سیستم برنامه ریزی Hoshin

Report
‫کنفرانس درس مدیریت استراتژیک‬
‫موضوع ‪:‬‬
‫‪The Hoshin Planning System‬‬
‫استاد‪:‬‬
‫جناب آقای دکتر حجاریان‬
‫دانشجو ‪:‬‬
‫نیلوفر صفری کرهرودی‬
‫‪1‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫نیمسال دوم ‪92-93‬‬
‫هدایت هر کس به جهت صحیح‬
‫تصور کنید شما بخش ی از یک ناوگان از هواپیمای شخص ی از نقاط مختلف‬
‫به یک مقصد هستید‪ .‬خلبان برای رسیدن به مقصد مسئول است‪.‬‬
‫تامین جهت دقیق برای هر خلبان عملی نیست‪ .‬تعداد بسیاری نقطه شروع‪ ،‬و‬
‫تاخیر های مختلف‪ ،‬شرایط نامساعد آب و هوایی‪ ،‬و بیراهه ها که‬
‫خلبانان ممکن است در طول راه با آن مواجه شوند‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫بنابراین به شما دستگاه مسیریابی پیشرفته برای یافتن و ماندن در‬
‫مسیر داده شده است‪.‬‬
‫این دستگاه ناوبری اطمینان خواهد داد که ‪ ،‬حتی اگر هر خلبانی‬
‫مستقال عمل کند ‪ ،‬همه آنها در نقطه پایانی مشترکی به هم‬
‫می رسند‪.‬‬
‫چالش های مواجه شده توسط این خلبانان بسیار مشابه است با‬
‫آنچکه کارکنان در بسیاری از سازمان ها با آن مواجه هستند‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫یک هدف راهبردی است که همه آنها قرار است به آن برسند وجود دارد ‪ -‬با‬
‫این حال‪ ،‬آنها همیشه یک دستگاه مناسب مانند مسیریاب‪ ،‬به منظور‬
‫کمک به آنها در رسیدن به هدفشان ندارند‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫رویکرد سیستمی‬
‫در این حالت ‪ ،‬داشتن یک سیستم برای هماهنگی بخش های مختلف از‬
‫سازمان شما و نگه داشتن آن در مسیر مفید است‪ .‬نمونه ایی از این‬
‫سیستم ‪:‬‬
‫‪Hoshin Kanri‬‬
‫« تمامی فعالیتهایی که باید به طور‬
‫مستمر و کارا جهت دستیابی به هدفی‬
‫مشخص ‪ ،‬انجام شود»‬
‫‪5‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫طراحی و توسعه آن توسط ژاپنی ها در دهه ‪ 60‬و ‪ 70‬میالدی بوده است‪،‬‬
‫‪Hoshin Kanri‬‬
‫(که همچنین‪Hoshin Process‬نامیده می شود) یک فرآیند مفید برای‬
‫مدیریت کار به سوی یک ابتکار عمل کلیدی استراتژیک است‪ .‬این رویکرد‬
‫در برگیرنده تمام قسمت های یک سازمان برای دستیابی به هدف مهم‬
‫است و همراه خود ‪ PDCA‬را به اجرا در می آوردکه با هر دو فضای‬
‫استراتژیک و ‪TQM‬در ارتباط است‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫از آنجایی که این یک روش ژاپنی می باشد و کشورهای غربی هم آن را به کار‬
‫گرفتند ‪،‬برای پیاده سازی بهتر آن از فرایند ‪catchball‬که در آن از‬
‫تکنیک دلفی استفاده می کند ‪،‬به کار گرفته می شود‪.‬‬
‫منظوز از این فرایند آن است که ایده افراد مانند توپ در بین افراد جابجا‬
‫می شود تا بهترین تصمیم اتخاذ شود تا در نهایت آن را در تمام سطوح‬
‫سازمان جاری سازند‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫‪The Hoshin Process‬‬
‫‪Hoshin Kanri‬یک سیستم برای برنامه ریزی استراتژیک است که‪:‬‬
‫‪ ‬که یک هدف کلیدی را انتخاب می کند‪.‬‬
‫‪ ‬مطابقت پیاده سازی طرح ها در تمام سطوح‪.‬‬
‫‪ ‬بررس ی و بهبود برنامه به صورت مداوم‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫توجه داشته باشید ‪:‬‬
‫فرایند برنامه ریزی ‪ ، Hoshin‬چرخه ‪ PDCA‬دمینگ را دنبال می کند‪.‬‬
‫در حقیقت ‪PDCA‬یک ابزار موثر است که برای ایجاد ‪Hoshin Kanri‬‬
‫استفاده شده است ‪.‬‬
‫‪PDCA‬یک روش عمومی برای بهبود مستمر است‪.‬‬
‫درادامه ‪ ،‬می بینیم که چگونه مراحل مختلف ‪ Hoshin Kanri‬با ‪PDCA‬‬
‫همگام شده است ‪:‬‬
‫‪9‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
www.hajarian.com
10
‫مراحل فرایند هوشین کانری‬
‫‪11‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫مرحله ‪ )Plan ( :1‬تعریف آنچه شما می خواهید برای بهبود‬
‫در این گام یک هدف استراتژیک کلیدی که نیاز به یک تغییر قابل‬
‫توجهی دارد ‪.‬‬
‫نکته ‪: 1‬‬
‫به طور معمول‪ Hoshin Kanri ،‬با برنامه ریزی و تغییر در‬
‫سطح سازمانی یا استراتژیک در ارتباط است‪.‬‬
‫با این حال‪ ،‬برنامه ریزی ‪Hoshin‬همچنین میتواند در یک تیم و‬
‫یا بخش برای وقوع تغییرات مهم مورد استفاده قرار گیرد ‪.‬‬
‫مرحله ‪ )Plan( :2‬ایجاد اهداف فرعی برای رسیدن به هدف شما‬
‫‪12‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫مرحله ‪ ) DO ( :3‬ارتباط برنامه‬
‫‪ ‬ایجاد ارتباط طرح و بخشهای موجود در سراسر سازمان ‪.‬‬
‫‪ ‬کسب اطمینان از درک تمام سطوح شرکت از چشم انداز و اهداف خود‪.‬‬
‫‪ ‬کسب اطمینان از اینکه آیا هر گروه و تیم اهداف خود را برای پیوند‬
‫مستقیم به هدف و زیر اهداف شما ایجاد کرده است؟‬
‫‪ ‬کسب اطمینان از اینکه مدیران در این گروه ها و تیم ها‪ ،‬اهداف را به‬
‫پایین منتقل کرده اند ‪،‬به طوری که همه جایگاه خود را می دانند و با‬
‫استفاده از فرایند ‪ ، Hoshin‬افرادی را که به آنهاگزارش‬
‫می دهند‪،‬مدیریت می کنند‪.‬‬
‫‪ ‬اختصاص مسئولیت روشن برای هر آیتم در برنامه پیاده سازی شده‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫مرحله ‪ )check ( : 4‬توسعه یک سیستم برای جمع آوری اطالعات در مورد‬
‫پارامترهای کنترل و سپس استفاده از آن برای مدیریت تغییر‪.‬‬
‫ایجاد یک جدول مروری که نشان می دهد که ‪:‬‬
‫‪ ‬هدف ‪.‬‬
‫‪ ‬صاحب هدف (ها) ‪.‬‬
‫‪ ‬چارچوب زمان ‪.‬‬
‫‪ ‬معیارهای عملکرد ‪.‬‬
‫‪ ‬اهداف ‪.‬‬
‫‪ ‬نتایج واقعی ‪.‬‬
‫سپس با این جدول ‪،‬مدیریت می کند حرکت به سوی این اهداف به صورت‬
‫مداوم‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫این گام تضمین می کند که طرح شما یک سند زنده است ‪.‬‬
‫برنامه ریزی ‪ Hoshin‬بر این ایده است که برای رسیدن به اهداف‬
‫استراتژیک خود ‪ ،‬این شرکت باید به صورت مداوم در حال بازتاب و‬
‫ارزیابی باشد‪.‬‬
‫نکته‪:‬‬
‫در جدول بررس ی خود ‪ ،‬توجه داشته باشید به تفاوت بین هدف و عملکرد‬
‫واقعی ‪.‬‬
‫این اطالعات استفاده خواهد شد برای برنامه های بعدی‪ ،‬به دلیل که‬
‫برنامه ریزی ‪ Hoshin‬ایجاد شده در سطوح مختلف در طول زمان‪.‬‬
‫طرحی که شما در سال جاری ایجاد می کنید ‪،‬به عنوان مبنایی برای‬
‫برنامه ریزی سال آینده استفاده می شود‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫مرحله ‪ )Act ( : 5‬تجزیه و تحلیل نتایج ‪ ،‬و عمل اصالحی در جایی که‬
‫مورد نیاز ‪ ،‬اگر هر گونه اختالف بین نتایج مورد انتظار و واقعی وجود‬
‫دارد ‪ ،‬منابع ناش ی از این تفاوت ها را شناسایی می کنیم‪.‬‬
‫تمرکز بر روی ‪ ،‬سازماندهی اقدام اصالحی ‪ ،‬و اجرای این عمل است‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫این مرحله از فرایند تضمین می کند یک سیستم بهبود مستمر ‪.‬‬
‫برای نگه داشتن حرکت شرکت به سمت چشم انداز خود ‪ ،‬بررس ی طرح نه‬
‫تنها یک بار در سال ‪ ،‬بلکه به طور مداوم برای تعیین اینکه چگونه کار‬
‫روزانه باید انجام شود ‪.‬‬
‫با استفاده از این مرحله ‪ ،‬شما می توانید اطمینان حاصل کنید که برنامه‬
‫به طور مداوم تغییرات محیط را شامل می شود‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫مرحله ‪ : 6‬تکرار فرآیند در صورت نیاز‬
‫این فرایند را می توان بارها و بارها به چرخش درآورد به منطور به حداکثر‬
‫رساندن کیفیت تالش هایتان‪ .‬همچنین می تواند در واحد های مختلف‬
‫کسب و کار ‪ ،‬توابع و تیم مورد استفاده قرار گیرد تا اطمینان حاصل‬
‫شود که استراتژی های خاص موجود در جهت هدف ها و تعهد به بهبود‬
‫مستمر هستند‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫نکته ‪: 1‬‬
‫رویکرد شدیدا کنترل شده مانند این فقط مناسب برای موقعیت های‬
‫خاص و صنایع خاص‪.‬‬
‫نکته ‪: 2‬‬
‫مدیریت بر مبنای هدف پیتر دراکر )‪ (MBO‬بسیار تاثیر گذار بوده در‬
‫توسعه ‪.Hoshin Kanri‬‬
‫ایده سطوح مختلف از اهداف سازمانی ‪ ،‬از مدیریت به کارگران‪ ،‬یک بخش‬
‫اساس ی از برنامه ریزی ‪hoshin‬است ‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫نکته اساس ی ‪:‬‬
‫برنامه ریزی ‪Hoshin‬یک فرآیند را ایجاد می کند که به موجب آن هرکس در‬
‫سازمان جهت کلی را می داند‪.‬‬
‫این طرح توسعه یافت به منظور‪:‬‬
‫ایجاد یک فرایند سیستماتیک برای هماهنگی اهداف در تمام سطوح سازمان با‬
‫چشم انداز استراتژیک ‪ ،‬به هدف دستیابی به استراتژی سازمان‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫بر اساس ‪:‬‬
‫‪ ،PDCA ،MBO‬برنامه ریزی ‪Hoshin‬یک راه قدرتمند برای هدایت‬
‫انرژی سازمان به نتایج کلیدی عملکرد است‪.‬‬
‫فرایند بررس ی نتایج می تواند اسناد برنامه ریزی استراتژیک را زنده نگه دارد‬
‫و اطمینان حاصل کند که تفاوت بین نتایج برنامه ریزی شده و واقعی‬
‫رسیدگی می شود‪.‬‬
‫و برنامه ریزی ‪Hoshin‬فقط برای مدیران اجرایی استراتژی سازمانی‬
‫نیست بلکه آن مدام توسط مدیران خط مقدم و رهبران تیم اعمال می‬
‫شود‪ ،‬به آن دلیل که یک راهنمای برای توسعه برنامه های عملکرد فردی‬
‫و تیمی ‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫نتیجه‬
‫• هوشینكانري بهعنوان یكي از اركان اصلي مدیریت كیفیت‬
‫جامع)‪ ،) TQM‬چارچوبي براي برنامهریزي‪ ،‬اجرا‪ ،‬ممیزي و‬
‫اداره بینش و استراتژيهاي كسب و كار در تمامي سطوح‬
‫سازماني است كه طي آن فعالیتهاي سازمان براي دستیابي به‬
‫اهداف كالن‪ ،‬سازماندهي‪ ،‬همسو و هم جهت شده و ضمن‬
‫حركت هم راستا به سمت اهداف‪ ،‬پروژههاي بهبود شناسایي‬
‫ميشوند و نتایج حاصل از اجراي پروژههاي بهبود مورد پایش‬
‫قرار گرفته و براساس آن نسبت به بازنگري اهداف و برنامهها‬
‫اقدام ميشود‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
‫سازمان هایی موفق که از این شیوه استفاده کرده اند ‪:‬‬
‫• اولین پیادهسازي نظام برنامهریزي هوشین كانري در شركت‬
‫ژاپني بریجستون تایر حدود ‪ 40‬سال پیش بوده است‪ ،‬این‬
‫رویكرد به عنوان یكي از رویكردهاي موفق در همسوسازي‬
‫راهبردي كسب و كار نقش خود را ایفا كرده و این شركت به‬
‫دستاوردهاي شگرفي نایل آمده است‪.‬‬
‫•‬
‫‪23‬‬
‫‪www.hajarian.com‬‬
: ‫سایر شرکتها‬
Federal Express Ford
NASA
IBM
Fuji
Canon
GE
Westing House
Hewlett-Packard
Boeing
Toyota
American bank
DEC
Sanden
Xerox
Komatsu
Honda
Matsushita
Bridjeston Tire
Motorola
At&t
GM
Texas Instrument
www.hajarian.com
24
‫منبع‬
• www.mindtools.com
‫كاربرد رویكرد مدیریت خط مشي یا نظام برنامهریزي هوشین‬: ‫• مقاله‬
‫كانري در گستره جهاني از صنعت خودرو‬
• ‫ مقاله‬: Hoshin Kanri:Implementing the catchball
process
Charles Tennant and Paul Roberts.(Long Range Planning 34
(2001) 287-308
www.hajarian.com
25

similar documents