2.2.2.4 Studia o vplyve system. liecby a komorbidity u pacientov s

Report
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Štúdia o vplyve systémovej liečby s alebo bez úpravy
životosprávy a životného štýlu na komorbidity
u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou formou psoriázy
ITMS 26240220065
M. Šimaljaková, A. Kováčiková Curková, P. Kozub, M. Blaško, M. Heizerová
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN Bratislava
S. Oravec
II. Interná klinika LF UK a UN Bratislava
P. Szalay, M. Šintálová, E. Mašlejová, P. Blažíček
Vita-Test spol. s r.o.
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Cieľ projektu
o Spoluprácou ortomolekulárnej medicíny a klasickej medicíny
zistiť, či sa účinok systémovej liečby psoriázy a asociovaných
ochorení zlepší zmenou stravovacích návykov a životného
štýlu.
o Porovnať výskyt vybraných asociovaných chorôb u obéznych
pacientov so stredne ťažkou až ťažkou formou psoriázy
oproti obéznym pacientom bez psoriázy.
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Väzba na strategický cieľ projektu
o Sledovanie vplyvu úpravy životosprávy a životného štýlu na
psoriázu a na komorbidity
o Zisťovanie významu a efektívnosti dietetických opatrení a
fyzickej aktivity ako súčasti terapie psoriázy a asociovaných
ochorení
o Vplyv systémovej liečby psoriázy na hladinu cytokínov a na
komorbidity
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Špecifické ciele projektu
o Príprava výskumu a samotný výskum systémovej liečby
psoriázy a vplyvu úpravy životného štýlu na psoriázu a
komorbidity
o Analýza a syntéza údajov a informácií získaných vo
výskumnej časti projektu
o Návrh aplikácie výsledkov výskumu do praxe a ich
diseminácia
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Analýza metodického postupu
riešenia projektu I.
o Úvodná konferencia – 17.10.2012
o Nábor pacientov – odborní dermatovenerológovia
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Analýza metodického postupu
riešenia projektu II.
Vstupné kritériá pre pacientov so psoriázou - n=50
o Obvod pása > 88 cm u žien, > 102 cm u mužov
o BMI nad 29,9 kg/m²
o Percentuálne zloženie tuku > 33 % u žien, > 24 % u mužov
o stredne ťažký až ťažký typ chronickej ložiskovej psoriázy
indikovaný na systémovú liečbu
o PASI ≥ 10, BSA ≥ 10
o Vek 18 – 65 rokov
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Analýza metodického postupu
riešenia projektu II.
o Vstupné kritériá pre kontrolnú skupinu - n=50
o
o
o
o
o
o
Obvod pása > 88 cm u žien, > 102 cm u mužov
BMI nad 29,9 kg/m²
Percentuálne zloženie tuku > 33 % u žien, > 24 % u mužov
Negatívna rodinná anamnéza psoriázy
Negatívna osobná anamnéza psoriázy
Vek 18 – 65 rokov
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Analýza metodického postupu riešenia
projektu II.
o Vyraďujúce kritériá:
o Ženy vo fertilnom veku bez vhodnej antikoncepcie, tehotné a
dojčiace ženy
o Pacienti s prekonaným/prebiehajúcim onkologickým
ochorením, chronickými infekciami, autoimunitným
ochorením
o Nespolupracujúci pacienti
o Pacienti s neliečenou a nedostatočne kompenzovanou
artériovou hypertenziou, DM, hyperlipidémiou
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Analýza metodického postupu riešenia projektu II.
Vstupné vyšetrenia:
o
o
o
o
o
OA, RA
Kl. vyš. (dych. fr., P, TK, hmotnosť, obv. pása, pomer pás-boky, BMI)
Hodnotenie psoriázy (PASI, BSA, PGA)
DLQI, hodnotenie stresu
Lab. vyšetrenia - KO+dif., bioch. základná, hs CRP, oxidovaný LDL, ADMA, glukóza,
HbA1c, inzulín, C-peptid, leptín, visfatín, adiponektín, cytokíny, produkty pokročilej
glykácie, koenzým Q10, vitamíny, Se, glutatión, zloženie MK
o Porucha funkcie buniek cievneho endotelu
o Štandardizovaná dietologická poradňa (diétny plán, fyzická aktivita)
o Fotodokumentácia
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Schéma
25 - systémová terapia
50
25 - systém. terapia +
dietetické opatrenia
fyzická aktivita
50 - dietetické opatrenia
fyzická aktivita
50
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Analýza metodického postupu riešenia
projektu II. - LIEČBA
o Nastavenie vhodnej liečby u pacientov so psoriázou –
s alebo bez úpravy životosprávy
o
o
o
o
Metotrexát
Cyklosporín
Acitretín
Biologická liečba
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Analýza metodického postupu riešenia projektu
II. - LIEČBA
o Pac. na systém. liečbe s úpravou životosprávy a život. štýlu - u klin. dietológa – štandardizovaný diétny plán,
výživové doplnky
fyzická aktivita
o Pac. na systém. liečbe bez úpravy životosprávy a život. štýlu
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Analýza metodického postupu riešenia
projektu II. - ZÁVER
Záverečné vyšetrenia – týždeň 48:
o Kl. vyš. - dych. fr., P, TK, hmotnosť, obvod pása, pomer pás-boky, BMI
o Hodnotenie stupňa psoriázy (PASI, BSA, PGA)
o Hodnotenie kvality života (DLQI), hodnotenie stresu
o Lab. vyš.: KO+dif., bioch. základná, hs CRP, oxidovaný LDL, ADMA, glu, HbA1c,
inzulín, C-peptid, leptín, visfatín, adiponektín, cytokíny, produkty pokročilej glykácie,
koenzým Q10, vitamíny, Se, glutatión, zloženie MK
o Porucha funkcie buniek cievneho endotelu
o Štandardizovaná dietologická poradňa (diétny plán, fyzická aktivita)
o Fotodokumentácia
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Očakávaný dosah samotného výskumu
o
o
o
o
o
motivovať slovenskú populáciu pre zmenu životného štýlu
Podporiť pacientov s aj bez psoriázy pre liečbu obezity
Upevniť prevenciu a zdravé návyky
Diskusia o príčinách, následkoch nadváhy a obezity
Osobnými referenciami pacientov podporiť pozitívne šírenie
potrebnej zmeny v životospráve ako kľúčového opatrenia
namiereného proti príčinám degeneratívnych ochorení
o Nové väzby spoločností a odborných pracovníkov
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Harmonogram postupu práce
o
o
o
o
o
Trvanie projektu
Príprava výskumu a nábor pacientov
Výskum
Analýza a syntéza výsledkov
Diseminácia výsledkov výskumu
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
- 3 roky
- 9 mesiacov
- 12 mesiacov
- 10 mesiacov
- 6 mesiacov
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Prínos projektu
o Zlepšiť manažment pacientov so psoriázou
o Zvýšiť prehľad o komorbiditách asociovaných so psoriázou a
PsoA medzi dermatológmi a inými špecialistami
o pravidelný monitoring psor. pac. zameraný na rizikové
faktory a komorbidity
o Bezpečne liečiť psoriázu spolu s komorbiditami a využívať
možné synergistické efekty takéhoto postupu
o Záujem riešiť pacientov komplexne
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

similar documents