Rezidentský program

Report
štruktúra programu a praktické súvislosti
Ministerstvo zdravotníctva SR
Piliere a delenie rezidentského
programu
1.
2.
3.
4.
5.
Zameranie na reálne potreby praxe
Efektívnosť, udržateľnosť, kontrola
Odborná erudovanosť vo vzdelávaní
Garancia podpory od štátu a samosprávnych krajov
Atraktivita odboru, vysoká odbornosť lekárov,
kompetencie
1. časť: MEDICI
2. časť: REZIDENTI
Ciele rezidentského programu
Ciele:
• Posilniť a zatraktívniť primárny kontakt
• Znížiť vekový priemer lekárov primárneho kontaktu
Charakteristiky programu:
• Správne nastavenie systému – dlhodobá udržateľnosť
parametrov
• Odbornosť a profesionalita – vysoká odborná a
manažérska úroveň prípravy
• Udržateľné financovanie
• Všeobecné lekárstvo „sebe“ – nastavenie programu
špeciálne pre potreby primárneho kontaktu
Všeobecní lekári pre dospelých
Vekové rozloženie podľa krajov
Všeobecní lekári pre deti a dorast
Vekové rozloženie podľa krajov
Rezidentský program
časť MEDICI
• Výučba na univerzitách, lekárskych
fakultách v akreditovanom študijnom odbore
všeobecné lekárstvo
• Súčasť prípravy v rámci vysokoškolského štúdia - 5.
ročník LF v SR
• Teoretická a praktická časť výučby
• Obsah zameraný na špecifiká odboru
• Typ predmetu: povinný
Rezidentský program
časť REZIDENTI
Finančná podpora špecializačného štúdia
a) skrátenie dĺžky špecializačného štúdia (všeobecné
lekárstvo na 3 roky, pediatria na 4 roky)
b) nová koncepcia odboru
c) dĺžka praxe rezidenta v SR po absolvovaní programu
(5 rokov)
d) kontrola vzdelávania a realizácie programu
(univerzity, MZ SR)
Rezidentský program v systéme
špecializačného štúdia
univerzita
mzda školiteľa (tútor)
nemocnica
mzda školiteľov
teoretická
príprava
odmena školiteľovi
ambulancia
poplatok
mzda
študent (rezident)
praktická
časť
Financovanie zo štrukturálnych
fondov - zmluvné vzťahy
Riadiaci orgán (MŠVVŠ SR)
zmluva o poskytnutí NFP
Prijímateľ (univerzita)
zmluvný vzťah I.
Spolupracujúci subjekt (nemocnica)
zmluvný vzťah II.
Cieľová skupina (zdravotnícki pracovníci
zaradení do špecializačného štúdia)
Základné kritériá pre prijatie do
rezidentského programu
Zdravotnícki pracovníci, ktorí:
• k 1.4.2014 nedosiahli 36. rok života,
• študujú v špecializačných študijných programoch v
špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo alebo pediatria
• sú zamestnaní na území SR (mimo bratislavského
samosprávneho kraja),
• končia špecializačné štúdium najskôr k 31.10.2015,
• boli vybraní výberovou komisiou (zriadená univerzitou)
a zaradení do finančne podporovaného špecializačného
štúdia.
Zdravotnícki pracovníci zaradení do projektu musia spĺňať
všetky vyššie uvedené kritériá súčasne.
Proces výberu rezidentov (1)
Výberová komisia
zloženie:
2x zástupca univerzity
2x zástupca MZ SR
1x zástupca VÚC
účel:
Výber najvhodnejších uchádzačov do rezidentského
programu
Proces výberu rezidentov (2)
Ďalšie podmienky prijatia do rezidentského programu:
• Splnenie základných kritérií pre prijatie do rezidentského
programu
• Preferované miesto výkonu špecializovaných pracovných činností
uchádzača po ukončení špecializačného štúdia (výkon praxe
všeobecného lekára pre dospelých a výkon praxe všeobecného
lekára pre deti a dorast) je v súlade so zoznamom ponúkaných
miest pre výkon špecializovaných pracovných činností (zoznam
vypracúva VÚC).
• Úspešné splnenie kritérií výberového konania.
• Schválenie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov na
financovanie rezidentského programu.
Proces výberu rezidentov (3)
•
•
•
•
Výberové konanie - kritériá výberu:
Výberový pohovor sa hodnotí na základe týchto kritérií:
– Počet rokov od ukončenia štúdia na lekárskej fakulte (0 rokov = 10
bodov; 1 rok = 9 bodov, atď.) (max 10 bodov)
– Pohovor s uchádzačom – voľba regiónu, motivácia a predpoklady pre
výkon špecializovaných pracovných činností (max 10 bodov)
Pre úspešné zaradenie je potrebné dosiahnuť viac ako 60% bodov, t.j. 12
bodov a viac.
Všetci úspešní uchádzači sú zoradení do zoznamu od najvyššieho počtu
dosiahnutých bodov po najnižší.
V prípade, že počet úspešných uchádzačov je väčší ako počet
ponúkaných miest pre výkon špecializovaných pracovných činností, bude
rozhodovať poradie umiestnenia v zozname úspešných uchádzačov.
V prípade dosiahnutia rovnosti celkového súčtu bodov, budú
rozhodujúce pridelené body za kritérium – pohovor s uchádzačom.
Počet potenciálnych miest pre výkon
praxe všeobecného lekára pre
dospelých
Nitriansky samosprávny kraj
111 miest
Trenčiansky samosprávny kraj
73 miest
Trnavský samosprávny kraj
81 miest
Košický samosprávny kraj
91 miest
Prešovský samosprávny kraj
91 miest
Žilinský samosprávny kraj
78 miest
Banskobystrický samosprávny kraj
85 miest
Počet potenciálnych miest pre výkon
praxe všeobecného lekára pre deti a
dorast
Nitriansky samosprávny kraj
71 miest
Trenčiansky samosprávny kraj
47 miest
Trnavský samosprávny kraj
61 miest
Košický samosprávny kraj
61 miest
Prešovský samosprávny kraj
67 miest
Žilinský samosprávny kraj
48 miest
Banskobystrický samosprávny kraj
45 miest
Pre koho je rezidentský
program určený?
• absolventi medicíny, ktorí už sú zaradení do
špecializačného štúdia v odboroch všeobecné
lekárstvo a pediatria
• absolventi medicíny, ktorí sú zaradení do
iného špecializačného štúdia a rozhodnú sa
zmeniť špecializáciu
• študenti medicíny, ktorí budú končiť
pregraduálne štúdiu v školskom roku
2013/2014
Čo treba urobiť pre zaradenie
do rezidentského programu?
• kontaktovať a požiadať príslušnú univerzitu o
zaradenie do rezidentského programu
• požiadať študijné oddelenie pre ďalšie
vzdelávanie ZP príslušnej univerzity o zaradenie
do odboru
• univerzita bude informovať všetkých záujemcov o
termíne výberového konania (minimálne 7
kalendárnych dní pre uskutočnením VK)
• na výberovom konaní harmonizácia požiadaviek a
možností regiónov a predstáv rezidenta
• podpis zmluvy s nemocnicou (zamestnávateľ
rezidenta) a s rezidentom
Aké sú výhody zapojenia do
rezidentského programu?
• Všeobecný lekár = povolanie budúcnosti
• Viac kompetencií pre všeobecných lekárov = pestrosť práce
+ finančné ohodnotenie
• Istota zamestnania na 3 roky vo Fakultnej/Univerzitnej
nemocnici
• Zvýšená kvalifikácia = vyššia cena na trhu práce
• Nezávislosť a samostatnosť v práci
• Ministerstvo zdravotníctva SR garantuje finančnú podporu
celého štúdia
• Pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR v spolupráci
s VÚC sa budú vytvárať priaznivé podmienky pre ďalší
nástup do ambulantnej praxe
Ďakujeme za pozornosť
Ministerstvo zdravotníctva SR
[email protected]

similar documents