อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา2012

Report
ผู้เข้ าอบรมกรุณาลงมือทา
PRE-TEST ได้ เลย
เมื่อเสร็จแล้ ว ส่ งที่เจ้ าหน้ าที่ QA
สำนักงำนประเมินและประกันคุณภำพ
อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภำพระดับ
ภำควิชำ
มหำวิทยำลัยขอนแกน
่ 19 มีนำคม
2555
อำคำรสิ รIQA
ค
ิ ุณำกรFaculty
ชัน
้ 2
KPIs
สำนักงำนประเมินและประกันคุณภำพ
วัตถุประสงคกำรฝึ
กอบรม
์
Text in here
1.สร้ำงควำมรูควำมใจแนวทำงกำรประเมิ
น
้
คุณภำพให้กับผูท
น
้ ำหน้ำทีเ่ ป็ นผูตรวจประเมิ
้
ภำควิชำ
Text in here
2.พัฒนำศั กยภำพและเพิม
่ พูนประสบกำรณ
ผู
์ ท
้ ำ
หน้ำทีต
่ รวจประเมินภำควิชำ
3.เพิม
่ จำนวนผูท
่ รวจประเมินภำควิชำและ
้ ำหน้ำทีต
ให้มีคุณภำพตำมเกณฑกำรฝึ
กอบรมของ
์
Text in here
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึ กษำ
4.สนับสนุ นและส่งเสริมกำรตรวจประเมินคุณภำพ
ภำยในระดับคณะ
แนวทำงกำรพัฒนำผูตรวจประเมิ
นคุณภำพข
้
ระดับ (level)
ผู้ตรวจประเมิน
คุณภำพภำยใน
มหำวิทยำลัยขอนแกน
่
(ตรวจประเมินตำม
เกณฑ ์ EdPEx)
ผู้ตรวจประเมินใหม่
(FRESHY)
(ตรวจประเมินตำม
แนวทำง
Text in here
อบรมผู
้ตรวจประเมิน (ประสบกำรณ ์
สูง)
สิ่ งจูงใจ
Text in here
คำตอบแทน/ภำระงำนกำรตรวจ
่
ประเมิน/กำรฝึ กอบรมหลักสูตรตำงๆ
่
ของสถำบันเพิม
่ ผลผลิตแหงชำติ
/
่
กำรศึ กษำดูงำนทัง้ ในและ
Text in here
ตำงประเทศ
่
คัดเลือกคณำจำรยและบุ
คลำกรทีม
่ ี
์
ศั กยภำพ
-ผำนกำรฝึ
กอบรม
่
แนวทำงกำรพัฒนำผูตรวจประเมิ
นระดับมหำว
้
ระดับ (level)
Text in hereแนวทำง
ผู้ตรวจประเมิน -ฝี กอบรมกำรตรวจประเมินตำมตัวชีว้ ด
ั
IQA
กำรประเมินคุณภำพภำยใน (IQA
(ระดับภำควิชำ) KPIs)
Text in here
-ผำนกำรฝึ
กอบรมตำมเกณฑที
่ ำหนด
่
์ ก
-สำนักงำนประเมินฯจัดทำฐำนขอมู
้ ลผู้
ผำนกำรฝึ
กอบรมและผู้ปฏิบต
ั ห
ิ น้ำทีต
่ รวจ
่
ประเมินระดับภำควิText
ชำ in here
QA อำสำ
-คัดเลือกเจ้ำหน้ำทีผ
่ ้ปฏิ
ู บต
ั งิ ำน
-ผำนกำรฝึ
กอบรม
่
-สนับสนุ นช่วยเหลือ รวบรวม
กำรฝึ กอบรมผู้ตรวจประเมินโดย สกอ.
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึ กษำ
Text in here
ไดจั
ด
อบรมหลั
ก
สู
ต
รผู
้
้ตรวจประเมินคุณภำพภำยใน
อุดมศึ กษำเพือ
่ ขึน
้ ทะเบียนเป็ นผู้ตรวจประเมินของ
Text in here
มหำวิทยำลัยขอนแก่นไดคั
้ ดเลือกผู้ตรวจประเมินค
ของมหำวิทยำลัยและส่งเขำรั
้ บกำรฝึ กอบรมของ ส
ปัจจุบน
ั มีอำจำรยและบุ
คลำกรTextมข.ขึ
้ ทะเบียนเป็ น
in here น
์
ของ สกอ.สื บคนข
้ ทะเบียนไดที
้ อมู
้ ลผู้ขึน
้ ่
http://www.mua.go.th/
แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยใน
มหำวิทยำลัยขอนแกน
่
ภำควิชำ
และ
หน่วยงำ
น
เทียบเทำ่
คณะ
พ.ค.
มิ.ย.
IQA
สกอ.
EdPEx
ทีม
ผู้ตรวจ
ประเมิน
กรกฎำคม
ส.ค. ก.ย. ต.ค.
22 คณะ
22 คณะ + 22
หน่วยงำน
แนวทำงกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระ
ขัน
้ ตอน
1.เตรียมพรอม
้
2.เตรียมคน
3.เตรียม KPIs &
เกณฑกำรประเมิ
น
์
4.เตรียม SAR &
รำยละเอียด
Text in here
ผู้บริหำรกำหนดนโยบำยชัดเจน/
ชีแ
้ จงให้ทรำบทัว่ กัน
บุคลำกร-รับรู้ รับText
ทรำบ
พรอม
in here ้
ดำเนินกำร
ผู้ประสำนงำน-ประสำนงำนกำรตรวจ
ประเมินภำควิชำ
ผู้ตรวจประเมิน-พัฒนำและฝึ กอบรม
Text in here
มีแนวทำงกำรคัดเลือกตัวชีว้ ด
ั ที่
สอดคลองกั
บภำรกิจ
้
ปรับเกณฑกำรประเมิ
นให้เหมำะสม
์
ประเมินตนเองตำมตัวชีว้ ด
ั และเกณฑ
แนวทำงกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระ
ขัน
้ ตอน
5.ตรวจ
ประเมิน
รำยละเอียด
Text in here
-1 วัน หรือ ครึง่ วัน
-กรรมกำรกลำง/กรรมกำรตำงภำควิ
ชำหรือ
่
คนภำยนอกคณะ
Text in here
-รูปแบบกำรตรวจอยูที
่ ณะกำหนด
่ ค
6.รำยงำนผล -แสดงจุดแข็ง โอกำสในกำรพัฒนำใน
กำรตรวจ
ภำพรวมและรำยองคประกอบ
์
ประเมิน
-จุดทีต
่ ้องปรับปรุงเรงด
วน
่ Text
่ in here
-กำรสะทอนผลกำรประเมิ
นทีน
่ ำไปสู่กำร
้
ปรับปรุงไดชั
้ ดเจน
7.ปรับปรุง
-จัดลำดับกำรปรับปรุง
ตำมผลกำร
-มีแผนกำรปรับปรุง /มีผ้รั
ู บผิดชอบ/รำยงำน
คำชีแ
้ จงเกีย
่ วกับกำรประเมินคุณภำพภำยใน
ตัวชี้วัดในการตรวจประเมิน
• ระดับมหำวิทยำลัยและคณะ ใช้ทุText
กตัวinชี
ว
้
ด
ั
ของ
สกอ
here
• ระดับภำควิชำและหน่วยงำนเทียบเทำ่
คัดเลือกตำม
บบริบท และปรับลดเกณฑกำรปร
และสอดคลองกั
์
้
•
ตัวชีว้ ด
ั แบงออกเป็
นเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ
่
•
ตัวชีว้ ด
ั เชิงคุณภำพ จะมีกำรแจงนั
่ ำได
Text in hereบเป็ นขอที
้ ท
•
ระดับคะแนน 1-5
กรณีไมมี
่ ผลกำรดำเนินงำน
คำชีแ
้ จงเกีย
่ วกับกำรประเมินคุณภำพ
การคานวณ
• ตัวชีว้ ด
ั เชิงปริมำณทีต
่ องแสดงร
อยละหรื
อคำเฉลี
ย
่ ใ
้
้ Text in here
่
• ทศนิยม ใช้ 2 ตำแหน่ง (ตำแหน่งที่ 3 เกิน 5
ำ (พิจำรณำจำกระยะเว
• กำรนับจำนวนอำจำรยประจ
์
9-12
เดือน
นับเป็ น 1 คน
6-9
เดือน
นับinเป็here
น 0.5 คน
Text
ตำ่ กวำ่ 6 เดือน
ไมนั
่ บ
Q A KPIs
ตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายใน
องคประกอบ
์
1. ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค ์
และแผนกำรดำเนินงำน
2. กำรเรียนกำรสอน
3. กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึ กษำ
4. กำรวิจย
ั
5. กำรบริกำรวิชำกำรแกสั
่ งคม
6. กำรทำนุ บำรุงศิ ลปะและวัฒนธรรม
7. กำรบริหำรและกำรจัดกำร
8. กำรเงินและงบประมำณ
9. ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
รวม
I
P
O
รวม
Input Proc Outp
ess
ut
1
1
4
5
2
1
3
2
3
Text in here
4
1
1
5
22
5
1
5
2
2
15
14
3
9
4
3
4
1
3
42
กระบวนกำรพัฒนำแผน
ตัวชีว้ ด
ั ที่
1.1
ประเด็นการพิจารณาของผูต้ รวจประเมิน
Text in here
1.แผนกลยุทธ ์
2.แผนปฏิบต
ั ก
ิ ำรประจำปี
•
ควำมสอดคลองกั
บปรัชญำ ปณิธำน
้
จุดเน้น จุดเดน
่
•
กระบวนกำรจัดทำแผนกลยุทธและ
์
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ำร
Text in here
•
กระบวนกำรถำยทอดแผนไปสู
ั ิ
่
่ กำรปฏิบต
•
ผำนควำมเห็
นชอบของกรรมกำรบริหำร
่
สูงสูด
แผนกลยุทธ์ หมายถึงแผนระยะยาว (4-5ปี )
ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในการทาให้เป้าหมายสาเร็จลุล่วง
ประกอบของแผนกลยุ
ทธ ์
์ น์ (Vision) สิ่ งทีอ่ งคกำรต
วิองค
สัยทัศ
องกำรจะ
้
์
Text in here
ไปให้ถึง (อยำกเห็น)
พันธกิจ (Mission) คืออะไรทีต
่ องท
ำ
้
เพือ
่ ให้บรรลุวส
ิ ั ยทัศน์
กลยุทธ ์ (Strategy) คือ ทำอยำงไรให
่
้
บรรลุพน
ั ธกิจ
ลำดับขัน
้ ตอนกำรจัดทำแผนกลยุทธ ์
(ต้องวำดเป็ นแผนภำพได)้
1.กำหนดเป้ำประสงค ์ (GOAL)
2.วิเครำะห ์ SWOT Analysis
3.วิเครำะหควำมท
ำทำยและควำม
้
์
ไดเปรี
้ ยบเชิงกลยุทธ ์
4.เลือกกลยุทธและตั
วชีว้ ด
ั (Select
์
Strategy & KPI)
Text in here
Text in here
กระบวนกำรพัฒนำแผน
ตัวชีว้ ด
ั ที่
1.1
ประเด็นการพิจารณาของผูต้ รวจประเมิน
Text in here
2.กำรมีส่วนรวมของบุ
คลำกร
่
• กำรมีส่วนรวมของผู
บริ
ค
ลำกรทุ
ก
่
้ หำรและบุ
Text in here
ระดับ
• กำรมีส่วนรวมอยู
ในระดั
บใด (กำรให้ควำม
่
่
รวมมื
อ)
่
Text in here
• รวมคิ
ด รวมท
ำ รวมเสนอแนะ
รวม
่
่
่
่
กำหนดเป้ำหมำยและตัวชีว้ ด
ั
• ประชำพิจำรณ์
กระบวนกำรพัฒนำแผน
ตัวชีว้ ด
ั ที่
1.1
ประเด็นการพิจารณาของผูต้ รวจประเมิน
Text in here
3.ตัวชีว้ ด
ั ผลผลสำเร็จตำมแผน
• ตัวชีว้ ด
ั ของแผนกลยุทธ ์ (ติดตำมปี ละ 1
Text in here
ครัง้ )
• ตัวชีว้ ด
ั ของแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำร (ติดตำมทุก 6
เดือน)
Text in here
4.กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผน
• ครบถ้วนทัง้ 4 พันธกิจ
• ระบบกำรรำยงำนตอผู
่ บริ
้ หำร
ตัวชีว้ ด
ั ที่
1.1
แนวปฏิบตั ทิ ี่ดี เช่น
กระบวนกำรพัฒนำแผน
Text in here
• มีกำรจัดตัง้ คณะกรรมกำรจัดทำแผนกลยุทธ/แผนปฏิ
บต
ั ิ
์
กำร
• มีกำรวิเครำะหควำมเชื
อ
่ มโยงแผนกลยุท
ธกั
ปรัชญำ
Text
์
์ inบhere
ปณิธำน จุดเน้นจุดเดนของสถำบั
น
่
• จัดเวทีถำยทอดและชี
แ
้ จงทำควำมเขำใจวิ
สัยทัศน์
กล
่
้
ยุทธและเป
์
้ ำหมำยองคกร
์
• กำหนดเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนของแต
ละหน
Text in here
่
่ วยงำนและมี
กำรมอบหมำยเป็ นทำงกำร
• กำหนดตัวชีว้ ด
ั และเป้ำหมำยวัดควำมสำเร็จทัง้ ในระดับกล
ยุทธและแผนปฏิ
บต
ั ก
ิ ำร
์
ตัวอยำง
แผนกลยุทธ ์ (สถำบัน A) พ.ศ.2555-2558
่
จำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร ์
มำตรกำร(กลยุทธ)์
โครงกำร
ตัวชีว้ ด
ั คำเป
่ ้ ำหมำย
ประเด็นยุทธศำสตร ์ เป้ำประสงค ์ ตัวชีว้ ด
ั
ระยะเวลำ
Text in here
โครงกำร
ประเด็นยุทธศำสตรที
่ ี
5 5 5 58
์ ่ 1 กำรผลิตบัณฑิตทีม
คุณภำพ
5 6 7
Text in here
เป้ำประ มุงผลิ
ตบัณฑิตให้มีคุณภำพดำนวิ
ชำกำร วิชำชีพ
่
้
สงค ์ มีคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ
่ งึ ประสงค ์
ตัวชีว้ ด
ั ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำบัณฑิตให้มี
Text in here
หลัก คุณภำพดำนวิ
ชำกำร วิชำชีพและคุณธรรม
้
จริยธรรม
(เป้ำหมำย ระดับ 5) เกณฑกำร
์
ประเมิน……………………..
มำตรกำ 1.กำรจัดกำรหลักสูตรทีม
่ ี
Text in here
Text in here
Text in here
ตัวอยำง
แบบฟอรมน
่
์ ำเสนอแผนกลยุทธเพ
์
หัวข้อพิจำรณำ เห็ นดวย
้
ไมเห็
น
่
Text in here
ดวย
้
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประเด็น
ยุทธศำสตร ์
เป้ำประสงค ์
มำตรกำร/กล
ยุทธ ์
โครงกำร
เหตุผล
ข้อเสนอแ
นะเพือ
่
ปรับปรุง
Text in here
Text in here
ตำรำงแสดงกำรวิเครำะหควำมเชื
อ
่ มโยงแผ
์
มหำวิทยำ
ลัย
คณะ
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
ปรัชญำ/
ปณิธำน
ปรัชญำ/
ปณิธำน
ปรัชญำ/
ปณิธำน
ปรัชญำ/
ปณิธำน
เอกลักษณ/์
จุดเน้น
อัตลักษณ ์
เอกลักษณ/์
จุดเน้น
อัตลักษณ ์
เอกลักษณ/์
จุดเน้น
อัตลักษณ ์
พันธกิจ
พันธกิจ
พันธกิจ
ประเด็น
ยุทธศำสตร ์
ประเด็น
ยุทธศำสตร ์
ประเด็น
ยุทธศำสตร ์
เป้ำประสงค ์
เป้ำประสงค ์
เป้ำประสงค ์
มำตรกำร/กล
ยุทธ ์
โครงกำร
ภำควิชำ หน่วยงำ
ควำม
น
เชือ
่ มโยง
Text in here
มำตรกำร/กล มำตรกำร/กล
ยุทธ ์
ยุทธ ์
โครงกำร
โครงกำร
เอกลักษณ/์
จุดเน้น
Text in here
อัตลักษณ ์
พันธกิจ
ประเด็น
ยุทธศำสตร
Text ์in here
เป้ำประสงค ์
มำตรกำร/
กลยุทธ ์
โครงกำร
หมำย
เหตุ
ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒน
ตัวชีว้ ด
ั ที่
2.1
ประเด็นการพิจารณาของผูต้ รวจประเมิน
Text in here
1. ขั้นตอนการเปิ ดและปรับปรุงหลักสูตร
2. ขั้นตอนการปิ ดหลักสูตร (ตรวจสอบว่ามีการดาเนินการตามที่กาหนด)
3. คุณภาพหลักสูตร (ทุกหลักสูตรที่เปิ ดสอน)
Text in here
มำตรฐำนหลักสูตร
2548
หลักสูตรเกำ/
่
ปรับปรุง
ใช้ตัวชีว้ ด
ั กำร
ประเมินหลักสูตร
มข.
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒริ ะดับอุดมศึ กษำ
ตัวชีว้ ด
ั ผลกำรดำเนินงำนตำมกรอบ
Text in here
TQF (12 ตัวชีว้ ด
ั )
ตัวชีว้ ด
ั บังคับทีต
่ องผ
ำนคื
อ ตัวชีว้ ด
ั ที่
้
่
1-5
TQF
องคประกอบและตั
วชีว้ ด
ั คุณภำพของกำรจัดก
์
องคประกอบ
์
หลักสูตรระดับปริญญำตรี
ตัวชีว้ ด
ั
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึ กษำ
จำนว
ตัวชีว้ ด
ั
น
1. กำรพัฒนำและปรับปรุง
หลักสูตร
1.1 คุณภำพของหลักสูตร
2. กำรนำหลักสูตรไปใช้
2.1 คุณภำพของกำรบริหำร
หลักสูตร
2.2 คุณภำพของนักศึ กษำ
จำนว
น
1.1.1, 1.1.2
2
1.1.1
1
2.1.1, 2.1.2
2
2.1.1, 2.1.2
2
2.2.1, 2.2.2,
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5
5
5
2.3 คุณภำพของอำจำรย ์
2.3.1, 2.3.2,
2.3.3, 2.3.5,
2.3.6, 2.3.7
6
2.4 คุณภำพของกำรจัดกำร
เรียนกำร
สอน
2.4.1, 2.4.2, 2.4.3
3
2.2.1, 2.2.2,
2.2.3, 2.2.4,
2.2.5
2.3.1, 2.3.2,
2.3.3, 2.3.4,
2.3.5, 2.3.6,
2.3.7
2.4.1, 2.4.2,
2.4.3
7
3
ให้คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
ดและรำยงำนผลกำรจั
ทำรำยงำนผลกำรจั
ดกำรหลั
ร
จัดทกำรจั
ำข้อมูล
ดกำรหลั
กสูตกรสูตตำม
องคประกอบและตั
วชีว้ ด
ั ทีก
่ ำหนดขำงต
นและด
ำเนินกำร
้
้
์
ดังนี้
1.ทุกหลักสูตรต้องประเมินผลกำรจัดกำรหลักสูตรทุกสิ้ น
ปี กำรศึ กษำ
(พฤษภำคมของทุกปี )
2.ให้สำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร โดยกลุมภำรกิ
จ
่
พัฒนำวิชำกำร เป็ นหน่วยงำนกลำงในกำร
ประสำนงำน รวบรวมขอมู
้ ลและรำยงำนผลกำรจัดกำร
หลักสูตรแตละหลั
กสูตร และจัดทำสรุปรำยงำนกำร
่
ประเมินผลกำรจัดกำรหลักสูตรของมหำวิทยำลัยใน
ภำพรวม
3.กำรจัดทำรำยงำนผลกำรจัดกำรหลักสูตรตำมระบบนี้
ให้ถือเป็ นควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตรแตละหลั
กสูตร ซึ่งคณะ/หน่วยงำนจะต้อง
่
2.2 อำจำรยประจ
ำทีว่ ฒ
ุ ป
ิ ริญญำเอก
์
(เลือก 1 แนวทำง จำก 2 แนวทำง)
แนวทางที่ 1
แนวทางที่ 2
คะแนนที่ได้ =
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก x 5
70
ค่าการเพิ่มขึ้ นของร้อยละของอาจารย์
ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับ
ปี ที่ผ่านมา x 5
15
2.3 อำจำรยประจ
ำทีด
่ ำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
์
(เลือก 1 แนวทำง จำก 2 แนวทำง)
แนวทางที่ 1
แนวทางที่ 2
กลุม
่
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารง
ตาแหน่ งทางวิชาการ x 5
35
ค่าการเพิ่มขึ้ นของร้อยละของอาจารย์
คะแนนที่ได้ = ประจาที่ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมา x 5
10
ค และ ง พิจำรณำจำกศำสตรำจำรยแ
์
ตัวชีว้ ด
ั ที่
2.4
ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ประเด็นการพิจารณาของผูต้ รวจประเมิน
1.แผนกำรพัฒนำคณำจำรยและบุ
คลำกร
์
แผนพัฒ นำอำจำรย ์ (ด้ ำนวิช ำกำร เทคนิ ค กำรสอน กำร
วัดผล)
แผนพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุ น (ทุกกลุม)
่
 แสดงวัต ถุ ป ระสงค ์
กิ จ กรรม โครงกำร
ตัว ชี้ ว ัด
ควำมสำเร็จ คำเป
่ ้ ำหมำย
กระบวนกำรจัด ท ำแผน (กำรส ำรวจข้ อมูล
กำรวิเครำะห ์
อัตรำกำลัง
SWOT)
กำรด ำเนิ น งำนตำมแผน /กำรประเมิน ผลสั ม ฤทธิข
์ องแผน
(ตัวชีว
้ ด
ั คำเป
่ ้ ำหมำย)
ก ำ ร น ำ เ อ ำ ผ ล ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ไ ป ป รั บ ป รุ ง ( จุ ด ที่ ป รั บ ป รุ ง
เปรียบเทียบแผนใหม-เก
่ ำ)
่
ตัวชีว้ ด
ั ที่
2.4
ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ประเด็นการพิจารณาของผูต้ รวจประเมิน
3. ด้ ำ น จ ร ร ย ำ บ ร ร ณ แ ล ะ ก ำ กั บ ค ว บ คุ ม ใ ห้ ป ฏิ บ ั ต ิ ต ำ ม
จรรยำบรรณ
 จรรยำบรรณที่ บ ัง คับ ใช้ (กำรให้ ควำมส ำคัญ /กำรเป็ น
แบบอยำงที
ด
่ ข
ี องผู้นำ)
่
 กลไกกำรให้ ควำมรู้ ด้ ำนจรรยำบรรณ (ประชุ ม ชี้ แ จง
อบรม สั มมนำ กรณีศึกษำ)
 คณะกรรมกำรจรรยำบรรณ (กำรประชุ ม กำรออกมติท ี่
สำคัญ)
 กลไกกำรควบคุ ม ติ ด ตำม ก ำกับ ดู แ ลให้ ปฏิ บ ัต ิ ต ำม
จรรยำบรรณ
 กำรประเมินผลกำรดำนจรรยำบรรณ
(มี/ไมมี
้
่ )
4.ระบบกำรติดตำมให้คณำจำรยและบุ
คลำกรนำเอำควำมรู้ที่
์
ตัวชีว้ ด
ั ที่
2.5
ห้องสมุด อุปกรณกำรศึ
กษำ สภำพแ
์
ประเด็นการพิจารณาของผูต้ รวจประเมิน
1. กำรสนับสนุ นสภำพแวดลอมด
ำนกำรเรี
ยนรู้
้
้
Text
in บ
here
• จำนวนคอมพิวเตอรส
ำหรั
ใช้ในกำรเรียนกำรสอน (ไม
์
2. กำรบริกำรห้องสมุด
หรือแหลงเรี
หลักสูตรกำรฝึ กอบรมอ
่ ยนรูต
้ ำงๆ
่
Text in here
3. กำรบริกำรดำนกำยภำพ
้
4. กำรบริกำรดำนสิ
่ งอำนวยควำมสะดวก
้
5. ระบบสำธำรณูปโภค ควำมปลอดภัย
6. กำรประเมินคุณภำพ
(ผำน
3.51
ประเมินหัวข้อ
่
Text in here
7. กำรปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน
• แผนกำรปรับปรุง จุดทีป
่ รับปรุง สอดคลองกั
บผลกำรป
้
• ผู้รับผิดชอบดำเนินกำร/รำยงำนกำรปรับปรุง
ตัวชีว้ ด
ั ที่
2.6
ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอ
ประเด็นการพิจารณาของผูต้ รวจประเมิน
1. ระบบกลไกกำรประกัน คุ ณ ภำพกำรจัด กำรเรีย นกำร
สอนทีเ่ น้นผูเรี
ำคัinญhere
ทุกหลักสูตร (พิจำรณำรำย
Text
้ ยนเป็ นส
หลักสูตร)
 มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็ นสำคัญ
Text in here
 ตัวชีว้ ด
ั ควำมสำเร็จของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่ น้น
ผู้เรียนเป็ นสำคัญแตละรำยวิ
ชำ
่
 กำรติด ตำมตรวจสอบ และกำรน ำมำปรับ ปรุ ง กำร
หลั
SCL
KPI เป้ำหม ผลกำร กำร หลักฐำ
เรีกยสูนกำรสอน
Text in here
ตร…
รำยวิช
ำ1
ำย
SCL
KPI
ดำเนิน ปรับปรุ
งำน
ง
น
ตัวชีว้ ด
ั ที่
2.6
ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอ
ประเด็นการพิจารณาของผูต้ รวจประเมิน
2. ทุ ก รำยวิช ำมีร ำยละเอี
ย ดของรำยวิช ำและของ
Text in here
ประสบกำรณภำคสนำมตำมกรอบ
TQF
์
 มคอ.3 จะมีลก
ั ษณะคลำย
Course Syllabus ที่
้
here ม
คณำจำรยทุ
องจั
ดทำอยูแล
มี
่ เติมที่
์ กทำนต
่
้
่ วแต
้ Text
่ สin่ วนเพิ
เกีย
่ วกับกลยุทธ ์ วิธก
ี ำรสอน
 ถ้ำยังไมประกำศใช
ิ ำรณำจำก
่
้ TQF ก็พจ
Course Syllabus
Text in here
3. รำยวิชำทีส
่ ่ งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ดวยตนเอง
(ทุก
้
หลักสูตร)
4. ผู้ มีป ระสบกำรณ ์มำร่วมในกระบวนกำรเรีย นกำร
ตัวชีว้ ด
ั ที่ ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอ
ประเด็นการพิจารณาของผูต้ รวจประเมิน
2.6
5. กำรวิจ ย
ั ด้ำนวิธ ก
ี ำรสอนเพื่อ พัฒ นำกำรเรีย นกำร
Text in here
สอน
 กำรวิจย
ั ในชัน
้ เรียน
ำพัinฒ
น ำ ใ น ปี ที่
 ท ำ ปี ไ ห น ก็ ไ ด้ แ ต่ มี ก ำร น ำมText
here
ประเมิน
 ระบุผลงำนวิจย
ั หรือตัวอยำง
อยำงน
่ ง
่
่
้ อย 1 เรือ
 ไมนั
ั ของสถำบันอืน
่ มำใช้
่ บ กรณีเอำผลงำนวิจย
Text in here
(ในคณะเดียวกันได)้
6.มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนทุกรำยวิชำ
ทุกภำคกำรศึ กษำ
ตัวชีว้ ด
ั ที่
2.7
ระบบและกลไกกำรกำรพัฒนำผลสั มฤทธิก
์ ำรเรียนคุณ
ประเด็นการพิจารณาของผูต้ รวจประเมิน
1.กำรสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต
ทุ ก หลัก สู ต รระดับ ปริญ ญำตรี
/ทุ ก รอบระยะเวลำตำมแผน
Text in here
หลักสูตร/5ปี
2.ปรับปรุงตำมผลกำรสำรวจ (เชือ
่ มโยงผลสำรวจและสิ่ งที่
ปรับปรุงจริง)
Text in here
3.กำรสนับสนุ นทรัพยำกรดำนบุ
คลำกร เทคโนโลยี งบประมำณ
้
(ทีเ่ กีย
่ วข้องกับกำรพัฒนำคุณลักษณะบัณฑิตในดำนต
ำงๆ)
้
่
4.กลไกส่งเสริมให้นักศึ กษำปริญญำตรีและบัณฑิตศึ กษำเข้ ำร่วม
ประชุ ม วิช ำกำรระดับ นำชำติ แ ละนำนำชำติ
(เช่ นสนั บ สนุ น
Text in here
งบประมำณให้เข้ำร่วมประชุ มฯ กำหนดเงือ
่ นไขให้เข้ำร่วมร่วม
ประชุมฯ สนับสนุ นส่งผลงำนเข้ำประชุมวิชำกำร)
5.กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม (จัดโดยสถำบัน คณะ
ภำควิชำ)
ตัวชีว้ ด
ั ที่
2.8
ระดับควำมสำเร็จของกำรเสริมสรำงคุ
ณธรรมจริยธรร
้
ประเด็นการพิจารณาของผูต้ รวจประเมิน
1. พฤติกรรมดำนคุ
ณธรรมจริยธรรม
(ต้องเป็ นลำยลักษณ ์
้
อักษร)
Text in here
2.
กำรถำยทอด
(วิธก
ี ำรถำยทอดไปยั
ง ผู้บริหำร
่
่
คณำจำรย ์ นักศึ กษำ ผู้เกีย
่ วข้อง)
3. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม Text in here
 ต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรม และ
กำหนดตัวชีว้ ด
ั และคำเป
่ ้ ำหมำย
4. กำรประเมินผลโครงกำร
(บรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชีว้ ด
ั
Text in here
ร้อยละ 90)
5. นักศึ กษำหรือกิจกรรมได้รับกำรยกยองชมเชย
ประกำศ
่
เกียรติคุณดำนคุ
ณธรรมจริยธรรม
้
 องคกรทีใ
่ หรำงวัล ตองเป็ นระดับ ชำติ (ระดับจัง หวัด ขึ้น
โครงกำร
พฤติกรรม 1
ดำน
้
คุณธรรม
2
จริยธรรมที่
กำหนด
3
4
5
x
7
ตัวอยำง
่
ตัวชีว้ ด
ั
เป้ำหมำย
รอยละ
้
Text in here
80
รอยละ
้
80
ระดับ 5
ผลกำร
กำรบรรลุ
ดำเนินงำน เป้ำหมำย
รอยละ
88
/
้
รอยละ
้
80.5
Text in here
ระดับ 5
รอยละ
87
้
รอยละ
้
80
รอยละ
รอยละ
70
้
้
80Text in here
ระดับ 5
ระดับ 5
3องค ์
ควำมรู้
4องค ์
ควำมรู้
/
/
/
X
/
/
Text
2.9 บัณฑิตปริญญำตรี
ทinไี่ here
ดงำนท
ำ
้
หรือประกอบอำชีพอิสระใน 1 ปี
in here
ขText้อมู
ลจำกส่วนก
0 ระดับคุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท
กตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒริ ะดับอุดมศึ กษำ
-สำรวจควำมพึงพอใจผูใช
ต
้ Text
้บัณinฑิhere
-บัณฑิตสะทอนอั
ตลักษณะตำมทีก
่ ำหนด
้
2.11 ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ได้รบั การตีพิมพ์เผยแพร่ (แผน
ก และ ข)
Text in here
ร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตพ
ี ิมพ์หรือเผยแพร่
ของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท x 100
จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
2.12 ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ได้รบั การตีพิมพ์เผยแพร่
ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
ไม่สามารถนับเป็ นผลงานอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้
Text in here
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก x 100
จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
2.13 ร้อยละนักศึ กษำนำนำชำติ
ระดับปริญญำตรี
Text in here
และบัณฑิตศึ กษำตอจ
่ ำนวนนักศึ กษำทัง้ หมด
(ลงทะเบียนเป็ นนักศึ กษำมหำวิทยำลัย)
Text in here
(นับหัวตอนลงทะเบียน เทอม1และเทอม2)
2.14 ร้อยละของนักศึ กษำแลกเปลีย
่ นไปและมำ
here ง
จำกตำงประเทศต
อจ
ศึ กinษำทั
้ หมด
่
่ ำนวนนักText
(แลกเปลีย
่ นกิจกรรมวิชำกำร)
จงนับเป็ น 0-3 เดือน 3-6 เดือน และ 6 เดือนขึน
้ ไ
ตัวชีว้ ด
ั ที่
3.1
ระบบและกลไกกำรให้คำปรึกษำ
ประเด็นการพิจารณาของผูต้ รวจประเมิน
1. ระบบกำรให้ ค ำปรึกText
ษำและแนะแนว
(ค ำสั่ งแต่ งตั้ง
in here
กำรให้นักศึ กษำเข้ำพบ)
2. กำรบริก ำรข้ อมู ล ข่ำวสำรต่ำงๆ (วิธ ีก ำรและช่ องทำง
ขำวสำรที
ใ่ ห้)
Text in here
่
3. จัดกิจกรรมพัฒนำวิชำชีพ (แสดงกิจกรรมทีด
่ ำเนินกำร
ในปี ทีป
่ ระเมิน)
4. กำรบริกำรข้อมูลขำวสำรฯต
อศิ
ยเก
่
่ ษText
์ inำ่ here
5. กำรจัดกิจกรรมพัฒนำควำมรู้ให้ศิ ษยเก
์ ำ่
(จัด เพื่อ ต้ องกำรพัฒ นำควำมรู้ และทัก ษะ เช่ น กำร
อบรม กำรประชุมวิชำกำร)
ตัวชีว้ ด
ั ที่
3.2
ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรร
ประเด็นการพิจารณาของผูต้ รวจประเมิน
1.
แผนกิจกรรมพัฒนำนักศึ กษำ (กรอบ TQF) ทุกดำน
้
Text in here
2. กิจกรรมให้ควำมรู้ดำนกำรประกั
นคุณภำพแกนั
้
่ กศึ กษำ
(ระบบประกัน คุ ณ ภำพ/กระบวนกำร PDCA กำรจัด
กิจกรรมนักศึ กษำ/วัน เดือนปี ทีจ
่ ด
ั )
Text in here
3. ส่ งเสริม ให้ นัก ศึ ก ษำน ำกระบวนกำร PDCA มำใช้ ใน
กิจกรรมพัฒนำนักศึ กษำ
(ระดับ ปริญ ญำตรี
5 ประเภท
บัณ ฑิต ศึ กษำ 2
ประเภท)
Text in here
- กิจกรรมวิชำกำรทีส
่ ่ งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพ
่ งึ ประสงค ์
- กิจกรรมกีฬำหรือกำรส่งเสริมสุขภำพ
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนหรื
้
์ อรักษำสิ่ งแวดลอม
ตัวชีว้ ด
ั ที่
3.2
ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรร
ประเด็นการพิจารณาของผูต้ รวจประเมิน
4. เครือขำยพั
ฒนำคุณภำพภำยใน
่
Text
in here
ภำยในสถำบัน (ระหว
ำงคณะ
ภำควิชำ : แสดง
่
กิจกรรมทีด
่ ำเนินกำร)
ภำยนอกสถำบัน (สถำบัน อื่ น ๆที่ ไ ม่ เกี่ ย วข้ องกั บ
Text in here
มหำวิทยำลัย : แสดงกิจกรรม)
5. กำรประเมิน ควำมส ำเร็ จ แผนพัฒ นำนัก ศึกษำ (ข้ อ
1)
Text in here
 วัตถุประสงคกำรพั
ฒนำนักศึ กษำ
์
 กำรบรรลุตำมเป้ำหมำยและเป็ นบัณฑิตพึงประสงค ์
 กำรบรรลุเป้ำหมำยและตัวชีว้ ด
ั
 กำ รวิ เ ครำะหจุดแ ข็ ง และโ อก ำสใ นก ำรพั ฒ นำ
ตัวชีว้ ด
ั ที่
3.3
จำนวนเงินบริจำคจำกศิ ษยเก
์ ำ่
ประเด็นการพิจารณาของผูต้ รวจประเมิน
พิจำรณำจำกสั ดส่วนของจำนวนเงินบริจำคจำกศิ ษยเก
์ ำ่
เปรียบเทียบกับจำนวนนักศึ กษำทัง้ หมด (บำทตอคน)
่
 นับ จ ำนวนเงิน บริจ ำคจำกศิ ษ ย เก
์ ่ำ (เพื่อ นศิ ษ ย เก
์ ่ำ
ศิ ษยเก
ำ ไมนั
่
่ บ)
์ ำแนะน
 กรณี เ ป็ นสิ่ งของ ให้ คิด มู ล ค่ ำเป็ นเงิน (ตำมควำม
เหมำะสม)
 กำรบริจ ำคผ่ ำนสมำคมหรือ หน่ วยงำนศิ ษ ย เก
์ ่ ำของ
คณะสำมำรถนำมำนับรวมได้
จำนวนเงิ
นบริ
จำคจำกศิ
ษย้มีเก
ำ่
 แสดงกิจกรรมที
ส
่ ่ งเสริ
มสนั
บสนุ นให
นจำก
์ กำรระดมทุ
ศิ ษยเก
์ ำ่
จำนวนนักศึ กษำทัง้ หมดทุกระดับกำรศึ กษำ
 กิจกรรมสร้ำงควำมสั มพันธกั
์ บศิ ษยเก
์ ำ่
ตัวชีว้ ด
ั ที่
4.1
ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจย
ั และ
ประเด็นการพิจารณาของผูต้ รวจประเมิน
1.มีระบบบริหำรงำนวิจย
ั
Text in here
 หน่วยงำน/ผูรั
งบประมำณ แผนงำน
้ บผิดชอบ
โครงกำร หลักเกณฑ)์
2.บูรณำกำรงำนวิจย
ั กับกำรจัดกำรเรียText
นกำรสอน
in here
เช่น
 ผลงำนวิจย
ั ทีน
่ ำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน
 กำรให้นักศึ กษำรวมเป็
นทีมวิจย
ั กับอำจำรย ์
่
Text in here
 กำรกำหนดให้นักศึ กษำปริญญำตรีทำ
โครงกำรวิจย
ั
3.กำรพัฒนำศั กยภำพและจรรยำบรรณดำนกำรวิ
จย
ั
้
ตัวชีว้ ด
ั ที่
4.1
ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจย
ั และ
ประเด็นการพิจารณาของผูต้ รวจประเมิน
4.กำรจัดสรรงบประมำณทุนวิจย
ั
Text
 ทุนภำยในคณะ/ภำควิ
ชำin here
(มีประกำศชัดเจน)
 มีกำรตัง้ กรอบงบประมำณ แตไม
่ มี
่ คนไดทุ
้ น (นับ
ไมได
่ )้
Text in here
 ไมนั
่ บกำรไดทุ
้ นจำกมหำวิทยำลัย/ทุนภำยนอก (ต้อง
เป็ นทุนคณะ/ภำควิชำ)
5.สนับสนุ นดำนกำรวิ
จย
ั และงำนสรำงสรรค
ตำมอั
ตลักษณ ์
้
้
์
 1.ห้องปฏิบต
ั ก
ิ ำร (เครือ
่ งมือ) 2.ห
ดหรือแหลง่
Text
in here
้องสมุ
ค้นควำ้
 3.สิ่ งอำนวยควำมสะดวกตำงๆในกำรวิ
จย
ั
่
 4.กิจกรรมวิชำกำร กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุ นดำนกำร
้
ตัวชีว้ ด
ั ที่
4.2
ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรูจำกวิ
จย
ั และงำ
้
ประเด็นการพิจารณาของผูต้ รวจประเมิน
1.ระบบสนับสนุ นกำรเผยแพรผลงำนวิ
จย
ั
่
Text in here
2.ระบบกำรรวบรวม คัดสรร
วิเครำะหควำมรู
ั
้จำกงำนวิจย
์
 ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร คั ด เ ลื อ ก ผ ล ง ำ น ที่ ไ ด้ จ ำ ก คั ด เ ลื อ ก
(วิธก
ี ำรคัดสรร)
Text in here
 กำรถอดองคควำมรู
ั
้/สั งเครำะหควำมรู
้จำกงำนวิจย
์
์
 ไมนั
ิ พเผยแพร
ในวำรสำร
่ บรวมกำรตีพม
่
์
3.มีกำรเผยแพรควำมรู
จำกกำรสั
งเครำะหงำนวิ
จย
ั (ทีไ่ ดจำก
่
้
้
์
ข้อ1)
Text in here

แสดงช่องทำงและตัวอยำงกำรเผยแพร
/นั
ั พบสื่ อ/
่
่ กวิจย
วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ ์
4.ผลงำนวิจย
ั ทีใ่ ช้ประโยชนได
้ ง (รับรองโดยหน่วยงำน
์ จริ
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
ต่ออาจารย์และนักวิจยั
คะแนนที่ได้ =
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯจากภายในและภายนอก X 5
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5
คะแนนเต็ม 5 กลุม่ ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 180,000 บาทต่อคน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 150,000 บาทต่อคน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 75,000 บาทต่อคน
คะแนนระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา
ตัวอย่าง
กลุมสำขำ
่
กลุมวิ
่ ทยำศำสตรและ
์
เทคโนโลยี
คณะเกษตร
1) ภำควิชำ ก
2) ภำควิชำ ข
3) ภำควิชำ ค
จำนวนเงิน
เทียบ
สนับสนุ นวิจย
ั บัญญัตไิ ตรยำง
ตอคน
ศ์
่
ระดับคะแนนที่
5
180,000
195,000
155,000
140,000
คะแนนของคณะเกษตร
5
4.31
3.89
4.40
ำนวิจย
ั และงำนสรำงสรรค
ที
ิ พเผยแพร
้
์ ไ่ ดรั
้ บกำรตีพม
์
่
• ไมนั
นับกำรเผยแพร่ 1 ครัง้ ทีม
่ ี
่ บซำ้
คุณภำพมำกทีส
่ ุด
• นับเป็ นปี ปฏิทน
ิ
(ควำมสะดวกในกำร
สื บคนในระบบฐำนข
อมู
้
้ ลสำกล)
•
กรณี
เ
ป็
นผู
ร
วมโครงกำรวิ
จ
ย
ั
สำมำรถนั
บ
ได
้
่
้
5 งำนวิจย
ั และงำนสรำงสรรค
ที
น
่
ำไปใช
ประโยชน
้
์
้
์
ทุกชือ
่
•• นัเป็บนผลงำนวิ
ผลงำนอำจำรย
ล
่ ำศึจกปีษำต
อได
จย
ั ทีท
่ ที
ไหนก็
์ ำเสร็
่ ได้ ้ แตมี
่ กำร
ใช้ประโยชนในปี
ทป
ี่ ระเมิน
์
• หน่วยงำนทีร่ บ
ั รองฯ เป็ นหน่วยงำนภำยนอก
มหำวิทยำลัย
• กำรใช้ประโยชนใน
รพ.ของมหำวิทยำลัย
์
4.6 ผลงำนวิชำกำรทีไ่ ดรั
้ บรองคุณภำพ
• พิจำรณำเฉพำะ ตำรำ หนังสื อ ทีผ
่ ำนกำร
่
กลัน
่ กรองคุณภำพ และไดรั
้ บกำรตรวจอำนโดย
่
ผูทรงคุ
ณวุฒ ิ
้
• ไดรั
ี่ ระเมิน
้ บกำรรับรองในปี ทป
• กรณีไดทุ
่ ้ำหนักให้
้ นมหำวิทยำลัย คิดคำน
1.00
ำนวิ
จย
ั และงำนสรำงสรรค
ที
ั ร
้
์ ไ่ ดรั
้ บกำรจดสิ ทธิบต
• ไมนั
่ บลิขสิ ทธิ ์
• อยูระหว
ำงกำรยื
น
่ ไมนั
่
่
่ บ
4.8 ร้อยละทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ของบทควำมวิจย
ั ทีไ่ ดรั
ง (Citation
้ บกำรอำงอิ
้
ใน refereed journal หรือในฐำนขอมู
้ ลระดับชำติ
• ไมนั
่ บซำ้
• นับผลงำนอำจำรยที
(ลำออก
่ ำศึ กษำตอได
์ ล
่
้
แลว
้ ไมนั
่ บ)
• เป็ นผลงำนวิจย
ั ทีท
่ ำเสร็จเมือ
่ ไหรก็
่ ได้ แตได
่ รั
้ บ
งในปี ทป
ี่ ระเมิน
กำรอำงอิ
้
อยละของอำจำรย
และนั
กวิจย
ั ทีไ่ ดรั
บหนั
ทุนงท
ำวิ
จตย
ั ยสำร
และงำนสรำ้
์
้
• ไมนั
บ
กำรอ
ำงอิ
ง
ในวำรสำร
สื
อ
นิ
่
้
ภำยในและภำยนอกมหำวิ
ทยำลัยตออำจำรย
และนั
กวิจย
ั ทัง้
่
์
หนังสื อพิมพ ์
• นับทุกชือ
่ ทีไ่ ดรั
้ บทุน
• ไมนั
รั
่ บซำ้ แมว
้ ำจะได
่
้ บทุนหลำยครัง้ หรือ
จำกหลำยหน่วยงำน
ตัวชีว้ ด
ั ที่
5.1
ระบบและกลไกกำรบริกำรวิชำกำร
ประเด็นการพิจารณาของผูต้ รวจประเมิน
1. ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแกสั
่ งคม
 หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบ Text in here
 แผนงำน โครงกำร กิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำร
2. กำรบูรณำกำรกำรบริกำรวิชำกำรในกำรเรียนกำรสอน
 ตัวอยำงกิ
จกรรม โครงกำร (เช่น กำรให้นักศึ กษำนำควำมรู้
่
Text in here
ไปให้บริกำรสั งคมชุมชน)
3. กำรบูรณำกำรเข้ำกับกำรวิจย
ั
 ตัวอยำงผลงำนวิ
จย
ั (เช่นกำรนำเอำผลงำนวิจย
ั ไปใช้ในกำร
่
ตอบสนองควำมต้องกำรชุมชน)
4. กำรประเมิน ผลส ำเร็ จ ของกำรบู ร ณำกำร (ข้ อ 2 และ ข้ อ
Text in here
3)
 วิธก
ี ำรประเมินผล /ผลทีไ่ ดจำกำรประเมิ
นควำมสำเร็จ
้
 ประโยชน์ ผลกระทบ สิ่ งทีน
่ ัก ศึ ก ษำได้รับ คุณ ค่ำทีเ่ กิด ขึน
้
เ ป้ ำ ห ม ำ ย ก ำ ร บ ริ ก ำ ร วิ ช ำ ก ำ ร
กำรใช้ ประโยชน์ ได้ จริง
กำรบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค ์กำรบริก ำร
ตัวชีว้ ด
ั ที่
5.2
กระบวนกำรบริกำรวิชำกำรให้เกิดประ
ประเด็นการพิจารณาของผูต้ รวจประเมิน
1.กำรส ำรวจควำมต้ องกำรของชุ ม ชน ภำครัฐ
Text in here
ภำคเอกชน
 วิธก
ี ำรสำรวจ/ผลกำรสำรวจ/ดำเนินกำรทุกครัง้
Text in here
ทีม
่ ก
ี ำรปรับแผนฯ
 ทิศ ทำงและแผนฯที่ส อดคล้ องกับ ผลจำกกำร
สำรวจและจุดเน้นสถำบัน
2.ควำมร่ วมมื อ กั บ หน่ วยงำนอื
Text่ น
inๆ
here (ภำยนอก
มหำวิทยำลัย)
3.กำรประเมินประโยชน์ (Benefit) หรือผลกระทบ
(Impact) ทีไ่ ดรั
้ บ
ผลกำรนำควำมรูและประสบกำรณ
จำกกำร
้
์
ตัวชีว้ ด
ั ที่
ให้บริกำรวิชำกำร
5.3
มำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียน กำรสอนหรือ
จำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริ
กำรวิจกย
ั ำร
Text in here
วิชำกำรทีน
่ ำมำใช
้ประโยชนในกำร
์
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจย
ั x 100
จำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำร
Text in here
วิชำกำรทัง้ หมด
• นับจำนวนโครงกำรทัง้ ในแผนและนอกแผน (ถ้ำมี)
ทัง้ ตัวตัง้ และตัวหำร
•
แสดงหลักฐำนแผนกำรสอนทีเ่ ชือ
่ มโยงเนื้อหำกับกำร
บริกำรวิชำกำรหรือกำรวิจย
ั
•
มีกำรนำมำใช้หรือมีกำรบูรณำกำรเสร็จสิ้ นในปี ท ี่
ประเมิน
•
โครงกำรหนึ่งจะบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนหรือ
ระบบและกลไกกำรทำนุ บำรุงศิ ลปะและ
ตัวชีว้ ด
ั ที่
ประเด็นการพิจารณาของผูต้ รวจประเมิน
6.1
1. ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ก ำ ร ท ำ นุ บ ำ รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
Text in here
วัฒนธรรม
 แผนงำน โครงกำร กิจ กรรม ผู้ รับ ผิด ชอบ
และผลกำรดำเนินงำน
Text in here
2. กำรบู ร ณำกำรเข้ ำกับกำรจัด กำรเรียนกำรสอน
และกิจกรรมนักศึ กษำ
 แสดงกิจกรรมทีบ
่ ูรณำกำร Text in here
3. กำรเผยแพรกิ
(แสดง
่ จกรรมฯตอสำธำรณชน
่
ช่องทำงในกำรเผยแพร)่
4. กำรประเมิ น ผลกำรบู ร ณำกำร (ข้ อที่ 2)
ตัวชีว้ ด
ั ที่
6.2
กำรสนับสนุ นส่งเสริมดำนศิ
ลปะและวัฒ
้
ประเด็นการพิจารณาของผูต้ รวจประเมิน
1.กำรจัดกิจกรรมทำนุ บText
ำรุงinศิhere
ลปะและวัฒนธรรม
 ภำพรวมของแผนกำรทำนุ บำรุงศิ ลปะและวัฒนธรรม
 กระบวนกำร PDCA ในกำรทบทวนปรับปรุงแผน
Text in here
ฯ
2.บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไมต
80
่ ำ่ กวำร
่ อยละ
้
 พิจำรณำจำกแผนทัง้ หมด และดำเนินกำรตำมแผน
ร้อยละ 80
Text in here
3. มีผลกระทบ (Impact)ทีว่ ด
ั ไดชั
้ ดเจน
4. ผู้เข้ำรวมกิ
จกรรมมีควำมพึงพอใจไมน
่
่ ้ อยกวำ่ 3.51
5.ไดรั
บชำติและนำนำชำติ
้ บกำรยกยองระดั
่
กำรพัฒนำสุนทรีภำพในมิตท
ิ ำงดำนศิ
ล
้
ตัวชีว้ ด
ั ที่
ประเด็นการพิจารณาของผูต้ รวจประเมิน
6.3
1.กำรมีส่วนรวมของบุ
คลำกรในสถำบันทีก
่ อให
่
่
้เกิด
วัฒนธรรมทีด
่ ี
Text in here
•
กิจกรรมกำรมีส่วนรวมที
ส
่ รำงวั
่
้ ฒนธรรมอันดี
2.อำคำรสถำนที่ สะอำดถูกสุขลักษณะ และตกแตง่
Text in here
อยำงมี
ค
วำมสุ
น
ทรี
ย
่
์
3.ปรับแตงและรั
กษำภูมท
ิ ศ
ั นให
่
์ ้สวยงำม สอดคลอง
้
กับธรรมชำติ และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดลอม
้
4.มีพน
ื้ ทีท
่ ำงวัฒนธรรมทีเ่ อือ
้ และส่งเสริมตอกำรจั
ด
่
Text in here
กิจกรรม และมีกำรจัดกิจกรรมอยำงสม
ำ่ เสมอ
่
5.ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรและนักศึ กษำไมต
่ ำ่
กวำ่ 3.51
ตัวชีว้ ด
ั ที่
7.1
ภำวะผูน
้ ำของสภำสภำบันและผูบริ
้ หำร
ประเด็นการพิจารณาของผูต้ รวจประเมิน
in here
1. กำรปฏิบ ัต ิห น้ ำที่ ตText
ำมกฎหมำยและกำรประเมิ
น
ตนเองของกรรมกำรบริหำรสูงสุด
2. กำรกำหนดวิสัยทัศนและทิ
ศทำงกำรดำเนินงำน
์
-ถำยทอดไปยั
งบุคลำกรทุกระดับ
่
-กำรวำงแผนกลยุทธ ์
-ฐ ำ น ข้ อ มู ล ( ทิ ศ ท ำ ง อ งText
ค ์ กin รhere แ ผ น ก ำ ร
ดำเนินงำน กิจกรรม โครงกำร)
3. แนวทำงกำรกำกับติดตำมและประเมินผลในข้อที่
2 (ทุกไตรมำส)
ภำวะผูน
้ ำของสภำสภำบันและผูบริ
้ หำร
ตัวชีว้ ด
ั ที่
ประเด็นการพิจารณาของผูต้ รวจประเมิน
7.1
5. กำรถำยทอดควำมรู
ของผู้บริหำรไปยังบุคลำกรและ
่
้Text
in here
กำรพัฒนำผู้รวมงำน
่
 กิจกรรมทีถ
่ ำยทอดให
่
้ควำมรู้
 จ ำนวนและกลุ่ มบุ ค ลำกรที่ ไ ด้ รับ กำรถ่ ำยทอด
ควำมรู้
 กลุมบุ
่ คลำกรทีไ่ ดรั
้ บกำรพัฒนำ
6. กำรดำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิ
ำล
Text inบ
here
 แสดงผลกำรดำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 10
ประกำร (ต้องครบถ้วน)
7. กรรมกำรบริหำรสูงสุดประเมินผูบริหำร
ตัวชีว้ ด
ั ที่
7.2
กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันกำรเร
ประเด็นการพิจารณาของผูต้ รวจประเมิน
1.กำรกำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำย
Text in
here
 แผน KM ดำนกำรผลิ
ตบั
ณฑิตและวิจย
ั
้
2.กำหนดกลุมเป
่ อดคลองกั
บ ข้ อ 1
่ ้ ำหมำยทีส
้
3.มีก ำรแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ เพื่อ ให้ ได้ แนวปฏิบ ต
ั ิท ี่ด ี และ
เผยแพรสู
่ ่ บุคลำกร
 วัน เดือน ปี และรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม
4.มีกำรรวบรวมองคควำมรู
นระบบ
้จำกข้อที่ 1 อยำงเป็
่
์
และเผยแพรเป็
่ นลำยลักษณอั
์ กษร Text in here
 ผู้ รวบรวม
แหล่ งจัด เก็ บ องค ์ควำมรู้
สิ่ งพิ ม พ ์
เผยแพรและสื
่ อสำร KM
่
5.มีกำรนำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบต
ั งิ ำนจริง
ตัวชีว้ ด
ั ที่
7.3
ระบบสำรสนเทศเพือ
่ กำรบริหำรแ
ประเด็นการพิจารณาของผูต้ รวจประเมิน
1 . มี แ ผ น ก ำ ร จั ดText
ก ำin รhere
ระบบสำรสนเทศ
(Information System Plan)
2.
มีระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน กำรวิจย
ั
กำรบริห ำรจัด กำร กำรเงิน และด้ ำน
ประกันคุณภำพ
Text in here
3. มีก ำรประเมิน ควำมพึ ง พอใจของผู
้ ใช้ ระบบ
สำรสนเทศ
(คะแนน 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5)
4. มีกำรนำผลจำกขอที่ 3 มำปรับปรุง
ตัวชีว้ ด
ั ที่
7.4
ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
ประเด็นการพิจารณาของผูต้ รวจประเมิน
1.คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
Text in here
ผู้บริหำรระดับสูงรวมเป็
นกรรมกำร
่
รำยละเอียดและหน้ำทีข
่ องกรรมกำร
2.มีกำรวิเครำะหและระบุ
ควำมเสี่ ยงอยำงน
่
้ อย 3 ดำน
้
์
3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบควำมเสี่ ยงในขอ
้
2
4. มีกำรจัดทำแผนและดำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
5. ติดตำมประเมินผล ปี ละ 1 ครั
ง้ in(รำยงำนผลกำร
Text
here
ติดตำม)
6. คณะกรรมกำรบริหำรสูงสุดตองน
ำผลจำกข้อ 5
้
ไปปรับแผนกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
ตัวชีว้ ด
ั ที่
8.1
ระบบและกลไกกำรเงินและงบประ
ประเด็นการพิจารณาของผูต้ รวจประเมิน
Text น
in here
1. แผนกลยุทธทำงกำรเงิ
์
2. แนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงดำนกำรเงิ
น
้
3. งบประมำณประจำปี ทส
ี่ อดคลองกั
บแผน
้
4. กำรเสนอรำยงำนทำงกำรเงินเสนอผู้บริหำรสูงสุด
(ปี ละ 2 ครัง้ )
5. กำรนำข้อมูลทำงกำรเงินไปวิเครำะหค
ำใช
จำย
์
่
้
่
Text in here
6.
มีกำรติดตำมและตรวจสอบภำยใน
7. ผู้บริหำรมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็ นไปตำม
เป้ำหมำย
1.ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึ กษำภำยใน
ระบบและกลไกกำรประกั
น
คุ
ณ
ภำพ
(IQA
ภำควิ
ช
ำ)
ตัวชีว้ ด
ั ที่
ประเด็นน
การพิ
จารณาของผู
ต้ รวจประเมิน
2.กำรก
ำหนดนโยบำยด
ำนประกั
คุ
ณ
ภำพ
(กำรให
9.1
้
้
ควำมสำคัญ)
3.มีกำรกำหนดตัวชีว้ ด
ั เพิText
ม
่ เติ
ตำมอัตลักษณ์ (ตัวชีว้ ด
ั
in ม
here
ที่ 9.2)
4.มีกำรดำเนินงำน IQA ภำยในคณะ
Text in here
5.นำผลจำกข้อ 4 มำปรับปรุงคุณภำพกำรศึ
กษำ
6.มีระบบสำรสนเทศทีส
่ นับสนุ นกำรประกันคุณภำพ
7.นักศึ กษำและผูใช
น
้ ้บัณฑิต มีส่วนรวมในกำรประกั
่
คุณภำพ
Text in here
8.มีเครือขำยประกั
น
คุ
ณ
ภำพระหว
ำงมหำวิ
ทยำลัย
่
่
(ภำยนอกสถำบัน)
9.มีแนวปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ด
ี ำนกำรประกั
นคุณภำพ
้
• ไดรั
้ บกำรยอมรับ /มีกำรเขำศึ
้ กษำดูงำนจำก
ผลกำรพัฒนำตำมอัตลักษณของคณ
์
ตัวชีว้ ด
ั ที่
ประเด็นการพิจารณาของผูต้ รวจประเมิน
9.2
1.กำรกำหนดอัตลักษณ ์
และกลยุทธกำร
์
ปฏิบต
ั งิ ำนทีส
่ อดคลองกั
บอัinตhere
ลักษณของคณะ
โดย
้ Text
์
ไดรั
้ บกำรเห็ นชอบจำกจำกกรรมกำรบริหำรสูงสุด
2.กำรสำรวจควำมคิดเห็ นของนักศึ กษำและบุคลำกร
Text in
here
โดยมีควำมพึงพอใจไมต
ำ
กว
ำ
3.51
จำกคะแนน
่
่
่
เต็ม 5
3.ผลกำรประเมินบัณฑิตทีม
่ ค
ี ุณลักษณะตำมอัต
ลักษณ์
ไมต
ม 5
่ ำ่ กวำ่ 3.51จำกคะแนนเต็
Text in here
4.ไดรั
ใน
้ บรำงวัลในระดับชำติหรือนำนำชำติ
ประเด็นทีเ่ กีย
่ วของกั
บอัตลักษณ ์
้
• ผู้เรียน ศิ ษยเก
์ ำ่ อำจำรย ์ บุคลำกร สถำบัน
ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเดนที
่ ่ งผลสะทอ
่ ส
้
ตัวชีว้ ด
ั ที่
ประเด็และกลยุ
นการพิจารณาของผู
ต้ รวจประเมิน
1.กำรก
ำหนดเอกลั
ก
ษณ
ท
ธ
กำร
์
์
9.3
ปฏิบต
ั งิ ำนทีส
่ อดคลองกั
บเอกลักษณของคณะ
้
์
โดยไดรั
หำร
Text in here
้ บกำรเห็ นชอบจำกจำกกรรมกำรบริ
สูงสุด
• เอกลักษณของคณะ
์
Text in here
• แผนกำรดำเนินกำรทีส
่ อดคลองกั
บ
เอกลักษณ ์
้
2.มีกำรสำรวจควำมคิดเห็ นของบุคลำกร
โดยมี
ควำมพึงพอใจไมต
3.51 จำกคะแนนเต็ม
่ ำ่ กวำ่
5
Text in here
3.มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน (ข้อ 1) และ
บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไมต
80
่ ำ่ กวำร
่ อยละ
้
4.ไดรั
ใน
้ บรำงวัลในระดับชำติหรือนำนำชำติ

similar documents