นวัตกรรม "" (ดร.สาโรช ชญาวิวัฒน์กุล)

Report
•
•
•
•
•
•
สาโรช ชยาวิวฒ
ั น์กลุ
กรรมการผู้จดั การ บ.ไทยเบเวอร์ เรจแคนจากัด
ผู้ผลิตกระป๋ องอลูมิเนียมรายใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย
จากธุรกิจครอบครัวเข้ าสูธ่ ุรกิจข้ ามชาติ ร่วมทุนกับต่างประเทศ
ปั จจุบนั ผลิตกระป๋ องเครื่ องดื่มมากกว่า 2000 ล้ านใบต่อปี
การศึกษา
– ปริญญาตรี Computer Science, U. of Texas Austin
– MBA Wharton Business School, U. of Pennsylvania
นวัตกรรมทางด้ าน
สินค้ า
นวัตกรรมทางด้ าน
ขบวนการทางาน
นวัตกรรมทางด้ าน
รูปแบบธุรกิจ
นวัตกรรมทางด้ าน
รูปแบบธุรกิจ
OK20
-
Value : Trendy and impulse buying
JQ ปูน่ ึง Delivery
-
Value : Freshness and convenience
ยู้ ลูกชิน้ ปลาเยาวราช
-
Value : Reposition family business
นวัตกรรมทางด้ าน
รูปแบบธุรกิจ
Business model
รูปแบบธุรกิจ
Business structure
โครงสร้ างธุรกิจ
Business value
มูลค่าทางธุรกิจ
นวัตกรรมธุรกิจครอบครั ว
ธุรกิจครอบครัว
ธุรกิจร่ วมทุน
ความสมดุล
ครอบครัว – ธุรกิจ
ความคิดก้ าวหน้ า – ประสพการณ์
การเปลี่ยนแปลง – ความมัน่ คง
นวัตกรรมทางด้ านรู ปแบบธุรกิจ
Thai Beverage Can Ltd.
These logos may be registered trademarks of their respective owners.
Business model
- Relevant supply chain to customers
Business structure
- Joint venture for mutual benefits
Business value
- Cost and innovation
นวัตกรรม…เราต้ องทา
การเพิ่มมูลค่ า
ความเปลี่ยนแปลง
ความอยู่รอด
AEC

similar documents