Gezondheidsbeleid in België

Report
Gezondheidsbeleid in België:
uitdagingen voor de toekomst
17 juni 2014
Inhoud
• De sociale zekerheid in België: solidariteit en
verzekering
Organisatie sociale zekerheid
• Uitgaven Gezondheidszorg
Oorzaken stijging uitgaven
• Toekomstige uitdagingen en politieke keuzes
• De staatshervorming
1. Sociale zekerheid in België
• Ons huidig model dateert van na WOII
• Principes:
Wie werkt draagt bij (werknemer en zelfstandige) = heffing op loon
 Bij werknemers:
 directe afhouding van het loon + werkgeversbijdrage
 vast percentage ( hoe meer je verdient, hoe meer je bijdraagt)
 Bij zelfstandigen:
 inhouding via sociale kas (kwartaalbijdrage)
 Schalen
Wie een bijdrage levert (of geleverd heeft), kan genieten van de
voordelen
 gerechtigde (= degene die rechtstreeks de bijdrage levert)
 persoon ten laste
Evolutie van de inkomsten SZ
Verdeling inkomsten SZ over sectoren
Staatstoelagen
Sociale bijdragen
8,8 Md €
46 Md €
Alternatieve
financiering
16,5 Md €
Enkel
prestaties
Andere
Sociale
Zekerheid
5,3 Md €
76,5 Md €
RIZIV GZ
24,1 Md €
Beroepsziekten
RIZIV
uitkering
5,8 Md €
Pensioen
Werkloos- Faillis22,3 Md € heid
sement
9,8 Md €
werknemers en zelfstandigen
enkel werknemers
enkel zelfstandigen
Kinderbijslag
0,01 Md€ 4,8 Md €
0,3 Md €
Arbeidsongevallen
0,2 Md €
2. Organisatie sociale zekerheid
• Het uitvoeren van de activiteiten in de verschillende
sectoren gebeurt door:
 een overheidsdienst (bv Fonds voor Arbeidsongevallen)
 of een mix van overheidsdienst en hiervoor erkende en betaalde
‘private’ organisatie (bv ziekteverzekering, kinderbijslag,..)
• Ziekteverzekering :
RIZIV
Hulpkas
Neutr
Zkfds
Liberaal
Zkfds
Soc
Zkfds
CM
Onafh
Zkfds
3. Uitgaven GEZO
index=100
8,8 % van BBP
index=235
10,9 % van BBP
4. De oorzaken
• Vergrijzing:
 Dubbele vergrijzing:
 beperkte aangroei kinderen
 langer overleven
(gemid levensverwachting man = 78j; vrouw= 83j)
 Oudere mensen kosten meer
• Groeitrend uitgaven
Verklarende factoren :
 Dubbele vergrijzing
 Medische technologie
 (Over)aanbod (hartcentra, IVF-centra, laboratoria,
apotheken, ziekenhuisbedden, materniteiten,
spoedgevallendiensten, pediatriediensten)
 Personeelskosten
 Prijzen en volume (geneesmiddelen)
 Vraag patiënt (belang gezondheid – preventie -…)
2006
1993
90 jaar en meer
85 tot 89 jaar
80 tot 84 jaar
75 tot 79 jaar
70 tot 74 jaar
65 tot 69 jaar
60 tot 64 jaar
55 tot 59 jaar
50 tot 54 jaar
45 tot 49 jaar
40 tot 44 jaar
35 tot 39 jaar
30 tot 34 jaar
25 tot 29 jaar
20 tot 24 jaar
15 tot 19 jaar
10 tot 14 jaar
05 tot 09 jaar
01 tot 04 jaar
00 tot 01 jaar
Gem. uitgaven per persoon in euro
Oudere mensen kosten meer
Kosten per verzekerde volgens leeftijd
(RIZIV, 2006, LCM 1993)
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
• Aanbod:
te veel van alles …
hartcentra, IVF-centra, slaapcentra, abortuscentra, ziekenhuisbedden,
…
leidt tot verspilling
overmedicalisering
 iedere minister heeft zijn eigen beleid
Kankerplan, preventie roken/drugs, hadrontherapie, …
Aanbod : Hartcentra
B1-B3
B1only
affiliated B3
Volume : Pacemakers
Pacemakers : ingrepen / 100.000 personen (gegevens 2005,
Ecosanté 2008)
180
159
160
140
120
104
100
89
88
79
79
80
57
60
55
55
54
51
47
43
33
40
26
20
lie
Au
t
Ita
ric
he
Al
le
m
ag
ne
Is
la
R
nd
oy
e
au
m
eU
ni
Fi
nl
an
de
H
on
gr
ie
Po
r tu
ga
l
Es
pa
gn
R
ép
e
P
ub
ay
l iq
sBa
ue
s
sl
ov
aq
ue
Su
is
se
Ir l
an
de
Lu
xe
m
bo
ur
g
Be
lg
iq
ue
0
Volume : Cholesterolremmers (I)
5. Toekomstige uitdagingen / pol keuzes:
• Herbekijken financiering
• Verdere versterking eerstelijnszorg
 Huisarts = betere omkadering
• Afbouw ziekenhuisbedden reconversie
(thuiszorg – revalidatie -…)
• Specialisatie
• ?? Vrije keuze patiënt ??
Onderlinge
communicatie
/ kennisdelen
6. En nu de staatshervorming
1. Ouderenzorg
2. (Geïsoleerde geriatrische en gespecialiseerde
ziekenhuizen)
3. Revalidatieovereenkomsten
4. Ziekenhuisinfrastructuur
5. Tegemoetkoming hulp aan bejaarden
6. Mobiliteitshulpmiddelen
7. Geestelijke gezondheidszorg
8. Preventie
9. Eerstelijnsomkadering

similar documents