Terapie poruch stability s využitím vizuální zpětné vazby

Report
Terapie poruch stability s využitím vizuální zpětné vazby
MUDr. M. Tichá, MUDr. M. Janatová, Ing. A. Bohunčák
Společné pracoviště 1.LF UK a FBMI ČVUT,
Albertov
Interdisciplinární tým
• Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.
1.LF UK
• Doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
2.LF UK
• Ing. Karel Hána, Ph.D.
FBMI ČVUT
• Ing. Adam Bohunčák
FBMI ČVUT
• MUDr. Marie Tichá
1.LF UK, FBMI ČVUT
• MUDr. Markéta Janatová
1.LF UK, FBMI ČVUT
• Mgr. Pavlína Oborná
VFN, FBMI ČVUT
Laboratoř aplikací virtuální reality v rehabilitaci
• vývoj diagnosticko-terapeutických systémů pro terapii poruch
motorických a kognitivních funkcí
• využití moderních technických prostředků:
– stereoskopická projekce
– stabilometrická plošina
– akcelerometrický systém pro snímání pohybu
StereoBalance
• Systém vyvinutý speciálně pro Laboratoř VR a pacienty KRL
• objektivní vyšetření stability
• soubor tréninkových scén (hra s míči, terč, …)
Vyhodnocení dat
• Zobrazení grafů:
• Časový vývoj polohy COP v obou osách
• Statokinesiogram (průmět polohy „těžiště“ do roviny plošiny)
• Periodogram pohybu těžiště (frekvenční analýza)
• Výpočet důležitých parametrů
• Maximální výchylky v osách, střední pozice těžiště, délka opsané
trajektorie
• Možnost přehrát záznam měření
• Export dat
• Export jednotlivých grafů v rastrových formátech (BMP, PNG, JPG)
• Export dat ze stabilometrické plošiny (M-file, XLS, CSV, XML)
Způsob prezentace výsledků
HomeBalance
• Modifikovaná verze systému pro ambulantní a domácí využití
• Easy-to-use
• HW přizpůsobený pro snadné ovládání
• Nízká hmotnost - využítí tabletu, miniPC
• Modifikované jednoduché GUI pro pacienty
• Grafická prezentace výsledků
• Objektivní měření
• Data z terapií jsou ukládána a analyzována
• Pojistka proti přetrénování
• Přenos dat
• RT - Wi-Fi / offline - USB flashdisk
Využití v klinické praxi
Indikace:
• Stavy po poškození mozku (porucha stability, vertigo,
hemiparéza, porucha kognitivních funkcí, …)
• Ostatní diagnózy ( vertebrogenní bolesti, poruchy stability jako
důsledek seniorského věku, posttraumatické stavy, …)
Kontraindikace:
•
•
•
•
Kognitivní deficit znemožňující pochopit zadání
Výrazná porucha zraku
Neschopnost stoje (případně stabilního sedu)
Závažné komorbidity
Terapie pacientů po poškození mozku
Komplexní terapeutická intervence na principu aktivního
repetitivního tréninku fyziologických pohybových vzorů, s
důrazem na tyto aspekty:
• Terapie poruch stability
• Aktivizace paretické horní končetiny
• Trénink kognitivních funkcí, zlepšení prostorové orientace,
pozornosti, paměti
Diagnostika
• Kontrolní vyšetření na začátku a na konci každé terapie
– Rombergův test
– Limits of stability
– Referenční dynamická scéna
• Sledování dlouhodobého vývoje změn stabilometrických
parametrů
• Výsledky z kazuistik u pacientů po poškození mozku z Kliniky
rehabilitačního lékařství VFN a 1.LF : zlepšení stability po
jednotlivých terapiích i v dlouhodobém měřítku
Rehabilitace v domácím prostředí
Výhody využití stabilometrické plošiny a vizuální zpětné vazby:
• Zefektivnění rehabilitačního procesu, podpora neuroplasticity
• Aktivizace pacienta v domácím prostředí
• Kontrola complience
• Zpětná vazba - kontrola správnosti plnění zadaného cvičení
• Zlepšení kognitivních funkcí a psychické pohody pacienta
• Motivační faktor
– Terapie formou hry
– Prezentace progresu, pocit virtuálního dohledu
• Supervize – možnost online přenosu dat
Další vývoj diagnosticko-terapeutických systémů
• Vytvoření norem u zdravé populace
• Vytvoření prototypu HomeBalance a testování v praxi na
vybraných pracovištích
• Dokončení pilotní klinické studie: ověření efektu terapie na
zlepšení stability u pacientů po poškození mozku
• Vývoj nových tréninkových scén
– Realistické 3D scény z ADL
– Další modifikace pro komplexní terapii
Děkujeme za pozornost

similar documents