Lantmäteriet SPF

Report
Digital samverkan
illustrerad genom tillämpning i en sammanhållen
detaljplane- och fastighetsbildningsprocess
Vad har SPF gjort?
• Gemensam processbild
• Processbeskrivning
Vägledning på
www.boverket.se/vagledningar/PBLkunskapsbanken
• Beskrivit det digitala flödet
• Beskrivit behov av samverkan
och tjänster
Beskrevs i
”harmoniseringsrapporten”
Hit men inte längre!
Med medborgaren i centrum
Planarbete och fastighetsbildning kräver
samverkan mellan många aktörer
Medborgare
Företag
Kommun
förvaltning
Kommun
nämnd
Lantmäteriet
INFLYTTNING
Länsstyrelsen
Medborgare
Företag
Information tillförs, skapas och tillhandahålls
Grundkarta
Ritningar
Idéskisser
VA etc.
Gällande
planer
Ärendehanteringssystem
Utredningar
Samråd/
granskning
Fastighetsbildning
INFLYTTNING
Överklagan
Beslut
Bygglov
SPF:s mål för digital samverkan
Snabbare från idé till färdig
byggnad
• Enkelt att återanvända information
• Informationen ska kunna
vidareanvändas
Nyttor:
• Bättre fungerande marknad – kommuner
blir oberoende av programvarufamilj
• En knuff framåt i innovativ riktning
• Bättre innehåll i handläggningsstöden
Demonstratorerna visar hur det fungerar idag
– men också vad som behöver förbättras
Demonstratorerna visar hur digital samverkan kan
förverkligas med dagens teknik och dagens
informationsresurser
• Digpro Solutions AB & CGI med
Stockholms stad
• S-GROUP Solutions AB & EDP
Consult AB
• Tekis AB tillsammans med andra
Addnodeföretag (Mittbygge, CAD-Q)
• Vianova System Sweden AB med
Skövde kommun
Information tillförs, skapas och tillhandahålls
Grundkarta
Ritningar
Idéskisser
VA etc.
Gällande
planer
Ärendehanteringssystem
Utredningar
Samråd/
granskning
Fastighetsbildning
INFLYTTNING
Överklagan
Beslut
Bygglov
Våra erfarenheter om –
Information ska tillföras processen
Finns delvis, men
• svårfunnen
• inte självklart tillgänglig – måste
köpas
• inte lätt att hantera
• inte strukturerad så den lämpar sig
för återanvändning
• har kvalitetsbrister
• saknar vanligen
kvalitetsdeklarationer
Informationsansvaret är inte
anpassat för digital samverkan
Information tillförs, skapas och tillhandahålls
Grundkarta
Ritningar
Idéskisser
VA etc.
Gällande
planer
Ärendehanteringssystem
Utredningar
Samråd/
granskning
Fastighetsbildning
INFLYTTNING
Överklagan
Beslut
Bygglov
Våra erfarenheter om –
Tankar och åsikter ska utbytas i samråd och yttranden
• Fungerar väl inom avgränsade
verksamheter - ”öar”
• Förutsätter samma IT-system
eller samma familj av
systemlösningar
• Finns inte lösning för utbyte
mellan stat och kommun
• Ärendehanteringssystem kan inte
byta information sinsemellan. Det
saknas generella lösningar för
integration.
Information tillförs, skapas och tillhandahålls
Grundkarta
Ritningar
Idéskisser
VA etc.
Gällande
planer
Ärendehanteringssystem
Utredningar
Samråd/
granskning
Fastighetsbildning
INFLYTTNING
Överklagan
Beslut
Bygglov
Våra erfarenheter om –
Beslut ska fattas och expedieras
• Fungerar inom kommuner. Eleganta
lösningar i flera demonstratorer
• Fungerar inte mellan stat och
kommun
•
•
•
saknas författningsstöd
saknas begreppsdefinitioner för centrala
begrepp som t.ex. ärende
administrativt betungande (skriv ut på papper,
skicka med post, digitalisera på nytt genom
skanning)
• Signering – eller inte?
• Tveksamhet vad som gäller för digital
arkivering
Information tillförs, skapas och tillhandahålls
Grundkarta
Ritningar
Idéskisser
VA etc.
Gällande
planer
Ärendehanteringssystem
Utredningar
Samråd/
granskning
Fastighetsbildning
INFLYTTNING
Överklagan
Beslut
Bygglov
Våra erfarenheter om –
Information ska tillhandahållas till nästa steg
• Kommunens informationsansvar för
planinformation är inte anpassat för
digital samverkan
• Finns som analoga handlingar och i
digitala bildformat
• Finns inte som strukturerad information
lämpad för digital vidareanvändning i
- bygglov
- fastighetsbildning
- projektering
- förvaltning
- statistik och analys för uppföljning
RIGES: Härnösand, Sundsvall, Timrå,
Kramfors och Örnsköldsvik
Broar behövs för digital samverkan
•
•
•
•
Generella gränssnitt för ärendehanteringsystem
Generella regler för hur begrepp ska beskrivas
Regler för hur man strukturerar och förmedlar information
Definiera vad det är för information i t.ex. plankarta eller
grundkarta
För detta behövs
• En statlig organisation som tar nationellt ansvar
och med tydligt mandat, att utveckla och förvalta
digital samverkan
• Informationsansvar måste delas ut och etappmål
för genomförande sättas upp – ”finns i sjön”
• Lagstiftning måste anpassas till digital hantering
så att digitala handlingar och digitala ritningar
accepteras som beslutshandlingar.
Förändringsledning = utmaningen för oss – och
för andra myndigheter i samma situation
• SPF ska beskriva vad det
generellt innebär för
detaljplanering och
fastighetsbildning
• SKL tar sen vid och beskriver
vad digital samverkan innebär för
kommunerna
• Att förmå vår egen organisation
att agera – vilka incitament
finns?
Nytt projekt tillsammans med näringslivet!
• Enskilda statliga myndigheter
och enskilda kommuner klarar
inte detta själva
• Ges vi möjligheten att under ett
år driva ett projekt kan vi lösa en
stor del av den generella
problematiken tillsammans med
de företag som har medverkat i
demonstratorprojektet!
• Just nu har vi organisationen och
upparbetade kontakter.
SPF mer information
www.boverket.se
[email protected]
www.lantmateriet.se
[email protected]

similar documents