Základné informácie o projekte - Technická univerzita vo Zvolene

Report
1.
2.
3.
4.
5.
Základné informácie o projekte
Cieľové skupiny
Štruktúra projektu
Aktivity projektu
Riadenie projektu
2






Názov projektu: Zvýšenie kapacity ľudských zdrojov pre
transfer poznatkov výskumu a vývoja o produkcii a
spracovaní biomasy do praxe
Operačný program:
Vzdelávanie
Projektový manažér:
Viliam Pichler
Prijímateľ:
Technická univerzita vo Zvolene
Obdobie realizácie:
jún 2013 - máj 2015
Počet pozícií v projekte: 201
Riadenie: 21
1.1: 67
1.2: 57
2.1:56
3
Typ:
Zmluva
Rezort:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
Číslo zmluvy:
004/2013/1.2/OPV
Dátum
uzavretia:
29.05.2013
Dátum
účinnosti:
01.06.2013
Celková
čiastka:
1 595 545 €
http://crz.gov.sk/index.php?ID=925036&l=sk
4
Výdavky
aktivít v EUR
Aktivity
1.1 Rozvoj ľudských zdrojov a facilitácia transferu poznatkov VaV
prostredníctvom prípadových štúdií
354 860,00
1.2 Mobility pracovníkov VaV, VŠ učiteľov a doktorandov
292 216,37
2.1 Zvyšovanie kapacity a konkurencie-schopnosti vo VaV
prostredníctvom špecializovaných kurzov
552 646,89
Zariadenie, vybavenie projektu
175 123,05
Riadenie rizík – Riziková prirážka
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť
CELKOM
28 526,69
186 172,00
6 000,00
1 595 545,00
85 % - Európsky sociálny fond (ESF)
10 % - Štátny rozpočet SR
5 % - Spolufinancovanie TU - vlastné zdroje
5
 1.
Pedagogickí zamestnanci
 2.
Výskumní pracovníci
 3.
Doktorandi a študenti Drevárskej
a Lesníckej fakulty TU vo Zvolene
6
Aktivity:
 1.1. Prípadové štúdie

1.2. Mobility

2.1. Kurzy


Riadenie projektu
Publicita a informovanosť
7



Názov: Rozvoj ľudských zdrojov a facilitácia transferu poznatkov VaV
prostredníctvom prípadových štúdií
Koordinátor: Jaroslav Kmeť
Prípadové štúdie:
1. Facilitácia transferu inovácií v tvorbe a spracovaní biomasy do praxe lesného
hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu
Metodik:
Iveta Hajdúchová
Lesnícka fakulta
Experti:
Ján Holécy, Jaroslav Šálka, Rastislav Šulek,
Daniel Halaj, Marek Trenčiansky, Emília
Balážová
Katedra ekonomiky
a riadenia lesného
hospodárstva
2. Environmentálna analýza, selekcia a kondicionovanie produkčných plôch pre
biomasu
Metodik:
Jaroslav Škvarenina
Lesnícka fakulta
Experti:
Viliam Pichler, Erika Gömöryová, Katarína
Střelcová, Juraj Bebej, Juraj Gregor, Boris
Beláček, Matúš Hríbik, Marián Homolák, Ľubmír
Scheer, Miroslav Kardoš, Roman Sitko, Stanislav
Kucbel
Katedra
prírodného
prostredia
8
3. Detailná analýza mechanizmov regulácie primárnych procesov tvorby biomasy
Metodik:
Dušan Gömöry
Lesnícka fakulta
Experti:
Jaroslav Kmeť, Karol Ujházy, Blažena Benčaťová,
Daniel Kurjak, Jaroslav Ďurkovič, Inga Čaňová, Diana
Krajmerová, František Máliš
Katedra fytológie
4. Ochrana porastov rýchlorastúcich drevín proti škodlivým činiteľom
Metodik:
Pavol Hlaváč
Lesnícka fakulta
Experti:
Milan Kodrík, Martin Pavlík, Štefan Pavlík, Veronika
Kučerová
Katedra ochrany
lesa a poľovníctva
5. Optimalizácia technológií pre pestovaní a výrobe biomasy
Metodik:
Valéria Messingerová
Lesnícka fakulta
Experti:
Miroslav Stanovský, Michal Ferenčík, Martin
Lieskovský, Jozef Slugeň, Jozef Tajboš
Katedra lesnej
ťažby, logistiky a
meliorácií
9
6. Vplyv vlhkosti na energetické využitie štiepky pri výrobe tepla
Metodik:
Ladislav Dzurenda
Drevárska fakulta
Experti:
Adrián Banski, Ján Šustek
Katedra obrábania dreva
7. Využitie biomasy pre výrobu
kompozitných materiálov
Metodik:
Roman Réh
Drevárska fakulta
Experti:
Ján Iždinský
Katedra mechanickej
technológie dreva
8. Využívanie biomasy na tvorbu konštrukčných systémov a konštrukcie
obalového plášťa
Metodik:
Jozef Štefko
Drevárska fakulta
Experti:
Stanislav Jochim, Roman Soyka, Dominika
Búryová, Alena Rohanová, Pavol Sedlák,
Jozef Gáborík
Katedra nábytku a
drevárskych výrobkov
10
9. Podpora strategického a operatívneho plánovania a manažérskej účtovnej
konsolidácie vo vybraných podnikoch drevospracujúceho priemyslu
Metodik:
Rastislav Rajnoha
Drevárska fakulta
Experti:
Andrea Sujová, Martina Merková, Milan
Matejdes, Ján Parobek, Vladislav Kaputa,
Hana Maťová, Ľubica Simanová
Katedra podnikového
hospodárstva a
Katedra marketingu,
obchodu a svetového
lesníctva
10. Modelovanie substitučných zmien na trhu s drevom
Metodik:
Mikuláš Šupín
Drevárska fakulta
Experti:
Hubert Paluš, Ján Parobek, Vladislav
Kaputa, Hana Maťová, Jan Dvořáček, Anna
Dovčíková, Miroslava Triznová, Martina
Kalamárová, Miriam Olšiaková, Erika
Loučanová,
Katedra marketingu,
obchodu a svetového
lesníctva
11



Názov: Mobility pracovníkov V a V, VŠ učiteľov a doktorandov
Koordinátor: Rastislav Lagaňa
Mobility:
V a V v oblasti genetiky a fyziológie
1. rýchlorastúcich drevín, šľachtiteľské
metódy využívajúce genetické markéry
Dušan
Gömöry, LF
INRA Nancy,
Francúzsko
21 dní
Plant Genetics
Metódy identifikácie adaptívnych génov Diana
Institute, Sesto
2.
a realizácie genetického mapovania
Krajmerová, LF Fiorentino ,
Taliansko
10 dní
Plant Genetics
Real-time PCR techniky mapovania
Diana
Institute, Sesto
3. genetickej variability a génovej expresie,
Krajmerová, LF Fiorentino ,
fylogenetické metódy
Taliansko
10 dní
Aktivity súvisiace s využitím rôznych
mikroskopovacích metód pri výskume
4.
a zloženia dreva rýchlorastúcich
◦ tvorby
1
drevín
Michal
Moravčík,
Miroslava
Macková, LF
University of
Montpellier,
Francúzsko
8 dní
12
5.
6.
7.
8.
Marián Homolák,
Vedecký výskum v oblasti
Erika Gömöryová,
identifikácie nových druhov
Jaroslav Kmeť, Juraj Výskumný ústav
rýchlorastúcich drevín vhodných na Bebej, Daniel Kurjak, pôdohospodárstva ďalekého
riadenú introdukciu a produkciu
Katarína Střelcová,
severu Akadémie vied Ruskej
biomasy v podmienkach klimatickej Viliam Pichler,
federácie, Noriľsk, Rusko
zmeny
Jaroslav Škvarenina,
Matúš Hríbik, LF
Valéria Messingerová,
VaV v oblasti zakladania plantáží
Miroslav Stanovský,
Inštitút prírastku lesov a
rýchlorastúcich drevín a extrakcie
Michal Ferenčík,
informatiky TU v Drážďanoch
biomasy
Martin Lieskovský,
Jozef Slugeň, LF
Marián Homolák,
Erika Gömöryová,
Pôdohospodárska výskumná
VaV v oblasti ochrany pôdy pred
Jaroslav Kmeť, Daniel organizácia, Volcani Centrum,
neproduktívnym výparom a eróziou
Kurjak, Katarína
Izrael
v plantážach rýchlorastúcich drevín
Střelcová, Juraj Bebej, Beit Dagan, Izrael
LF
Ján Holécy, Daniel
Hodnotenie efektívnosti investičných
Halaj, Marek
projektov, ekonomickú efektívnosť
Trenčiansky, Emília
zakladania, obhospodarovania a
Balážová, Martin
využívania energetických plantáží
Lieskovský, LF
Seinäjoki University of Applied
Sciences v Ähtäri, Savonia
University of Applied Sciencess
v Iisalmi, Viermä a The Finnish
Forest Research Institute
(Metla) v Jouensuu, Fínsko
30 dní
7 dní
9 dní
14 dní
13
8.
Seinäjoki University
of Applied Sciences v
Ján Holécy,
Ähtäri, Savonia
Hodnotenie efektívnosti investičných
Daniel Halaj,
University of Applied
projektov, ekonomickú efektívnosť
Marek Trenčiansky, Sciencess v Iisalmi,
zakladania, obhospodarovania a
Emília Balážová,
Viermä a The Finnish
využívania energetických plantáží
Martin Lieskovský, LF Forest Research
Institute (Metla)
v Jouensuu, Fínsko
9.
Inovatívny multifunkčný energetický Daniel Halaj,
systém spracovania obnoviteľných
Marek Trenčiansky,
zdrojov energie
Emília Balážová,
14 dní
Ján Holécy,
Gussing-Burgenland,
Simmering, Rakúsko
5 dní
Bioenergy Topoľčany,
Intech Hriňová, Bytes,
Zvolenská
teplárenská a.s. PD
Dolné Saliby,
Slovensko
5 x 1 deň
Martin Lieskovský, LF
Ján Holécy,
Ekonomická efektívnosť zakladania, Daniel Halaj,
10. obhospodarovania a využívania
Marek Trenčiansky,
energetických plantáží
Emília Balážová,
Martin Lieskovský, LF
14
Pavol Hlaváč,
Mendelova univerzita v
Poznatky o nových inváznych
Milan Kodrík,
Brne, Lesnická a dřevařská
11. škodcoch a hubových patogénoch
Veronika Kučerová, fakulta, Ústav ochrany lesů
na rýchlorastúcich drevinách
LF
a myslivosti, Brno, ČR
5 dní
3 dni
3 dni
Využívanie biotechnológií a
12. využitia biomasy v lesnom
hospodárstve
Pavol Hlaváč,
Štefan Pavlík,
Martin Pavlík , LF
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích,
Zemědělská fakulta,
Katedra aplikovaných
rostlinných biotechnologií,
České Budějovice, ČR
Vývoj nových biologických metód
13. boja proti hmyzím škodcom na
introdukovaných drevinách
Pavol Hlaváč,
Štefan Pavlík,
Martin Pavlík,
Richard Weisz, LF
Uniwersytet rolniczy w
Krakowie, Katedra ochrony
lasu, entomologii i
klimatologii lesnej, Krakov,
Poľsko
VaV v oblasti vzťahov biodiverzity
Jules Verne University of
14. a pestovaniu porastov pre
František Máliš, LF
Picardy, Picardy, Francúzsko
energetické účely
45 dní
Vzťahy medzi biodiverzitou a
15. funkciami drobných fragmentov
lesa v krajine
45 dní
František Máliš, LF
Univerzity of Camerino,
Camerino, Taliansko
15
16.
Pestovanie plantáží
rýchlorastúcich drevín v
semiarídnej zóne
17. C
18. B
21 dní
AEWC, University of
Maine, Orono, USA
60 dní
ETH Zurich, Švajčiarsko
30 dní
AEWC, University of
Maine, Orono, USA
60 dní
Leoš Mrenica, DF
Taliansko
60 dní
František Kačík, DF
Synpo Pardubice, Česko
Blažej Seman,
Boris Binek, DF
Centrum biomasy
(STUBA)
Vlastnosti, produkcia a
Marek Rešetka, DF
využitie nanocelulózových
materiálov z biomasy
Martina Štrbová, DF
17. D
18. A
Forest National
Corporation, Sudán
Chartúm, Sudán
Rastislav Lagaňa, DF
17. A
17. B
Marián Homolák,
Jaroslav Kmeť,
Juraj Bebej,
Daniel Kurjak,
Katarína Střelcová,
Viliam Pichler, LF
Chemické spracovanie
biomasy
7 dní
30 dní
16
19. A
Pavol Sedlák,
Jozef Štefko,
Roman Soyka,
Dominika Búryová,
Jozef Gáborík, DF
Školiace stredisko CNC
technológií pri Vyššej
odbornej škole vo Volyni,
ČR
5 alebo 2x5 dní
19. B
Pavol Sedlák, DF
FORINTEK Canada Corp.,
Vancouver, Kanada
14 dní
19. C
Jozef Štefko, DF
Kontio Factory, Pudsjaervi
+ 3 drevospracujúce
firmy, Fínsko
7 dní
19. D
Jozef Štefko, DF
ETH Zurich, Švajčiarsko
7 dní
Nízkoenergetické konštrukcie z
biomasy
17
20.
21.A
21.B
Riadenie DSP podnikov na
spracovanie biomasy
Rastislav Rajnoha,
Andrea Sujová,
Martina Merková,
Ľubica Simanová,
Hana Maťová,
Milan Matejdes,
Miroslav Dzurenda,
Magdaléna Jugová,
DF
Mikuláš Šupín,
Hubert Paluš,
Identifikácia komerčných a vzácnych Ján Parobek, DF
tropických drevín
Mikuláš Šupín,
Vladislav Kaputa,
Ján Parobek, DF
ČVUT Praha, prípadne VŠE
Praha a UTB Zlín, vybrané
firmy z praxe, Česko
5 dní
Forest Research Institute,
Dehradune, India
30 dní
Kenya Forestry Research
Institute, Nairobi, Keňa
30 dní
18



Názov: Zvyšovanie kapacity a konkurencieschopnosti vo VaV prostredníctvom
špecializovaných kurzov
koordinátor: Erik Selecký
opis aktivity: popis jednotlivých kurzov a školení a ich zameranie
Kurz
Kontaktná osoba
1.1. Anglický jazyk B2
Marek Ľupták
1.2. Anglický jazyk C1
Marek Ľupták
1.3. Ruský jazyk A1
Marek Ľupták
1.4. Nemecký jazyk B2
Marek Ľupták
1.5. Čínsky jazyk A1
Marek Ľupták
1.6. Španielsky jazyk A1
Marek Ľupták
2. Nové technológie v IKT pre vedu a výskum
3. Informačné vzdelávanie v oblasti získavania, uchovávania a transferu relevantných
vedecko-technických informácií s využitím informačno-komunikačných technológií
Ján Kíšik
Eva Paločková
4. Štatistické vzdelávanie zamerané na štatistické programy a spracovanie pre vedu
a výskum
Erik Selecký
5. Manažment transferu inovácií zameraného na vedecko-technické informácie
Erik Selecký
Kurz
Kontaktná osoba
6.1 Príprava vzoriek pre mikro / nano analýzu
Jaroslav Ďurkovič
6.2 Školenie o najnovších prístupoch v práci s atómovým silovým mikroskopom
(AFM)
Rastislav Lagaňa
6.3 Školenie anatómie biomasy
Vladimír Račko
6.4 Reológia nanomateriálov
Rastislav Lagaňa
6.5 Hybridné kompozitné materiály z drevnej biomasy
Rastislav Lagaňa
7. Metódy výskumnej práce
Marián Babiak
8. Vedecký seminár tematický zameraný na tvorbu, vlastností, spracovanie a využitie
Rastislav Lagaňa
biomasy
9.1 Kurz softwaru Solidworks (CAD)
Ján Šustek
9.2 Kurz softwaru SolidCAM
Ján Šustek
9.3 Kurz softwaru Inventor (CAD)
Ján Šustek
9.4 Kurz softwaru InventorCAM
Ján Šustek
9.5 Kurz softwaru Alpha CAM
Ján Šustek
9.6 Kurz CNC výučbových strojov
Ján Šustek
Kurz
10. Informačné technológie a systémy CAD pre navrhovanie
nízkoenergetických konštrukcií z biomasy
11.1. Školenie GC/MS (plynová chromatografia s hmotnostnou
spektrometriou)
Kontaktná osoba
Jozef Štefko
Anton Geffert
11.2 Školenie HPLC (vysokoúčinná kvapalinová chromatografia)
Anton Geffert
11.3 Školenie pre používanie FTIR spektrometra
Anton Geffert
11.4 Vedecký seminár tematicky zameraný na vlastnosti a možnosti
zhodnotenialignocelulózovej biomasy, chemickú analýzu polymérnych
materiálov a spracovanie biomasy v celulózo-papierenskom priemysle
Anton Geffert
11.5 Asistované publikovanie
Anton Geffert
11.6 Vývoj produktov
12. Riadenie podnikov drevospracujúceho priemyslu na báze
BusinessIntelligence
13.1 Konkurencieschopnosť drevospracujúceho priemyslu z pohľadu
využívania drevnej suroviny
13.2 Kurz pre hodnotenie certifikácie spotrebiteľského reťazca dreva
Naďa Langová
Rastislav Rajnoha
Ján Parobek
Hubert Paluš

projektový manažér: Viliam Pichler
[email protected]
kl. 6200

koordinátor aktivity 1.1: Jaroslav Kmeť
[email protected]
kl. 6228

koordinátor aktivity 1.2:
Rastislav Lagaňa
[email protected]
kl. 6364

koordinátor aktivity 2.1:
Erik Selecký
[email protected]
kl. 6198

garant jazykového
Marek Ľupták
[email protected]
kl. 6185
Eva Paločková
[email protected]
kl. 6662
vzdelávania:

garant informačného
vzdelávania:
22




asistent koordinátora
aktivity 2.1./1:
Petra Šuhajová [email protected] kl. 6519
asistent koordinátora
aktivity 2.2./2:
Ondrej Záchenský [email protected] kl. 6519
asistent garanta jazykového
vzdelávania:
Mária Laciková [email protected]
asistent garanta informačného
vzdelávania:
Michal Vetrák
kl. 6188
[email protected] kl. 6661
23

similar documents