DoL 14-11-04 Dick Stockelberg

Report
Samlad Läkemedelslista (NOD/Pascal)
Mål i Handlingsplanen 2013 - 2018
Som medarbetare i vården
har man tillgång till samtliga
uppgifter som krävs för att
kunna ge högkvalitativ vård
och omsorg. Detta innefattar
aktuell kunskap och vetenskapliga rön samt tillgång till
patientens hälsodata
(förutsatt att patienten ger
sitt samtycke).
Mål för patientens läkemedelsinformation
 Säker och ändamålsenlig läkemedelsterapi
(bästa tänkbara läkemedelskombinationer)
 En läkemedelslista för patienten
 Ingen motstridig information längs patientens
läkemedelsprocess (från läkaren till apotekaren)
 Endast ordinationer elektroniskt (inga
pappersrecept)
Samlad läkemedelslista och NOD i
strategier/överenskommelser
 IT och eHälsostrategi (fanns med redan 2005)
 Läkemedelsstrategi
 Äldresatsningen (2013)
 CeHis/Ineras handlingsplaner
Patientens läkemedelsprocess
Ordinationer, förskrivningar och expedieringar
Ordinationsändringar för dospatienter
Vilken information har patienten
tillgång till?
 Läkemedelslistan – en utskrift av den ordinerade
behandlingen från vårdens patientjournal.
 ”Mina sparade recept på apoteket” – en utskrift av vilka
recept patienten har sparade i receptregistret.
 Förpackningarna som expedierats på recepten, med
tillhörande bipacksedlar och apoteksetiketter.
Vilka ordinationer/förskrivningar ser
ordinatören idag?
Skåne 2013
Alfa e-Recept
4%
Swedestar
3%
SVEA
7%
BIOSIS
7%
Övriga
3%
Övriga
3%
Kalmar 2013
Melior
28%
Medidoc
8%
Journal 3
15%
PMO
25%
COSMIC
97%
Dagens informationsflöde
Pascal
Morgondagens informationsflöde
eHälsomyndigheten
Vad kommer man se efter integration med NOD?
Ordinerat
läkemedel
Förskrivet
läkemedel
(via eRecept)
Expedierat
läkemedel
Integration med NOD/RR/LF
13
Vad är det vi utvecklar?
Källor/
databaser
Tjänster för att läsa
eller skriva i
källorna/databaserna
Applikationer med
beslutsstöd
Hur kan patienten, professionen och nationen
samverka på bästa sätt?
Patientens val
Patienten
Medborgare
n
Delaktighet, enkelhet,
säkerhet och pris
Professionen
Organisatoriska beslut
Vård- & omsorgssektorns
alla aktörer
Konkurrensutsatta tjänster
anpassade för
respektive process/yrkesroll
Nationella
Processer
Nationella beslut
Staten
Lagar, förordningar och föreskrifter,
Nationella format, policyer samt
Infrastrukturtjänster
(Svar: Genom tydlig ansvarsfördelning)
Landstingens plan för att integrera
journalsystemens läkemedelsmoduler med
NOD
2014
• Planering och
kravställning
2015
• Planering,
kravställning,
utveckling och
test
2016
• Leverans, pilot,
acceptanstest
Breddinförande
”Kristallkula”
 Förskrivningsrätten fortsatt livslång och kopplad till utbildningsnivå
 Majoriteten av ordinationerna skapas i vårdsystemen
läkemedelsmoduler
 Fler ”fristående” ordinationsappar (för mobilen och plattor)
 Staten reglerar informationsflödet
 Anpassad lagstiftning för en samlad läkemedelslista (NOD/RR/LF)
 Patienten lägger till ”sina” egna ordinationer
 Informationen i NOD används för en mängd olika syften:
- läkemedelsgenomgång
- personliga påminnelser för patienten, omsorgspersonal, anhöriga
- ………..
Ansvar för samlad läkemedelslista
Sveriges läkarförbund anser:
1. Ordination som avser läkemedelsbehandling –
läkemedelsordination – innebär förutom beslutet om
läkemedelsbehandlingen också ansvar för plan för
uppföljning och avslutning av behandlingen.
2. Samtliga ändringar av pågående
läkemedelsordinationer innebär att ett nytt beslut om
behandling fattas och innebär alltså en ny
läkemedelsordination.
Detta gäller t. ex. beslut om ändrad dosering eller
administrationssätt, ändrad behandlingstid inklusive
förnyelse av recept, avslutande av behandling och/eller
beslut om en förändrad uppföljning av behandlingen.
Sveriges läkarförbund anser:
3. Varje läkare som ordinerar ett läkemedel har ansvar
för att denna ordination är lämplig både utifrån
patientens hälsotillstånd och övriga läkemedel samt
annan pågående behandling eller utredning.
4. Varje läkare som ordinerar ett läkemedel har ansvar
för behandling och uppföljning av detta
läkemedel, om ej annat överenskommits med
kollega eller regleras i avtal mellan förskrivande
vårdenhet och annan vårdenhet där patienten tas
omhand.
Sveriges läkarförbund anser:
5. Läkaren ska uppmärksamma patientens hälsotillstånd.
Om hälsotillståndet leder till att en pågående läkemedels–
behandling behöver omvärderas, har läkaren ett ansvar
för att hantera detta oavsett vem som ordinerat
behandlingen. Detta kan hanteras antingen genom en
egen ordination eller genom att säkerställa att annan
läkare tar detta ansvar.
6. Under förutsättning att inget särskilt framkommit kring
patientens hälsotillstånd (se föregående punkt) så tar den
läkare som möter patienten inte över ansvar för
läkemedelsbehandlingar som är ordinerade sedan tidigare
av andra läkare och ej behöver förändras.
Sveriges läkarförbund anser:
7. En bekräftande läkemedelsordination innebär
dokumentation av oförändrad behandling, behandlingstid och
uppföljning av behandling med läkemedel för vilken annan
läkare har ansvar för. En bekräftande läkemedels–ordination
innebär inte att behandlingsansvaret tas över men att
läkaren, enligt punkt 5, har uppmärksammat patientens
hälsotillstånd och bedömt att läkemedels–behandlingen ej
behöver förändras utifrån det som är känt.
8. En bekräftande läkemedelsordination innebär inte att
läkaren tar över ansvaret för uppföljning av behandlingen,
om inte särskilda skäl talar för att nuvarande läkare ska ta
över ansvaret, eller själv väljer att göra det.
Forskning och utvärdering
Pascal för NOD och NOD
 En stor förändring har skett genom ordinationsverktyget
Pascal för dos
Mycket lärdom har dragits
Många misstag har begåtts
Utnyttja vår lärdom i nästa steg
Perspektiv forskningsområden
 Utvecklingen av ett nationellt system
Användarvänlighet
Professionens mottagande-förankring
Legaliteten
Kommunikation
Implementeringen
Dubbelförskrivning vid start
Ekonomi
Patientsäkerhet
osv
Intressegrupper forskning
 Handelshögskolor
 E-hälsoforskare
 Beteendevetare
 Medicinare
 Informatik

similar documents