H*POT*RO*D**ye YAKLA*IM

Report

Tanım:Hipotiroidi tiroid hormonlarının
azalması veya üretiminin durmasıyla
ortaya çıkan,dolayısıyla metabolik
olayların yavaşlamasıyla karakterize klinik
tablodur.
Primer:otoimmün(hashimato en
sık)tiroiditler,iatrojenik,tiroidektomi,iyot
eksikliği,aşırı iyot,ilaçlar(lityum,antitiroid
ilaçlar,perklorat,dopamin)
Sekonder:Hipofizer TSH yetmezliği
Tersiyer:Hipotalamik TRH yetersizliği
Tiroid hormonunun etkisine direnç
PRİMER HİPOTİROİDİ
Tanısı TSH düzeylerine göre konur.
TSH:0.5-4 mIU/L NORMAL
TSH>4mIU/L T3 T4 normal:subklinik hipotiroidi
TSH>10mIU/L T3 T4 düşük:aşikar hipotiroidi
TSH>10 mIU/L T3 T4 düşük ve organ
yetersizliği:miksödem koma
Erişkinlerde hipotiroidizm yakınmaları
 Kolay yorulma
 Soğuğa tahammülsüzlük
 Kilo alma
 Konstipasyon
 Kas ağrıları
 Menstrual anomaliler
 Kuru ve kaba deri
 Şiş yüz ve eller
 Kaba kısık ses
 Yavaşlamış refleksler
 Karotenin vitamin A’ya dönderilmesinde azalma









Kardiyovasküler bulgular
Azalmış kardiyak output
Bradikardi
P,T, QRS kompleksinde düşük voltaj
Kardiyak büyüme
Pulmoner fonksiyonlar
Yüzeyel, kısa solunum
Hiperkapni ve hipoksiye bozulmuş yanıt
Miksödem koması durumunda solunum
durması










Renal fonksiyonlar
Renal fonksiyonlarda bozulma
Azalmış glomerular filtrasyon hızı
Su yükünü atmada yetersizlik
Hematolojik
Fe eksikliği anemisi
GİS
Peristalsizde azalma
Ösofagus motilite bozukluğu
Kabızlık
Nöromuskular sistem
Kas krampları
Kas zayıflığı
Paresteziler
Santral sinir sistemi
Kronik yorgunluk
Letarji
Konsantrasyon yeteneğinde azalma
Depresyon
Hipotiroidizm ve nöropsikiatrik hastalık
Hipotiroid hastalar genellikle depresiftirler.
Daha nadiren ciddi hipotiroid hastalar konfüze, paranoid ve
hatta manik olabilirler.
 Bu nedenle psikiatri polikliniklerine başvuran hastaların FT4 ve TSH
taraması önerilmektedir.













Hashimatoya bağlı hipotiroidide vitiligo
pernisiyöz anemi,romatoid artrit,tip 1
diabet,addison hastalığı gibi otoimmün
hastalıklar eşlik edebilir.
Hipotiroidi tanısı konmuş vakalarda
etyolojiye yönelik tanı için,Anti TPO
antikoru ölçülmeli.Tiroid muayenesinde
patolojik bulgu saptanmışsa USG ile
değerlendirme önerilir.Hipotiroidi
tanısında USG ve tiroid sintigrafisinin yeri
yok.
 Lab bulgusu olarak,hiponatremi,kreatinin
yükselmesi,hiperlipidemi,CPK yüksekliği
AST ALTyüksekliği tabloya eşlik edebilir.

T3 T4 düzeylerinin normal,TSH yüksek klinik
hipotiroidi bulgularının olmadığı tablo.
 Hafif subklinik TSH 4 -10 mIU/L
 Ağır subklinik TSH>10 mIU/L




Subklinik hipotiroidi tanısında TSH değeri üç
aylık dönem içinde en az iki kez ölçülerek TSH
yükseklİğinin kalıcı olduguna karar verilmelidir.
Gebelerde ve gebelik düsünenlerde risk faktörü
varsa TSH ölçümü mutlaka yapılmalıdır.
35 yaş üstü olanlarda her 5 yılda bir TSH
bakılması önerilir.Baslangıc TSH sı ne kadar
fazlaysa aşikar hipotiroidiye gitme o kadar
fazladır.Çocuk ve adölesanlarda asikar
hipotiroidİye gidis daha az ve tiroid
fonksiyonlarının düzelmesi daha sık.
TSH >10 mIU/L ve t3 t4 normal tüm vakalar
tedavi edilmeli.
 TSH 4 -10 mIU/L t3 t4 normal olanlar: gebelik
planlayan infertilitesi olanlar,guatr varlığı,TSH
giderek artanlar,TSH iki kez 8 mIU/L
bulunmus hastalar,bipolar duygu durum
bozukluğu olan hastalar ve tiroid antikorları
+ olanlar tedavi edilmelidir.
 Levotroksinle tedavi 25 -75 µg/gün düşük
dozlar yeterli olur.

Hedeflenen TSH değerine varıncaya
kadar 6- 8 haftalık dönemler ile serum
TSH düzeyinin takip edilmesi,gerekirse doz
tİtrasyonu yapılması önerilir.
 Hedeflenen değere ulaşınca 6 -12 aylık
dönemler ile TSH kontrol edilmelidir.

Tedavide T4 preperatı,levotiroksin
 Ortalama yerine koyma dozu 1,6
µg/kg.Başlangıc dozu hastanın yaşı,hastalık
süresi,hastalığın ciddiyetine bağlıdır.
 Kardiovasküler riski yüksek kişide 12,5
µg/gün düşük dozda baslanıp 6-8 haftalık
dönemler ile doz ayarlaması yapılarak
hedeflenen TSH düzeyine ulasılmalıdır.Risk
olmayan genç olgularda yarı dozda
başlanıp 4-6 hafta içinde tam doza cıkılır.


Replasman tedavisinde TSH hedefi
Risk taşımayan gençlerde 0.5 -2.5 mIU/L
Kardiovasküler sistem risk, 65 yaş üzeri ,ileri
osteoporoz ,AF varlığında 1-4mIU/L
Doz ayarlaması 6-8 haftalık periodlar ile
yapılmalı.Hedeflenen aralıktan sonra 6 ay-1
yıllık periodlarla takip TSH ile yapılmalı.Doz
arttırmak gerekiyorsa 12.5-25 µg/kg lık
artıslar yapılmalı.
 Levotroksin sabah aç karnına alınmalı.En
erken 30 dk sonra yemek yenilmeli.Tiroid
hormon emilimi bir cok faktörden etkilenir.Fe
bilesikleri,sükralfat,ca,Al hidroksit gibi
antiasitler, emilimini etkileyebilir.

Uzun süre tedavi edilmemiş hipotirodinin
nadir görülen komplikasyonudur.Ağır
mental bozukluk olur.
 Miksödem komasını presipite eden
sebepler:soğuk,mı,cerrahi,kan
kaybı,enfeksiyonlar,bazı ilaçlar(fenotiazin
diüretik dijitaller)


Stupor koma
hipotermi,konfüzyon,bradikardi,
hipoventilasyon,azalmıs kardiak
kontraktilite azalmıs intestinal
motilite,paralitik ileus,megakolon
bulguları,hipoglisemi bulguları,uygunsuz
ADH sendrom bulguları
Destekleyici tedavi
Mekanik ventilasyon
Sıvı vazopressör ile hipotansiyonun
düzeltilmesi
Pasif ısıtma
Iv dekstroz
Stres bozukluklarında glukokortikoid
Ampirik antibiotik tedavisi
Aritmiler için monitörizasyon

Spesifik tedavi
Levotroksin 200-300 µg ıv
Alternatif yol olarak T3 5-20 µg ıv verilir.Sonra 510 µg T3 her 8 saatte bir ıv verilerek takip edilir.
Bir başka yol T4 ve T3 ün birlikte kullanımıdır.Bu
durumda baslangıcta levotiroksin 4 µg/kg ıv ilk
gün verilir ,50 -100 µg/gün devam edilirken T3
10 µg dozunda 8 -12 saatte bir ıv eklenir.Bu
uygulama hasta oral doz alabilen hale gelene
kadar devam edilir.


Ülkemizde tiroid hormonlarının ıv
preperatı bulunmamaktadır.Bu nedenle
ıv dozun ilaç kinetiği gözetildiğinde 1,5
katını oral vermek mantıklı
görünmektedir.

similar documents