Beynəlxalq maşın və avadanlıqlar bazarı

Report
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
BİM fakultəsi
Qrup: Dİ - 6
Müəllim: Elşən BAĞIRZADƏ
• Bütün dövrlərdə maşınqayırmanın inkişafına
elm və texnikanın inkişafı çox böyük təsir
göstərmişdir. Bu tendensiya XX əsrin II
yarısında da davam etmişdir. İstehsalın çeşidi
artır, maşınqayırma istehsalı təkmilləşdirilir və
mürəkkəbləşir, yeni sahələr yaranır. Bununla
bərabər, ölkələr kütləvi məhsul istehsalçılarına
və
mürəkkəb
elmtutumlu
məhsul
təchizatçılarına
ayrılaraq
ixtisaslaşma
və
ölkələrarası kooperasiyanı inkişaf etdirirlər.
• Hal-hazırda maşınqayırma məhsullarının
90%-dən çoxu sənayecə İEÖ-də istehsal
olunur. Müasir dünya təsərrüfatında 4
regional maşınqayırma mərkəzi ayrılır:
1
Şimali Amerika
2
Qərbi Avropa
3
Şərqi və Cənubi şərqi Asiya
4
MDB ölkələri
1
Şm.Amerika – maşınqayırma məhsullarının demək olar ki,
bütün nomenklaturası üzrə istehsal müəssisələrinə
malikdir.
2
Q.Avropa – əsas etibarilə kütləvi maşınqayırma məhsulları
istehsal olunur. Bununla belə, bəzi ən yeni maşınqayırma
sahələri də yüksək inkişaf edib.
3
C və C-Ş.Asiya – bu regionda kütləvi maşınqayırma
məhsullarını ən yüksək texnologiyalı məmulatlarla
uyğunlaşdıra bilən Yaponiya liderlik edir.
4
MDB ölkələri – kifayət qədər məhsuldar qüvvələrə
malikdir, lakin elmtutumlu sahələrin zəif inkişafı ilə
xarakterizə olunur.
1. Ümumi
maşınqayırma
1
5
5. Cihazqayırma
2
2. Metal
məmulatları və
metal emalı
3. Nəqliyyat
maşınqayırması
4. Elektrotexnika
4
3
Avtomobil sənayesi daha çox inhisarlaşmış sahələrdən
biridir. Beş qabaqcıl ölkənin 10 avtomobil kompaniyası
istehsalın 80%-nə nəzarət edir.
2003-cü ildə Qərbi Avropa
ərazisi üzrə 19,1 mln.ədəd,
ABŞ, Kanada və Meksikada isə 15,8 mln.ədəd avtomobil istehsal edilmişdir.
Yaponiya və Cənubi
Koreyada – 12,3 mln.Ədəd
olmuşdur. Rusiyada –
1,1 mln. , Braziliya və Argentinada 1,7 mln. ədəd avtomobil
istehsal olunmuşdur. Avtomobilqayırma məhsullarının 40%-i
ixrac edilir. 2002-ci ildə cəmi məhsulun dəyəri 1,5 trln.
dollara bərabərdir.
500 mlrd. dollar ABŞ-ın, 342 mlrd. Yaponiyanın, 172 mlrd.
dolları Almaniyanın payına düşür.
Yaponiya,
Cənubi
Koreya,
Fransa,
Almaniya, Finlandiya ,
İspaniya,
Niderland,
Polşa
və
Çin
fərqlənirlər. Bu sahədə
Yaponiya və Cənubi
Koreya liderlik edir.
Dünya bazarının 60%-i
bu ölkələrin payına
düşür.
Yaponiyanın gəmiqayırma sahəsində məhsuldarlıq Avropa
ölkələrindən 20 – 30 % artıqdır. Cənubi Koreyada gəmiqayırma
birliyinə daxil olan 10 tərsanə həmin ölkənin bütün gəmiqayırma
məhsulunun 95%-ni istehsal edir. Aİ-nın bu sahədə payı 20%
təşkil edir. (yükdaşıma baxımından).
2011-ci ilə olan ən çox maşın və
avadanlıqlar istehsal edən
ölkələr
1
2
ÇİN
28.277.1 mln $
3
Yaponiya
18,353.1 mln $
4
Almaniya
13,494.7 mln $
Italiya
6,232.6 mln $
www.themegallery.com
1. Yaponiya
2011-ci ilin
göstəricilərinə
əsasən
Qeyd edək ki, ilk onluqda
Tayvan,
İsveçrə,
ÇXR,
C.Koreya, ABŞ, İspaniya və
Belçika da yer almışdır.
11,380.6 mln $
2. Almaniya
9,460.2 mln $
3. İtaliya
4,451.9 mln $
1
Çin
13,240.2 mln $
2
ABŞ
4,324.8 mln $
3
Almaniya
2,921.5 mln $
Hindistan, C. Koreya, Meksika, Braziliya, İtaliya, Rusiya və Türkiyə ilk onluğu
tamamlayır.
1
ÇİN
2
Yaponiya
3
Almaniya
İEOÖ-də maşınqayırmanın inkifaşına təkan
verən amillər
avtomobil sahələrinə birbaşa investisiyaların
artımı;
yeni “qlobal təchizat zəncirləri”nə
inteqrasiyası;
BUNLARDIR
hökumətlərin avtosənaye klasterlərinin
yaradılması üçün cəhdləri;
avtomobil sahələrinin idarəedilməsiin
liberallaşdırılması;
DİQQƏTİNİZƏ
GÖRƏ
TƏŞƏKKÜRLƏR!

similar documents