Prezentace k Re*im*m 42 a 63 z pohledu ZDPH

Report
Celní správa České republiky
POUŽITÍ REŽIMŮ 42 a 63
Ing. Jiří Štrupl
Odbor Celní GŘC
www.celnisprava.cz
Legislativní základ
• Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se
provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se
vydává celní kodex Společenství, v platném znění
• Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému
daně z přidané hodnoty, v platném znění
• Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů
• Příručka o způsobu vyplňování Jednotného
správního dokladu a Jednotného správního
dokladu doplňkového
www.celnisprava.cz
NK 2454/93 – příloha č. 38, kolonka
č. 37: Režim (1)
42
Domácí spotřeba se souběžným propuštěním do volného
oběhu u zboží, které tvoří dodávku osvobozenou od DPH do jiného
členského státu, a které případně podléhá podmíněnému osvobození od
spotřební daně.
Příklad: Zboží podléhající spotřební dani dovážené ze třetí země, které je
propuštěno do volného oběhu a tvoří dodávku osvobozenou od DPH do
jiného členského státu. Po propuštění do volného oběhu bezprostředně
následuje přeprava v rámci režimu s podmíněným osvobozením od
spotřební daně z místa dovozu, která byla zahájena oprávněným
odesílatelem v souladu s čl. 17 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/118/ES.
Vysvětlení: Poskytuje se osvobození od DPH a případně podmíněné
osvobození od spotřební daně, jelikož po dovozu následuje dodání nebo
přemístění zboží uvnitř Společenství do jiného členského státu. V
takovém případě bude DPH a případně spotřební daň splatná v
členském státě konečného určení. Aby se tento režim mohl použít, musí
osoby splňovat podmínky uvedené v čl. 143 odst. 2 směrnice
2006/112/ES a případně podmínky uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. b)
směrnice 2008/118/ES.
www.celnisprava.cz
NK 2454/93 – příloha č. 38, kolonka
č. 37: Režim (2)
63
Zpětný dovoz se souběžným propuštěním zboží, které tvoří
dodávku osvobozenou od DPH do jiného členského státu, a které
případně podléhá podmíněnému osvobození od spotřební daně, do
volného oběhu a pro domácí spotřebu.
Příklad: Zboží podléhající spotřební dani zpětné dovezené po pasivním
zušlechťovacím styku, které je propuštěno do volného oběhu a tvoří
dodávku osvobozenou od DPH do jiného členského státu. Po propuštění
do volného oběhu bezprostředně následuje přeprava v rámci režimu s
podmíněným osvobozením od spotřební daně z místa zpětného dovozu,
která byla zahájena oprávněným odesílatelem v souladu s čl. 17 odst. 1
písm. b) směrnice 2008/118/ES.
Vysvětlení: Poskytuje se osvobození od DPH a případně podmíněné
osvobození od spotřební daně, jelikož po zpětném dovozu následuje
dodání nebo přemístění zboží uvnitř Společenství do jiného členského
státu. V takovém případě bude DPH a případně spotřební daň splatná v
členském státě konečného určení. Aby se tento režim mohl použít, musí
osoby splňovat podmínky uvedené v čl. 143 odst. 2 směrnice 2006/112/ES
a případně podmínky uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. b) směrnice
www.celnisprava.cz
2008/118/ES.
Zákon o DPH – Základní zásady (1)
§ 13 odst. 1, 2 a 6 – Dodání zboží
 (1) Dodáním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí převod
práva nakládat se zbožím jako vlastník.
 (2) Dodáním zboží do jiného členského státu je dodání zboží,
které je skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského
státu.
 (6) Za dodání zboží za úplatu se považuje také přemístění
obchodního majetku plátcem do jiného členského státu.
Přemístěním obchodního majetku se pro účely tohoto zákona
rozumí odeslání nebo přeprava majetku tímto plátcem nebo jím
zmocněnou třetí osobou z tuzemska do jiného členského státu pro
účely uskutečňování jeho ekonomických činností v jiném členském
státě. (nejčastější případy použití režimu 42 v ČR)
www.celnisprava.cz
Zákon o DPH – Základní zásady (2)
§ 64 odst. 1, 4 a 5 – Dodání zboží do jiného členského státu
 (1) Dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě
registrované k dani v jiném členském státě, které je odesláno
nebo přepraveno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem nebo
zmocněnou třetí osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na
odpočet daně, s výjimkou dodání zboží osobě, pro kterou pořízení
zboží v jiném členském státě není předmětem daně.
 (4) Přemístění obchodního majetku plátce z tuzemska do jiného
členského státu pro účely jeho podnikání podle § 13 odst. 6 je
osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud plátce
prokáže, že zboží bylo přemístěno do jiného členského státu a bylo
předmětem daně při pořízení zboží v tomto členském státě.
 (5) Dodání zboží do jiného členského státu lze prokázat písemným
prohlášením pořizovatele nebo zmocněné třetí osoby, že zboží
bylo přepraveno do jiného členského státu, nebo jinými důkazními
prostředky.
www.celnisprava.cz
Zákon o DPH – Základní zásady (3)
§ 71g – osvobození od daně při dovozu zboží (režimy 42 a 63)
 (1) Od daně je osvobozen dovoz zboží, při kterém vzniká daňová povinnost v
tuzemsku, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno ze třetí země, a ukončení
odeslání nebo přepravy zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do
jiného členského státu je osvobozeno od daně podle § 64.
(2) Pokud se však jedná o dodání zboží do jiného členského státu podle § 64 odst.
1 nebo o přemístění obchodního majetku podle § 64 odst. 4, je dovoz zboží
osvobozen od daně, pokud plátce v okamžiku propuštění zboží do volného
oběhu poskytne celnímu úřadu
a) své daňové identifikační číslo,
b) daňové identifikační číslo osoby registrované k dani v jiném členském státě,
které je zboží odesláno nebo přepraveno, popřípadě své daňové identifikační
číslo, přidělené pro účely daně z přidané hodnoty v jiném členském státě, která
jsou uvedena v písemném rozhodnutí celního orgánu o propuštění zboží do
volného oběhu, a
c) podklady dokazující, že dovezené zboží je bezprostředně určeno k odeslání
nebo přepravě do jiného členského státu.
www.celnisprava.cz
Příručka k vyplňování JSD, díl C dovoz vs. § 71g odst. 2 ZDPH (1)
„a) své daňové identifikační číslo“ - Kolonka č. 14 –
Deklarant/zástupce – datový prvek „DIČ deklaranta“ (TDKL09);
(39a) V systému e-dovoz se do datového prvku (kolonky) „DIČ deklaranta – plátce
DPH“ (TDKL09) uvádí daňové identifikační číslo, které má osoba, na jejíž účet je celní
prohlášení činěno, přiděleno jako plátce DPH, a která je povinna následně přiznat
daň při dovozu zboží - viz. § 108 odst. 1 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě
neuvedení DIČ, které je možno před propuštěním ještě doplnit pracovníkem CÚ,
nebo při uvedení neplatného DIČ k DPH, je zúčastněná osoba posuzována jako
neplátce DPH a částka DPH je součástí vyměřovaného celního a daňového dluhu.
„b) daňové identifikační číslo osoby registrované k dani v
jiném členském státě“/“popřípadě své daňové identifikační
číslo, přidělené pro účely daně z přidané hodnoty v jiném
členském státě“ – Kolonka č. 8 – Příjemce – datový prvek „DIČ
příjemce“ (TCE08)
www.celnisprava.cz
Příručka k vyplňování JSD, díl C –
dovoz, systém e-Dovoz (2)
Pravidlo PR354 systému e-Dovoz, „vymáhající“ výše uvedené pro
„DIČ deklaranta“
„JESTLIŽE je navržený režim 42,63, PAK deklarant musí být
registrovaným plátcem DPH v ČR.“
Pravidlo PR329 systému e-Dovoz, vymáhající výše uvedené pro „DIČ
příjemce“
„Jestliže je deklarovaný režim 42 nebo 63, pak první dva znaky z DIČ
musí být totožné se zemí určení, jinak první dva znaky z DIČ musí být
"CZ".“
Kolonka č. 17a – Kód země určení
(49) Do kolonky 17a se uvádí kód poslední země určení
ve Společenství, známé v okamžiku dovozu…,je-li uveden jiný kód
země určení než „CZ“ (jiná členská země Společenství), použijí se
kódy režimu „42“ nebo „63“.
(pravidlo PR360 systému e-Dovoz – „Jestliže je deklarovaný režim 42
nebo 63 pak země určení nesmí být „CZ“.“)
www.celnisprava.cz
Příručka k vyplňování JSD, díl C dovoz (3)
Kolonka č. 44 – zvláštní záznamy, předložené doklady, osvědčení a
povolení (vč. fiktivních certifikátů TARIC)
(167c) Pokud je navrhován režim s kódem 42xx nebo 63xx (dodávka
osvobozená od DPH do jiného členského státu) uvádí se do této
kolonky
a) kód „Y040“ a DIČ deklaranta (osoby zaregistrované k DPH, která je
od povinnosti odvést DPH v ČR osvobozena, neboť následně
dodává, příp. přemisťuje zboží do jiného členského státu) přidělené
v členském státě dovozu, tj. v ČR (např. „Y040 CZ12345678“) a
b) kód „Y041“ a DIČ příjemce přidělené příslušnými orgány
v členském státě konečného určení zboží, kterým je členský stát
uvedený v kolonce 17a (např. při následném dodání zboží
slovenskému příjemci povinnému odvést daň na Slovensku se uvede
„Y041 SK1234567890“).
www.celnisprava.cz
NK 2454/93 – příloha č. 38, kolonka
č. 44: Zvláštní záznamy,…
Tvoří-li zboží dodávku osvobozenou od DPH do jiného členského státu,
uvedou se v kolonce 44 informace požadované v čl. 143 odst. 2 směrnice
2006/112/ES, včetně– požaduje-li tak členský stát – důkazu, že dovezené
zboží má být přepraveno nebo odesláno z členského státu dovozu do
jiného členského státu.
 Zmíněným důkazem, požadovaným v ČR na základě § 71g
odst. 2 písm. c) ZDPH jsou standardní doklady z obchodního
styku, resp. z oblasti mezinárodní přepravy, jako jsou např.
objednávky zboží a přepravy, kontrakty, dodací listy,
přepravní listiny a budou – li v té době k dispozici, tak i
vlastní faktury, sloužící jako daňové doklady pro dodání
zboží do jiného členského státu.
• viz. § 28 odst. 4 písm. a) ZDPH – lhůta na vystavení daňového
dokladu na dodání zboží do JČS je do 15 dnů od konce kal.
měsíce, ve kterém se dodání uskutečnilo.
www.celnisprava.cz
Příručka k vyplňování JSD, díl C dovoz (2)
Poznámka v odst. 167c) příručky k vyplňování JSD, část díl C – dovoz a
také poznámka v příloze č. 12 příručky uvedená u kódu režimů 42 a 63
Režim 42xx nebo 63xx lze použít jen tehdy, jsou - li oba subjekty (deklarant i příjemce)
zaregistrovány pro účely DPH, tj. oběma musí být přiděleno DIČ, jak předpokládá čl. 143 odst. 2
směrnice Rady č. 2006/112/ES a § 71g odst. 2 písm. a) a b) zákona o DPH. Musí jít vždy o
zdanitelné plnění „dodání zboží do jiného členského státu“ podle § 64 odst. 1, § 13 odst. 1 a 2
zákona o DPH, spojené s vystavením daňového dokladu s náležitostmi podle § 29 zákona o
DPH nebo o „přemístění obchodního majetku“ podle § 64 odst. 5 a § 13 odst. 6 zákona o DPH.
Zdanitelné plnění musí být spojeno s bezprostřední (fyzickou) přepravou zboží do jiného
členského státu. Při pouhém přesunu (přepravě) zboží do jiného členského státu EU bez toho,
že by došlo k převodu vlastnického práva k tomuto zboží za použití zásad popsaných ve
shora odkazovaných ustanoveních zákona o DPH, tj. k převodu vlastnictví mezi plátcem
registrovaným v ČR a plátcem registrovaným v jiném členském státě (s výjimkou přemístění
vlastního obchodního majetku, kdy je jeden subjekt registrován k DPH v obou těchto státech),
nelze režim 42xx nebo 63xx použít.
www.celnisprava.cz
Celní správa České republiky
Děkuji za pozornost
( +420 261 332 141
 [email protected]
www.celnisprava.cz

similar documents