Presentatie

Report
Studiedag
Milderende maatregelen in een MER
Een goede doorwerking van de milderende maatregelen
verzekeren in de vergunning en het RUP
16 december 2013
Agenda van studiedag
9.00h - 9.10h
Welkomstwoord (Liesbeth Lelieur – diensthoofd dienst MER)
9.10h - 9.30h
Presentatie over inhoud van handleiding
9.35h - 10.30h
Workshops (sessie 1)
10.30h - 10.50h Pauze
10.55h - 11.50h
Workshops (sessie 2)
11.50h - 12.00h
Afronding en toelichting vervolgtraject
12.00h - 13.00h
Broodjeslunch
Welkomstwoord
Doel van studiedag
• In de kijker stellen van de handleiding
•
Korte presentatie over de inhoud van handleiding
• Input bekomen van jullie over knelpunten rond milderende
maatregelen (MM)
•
Focus op workshops
• Vervolgtraject
Welkomstwoord
Totstandkoming van de handleiding
• Kerngroep
•
Coördinatie Dienst Mer
•
Antea Group – MER-deskundigen en ruimtelijk planners
• Stuurgroep
•
Kerngroep
•
Vergunningverleners (stedenbouwkundige en milieuvergunning)
•
Planmakers
• Klankbordgroep
•
Dienst Mer
•
Adviesinstanties
Inhoud van de handleiding
Handleiding
Aanleiding
• Juridische invalshoek
•
Arresten Raad van State m.b.t. onvoldoende doorvertaling van MM
naar RUP/vergunning
• Praktijkgerichte invalshoek
•
Vragen van betrokken actoren rond MM
Handleiding
Doel
• Aanbevelingen om kwaliteit en bruikbaarheid van MM verbeteren
•
Focus op doorwerking van MM in RUP’s, vergunningen…
• Tips en aanbevelingen – geen specifiek advies voor individuele
situaties
• Geen ‘MM-bibliotheek’, wel voorbeelden
• Handleiding heeft niet statuut van richtlijnenboek
Handleiding
Regelgeving m.b.t. MM
• Artikels m.b.t. MM in Europese regelgeving en D.A.B.M.
•
Geen definitie van MM
•
Definitie milieueffectrapport (art. 4.1.1 §1 D.A.B.M.)
•
“… en aangegeven wordt op welke wijze de aanzienlijke milieueffecten
vermeden, beperkt, verholpen of gecompenseerd kunnen worden.”
•
Doorwerking in de besluitvorming (art. 4.1.7 D.A.B.M.)
•
“… de overheid motiveert elke beslissing over de voorgenomen actie in het
bijzonder op volgende punten: … 3° de in het rapport voorgestelde
maatregelen”
Handleiding
Doorwerking van MM naar RUP en vergunning
• Inhoud van ruimtelijk uitvoeringsplan
•
Grafisch plan
•
Stedenbouwkundige voorschriften m.b.t. bestemming, inrichting en beheer
•
…
• Stedenbouwkundige vergunning
•
De vergunningverlenende overheid kan voorwaarden (=MM) opleggen
(o.a. i.v.m. ‘goede ruimtelijke ordening’) … die moeten voldoen aan de
vereisten van art. 4.2.19 §1 en 4.3.1 §1 V.C.R.O.
•
Milieuvergunning
•
Bijzondere vergunningsvoorwaarden kunnen opgelegd worden.
Handleiding
Types van MM
• Vermijden, beperken, verhelpen en compenseren (D.A.B.M.)
• Richtlijnenboek van 1997 over “algemene methodologische
aspecten”
•
Niet uitvoeren
•
Toevoegen
•
Vervangen
•
Herstellen
•
Schaalverandering
•
Compensatie op locatie
•
Fasering
•
Compensatie op andere
locatie
Handleiding
Types van MM
• Types i.f.v. doorwerkingsniveau
Handleiding
Algemene krijtlijnen voor formuleren van MM
• In welke fase (milderende) maatregelen voorstellen?
•
Reeds opnemen in plan- of projectontwerp (“preventieve
maatregelen”)
•
In het MER
Handleiding
Algemene krijtlijnen voor formuleren van MM
• Wanneer is een MM nodig?
• De “noodzakelijkheid” van MM, afhankelijk van o.a.
•
de impact van het effect (-3 tot +3)
•
resterend effect na toepassing van MM
•
Sommige MM zijn “vrijblijvende aanbeveling”, andere zijn
“dwingend”.
•
MM in passende beoordeling zijn (in bepaalde gevallen)
dwingend.
Handleiding
Algemene krijtlijnen voor formuleren van MM
• Steeds de initiatiefnemer en vergunningverlener voor ogen houden
bij formuleren van MM
•
Knelpunten rond uitvoerbaarheid voorkomen door nauw overleg
•
Maatregelen opdelen naar correcte niveau i.f.v. doorwerking
•
Rekening houden met technische haalbaarheid, exacte locatie
aanduiding, juridische randvoorwaarden
•
SMART
•
Diepgang van MM afhankelijk van detailleringsgraad van plan/project
•
Kwaliteitsvolle MM
Handleiding
Aandachtspunten bij MM op planniveau
•
Als voorschrift van bestemming, inrichting of beheer opnemen in
stedenbouwkundige voorschriften
•
Milieuverklaring met motivering waarom MM niet zijn meegenomen
•
MM al dan niet ruimtelijk vertaalbaar
•
MM doorslag in grafisch plan, toelichtingsnota of stedenbouwkundige
voorschriften
•
MM niet te detaillistisch maken in MER, laat ruimte voor de ruimtelijk planner
•
Vb. uitsluiten van bepaalde inrichtingen op planniveau… of beter in vergunning
Handleiding
Aandachtspunten bij MM op projectniveau
•
Duidelijk verschil in maatregelen die opgelegd kunnen worden in
stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning
•
•
Milieuvergunning: menselijke gedrag regelen
Vraag om MM concreet uit te werken
Handleiding
Aandachtspunten bij MM als flankerende maatregelen
Voorbeelden
•
Maatregelen die niet tot plan- of projectniveau behoren
•
Maatregelen die niet tot bevoegdheidsniveau van plan/project
behoren (vb. wegenis aanleggen, openbaar vervoer voorzien… )
•
Maatregelen die buiten plan- of projectgebied vallen
Knelpunt
• Garanties over realisatie kunnen vaak niet gegeven worden
Doorvertalen van die MM naar
• Contracten (bestek, contract met aannemer), inrichtings-, uitgifte- en
terreinbeheersplan – concessiecontract, beheersmaatregelen,
afspraken met nutsmaatschappijen, beleidsbeslissingen, overleg,
(samenwerkings-)overeenkomsten
Handleiding
MM en generieke regelgeving
• Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden
•
In MER wordt toetsing gedaan aan bestaande regelgeving
• Bestaande regelgeving best niet opnemen onder MM
•
Vb. boscompensatie, compensatie HAG
Handleiding
Voorstel tabelmatige weergave van MM in MER
Handleiding
MM en de passende beoordeling
• Onderscheid tussen milderende maatregelen en compenserende
maatregelen
• Dwingende aard van MM in PB
Handleiding
MM i.f.v. doorwerking binnen RUP/vergunning
• MER is beslissingsondersteunend document, geen
beslissingnemend document.
• Oplijsting van MM in MER heeft als consequentie dat voor elke
MM gemotiveerd moet worden waarom men deze al of niet volgt.
Handleiding
Lijst met voorbeelden van MM
Handleiding
Milieuzonering als MM – afwegingscriteria in RUP
• Milieuzonering… is meestal niet vertaalbaar in hanteerbare
stedenbouwkundige voorschriften (SV)
•
•
Wel in inrichtings-, uitgifte- en terreinbeheerplan
•
Of toch… in SV opmaak van inrichtingsstudie vereisen
Opnemen van afwegingscriteria in RUP
•
Bij iedere vergunningsaanvraag toetsen aan die afwegingscriteria
Handleiding
M.e.r.-screening
• Kunnen MM in screeningsnota’s en ontheffingsdossiers?
Workshops
Sessie 1 (9.35h – 10.30h)
• De vrijblijvende of dwingende aard van MM
Lokaal 0.G.20 – Sven Vercammen
• MM in screeningsnota’s en ontheffingsdossiers: kan dat?
Lokaal 0.G.21 – Natalie De Camps
• Toewijzing van MM aan het juiste doorwerkingsniveau
Lokaal 1.P.40 – Vanessa Reynaert
• De gespannen verhouding tussen generieke regelgeving en MM
Lokaal 3.P.64 – Peter Beusen
Workshops
Sessie 2 (10.55h – 11.50h)
• Omgaan in een vergunning of RUP met MM geformuleerd als
‘flankerend beleid’ in een MER
Lokaal 0.G.20 – Natalie De Camps
• Kwaliteitsvereisten bij het formuleren van MM
Lokaal 0.G.21 – Sven Vercammen
• Oplijsting van ‘preventieve maatregelen’ in het MER
Lokaal 1.P.40 – Vanessa Reynaert
• MM binnen de passende beoordeling
Lokaal 3.P.64 – Peter Beusen

similar documents