Dióssy Gábor Szabolcsné (NAV) prezentációja

Report
Európai Unió más tagállamába kiküldött
munkavállalókat foglalkoztató adózó adó- és járulék
ellenőrzésének bemutatása
Az ellenőrzés során alkalmazott jogszabályok





Kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény
Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. CXVII. törvény (Szja tv.)
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény,
(Tbj.) valamint a végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm.
rendelet Tbj. vhr.)
 883/2004/EGK rendelet
Kiküldetés
 A munka törvénykönyve rendelkezik a kiküldetésről.
 A kiküldetés lényege, hogy a munkáltató a munkavállalót gazdasági
érdekből, ideiglenesen és a szokásos munkavégzési helyén kívül kötelezi
munkavégzésre.
 A kiküldetés ideje alatt a munkavállalót a szerződés szerinti munkabére illeti
meg.
 A másik tagállamban történő munkavégzés ellenére a dolgozó továbbra is a
kiküldő állam jogszabályai szerint lesz biztosítva úgy, mintha továbbra is
ennek a területén dolgozna.
 A közösségi rendelet szerinti kiküldetés akkor áll fenn, ha a magyar
munkáltató az egyébként Magyarországon dolgozó és Magyarországon
biztosított munkavállalóját a magyar jog szerinti munkaviszony (vagy egyéb,
munkavégzésre irányuló jogviszony) keretében egy másik tagállam területére
küldi, hogy ott az ő javára munkát végezzen. Ez az E 101-es nyomtatvány
kiállításának feltétele. (a munkavégzés helye szerinti országban mentesül a
járulékfizetési kötelezettség alól)
Ellenőrzés
Bevallások utólagos ellenőrzése:
 német társaság vállalkozói szerződést köt a magyar társasággal
 78 fő kiküldetési utasítás alapján Németországban dolgozik
 a dolgozók nem állnak a német társasággal jogviszonyban
 a külföldi munkavégzés időtartamára (a kiküldetési utasításban rögzítve)
ILLETMÉNY:
• meghatározott összegű személyi alapbér,
• valutaellátmány,
• illetve utazási és egyéb kiadások fedezésére szolgáló költségtérítés
TELJESÍTMÉNY alapján
 az elvégzett munka ellenértékét a német fél teljesítmény-kimutatás alapján
számlázza a magyar társaság felé
 a külföldi munkavégzés alapján kifizetett összegeket az adózó „Német
járandóság” jogcímen tüntette fel a munkavállalók bérkartonján
 a „Német járandóság” teljes összegéből levonásra került a német béradó,
különbözet a munkavállalók részére átutalva
 költségtérítésről nincs kimutatás
Ellenőrzés
 Az Art. 1. § (7) bekezdése alapján a szerződést, ügyletet és más hasonló
cselekményeket valódi tartalmuk szerint kell minősíteni.
 az Mt. szerint a munkavállalót megillető munkabér időbérként vagy
teljesítménybérként, illetve a kettő összekapcsolásával állapítható meg.
 Az Mt. a munkabér fogalmát nem határozza meg, a kialakult joggyakorlat szerint
esetenként kell eldönteni, hogy a munkaviszony alapján a dolgozónak kifizetett
összeg munkabérnek minősül-e, nem a juttatás elnevezésének, hanem a juttatás
tényleges tartalmának van jelentősége.
 Ha a munkavállaló a juttatást a munkaviszonybeli kötelezettségének teljesítésére
tekintettel kapta, az munkabérnek minősül, míg a munkavégzéssel
:költségeinek
összefüggésben
felmerült
fedezetére
kapott
összeg
költségtérítésnek.
 A felek szándéka és akarata nem bír relevanciával, ugyanis a hivatkozott
jogszabályhelyekre és joggyakorlatra figyelemmel annak van döntő jelentősége,
hogy az adott kifizetést a munkáltató mire tekintettel teljesítette.
Ellenőrzés
Devizaellátmány
 A munkáltató az Mt. alapján köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a
költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése során
szükségesen és indokoltan felmerült.
 külföldi megélhetést szolgáló költségtérítés
A kialakult joggyakorlat alapján amennyiben valamely költségtérítésként adott
juttatás nem a felmerült költség megtérítését szolgálja, hanem annak valódi
rendeltetése a munkavégzés díjazása, a költségtérítés címén adott juttatást
munkabér jellegű járandóságként kell figyelembe venni, s így a kifizetett összeg a
munkabér jogi sorsát osztja.
 Elsődleges a költségtérítés rendeltetésének vizsgálata, mely során közömbös,
hogy a munkáltató az adott kifizetést milyen pénznemben teljesítette. (forint,
euro stb.)
Ellenőrzés
Adózó a 08-as bevallásban az alábbiakat közölte:
 Járulékalap: Magyarországon forintban átutalt alapbér (általában az érvényes
minimálbér összegével megegyező)
 „Német járandóság” bevallása: „Magyarországon mentesített, de az éves összes
jövedelem megállapításánál figyelembe vehető jövedelem” sorban
NAV megkereste a német adóhatóságot az eljárás során:
 A „Német járandóság” teljes összegéből levonásra került a német béradó
 A munkavállalók a német társasággal semmiféle szerződéses kapcsolatban nem
álltak
 Német társaság a dolgozó munkateljesítménye alapján fizette ki a magyar
társaságot (teljesítmény kimutatás a német félnél megtalálható volt)
Ellenőrzés
Adóhatósági megállapításokat alátámasztó tények:
 munkavégzésre irányuló szerződés a magyar társasággal
 „Német járandóság” nem valutaellátmány mivel a teljes összegéből levonásra
került a béradó
 Költségtérítésről tételes elszámolás, kimutatás nem készült
 A „Német járandóság” nem lehet a külföldi munkavégzéssel kapcsolatban felmerült
többletköltség ellenértékeként adott költségtérítés mert mindenki:
• Ugyanazon szállásról utazott a munkába, ua. a képzést kapta, ua. összegben
merültek fel a tényleges költségek
• Mindenki határozatlan idejű szerződéssel, főfoglalkozás keretében dolgozott,
• Egyforma forintban kifizetett munkabér mellett,
• Ugyanazon német üzemben,
• Ugyanazon munkakörben,
• Egyforma munkaidőben végezte a munkát, azonban
 Teljesen eltérő összegű euros kifizetések (30-300 e Ft)
melyek a szakmai felkészültségtől, tapasztalattól függhettek,
ez azonban a munkavégzéssel okszerűen összefügg.
Ellenőrzés
Az ügy összegzése:
Az adózó által, Németországban euróban kifizetett összegek az Szja tv. szerint
nem tartoztak a munkavállalók összevont adóalapjába (külföldön adózott)
↓
A járulékalap meghatározásához a Tbj. 4. § k) pont 2. alpontját kell alkalmazni
(jövedelem hiányában alapbér)
↓
Euróban kifizetett összegek nem minősülnek költségtérítésnek, a munkavégzésre
tekintettel, a teljesítménytől függően kifizetett teljesítménybér→azaz a munkabér
:
része, mely megfelel a megállapított- havi bérnek [Kfv.V.35.408/2011/5.]→
Teljes körű tényfeltárást követő megállapítás:
 Az adózó által a munkavállalóknak euróban juttatott összegeket a revízió az
eset összes körülménye alapján, valamint a vonatkozó ítélkezési gyakorlatnak
megfelelően az alapbér részének minősítette, azaz járulékköteles
jövedelemnek.
Köszönjük a figyelmet!

similar documents