u*e**e medicinske sestre u radu kabineta za ergometriju

Report
KCU SARAJEVO
KLINIKA ZA BOLESTI SRCA I REUMATIZAM
AUTOR:
SADIKOVIĆ ALMA,
PECIKOZA AMRA,
MUJEZINOVIĆ RUŽICA
Ergometrija ili stres test je „močna metoda u pravim rukama”.
To je važna neinvazivna dijagnostička metoda koju radimo na našoj
Klinici.
Testom dokazujemo postojanje latentne koronarne bolesti.
Indikacija za ergo test je sumnja na anginu pectoris /anamneza uzeta
od pacijenta/, a kontraindikacije su: ACS, poremećaj srčanog ritma,
hipertenzija, deformiteti donjih ekstremiteta.
Pri radu koristimo aparat tipa Marqete sa pokretnim tepihomtredmilom. Opterećenje se vrši po protokolu Bruce-a.
U kabinetu ergometrije timski radi ljekar i medicinska sestra.
Dužnosti medicinske sestre je da pripremi uslove i pacijenta za pregled /
udobne prostorije sa optimalnom temperaturom, materijal, Ntg.,
antiaritmike, antihipertenzive /.
Pacijent bi trebao imati odgovarajuću odjeću i obuću, lagan doručak, po
mogučnosti bez th. Koja bi mogla uticati na test / beta blokeri, nitropreparati, kardiotonici /.
Medicinska sestra priprema pacijenta za test.
U toku prošle godine na našoj Klinici urađeno je 1343 ergometrijska
testa.
Pretežno su zastupljeni muškarci starosne dobi od 30-65 godina.
Oko 40% /600 pacijenata/ je imalo pozitivan test, 40-50% je imalo
hipertenzivnu reakciju, a veoma mali broj ispitanika je uradilo cijeli
test /6%/.
Kod pozitivnog nalaza ergometrijskog testa ljekar pacijenta upućuje
invazivnom kardiologu koji indicira invazivnu dijagnostiku.
TaKođe, na našoj Klinici u saradnji sa Institutom za nuklearnu medicinu
radimo i scintigrafiju miokarda, gdje se u toku ergometrijskog
opterećenja aplicira radiofarmautik.
HVALA NA PAŽNJI

similar documents