Introduction to Business Information System MGT 3202

Report
Introduction to
Business Information System
MGT 3202
Aj.Kulachatr Chatrakul Na Ayudhya
http://kulachatrakul.blogspot.com/
https://www.facebook.com/kulachatrakul
คำอธิบำยรำยวิชำ
ควำมสำคัญของระบบสำรสนเทศ ข้อมูลและสำรสนเทศในองค์กรธุรกิจ โครงสร้ำงของ
ระบบสำรสนเทศในองค์กรธุรกิจ โครงสร้ำงของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรฐำนข้อมูล
ระบบสำรสนเทศในองค์กรธุรกิจเพือ่ สนับสนุ นกำรจัดกำรและกำรตัดสินใจ ระบบ
สำรสนเทศทำงธุรกิจในหน้ำที่งำนด้ำนบริหำรทรัพยำกรมนุ ษย์ ด้ำนกำรผลิต ด้ำน
กำรตลำด ด้ำนกำรเงิน ด้ำนกำรบัญชี ระบบสำรสนเทศในยุคโลกำภิวตั น์ กำรรักษำควำม
ปลอดภัยของข้อมูลและสำมำรถนำสำรสนเทศไปใช้ในงำนด้ำนต่ำงๆ ของธุรกิจ
จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ
เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการจัดการระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ เทคโนโลยีการสือ่ สารข้อมูล การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรธุรกิจเพือ่ สนับสนุนการ
จัดการและการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจในหน้าทีง่ านด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการ
ผลิต ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการบัญชี ระบบสารสนเทศในยุคโลกาภิวตั น์ การรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล และสามารถนาสารสนเทศไปใช้ในงานด้านต่างๆ ของธุรกิจ
เนื้ อหำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที 7
บทที่ 8
บทที่ 9
บทที่ 10
บทนำ
ระบบสำรสนเทศ
กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรและกำรตัดสินใจ
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรผลิต
ระบบสำรสนเทศทำงกำรตลำด
ระบบสำรสนเทศทำงกำรเงินและบัญชี
ระบบสำรสนเทศยุคโลกำภิวัฒน์
กำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
วิธีสอนและกิจกรรม
1. ผู้สอนบรรยำยและยกตัวอย่ำงเนื้อหำประจำบทในแต่ละบท รวมทั้งสิ้น 10 บท
2. ให้นักศึกษำแบ่งกลุ่ม ๆ ละประมำณ 6 คน และบำงบทเรียนจะให้นักศึกษำนำเสนอ
รำยงำนหน้ำชั้นเรียน กลุ่มละ 15 นำที จำกนั้นผู้สอนและนักศึกษำร่วมกันสรุป
3. ให้นักศึกษำตอบคำถำมประจำบท และบำงบทจัดให้มีกำรอภิปรำยในชั้นเรียน
4. ให้นักศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติมจำกหนังสือ เอกสำร ตำรำ นิตยสำร วำรสำร และเว็บไซต์ท
เกี่ยวข้องกับสำรสนเทศสมัยใหม่ แล้วจัดทำรำยงำนส่งตำมหัวข้อที่กำหนดไว้
กำรวัดผลและประเมินผล
1. กำรวัดผล
1.1 คะแนนระหว่ำงภำคเรียน
60 %
1.1.1 จิตพิสัย
10 %
1.1.2 ทำแบบฝึกหัด รำยงำน และวิเครำะห์กรณีศึกษำ
1.1.3 สอบกลำงภำคเรียน (บทที่ 1-5)
1.2 คะแนนสอบปลำยภำคเรียน (บทที่ 6-10)
2. กำรประเมินผล
คะแนนระหว่ำง 80 - 100
ได้ระดับ A
คะแนนระหว่ำง 75 - 79 ได้ระดับ B+
คะแนนระหว่ำง 70 - 74 ได้ระดับ B
คะแนนระหว่ำง 65 - 69 ได้ระดับ C+
คะแนนระหว่ำง 60 - 64 ได้ระดับ C
คะแนนระหว่ำง 55 - 59 ได้ระดับ D+
คะแนนระหว่ำง 50 - 54 ได้ระดับ D
คะแนนระหว่ำง 0 - 49 ได้ระดับ F
15 %
35 %
40 %

similar documents