P1_12final

Report
Adaptívne riadenie - 2012
Zabezpečujú: Prof. Ján Murgaš
Ing. Marián Tárník
Rozdelenie bodov:
Skúška 40 bodov
Cvičenia 60 bodov
Písomka 7. prednáška..20b
Cvicenia:previerky .....15b
Priebežná práca ..........15b
Referát ........................10b
Literatúra:
Tárník M.: Adaptívne riadenie. Interný materiál. FEI STU, 2011
1. Murgaš,J.- Hejda,I.: Adaptívne riadenie technologických procesov.
Skriptum STU, 1993.
2. Narendra, K.S.-Annaswamy,A.M.: Stable Adaptive Systems.
Prentice-Hall. 1989.
3. Astrom,K.J.-Wittenmark,B.:Adaptive Control. Addison Wesly,1989.
4. Ioannou, P.A.- Sun,J.:Robust Adaptive Control. Prentice Hall, 1996.
5. Butler, H.: Model Reference Adaptive Control. Prentice Hall, 1992.
Zdôvodnenie pre zavedenie disciplíny
• je súčasť štúdia v odbore Control Engineering
• motivácia vzniku už v 40.tych rokoch minulého storočia
• je súčasťou všetkých nových technológií
• má priame uplatnenie v praxi
Postup pri návrhu konvenčného riadenia
1. Etapa – Modelovanie riadeného procesu
Modely: statické a dynamické
Statické modely:
Optimalizácia
Dynamické modely:
• vonkajšie
• vnútorné
Vonkajšie modely:
• prenosové funkcie - prechodové charakteristiky
• frekvenčné PF - frekvenčné charakteristiky
m051f
15.7
U
15.6
15.5
Ug [kV]
15.4
15.3
15.2
15.1
15
14.9
15
20
25
30
35
t [s]
40
45
Frekvenčné charakteristiky činného výkonu turbogenerátora
v jadrovej elektrárni JB
pre splnenie podmienok pripojenia do ES musí byť modul < 1
EBO 41 PG
8.0000
7.0000
6.0000
zosilnenie
5.0000
4.0000
PSS OFF
PSS ON
3.0000
2.0000
1.0000
0.0000
0.5000
1.0000
1.5000
2.0000
f [Hz]
2.5000
3.0000
Postup pri návrhu konvenčného riadenia
1. Etapa – Modelovanie riadeného procesu
Modely: statické a dynamické
Statické modely:
Optimalizácia
Dynamické modely:
• vonkajšie
• vnútorné
Vonkajšie modely:
• prenosové funkcie - prechodové charakteristiky
• frekvenčné PF - frekvenčné charakteristiky
Vnútorné modely: stavové modely
2. Etapa – návrh riadenia – klasické algoritmy
Klasické algoritmy:
PID, PSD, Lead – Lag, Dead - beat
Stavový s dopredným riadením
Polynomiálny R, S, T
Pre každú štruktúru algoritmu riadenia existujú metódy a môžu
byť v časovej alebo vo frekvenčnej oblasti.
3. Etapa – implementácia riadenia
• výber technických prostriedkov RS
• výber programových prostriedkov RS
• zabezpečenie spoľahlivosti a oddolnosti voči rušeniu
vstupy
u
Riadený
objekt
výstupy
1. fáza
Model
objektu
y
2. fáza
r(t)
Algoritmus
riadenia
d
u
Model
objektu
y
3. fáza
spätná väzba
w
Regulátor
u
Riadený
objekt
y
Postupnosť
krokov pri návrhu
klasického
riadenia procesu
Ako postupovať v prípade, že model objektu nie je známy?
Alebo sa menia parametre modelu objektu.
Ak sa menia len parametre modelu objektu a nie veľmi výrazne
je možné použiť robustné riadenie.
Ak sa menia parametre modelu objektu výrazne alebo ak sú
vonkajšie vplyvy na objekt výrazné – žiadne konvenčné
štruktúry riadenia nepomôžu!!!
Oblasti, kde je to tak:
• kozmická technika
• autopiloty na lietadlách a lodiach
• lisovacie stolice v strojárenstve
• ale aj množstvo menších aplikácií.
Riešenie zavedením adaptívneho riadenia
Adaptácia
poruchy
ciele
Riadiaci
systém
vstupy
spätná väzba
Riadený
objekt
výstupy
Z á k la d n é š tru k tú ry a d a p tív n e h o ria d e n ia
1 . A d ap tív n e riad en ie s referen čn ý m m o d elo m (M R A C )
Model
ym(t)
e(t)
y(t)
Adaptácia
Riadený objekt
Riadiaci systém
r(t)
u(t)
y(t)
x1, x1m
2
1
0
-1
0
10
20
30
r, u
40
50
60
0
10
20
30
k1,k2,kr
40
50
60
0
10
20
30
40
50
60
4
2
0
-2
-4
3
2
1
0
-1
2. Sam onastavujúci sa systém (STC )
r(t)
Návrh
regulátora
Identifikácia
Riadiaci systém
Riadený objekt
u(t)
y(t)
3. R iadenie s m eraním inform ačných veličín (G S )
Funkčný
predpis
r(t)
Riadiaci
systém
Riadený
objekt
u(t)
y(t)
Príklad použitia GS adaptívneho riadenia
Testovanie únavy zvarov
F
Priebeh sily:
F(wt) = A.sin(wt)
Frekvencia: 10 - 30 Hz
Amplitúda: do 100 t
Riešenie (Schenck)
Mechanický
JM
Problém:
F(wt) = A.sin(wt)
zosilňovač
Zmena zosilnenia sústavy v rozsahu od 0.02 až po 9
Riešenie:
Um
Otáčky JM
PI regulátor
Automatické nastavovanie
parametrov
Riadený
objekt
Výpočet A
Priebeh sily
Tenzometer
Žiadaná hodnota amplitúdy sily
Adaptívna stabilizácia
Riadený objekt
x  ax  u
Jednoduchý lineárny regulátor
u  k (t)x
Zaručene stabilný systém
x m   a m x m
Ak je známy model ..a ..vieme
určiť potrebné ..k..
Veľmi jednoducho určíme
podmienky zhody
x  ax  kx   a  k  x
 am  a  k 
k

 am  a

u k x
V ideálnom prípade potom
Rovnica systému s riadením

Formálna úprava
pretože
ak



x   ax  k x   a  k



x

x   ax  u  k x  k x  ( a  k ) x  k x  u
 a m
Adaptačná odchýlka
Dynamika adaptačnej
odchýlky

x   a m x  k x  u
e  x xm

e  x  x m   a m x  k x  u  a m x m
Dynamika adaptačnej
odchýlky

e  x  x m   a m x  k x  u  a m x m

e   a m x  a m x m  k x  u

  a m  x  x m   k x  ku

e   a m e  ( k  k ) x   a m e  Θ x
Θ kk


Chyba nastavenia parametrov riadenia
Dynamika systému
e  t    a m e  t   Θ  t  x  t 
!
2
Θ  t   f ( x , e ,...)  x  t 
Postup zaručujúci stabilitu adaptácie
Metóda: Všeobecná teória stability
poruchy
vstupy
Dynamický
systém
výstupy
e  t   f e  t , r  t ,   t 
  t   Q e  t , r  t 
Rovnovážny stav systému
Rovnica kyvadla
Stavové rovnice
kyvadla
 
g
l
d
dt
sin  = 0
=
d
g
= sin 
dt l
0
Rovnovážne
stavy
0  sin 
0

g
l
  k
sin 
k  0,1,2,...
x2
5
Poruchová
trajektória
4
x1
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Aký je postup pri vyšetrovaní stability podľa Ljapunova?
1.
Treba nájsť funkciu V, ktorá opisuje vzdialenosť zastupujúceho bodu
trajektórie od začiatku súradného systému (rovnovážny stav).
V 0
V 0   0
dV
dx
existuje
2. Treba zistiť či sa vzdialenosť zastupujúceho bodu od rovnovážneho stavu
dV
nevzďaľuje –
 0
dt
V šeobecná teória stability
x  f  x   g u 
S tabilita systém u:
P o d m ien k y stab ility :
1. existuje
V (x )
a
V
je spojitá funkcia
2 . V je k la d n e d e fin itn á fu n k c ia ( V > 0 )
3.
dV
V 
   x V ( x )  x  0
dt
(asymptot. stabilita)
e   a m e  Θ x
Dynamika systému
1 2 1 2
V x , k   e  Θ
2
2
Kandidát na
Ljapunovovu funkcia
Derivácia LF
Θ  ex
1
1

V  x , k   2 e e  2 Θ Θ
2
2
Dosadenie do LF
Upravená derivácia LF
V  x , k   e e  Θ Θ  e  a m e  Θ x   Θ ex
2
V  x , k    a m e
nacitat
PARAMETRE
zmenit
PARAMETRE
x
r
r
r
stavove
veliciny
y
omega
u
x
Dot Product
Signal
Generator
[RMstav]
u
plot
x
Sustava
akcny
zasah
x
<x_m>
<e>
plot
Theta
r
xm
x_m
u *P*sign (b)
e
Referencny model
r
Gamma * u
Product
-1
1
s
plot
Integrator
parametre
zakona
riadenia
x
r
omega
x
plot
stavAdaptOdch
adaptacna
odchylka
x1
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
0
10
20
30
40
50
t [s]
60
70
80
90
100
e
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
0
10
20
30
40
50
t [s]
60
70
80
90
100

similar documents