдлийг
тодорхойлон арга
хэмжээ авах
Урьдчилан
сэргийлэх арга
/Предиктив/
Ирээдүйд тулгарч
болзошгүй бэрхшээлийг
тодорхойлохдоо одоо
явагдаж байгаа энгийн
үйл ажиллагааны
биелэлтэнд анхаарал
хандуулах
Аюулгүй ажиллагааны стратеги
HAZARDS
Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын түвшингүүд
Предиктив
Үзүүлэлтэнд
сууриласан
хяналт
Маш өндөр үр
дүнтэй
Проактив
Аудит
Өндөр үр
дүнтэй
Реактив
Реактив
Нисэхийн
аюулгүй
ажиллагааны
мэдээлэл
Осол зөрчлийн
тайлан
Үр дүнтэй
Хангалтгүй
15
Aюулгүй ажиллагааны
үндэсний хөтөлбөр (SSP)
 Аюулгүй ажиллагааны үндэсний хөтөлбөр (SSP) нь гишүүн
улсыг аюулгүй ажиллагааны стратегийн шийдвэр
гаргуулахыг дэмжих үйл ажиллагааны тогтолцоо юм.
 Аюулгүй ажиллагааны шийдвэр гарсаны дараа түүнийг
дараах арга замаар хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
 Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт
 Ажилтны үнэмхжүүлэлт болон сургалт
 Осол зөрчлийн шинжлэн шалгах ажиллагаа
Accident and
Altitude
bust
Operator
 Нислэгт
тэнцэх
чадварын
удирдамж гаргах
гэх мэт.
ALAR/CFIT
incident
certification
prevention
investigation
Runway
safety
TEM
State hazard
reporting
Airworthiness
directives
Aюулгүй ажиллагааны
үндэсний хөтөлбөр (SSP)
SMS/SSP
Мэдээлэл
 Үйл
ажиллагааны
 Санхүүгийн
 Боловсон
хүчний
 Эрх зүйн
 ...
Дүн
шинжилгэ
э хийх
Судалгаа
Бодлого
Шийдвэр
Зардал/үр
ашиг
Үнэлэлт
дүгнэлт
өгөх
Гүйцэтгэлийн
хөтөлбөрүүд
CFIT/ALAR/TEM
Зурвасны аюулгүй
ажиллагаа
Хяналт
Ослын
шинжилгээ...
Aюулгүй ажиллагааны
үндэсний хөтөлбөр (SSP)
 Аюулгүй ажиллагааны үндэсний хөтөлбөр (SSP) нь дараах
зүйлсийг тогтооно. Үүнд:
– Аюулгүй ажиллагааны зарчмуудыг хэрэгжүүлэх гишүүн
орны байр суурь, мөн эрсдлийн удирдлагын тогтолцоо,
аюулгүй ажиллагааны баталгаажуулалт, хүлээх үүрэг
хариуцлагуудыг тодорхойлох
Үйлчилгээ
үзүүлэгч
Улс
SSP
SMS
Aюулгүй ажиллагааны
үндэсний хөтөлбөр (SSP)
 Аюулгүй
ажиллагааны
бодлого ба
зорилт
 Аюулгүй
ажиллагааны
баталгаажуулалт
(SA)
 Аюулгүй ажиллагааны эрсдлийн
удирдлага (SRM)
19
Aюулгүй ажиллагааны
үндэсний хөтөлбөр (SSP)
Аюулгүй ажиллагааны
үндэсний хөтөлбөр (SSP)-н
бүрэлдхүүн хэсгүүд




Төрөөс аюулгүй
ажиллагааны талаар
баримтлах бодлого
болон зорилт
Төрийн аюулгүй
ажиллагааны эрсдлийн
удирдлага
Төрийн аюулгүй
ажиллагааны
баталгаажуулалт
Төрөөс аюулгүй
ажиллагааг дэмжих
Аюулгүй ажиллагааны
удирдлагын тогтолцоо
(SMS)-н бүрэлдхүүн хэсгүүд




Аюулгүй ажиллагааны
талаар баримтлах
бодлого болон зорилт
Аюулгүй ажиллагааны
эрсдлийн удирдлага
Аюулгүй ажиллагааны
баталгаажуулалт
Аюулгүй ажиллагааг
дэмжих
20
Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын
тогтолцоо
Үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагууд нь Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын
тогтолцоог үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх шаардлагатай
1. Хүлээн зөвшөөрөгдсөн сургалтын
байгууллага /сургалтын явцад
аюулгүй ажиллагааны эрсдлийн
талаар мэдээлэл өгөх/
2. Агаарын тээвэрлэгч байгууллагууд
3. Хүлээн зөвшөөрөгдсөн техник
үйлчилгээний байгууллагууд
4. Агаарын хөлгийн загвар
болон/эсхүл агаарын хөлгийг
үйлдвэрлэгч байгууллагууд
5. Агаарын хөдөлгөөний
үйлчилгээний байгууллагууд
6. Гэрчилгээжсэн аэродромууд
21
Aюулгүй ажиллагааны
үндэсний хөтөлбөр (SSP)
Төр
 Гишүүн орон нь аюулгүй
ажиллагааны гүйцэтгэлийн
хүлээн зөвшөөрөгдөх
түвшинд (ALoS) хүрэхийн
тулд Аюулгүй
ажиллагааны үндэсний
хөтөлбөр (SSP)-ийг
хэрэгжүүлэх ёстой.
Үйлчилгээ үзүүлэгч
 Гишүүн орон нь үйлчилгээний
байгууллагуудыг дараах
шаардлагуудыг хангасан safety
management system (SMS) хэрэгжүүлж
ажиллахыг шаардана. Үүнд:
•
•
•
•
Аюул эрсдлийг илрүүлэх;
Аюулгүй ажиллагааны
гүйцэтгэлийн хяналтын явцад
засан залруулах арга хэмжээ авах
Түүнийг хянах, баталгаажуулах,
аюулгүй ажиллагааны
гүйцэтгэлийг тооцох
Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын
тогтолцоог сайжруулах зорилт
тавин ажиллах
22
Aюулгүй ажиллагааны
үндэсний хөтөлбөр (SSP)
ALoS
Гүйцэтгэл
SSP
Нөхцөл
Аюулгүй
ажиллагааны
гүйцэтгэл
SMS
23
• Аюулгүй ажиллагааны үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
арга замууд
– Эрх зүйн зохицуулалт
– Сургалт
– Аргачлал, технологи
24
Осол, зөрчлийн шалтгааны ерөнхий зураглал
Aюулгүй ажиллагааны
үндэсний хөтөлбөр (SSP)
Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналт зохицуулалтыг
олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын стандарт,
зөвлөмжид нийцүүлэн SSP хөтөлбөр гарган түүний дагуу
ажиллана.
Aюулгүй ажиллагааны
үндэсний хөтөлбөр (SSP)
• Аюулгүй ажиллагааг байнга
сайжруулахын тулд
шаардлага бүхий гадны
байгууллагуудтай нягт
хамтран ажиллах
• Хөтөлбөрийг иргэний
нисэхийн үйл ажиллагааны
хэмжээ, цар хүрээнд
нийцүүлэн Олон улсын
иргэний нисэхийн
байгууллагын зөвлөмж
болгосны дагуу 4 үе шаттай
хэрэгжүүлнэ
ИКАО-с барьж байгаа бодлого
 Тавигдах шаардлага
–
Аюулгүй ажиллагааны
удирдлагын стандарт/ Хавсралт
19 болон бусад зааварчилгаа
баримтуудын шаардлагыг хангах
–
Олон улсын нисэхийн аюулгүй
ажиллагааны төлөвлөгөөнд
өөрчлөлт оруулах
–
Нэгдсэн аюулгүй ажиллагааны
хандлагын судалгаа болон
мэдээлэх тогтолцоотой болох
–
Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны
үндэсний хөтөлбөр болон
Аюулгүй ажиллагааны
удирдлагын тогтолцоог
хэрэгжүүлэх ажлыг дэмжих
ICAO General Assembly 2010
28
Анхаарал тавьсанд
баярлалаа
29

similar documents