Kdo je lidské embryo. Vědecko

Report
Kdo je lidské embryo?
David Černý
1. LF UK v Praze
[email protected]
Základní problém
Metabiologie
Embryologie
Filosofie
Je lidské
embryo
osobou?
osoba
Funkcionální
definice
Ontologická
definice
Osoba je bytost
esenciálně schopná
určité funkce
(aktivity)
Osoba je příslušník
biologického druhu
Homo sapiens
Exkluzivní pojetí
Inkluzivní pojetí
Funkcionální pojetí
Lidské bytosti
Osoby
Exkluzivní pojetí
Funkcionální
pojetí lidské
osoby
Rozdělení
lidské
společnosti
Utilitarismus
Princip
proporcionality
• Alan Gewirth – princip proporcionality: pokud nějaká
kvalita či funkce Q osoby S (schopnost myslet,
zakoušet bolest...) zakládá přiznání práva P osobě S,
potom vzhledem k faktu, že Q kvalifikuje S v různé
míře, musíme S proporcionálně přiznávat rovněž
právo P.
Kritéria identity a
persistence
Já dnes
Novorozenec
Zygota
Kritéria persistence
• Základní otázka: jaké jsou nutné a postačující
podmínky určující, že osoba P2 v čase t2 je numericky
identická s osobou P1 v čase t1?
• Nejjednodušší odpověď: tělesné kritérium
persistence. Osoba P2 v čase t2 je identická s osobou P1
v čase t1 tehdy a jen tehdy, pokud má osoba P2 v čase t2
tělo (tělesná kontinuita), které měla osoba P1 v čase t1.
Kritéria persistence
Psychologické
kritérium
• Důvody pro přijetí: rozdílná kritéria persistence
“osoby” a lidského živočicha.
• Osoba je definována funkcionálně, výraz „osoba“ je
chápán jako sortál.
• Osoba: esenciálně schopná perspektivy první osoby.
Psychologické
kritérium
• Nutně platí, že pro nějaké x, jenž je v čase t osobou a
nějaké y, jenž existuje v čase t*, x = y tehdy a jedině
tehdy, je-li y v t* psychologicky kontinuální s x v t, a v
každém časovém okamžiku mezi t a t* je právě jedna
věc kontinuální s x v t a právě jedna věc je kontinuální
s y v t*.
DŮsledky
Lidská
osoba
Novorozenec
Rané embryo
DŮsledky
Lidská osoba
“Odeznívání”
osoby
Smrt osoby
Smrt lidského
organismu
Kritika
• Argument ve prospěch psychologického kritéria je
kruhový.
• Psychologické kritérium vede k nepřijatelným
důsledkům.
Animalismus
Persistence
osoby
• Personální identita
nezahrnuje žádná
psychologická fakta
Personální
ontologie
• Každý z nás je
numericky identický
s lidským živočichem
Osoba
• Lidská osoba: individuální instance lidského druhu
rozumové přirozenosti
• Schopnost myslet (vyšších kognitivních funkcí):
• Schopnost1 prvního řádu: možnost bezprostředně
aktualizovat schopnost myslet
• Schopnost2 druhého řádu: možnost aktualizovat
(postupně rozvinout) schopnost1 prvního řádu
DŮsledky
• Inkluzivní pojetí lidské morální komunity
• Nedualistická koncepce lidských bytostí
• Nepřípustnost interrupcí, embryo-destruktivního
výzkumu či rozlišování mezi smrtí osoby (nositele
práv) a smrtí organismu (transplantace)
Výzkum kmenových
bunĚk

similar documents