Ang bagong sambayanang Kristiyano - CBCP-BEC

Report
Ang bagong sambayanang
Kristiyano
Modyul 3
Para saan ang mga sulat ng
mga apostoles?
•
•
•
•
Instruction
Correction of conduct
Underscoring certain teachings
Guiding the community of believers
Mga pangunahing kaisipan
• Ang bagong tipan ay naisakatuparan sa
Kristiyong kapitbahayan (Gawa 4:32-43)
• Ang bagong tipan komunidad ay naging
“inclusive community” (Gawa 2:14-41)
• May maliliit na komunidad sa labas ng
Herusalem (Gawa 8:1)
• May mga balakid sa pagkakaisa Gawas 16:3641)
• Kailangan ng istruktura (1 Cor 12, 12 -31)
• Komunidad – tanda ng pagkakaisa (1 Tess 5: 36)
Ano ang Gawa ng mga apostol?
• Pamumuhay ng unang sambayanang
Kristiyano matapos matanggap ang atas ni
Kristong ipangalat ang mabuting balita
(Matt. 28, 16-20)
Ang mga aklat ng NT
• Sulat ni San Pablo sa
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Romano
Korinto
Galasya
Filipos
Colosas
Epeso
Tesalonika
Timoteo
Tito
Filimon
Hebreo
Mga Tema ng sulat ni San
Pablo
•
•
•
•
•
Justification by faith (1 Cor 13:2)
Grace of God (Eph 1: 3-8)
Crucified and risen Christ (2 Cor 4: 8-11)
Body of Christ (1 Cor 12: 27)
Apostol ni Kristo (Gawa 3:1-10)
Mga Katolikong sulat
• Santiago – pananampalataya at gawa
• San Pedro – practical faith (1 Pt. 1: 18-23)
• Hudas – babala laban sa mga huwad na
turo
• Juan – salitang nagkatawang tao (1 Jn
1:10)
• Larawan ng buhay na pananampalataya!
(1 Jn 1:1)
Think!
• Ano ang mukha ng unang sambayanang
Kristiyano at paano kapareho/kaiba sa
BEC ko ngayon?
Act!
• Magbahagi ng mga konkretong gawain ng
isang tunay na Kristiyanong komunidad na
maaari naming gawin tungo sa pagiging
BEC.

similar documents