5._installationer_-_ventilationsanlaeg

Report
Installationer
Ventilationsanlæg
Program
8.30
9.00
10.00
10.15
11.00
12.00
12.45
13.15
13.45
14.30
14.45
15.15
16.00
Velkomst og introduktion
Varmeanlæg
Pause
Varmeanlæg
Varmefordelingsanlæg
Frokost
Varmefordelingsanlæg
Intelligent energistyring
Ventilationsanlæg
Pause
Ventilationsanlæg
Varmt vand
Slut for i dag
Indhold i dette indlæg
• Naturlig ventilation
• Mekanisk ventilation med
varmegenvinding
Naturlig ventilation
• Den typiske løsning i eksisterende boligere
• Det anbefales, at luften i huset bliver helt udskiftet hver
anden time. Svarende til 0,3 l/s pr. m2
• Rådet er, at ventiler skal stå åbne, hvis det ikke blæser
meget
• Luft desuden ud ved at åbne vinduer dagligt
Fordele ved naturlig ventilation
•
•
•
•
•
Ingen anlægs- og driftsudgifter
Intet elforbrug til lufttransport
Ingen pladsbehov
God mulighed for behovsstyring (fx åbning af vindue)
Ingen støj?
Ulemper ved naturlig ventilation
• Ingen varmegenvinding
• Drivkræfter stiller krav til rumhøjde- og
dybde samt åbenhed og indretning
• Ukontrollerbart luftskifte, afhængig af
vind og vejr
• Dårlige muligheder for at fjerne
forurening i tilført luft
• I praksis har mange boliger ikke
tilstrækkelig luftskifte!
Husk ventiler ved vindues udskiftning
• Pas på ved vindues udskiftning, hvor vinduer/huset bliver
mere tæt, at der stadig er tilstrækkelig ventilation i huset, fx
med spalteventiler
Hvorfor problemer med kondens efter
vindues udskiftning?
• Boligen er blevet mere tæt og ejerne var ikke så gode til at
lufte ud i forvejen
• Der er ikke ventiler i de nye vinduer
• Der holdes en lav temperatur i boligen
• Der er mange blomster og planter i boligen
• Hvor bliver vasketøjet tørret?
• Er de nye vinduer med varm kant?
• Utætte vand rør?
Tjekpunkter
Kilde: Videncenter for energibesparelser i bygninger
Mekanisk ventilation
• Mange nye huse har mekanisk ventilation med
varmegenvinding og det er også eftermonteret i enkelte lidt
ældre huse
• Ventilationsanlæg genindvinder varmen fra udsugningsluften og sikrer et konstant luftskifte
Kilde: Videncenter for energibesparelser i bygninger
Fordele ved mekanisk ventilation
• Konstant udluftning året rundt
• Varmegenvinding og filtrering
• Luftmængden kan tilføres uden trækproblemer i
opvarmningssæson
• Luftmængden kan varieres
Ulemper ved mekanisk ventilation
•
•
•
•
•
•
El-forbrug til transport af luft
Kan give anledning til støjgener
Høje anlægsudgifter
Kræver viden at benytte anlægget rigtigt
Vedligeholdelse
Spalter under dørene – lydfølsom bolig
Tjek ved eksisterende ventilationsanlæg
• At ventilationskanaler i uopvarmede rum, fx på loftet, er
isoleret godt, mindst 100 mm isolering
• At filtre bliver udskiftet mindst 2 gange om året, og om
husejer ved, hvordan det gøres
• At ventilationsanlægget fungerer og kører på det rigtige trin
Eksempel isolering af ventilationskanaler
20 meter ventilationskanaler med en diameter på 110 mm
isoleres med 50 mm isolering
Omkreds er på ventilationskanalen 0,66 m (0,21 m x 3,14)
Den samlede overflade er 13,2 m (0,66 m x 20 m)
U-værdien ved isolering med 50 mm er 0,8 W/k
Tabet i ventilationskanalerne:
0,8 x 13,2 x 2906 graddage x 24/1000 = 736 kWh
Eksempel isolering af ventilationskanaler
20 meter ventilationskanaler med en diameter på 110 mm
isoleres med 100 mm isolering
Omkreds er på ventilationskanalen 0,97 m (0,31 m x 3,14)
Den samlede overflade er 19,4 m (0,97 m x 20 m)
U-værdien ved isolering med 100 mm er 0,4 W/k
Tabet i ventilationskanalerne:
0,4 x 19,4 x 2906 graddage x 24/1000 = 541 kWh
Hvornår er ventilationsanlæg en god idé
• Hvis huset er tæt (lav evt. blowerdoor test)
• Hvis familien ønsker, eller har behov for automatisk
ventilation, fx hvis der ønskes et ekstra godt indeklima
• Bør overvejes ved efterisolering af loft, eller ved total
renovering
• Vælg ventilationsanlæg af komforthensyn, ikke for
besparelsen
Ventilationskanaler
I nogle huse, fx 1½ plans huse, kan det være svært at få
plads til ventilationskanaler
Økonomi ved ventilationsanlæg
Kilde: Videncenter for energibesparelser i bygninger
Opgave 1
Hvad er besparelsen ved at opsætte et godt ventilationsanlæg
i et hus på 140 m2, med en varmepris på 0,65 kr./kWh og en
elpris på 2,10 kr./kWh. Tag udgangspunkt i energiløsningerne
fra Videncenteret for energibesparelser i bygninger
Hvad er den årlige varmebesparelsen?
6.078 kWh x 0,65 kr./kWh = 3.951 kr.
Hvor stort er elforbruget til drift af ventilationsanlægget?
385 kWh x 2,10 = 809 kr.
Hvad er den samlede årlige besparelse?
3.951 kr. - 809 kr. = 3.142 kr.
Er regnestykket realistisk?
Eksempel på ventilationstabet
En bolig på 140 m2 med en loftshøjde på 2,5 m, hvor
luften bliver skiftet ½ gang i timen
Luftmængde: 140 m2 x 2,5 m x 0,5 pr. time
Indetemp. i opvarmningssæson
Udetemp. i opvarmningssæson (gennemsnit)
Temperaturforskel: 21 °C – 4 °C
Luftstrømmen (standart værdi)
Ventilationstabet:
17 °C x 0,34 x 175 m3/h = 1.012 W
175 m3/h
21 °C
4 °C
17 °C
0,34
Opgave 2
Hvis opvarmningssæsonen er på 5.808 timer om året, hvad
er det årlige energiforbrug til opvarmning af
ventilationsluften?
(5.808 timer x 1.012) / 1.000 = 5.878 kWh
Det mekaniske ventilationsanlæg har en virkningsgrad på
85 %
Hvad er varmebesparelsen ved installation af et mekanisk
ventilationsanlæg?
85 % x 5.942 kWh = 4.994 kWh
Elforbruget til ventilationsanlæg
Med en luftmængde på 175 m3/h og et elforbrug til det
mekaniske ventilationsanlæg på 800 j/m3 (SEL-værdi) kan
den årlige luftmængde udregnes.
8760 timer x 175 m3/h = 1.533.000 m3
Energiforbruget til ventilationsanlægget
(800 j/m3 x 1.533.000 m3) / 1.000 = 1.226.400 kJ
1.226.400 kJ / 3.600 = 340 kWh
Optimering af ventilation
•
•
•
•
•
Luftskifte / luftmængde
Virkningsgrad på varmegenvinding
Elforbrug
Driftstid
Placering og isolering af ventilationsanlæg og kanalføring
Forskellige styringsstrategier
•
•
•
•
Manuel kontaktstyring
Urstyring
Styring med bevægelsesføler
Forureningsføler
o CO2 (kontorbygninger, skoler, mv.)
o fugt (boliger)
o temperatur
o luftkvalitet
Opgave ventilationsanlæg
• Drøft om det vil være fornuftigt, at få ventilationsanlæg i
huset fra 1927 på 140 m2. Hvor kan ventilationskanaler og
anlæg evt. placeres?
• Hvilken energibesparelse vil der være i kr.? Hvis
varmeprisen er 1 kr. / kWh (opslag og vurder)
• Er der mulighed for at få tilskud og skattefradrag?
Spørgsmål?

similar documents