Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi`ne Giriş

Report
Yrd. Doç. Dr. İdil Işıl GÜL
9 Kasım 2012, Ayfonkarahisar
Engelliliğe Hakim Yaklaşımlar

 Tıbbi yaklaşım
 Kişinin sadece yapamayacaklarına odaklanır;
 Hem sorunu, hem de çözümü kişide tanımlar;
 Kişi hak öznesi değildir.
 İnsan hakları yaklaşımı
 Kişinin haklardan yararlanmasına ilişkin dışsal unsurlardan
kaynaklanan sınırlamaları tespit eder;
 Bunların ortadan kaldırılması için hukukun desteğini
sağlar;
 Kişi hak öznesidir;
 Bu nedenle hakkın tanınması ve teslim edilmesi gerekir.
Sözleşme

 Neden yeni bir sözleşme?
 Mevcut Sözleşmeler
 Yeni haklar?
 Hakların yeniden yorumu/yükümlülüklerin
açıklanması
 Söylem değişimi:
 hakkında karar verilen ve uygulanan pasif
nesneden, hak sahibi, özerk bireye;
 entegrasyon anlayışından içermeci toplum
anlayışına.
Sözleşme

13 Aralık 2006’da BM Genel Kurulu’nda
kabul edildi ve 30 Mart 2007’de imzaya
açıldı;
Sözleşme Türkiye bakımından 28 Eylül 2009
tarihinde bağlayıcı hale geldi.
Sözleşme’ye Ek Protokol, 28 Eylül 2009’da
Türkiye tarafından imzalandı; ancak henüz
onaylanmadı.
Sözleşme’nin genel yapısı

 Sözleşme, bir başlangıç kısmı ile 50 maddeden
oluşmaktadır;
 1 ilâ 9. maddeler Sözleşme’de güvence altına alınan
hak ve özgürlüklerin tümü bakımından uygulanması
gereken tanım ve ilkeleri ortaya koymuş;
 10 ilâ 30. maddeler güvence altına alınan hak ve
özgürlükleri ayrıntılı olarak düzenlemiş;
 31 ilâ 50. maddelerde ise Sözleşme’nin
uygulanmasına ilişkin “istatistik ve veri toplama”
gibi teknik hususlar düzenlenmiştir.
Sözleşme

 Amaç (md. 1):
Sözleşme'nin amacı, engellilerin tüm insan hak ve temel
özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını
teşvik ve temin etmek ve insanlık onurlarına saygıyı
güçlendirmektir.
 Tanımlar: 1. ve 2. madde ilişkisi
Sözleşme

 Tanım (md. 1): Engelli kavramı diğer bireylerle eşit
koşullar altında topluma tam ve etkin bir şekilde
katılımlarının önünde engel teşkil eden uzun süreli
fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da algısal bozukluğu
bulunan kişileri içermektedir. (Resmi çeviriden alınmıştır ve orijinal
ingilizce metne kıyasla eksik bir çeviridir. Orijinal ingilizce metinde yer alan “which
in interaction with various barriers” ifadesi, Sözleşme’nin Türkçe çevirisinde yer
almamaktadır.)
 “Engelli bireyler, diğerleri yanında, çeşitli engellerle
etkileşerek kişinin diğerleriyle eşit bir şekilde topluma
tam ve etkili şekilde katılmasını engelleyen uzun süreli
fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal sakatlığı olan kişileri
de kapsar.”
Sözleşme

 Sözleşme’nin uygulanması bağlamında engelli birey
kimdir? Mevzuatta nasıl tanımlanmalıdır?
 Bireyin hak sahibi olarak özerkliği, karar verme ve
uygulama yetkisinin tanınması;
 Koruma ve yardım vurgusunun yokluğu;
 Erişilebilirlik – evrensel tasarım – içermeci toplum –
anaakımlaştırma ilişkisi;
 Erişilebilirlik-makul düzenleme ilişkisi;
 Ayrımcılık yasağı – makul düzenleme.
Erişilebilirlik

 Genel bir ilke olarak md. 3’te, ve bağımsız bir madde
olarak md. 9’da.
 Adalet (md. 13);
 Bağımsız yaşam ve topluma katılım (md. 19);
 Bilgi ve iletişim hizmetleri (md. 21);
 Eğitim (md. 24);
 Sağlık (md. 25);
 Habilitasyon ve rehabilitasyon (md. 26);
 Çalışma ve istihdam (md. 27);
 Yeterli yaşam standardı ve sosyal korunma (md. 28);
 Siyasal ve toplumsal yaşama katılım (md. 29);
 Kültürel yaşama, dinlenme, boş zaman aktiviteleri ve
spor faaliyetlerine katılım (md. 30)
Ayrımcılık yasağı (md. 2 ve 5)

 Ayrımcılığın tüm türlerini yasaklar:
 Doğrudan ayrımcılık;
 Dolaylı ayrımcılığı; ve
 Makul uyumlaştırma (düzenleme) yapılmamasını
suretiyle ayrımcılık.
 Ayrımcılık tanımı
 Makul düzenleme tanımı
 Ayrımcılık yasağı bakımından engelli bireyin kim
olduğu.
Ayrımcılık yasağı

 "Engelliliğe dayalı ayrımcılık" siyasi, ekonomik,
sosyal, kültürel, medeni veya başka herhangi bir
alanda insan hak ve temel özgürlüklerinin tam ve
diğerleri ile eşit koşullar altında kullanılması veya
bunlardan yararlanılması önünde engelliliğe dayalı
olarak gerçekleştirilen her türlü ayrım, dışlama veya
kısıtlamayı kapsamaktadır. Engelliliğe dayalı
ayrımcılık makul düzenlemelerin
gerçekleştirilmemesi dahil her türlü ayrımcılığı
kapsar.
Makul düzenleme

 “Makul düzenleme”, engellilerin insan haklarını ve
temel özgürlüklerini tam ve diğer bireylerle eşit
şekilde kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını
sağlamak üzere belirli bir durumda ihtiyaç duyulan,
ölçüsüz veya aşırı bir yük getirmeyen, gerekli ve
uygun değişiklik ve düzenlemeleri ifade eder.
Sözleşme’de güvence altına
alınan haklar

 Yaşama hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği (md. 10 ve
14);
 Yasa önünde eşit tanınma (md. 12);
 Adalete erişim (md. 13);
 İşkence yasağı (md. 15);
 Sömürü, şiddet veya istismara maruz kalmama (md.
16);
 Bedensel ve ruhsal bütünlüğe saygı (md. 17);
 Seyahat özgürlüğü ve uyrukluk (md. 18);
 Toplum içinde yaşama (md. 19);
 Kişisel hareketlilik (md. 20);
Sözleşme’de güvence altına
alınan haklar

 Düşünce ve ifade özgürlüğü (md. 21);
 Özel hayata saygı (md. 22);
 Konut ve aile hayatına saygı (md. 23);
 Eğitim hakkı (md. 24);
 Sağlık hakkı (md. 25);
 Çalışma hakkı (md. 27);
 Yeterli yaşam standardı (md. 28);
 Siyasal ve toplumsal yaşama katılım (md. 29);
 Kültürel yaşama katılım (md. 30).
İzleme

 İstatistik ve veri toplama;
 Ulusal kurum;
 Ulusal bağımsız denetim yapıları;
 Engellilerin ve engelli örgütlerinin denetimde etkin
şekilde yer alması;
 Uluslararası denetim:
 Devlet raporları/sivil toplum raporları;
 İhtiyari Protokol’ün öngördüğü denetim usulleri
Türkiye henüz taraf olmadığından, Türkiye
bakımından geçerli değil).

similar documents