Analiza egzaminu gimnazjalnego 2014

Report
ANALIZA EGZAMINU
GIMNAZJALNEGO 2014
GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II
W BOGUSZYCACH
JĘZYK POLSKI
Uczeń mógł zdobyć 32 punkty.
Zestaw egzaminacyjny zawierał 22 zadania:
 10 wielokrotnego wyboru,
 5 typu ,,PRAWDA - FAŁSZ” lub „TAK - NIE”
 3 z luką
 2 na dobieranie
 2 zadania rozszerzonej odpowiedzi
(m.in. rozprawka).
W skali staninowej na tle województwa wielkopolskiego
z języka polskiego szkoła uzyskała wynik niżej średni.
Porównanie średnich wyników - język polski
80
71.86
70
61.90
65.25
63.87
60.08
60
68
65.43
51.95
WYNIK %
50
40
30
20
10
0
klasa A
klasa B SZKOŁA GMINA POWIAT
WOJ.
OKRĘG
KRAJ
HISTORIA
I WIEDZA
O SPOŁECZEŃSTWIE
Uczeń mógł zdobyć 33 punkty.
Zestaw egzaminacyjny zawierał 24 zadania:
 20 zadań z historii
 7 – chronologia historyczna,
 11 – analiza i interpretacja historyczna,
 2 – tworzenie narracji historycznej
 4 zadań z wiedzy o społeczeństwie
 1 – znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej
 2 – znajomość zasad i procedur demokracji
 1 – Rozumienie zasad gospodarki rynkowej
W skali staninowej na tle województwa wielkopolskiego szkoła
uzyskała wynik średni.
Porównanie średnich wyników –
historia i wiedza o społeczeństwie
70
63.05
58.11
56.48
54.89
60
57.59
59
OKRĘG
KRAJ
56.84
49.9
WYNIK %
50
40
30
20
10
0
KLASA A
KLASA B
SZKOŁA
GMINA
POWIAT
WOJ.
PRZEDMIOTY
PRZYRODNICZE
Uczeń mógł zdobyć 28 punktów.
Zestaw zawierał 24 zadania zamknięte i składał się z czterech części
przedmiotowych:
 biologii,
 chemii,
 fizyki
 geografii.
Każdy z przedmiotów reprezentowany był przez sześć zadań różnego
typu:
 wielokrotnego wyboru,
 „PRAWDA-FAŁSZ”,
 na dobieranie.
W skali staninowej na tle województwa wielkopolskiego szkoła
uzyskała wynik wyżej średni.
Porównanie średnich wyników – przedmioty przyrodnicze
60
58.29
51.57
50.24
50
51.18
44.86
50.63
52
49.28
WYNIK %
40
30
20
10
0
KLASA A
KLASA B
SZKOŁA
GMINA
POWIAT
WOJ.
OKRĘG
KRAJ
MATEMATYKA
Uczeń mógł zdobyć 29 punktów.
Zestaw standardowy zawierał 23 zadania:
 20 zadań zamkniętych
 3 zadania otwarte.
Wśród zadań zamkniętych były zadania:
- 16 wielokrotnego wyboru,
- 3 „PRAWDA – FAŁSZ”,
- 1 na dobieranie z uzasadnieniem
Zadania otwarte wymagały od gimnazjalisty samodzielnego
sformułowania rozwiązania.
W skali staninowej na tle województwa wielkopolskiego
z matematyki szkoła uzyskała wynik wyżej średni.
Porównanie średnich wyników -matematyka
70
61.38
60
47.60
46.79
45.72
WYNIK %
47
44.32
50
40
45.86
33.81
30
20
10
0
KLASA A KLASA B SZKOŁA
GMINA
POWIAT
WOJ.
OKRĘG
KRAJ
JĘZYK ANGIELSKI
Egzamin z języka obcego nowożytnego zdawany był na dwóch
poziomach:
 podstawowym,
 rozszerzonym.
Uczniowie mieli prawo wyboru języka i zdawali go:
 na poziomie podstawowym,

na poziomie podstawowym i rozszerzonym, jeżeli tego języka uczyli się już
w szkole podstawowej.
JĘZYK ANGIELSKI
POZIOM PODSTAWOWY
Uczeń mógł zdobyć 40 punktów.
Zestaw składał się z 11 zadań zamkniętych:
 5 na dobieranie,
 1 „PRAWDA – FAŁSZ”
 5 wielokrotnego wyboru
W skali staninowej na tle województwa wielkopolskiego
z języka angielskiego na poziomie podstawowym
szkoła uzyskała wynik niski.
Porównanie średnich wyników – język angielski
poziom podstawowy
70
65.3
60
55.95
50.19
53.07
57.29
65.1
60.57
WYNIK %
50
40
30
20
10
0
KLASA A
KLASA B
SZKOŁA
GMINA
POWIAT
WOJ.
OKRĘG
JĘZYK ANGIELSKI
POZIOM ROZSZERZONY
Uczeń mógł zdobyć 40 punktów.
Zestaw składał się z:
 5 zadań zamkniętych
 3 zadań otwartych
Wśród zadań zamkniętych były:
 4 na dobieranie
 1 wielokrotnego wyboru
Zadania otwarte sprawdzały umiejętność posługiwania
się podstawowym zasobem środków językowych
(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) oraz
umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej.
W skali staninowej na tle województwa wielkopolskiego szkoła
uzyskała wynik niżej średni.
Porównanie średnich wyników – język angielski
poziom rozszerzony
45.85
50
45
40
45.2
36.19
33.51
29.24
35
32.58
35.85
WYNIK %
30
25
20
15
10
5
0
KLASA A
KLASA B
SZKOŁA
GMINA
POWIAT
WOJ.
OKRĘG
Dziękujemy za uwagę.

similar documents