Praktiskt tvärvetenskapande

Report
Praktiskt tvärvetenskapande
?
Systemtänkande och slutet på
världen som vi känner den
Kursmål
•
• redogöra för dagens miljö- och utvecklingsproblematik och begreppet hållbar utveckling,
samt uppvisa specialiserad kunskap om ett specifikt fall eller område inom ämnet Hållbar
utveckling;
• ge exempel på olika synsätt och ideologier inom miljö- och utvecklingsområdet;
• redogöra för historiska, idéhistoriska och filosofiska perspektiv på miljö och utveckling;
• föra in en existentiell dimension i miljö- och utvecklingsdiskussionen;
• redogöra för och argumentera kring vetenskapens/teknikens
möjligheter och begränsningar, deras roll i samhället och människors
ansvar för hur de används;
• uppvisa god färdighet i att planera, genomföra och presentera ett
vetenskapligt arbete inom området;
• formulera ett personligt förhållningssätt till sin egen roll i hållbarhetsproblematikens
orsaker och lösningar och därigenom stärkt sin förmåga att möta en föränderlig omvärld.
(Tvär)vetenskande Seminarieserien
Funktion
• Att stimulera och utmana er – Kritiskt och
kreativt tänkande i fokus
• Att skapa en röd tråd och knyta an till de
andra delkurserna genom att använda deras
verktyg och litteratur på nya sätt.
• Att komplimentera perspektiv och verktyg i de
andra delkurserna
• Att skapa förutsättningar för ett väl genomfört
projektarbete eller tvärvetenskaplig uppsats.
Kritiskt/analytiskt tänkande
Fredag
28 jan.
9-16
Tvärvetenskap – komplexitet, förundran och Hållbar Utveckling
Förberedelse: Seminarieuppgift 1
Fredag
25 feb.
9-16
Praktiskt (tvär)vetenskapande –
Systemtänkande och slutet på världen som vi känner den.
Förberedelse: Seminarieuppgift 2
Fredag
Konstruktiv kreativitet, vetenskap och personliga förhållningssätt
Bortom tro och vetande– Språk, mening och visioner
Förberedelse: Seminarieuppgift 3
11 mars
9-16
Torsdag
17 mars
Exkursion och studieresa till en inspirerande plats
FRAMFLYTTAD!!!
Måndag
28 mars
9-12
Gemensam Uppstart och brainstorm – projekt och uppsatsarbete
Torsdag
31 mars
9-16
Att arbeta tvärvetenskapligt för en hållbar utveckling
Förberedelse: Seminarieuppgift 4
Kreativt/nytt tänkande
PLAN för DAGEN
 Historier, sammanhang och systemtänkande
 Systemtänkande och slutet på världen som vi
känner den - Att förbereda och utföra en intervju
 Praktisk tvärvetenskap – undvik fallgropar och
fastna inte i klyftan
 Lunch!
 Praktisk tvärvetenskap – prata, lyssna, rita, prata.
 Olika lärstilar – VARK test
 En blick in i framtiden
Sätt att förklara verkligheten
Sätt att förklara verkligheten
Sätt att förklara verkligheten
Händelse
Mönster, trender
Systematiska Strukturer
Mentala modeller
Vad var det som hände?
Vad har hänt den senaste tiden?
Har vi befunnit oss i en liknande situation
tidigare?
Vilka krafter bidrar till dessa mönster och
trender?
Vad i vårat sätt att tänka gör att dessa mönster
och trender bevaras?
Sätt att förklara
verkligheten
Händelse
Events
Mönster,
trender
Patterns, Trends
Torka
Graf över
minskad
vattentillgång
B3
Water from Pumping
+
Systematiska
Strukturer
Systemic Structures
-
Water
Demand
+
Irrigated
+
Lands
-
External Water
Resources
B1
B4
+
Expand if
Water Available
+
+
Natural
Vegetation
+
Water from
Divertions
Divertions
+
Water Supply Unit Cost
-
B6
Salinization of +
Aquifers
Water Supply Expectations
Drive Irrigation Development
+
+
Piezometric
Levels
Seawater
Intrusion
Costs Escalation
Expected
Profitability
Dams
+
+
B2
R6
B5
Water from
Reservoirs
+
Expand if
Land Available
+
+
-
Water in Local
Aquifers
Surface Water
Availability
+
Profitability
+ from Irrigated
Lands
Available Area
for New
Irrigated Lands
Mentala
modeller
Mental Models
Pumping
Water
Excess/Shortage +
+
Planned Increase
of Water Resources
Pressure for
more Water
Färg
Möbel
Verktyg
Systemtänkande är mycket...
•
•
•
•
•
•
•
Systemdynamik (badkars dynamik)
Konceptuell Modellering
Mentala modeller
Organisationell inlärning
Populationsdynamik
Kaosteori
Lämplig förenkling och kommunikation av en
irreducerbar verklighet.
• Urgammalt..
• Förenar intution och vetenskap
En systemtänkare..
• ser helheten
• ändrar sitt perspektiv ofta och därmed ser nya
hävstångspunkter i komplexa system
• tänker på hur mentala grundantaganden skapar
våran framtid
• belyser vikten av att tänka långsiktigt
• hittar var oanade konsekvenser framträder
• fokuserar på underliggande strukturer istället för att
lägga skulden på någon
Systemtänkande
•Sources, Stocks, Sinks and flows
•Återkoppling
•Fördröjning
•Icke-linjära effekter
•Tröskelvärden
•Positiva och negativa kausala samband
Konceptuell Modellering
• Ord
• Bilder
• Diagram
Orsak och verkan
Linjär approach
Då B
Om A
System approach
C
B
D
A
Causal Loop Diagram
Causal Orsak och verkan förhållande
Loop Sluten cirkel av orsak och verkan
Causal Loop Diagram - Notation
födelsetal
+
+
R
+
Population
B
Andel av populationen som kan föda
dödlighet
+
-
Genomsnittlig livslängd
Loop-notation:
R
B
or
or
+
-
Positiv (förstärkande)
Loop
Negativ (Balancerande)
Loop
Kausal Länk
Variabel 1
Länk polaritet
+
Varianel 2
Kausalt samband eller korrelation?
Korrelationer representerar inte systemets struktur.
Kausala diagram bör endast innehålla
(vad du tror är) genuint kausala förhållanden.
Ej korrekt
Glass försäljning
+
Mordfrekvens
Kausalt samband eller korrelation?
Korrelationer representerar inte systemets struktur.
Kausala diagram bör endast innehålla
(vad du tror är) genuint kausala förhållanden
Korrekt
Ej korrekt
Glass försäljning
+
Mordfrekvens
Glass Försäljning
+
Mordfrekvens
+
Medel
Temperatur
Ansats och metoder i Klimatkrig
 Kvalitativa/kvantitativa?
 Naturvetenskaplig/humanistisk/samhällsvetensk
aplig/annat?
 Brygger de klyftan?
Relevant (för HU)
A
B
Hög
Akademisk
Kvalitet
Låg
Akademisk
Kvalitet
C
D
Irrelevant (för HU)
Intressant
Ur akademisk synvinkel
A
B
Oanvändbar
Användbar
Utanför akademin
utanför akademin
C
D
Ointressant
Ur akademisk synvinkel
Relevant (för HU)
A
B
Ointressant
Intressant
C
D
Irrelevant (för HU)
LUNCH!
En Återkkopplingsmodell för HUB
Tips på feedback…
 Vad är utmärkande/speciellt med denna
visualisering?
 Vad hjälper dig att förstå Welzers resonemang bättre?
 Vad är otydligt? Skulle man kunna komplettera med
något?
 Vad är funktionen med att rita systemkartor/mindmaps?
 Hjälper det dig att fördjupa din förståelse?
 Vilka fördelar/nackdelar finns?
 Skulle Welzers text gynnas av systemkartor/mindmaps eller
ej?
 Kan ni komma på några andra bra metoder för att belysa
författares resonemang eller förstå sig på ”verkligheten” lite
bättre?
Upplägg
Januari
Februari
Mars
Miljö- och utvecklingsstudier: värderingar,
världsbilder och visioner, 15 hp
April
Maj
Juni
Livsfilosofi och det moderna samhället
eller Människan och Maskinen, 7,5 hp
•
(Tvär)vetenskapande seminarieserie och uppsatsskrivande eller projektarbete, 7.5 hp
Vårterminen 2011
40
35
Schemalagt
30
25
20
Egna Studier (förberedelse,
läsning, skrivande etc.)
15
10
5
0
3
4
5
6
VVV artikelanalys
HUB 1 - Dekonstruktion
VVV Essä och PM1
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Vecka
Uppsats/Projekt val
VVV PM
Projekt/Uppsats klar
LF/MM
HUB 3 – personligt
narrativ
LF/MM
VVV Entrebiljett
LF/MM Slut
VVV Synsättsanalys
Cemus konferens, mässa och festival
HUB 2 - Systemkarta
Reflektion
Vad har du lärt dig av uppgiften dagens
seminarie? Något som var extra svårt,
utmanande? Vad var enklare?
Vad har du lärt dig under VVVs och HUBs
första delar? Vad var extra intressant? Vad
kändes helt nytt? Vad kunde gjorts bättre? Vad
saknas hittills?

similar documents