zde.

Report
Publikuj nebo zhyň!
Ale kde a jak?
Petra Dědičová, Ústřední knihovna VUT, [email protected]
1
• Výběr časopisu
• Web of Science
• Scopus
• ERIH
• Seznam recenzovaných neimpaktovaných
• Tipy a triky pro výběr
• Tipy k struktuře a vzhledu článku
2
Výběr časopisu
• buďte realističtí
• seznamte se s tématem časopisu
• dodržujte pokyny pro autory
• zjistěte si způsob odevzdání článku
3
Které časopisy jsou čárkované
• Web of Science – Impakt Faktor
• Scopus
• ERIH
• Seznam recenzovaných neimpaktovaných
časopisů
4
Počty časopisů a pokrytí
Zdroj: http://www.jisc-adat.com/adat/search_result.pl
5
Web of Science
Kde hledat?
• http://apps.webofknowledge.com/
• http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
• nebo
• https://www.vutbr.cz/knihovny/eiz/seznamdatabazi
6
Impakt faktor
B/C = 1992 impakt faktor
B= citace článků publikovaných v roce 1990-91
C= počet článků publikovaných v daném časopise v
roce1990-91
7
Přepočet IF do RIV
Hodnocení Jimp = 10 + 295 × Faktor
kde: Faktor = (1 - N) / (1 + (N / 0,057))
kde N je normované pořadí časopisu, N = (P - 1) /(Pmax - 1)
• P = pořadí časopisu v daném oboru podle Journal Citation Report v
řadě seřazené sestupně podle IF
• Je používána hodnota IF platná v roce uplatnění výsledku, není
používána hodnota IF-5.
• Pmax = celkový počet časopisů v daném oboru dle Journal Citation
Report
V případě, kdy bude časopis zařazen do více oborů, bude normované
pořadí časopisu N vypočteno jako aritmetický průměr normovaných
pořadí časopisu ve všech oborech, kde se vyskytuje.
8
Scopus
Kde hledat?
Databáze Apollo → Výzkum a vývoj → Monitoring VaV →
Externí databáze
http://www.vutbr.cz/knihovny/eiz
http://www.scopus.com
Body RIV 12 bodů za každý článek
9
ERIH
Kde hledat?
https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp
Body ERIH:
INT1
30 12
INT2 20 11
NAT
10 10
10
Recenzované neimpaktované časopisy
Kde hledat?
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495942
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=1374
Body 4 body za každý článek
11
Časopisy pro Vaše obory
http://www.scribd.com/doc/114587492/Cesa
12
Springer Journal Selector
http://www.springer.com/authors/jour
nal+authors/helpdesk?SGWID=01723213-12-817204-0
13
Nejčastější důvody odmítnutí článku
Dle editora Paul Haddad z časopisu Journal of Chromatography A:
•
•
•
•
•
•
Článek nezapadá do tematické oblasti daného časopisu
U článku nejsou dodrženy formální požadavky daného časopisu
Autor nedoporučil správné recenzenty, nebo nedoporučil žádné
Autor neadekvátně reagoval na požadavky recenzenta nebo nereagoval
Špatná angličtina
Autor znovu poslal do recenzního řízení neupravený článek
Doporučení dle Gerrit Borchard z University v Ženevě:
•
•
•
•
•
•
•
Pošlete článek pouze do jednoho časopisu
Buďte realističtí při výběru
Nepublikujte salámové články
Dávejte pozor na strukturu článku
Dbejte na správnou angličtinu – většinou se píše v trpném rodě
Dbejte na pokyny časopisu
Dodržujte etické standardy
14
Výběr tématu aneb co hledají editoři a
recenzenti časopisů
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Originalitu – nové řešení, zpracování výsledků?
Relevantnost k dané oblasti a rozšíření daných poznatků
Postavení Vaší práce – přispívá k existující teorii, dává novou
perspektivu?
Metodologie výzkumu – platné a objektivní závěry?
Srozumitelnost, struktura a kvalita psaní – komunikuje
Vaše práce dobře? Logická posloupnost argumentů.
Teoretické a praktické uplatnění
Aktuálnost a relevance zdrojů/citací
Mezinárodnost / globální zájem
Dobrý nadpis, klíčová slova a dobře napsaný abstrakt
15
Autoři
• Uvést všechny autory
• Mít souhlas všech s publikováním v
konkrétním časopise
• Uvést autory ve správném pořadí
16
Název instituce
Brno University of Technology
17
Nadpis
• Atraktivní, krátký, výstižný
• Reflektující obsah článku a informativní
• Bez zkratek a technického žargonu
• Prodiskutovaný
• Splňuje podmínky daného časopisu
Vyvarujte se slov jako: A Study of…, Action of …
18
Abstrakt
• Splňuje podmínky daného časopisu
• Zajímavý, pochopitelný, stručný,
konkrétní
• Neobsahuje zkratky a žargon, citace a
odkazy na tabulky a obrázky v textu
• Obsahuje popis: problému, metody,
výsledků a závěrů
19
20
Klíčová slova
• Jednoslovné i víceslovné
• Často součástí názvu
• Vystihují obsah textu
• Používané výrazy
• Splňuje podmínky daného časopisu
21
Úvod
•
•
•
•
•
•
Stručný, obsažný
Jeden až dva odstavce
Publikovaný abstrakt nebo předběžná zpráva - ocitovat v úvodu
Vysvětleny zkratky a specifické termíny
Psán v přítomném čase
Obsah:
definice problému (hypotézy, popis)
zasazení do kontextu (shrnutí výsledků jiných studií na dané téma)
výzkumná metoda (základní popis, vysvětlit její volbu)
cíle výzkumu
22
Materiály a metody
• Seznamte se s podmínkami daného časopisu
• Vysvětlit použitou metodu
• Zdůvodnit její výběr
• Umožnit rekonstrukci výzkumu
Nová metoda - detailní popis
Již použitá metoda - stručný popis s
odkazy
23
Výsledky
• Souhrnný popis základních zjištění
• Jasnost a srozumitelnost výsledků
• Dílčí výsledky v textu
• Větší počet dat – tabulka nebo graf
• Konkrétní výsledky formou tabulky/grafu
(odkazujeme v textu na konkrétní tabulku:
tabulka 1.2, ilustrace 10 apod.)
24
Diskuse
• Shrnutí a interpretace poznatků z výzkumu
• Extrémní rozdíly ve výsledcích nezamlčovat
• Interpretace výsledků v kontextu předešlých
studií
• Vysvětlete teoretický/praktický přínos
• Stanoviska nesmějí přesáhnout tvrdá data
• Vyvarujete se nepřesným vyjádření „higher
temperature“
25
Závěr
• Neopakujte abstrakt
• Obecné a specifické závěry z Vašeho výzkumu
• Výčet možných užití Vámi vyzkoumaných dat
• Doporučení pokračování výzkumu, nebo dalších
experimentů
• Závěr a Diskuse může být jedena podkapitola
26
Seznam použité literatury
•
•
•
•
•
•
Seznamte se s podmínkami daného časopisu
Vyvarujte se přílišnému autocitování
Vyvarujte se přílišnému citování publikací pouze z Vašeho regionu
Přiměřené množství citací
Co je v seznam literatury musí být i v textu
Citační manažery: Ciatce PRO (https://citace.lib.vutbr.cz/)
Zotero (http://www.zotero.org/)
EndNoteWeb
(http://apps.webofknowledge.com/)
Kurz citace: https://www.vutbr.cz/elearning/course/view.php?id=1000101
Vstupní heslo do kurzu: citace2012
27
Poslední doporučení
• Žádost o přepracování článku je dobrá
zpráva!
28
Časová osa přijetí článku
• Ideální případ 3 až 3,5 měsíce
29
Použitá a doporučená literatura
BORCHARD, G. How to Publish a World Class Paper. Elsevier, 2012.
ELSEVIER. Understending the Publishing Process. Elsevier.
KRATOCHVÍL, J. Pravidla pro psaní odborného článku: interaktivní tutoriál
[online]. Brno: Masarykova univerzita, 2011 [cit. 2012-25-10]. ISBN: 97880-210-5922-1. Dostupné z:
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/ps11/pravidla/web/index.html
MACHKOVÁ, R. Emerald in 2012 [online]. Praha: Emerald, 2012 [cit. 201225-10]. Dostupné z: http://www.scribd.com/doc/111110626/Emerald-in2012-Presentation-Czech?secret_password=1k4yrmfookcg6v3nm7f
ÚŘAD VLÁDY ČR. Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a
výsledků ukončených programů 2012 [online]. 13. června 2012 [cit. 2012-2510]. Dostupné z:
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=650022
30

similar documents